Hysbysiadau cyfreithiol

Gwefan Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia Telerau Defnyddio

Diolch am ymweld â'r Ganolfan Dementia Gwasanaethau Datblygu ( "DSDC") gwefan. Mae'r wefan yn cael ei ddefnyddio gan bobl unigol at eu defnydd personol eu hunain yn unig. Mae eich defnydd o'r wefan hon yn amodol ar y telerau a'r amodau a nodir isod a bod eich cyrchu a defnydd o'r wefan yn golygu eich cytundeb i gadw at delerau ac amodau o'r fath. Os nad ydych yn cytuno â'r telerau hyn dylech adael i'r wefan ar unwaith.

DSDC yn cadw'r hawl yn ei disgresiwn llwyr i addasu, newid neu fel arall ddiweddaru'r telerau ac amodau hyn ac mae ei dudalennau gwe ar unrhyw adeg heb rybudd pellach ac rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan unrhyw addasiadau, newidiadau neu ddiweddariadau i'r telerau a'r amodau hyn.

1. © Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia 2012. Mae'r hawlfraint yn y deunydd ar y wefan hon yn eiddo i DSDC a ddiogelir gan gyfreithiau hawlfraint y Deyrnas Unedig, cytundebau hawlfraint rhyngwladol a'r holl gyfreithiau hawlfraint perthnasol ac eiddo deallusol eraill. Mae gennych hawl i gopïo unrhyw wybodaeth ar gyfer eich defnydd personol eich hun, ond efallai na fel arall gopïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi neu ddosbarthu unrhyw wybodaeth o'r fath mewn unrhyw fodd heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan DSDC. Rydych yn cytuno i beidio â symud unrhyw hysbysiadau hawlfraint neu chwedlau neu hysbysiadau eraill neu gyfyngiadau perchnogol o unrhyw un o'r deunydd neu wybodaeth a gynhwysir yn y tudalennau gwe hyn. Gall unrhyw anawdurdodedig downloading, ail-drosglwyddo, neu gopïo neu ddiwygiad arall o unrhyw ran o gynnwys y wefan hon yn torri'r hawliau statudol neu gyfraith gyffredin a allai fod yn destun camau cyfreithiol. Pob hawl na chyflwynir yn glir yma yn cael eu cadw gan DSDC.

2. Gall rhai enwau, geiriau, teitlau, ymadroddion, logos, eiconau, graffeg neu ddyluniadau sy'n ymddangos yn y tudalennau ar y wefan hon yn gyfystyr enwau masnach neu nodau masnach anghofrestredig o DSDC neu drydydd parti. Nid yw arddangos unrhyw un o'r enwau masnach uchod neu nodau masnach ar dudalennau ar y wefan hon yn awgrymu bod unrhyw drwydded wedi'i rhoi i unrhyw drydydd parti mewn perthynas â'r un. Mae pob cynnyrch neu gwmni enwau trydydd parti a dyfeisiau, logos, eiconau, graffeg neu ddyluniadau sy'n ymddangos ar y wefan hon yn cael eu harddangos yn unig yn y fath fodd fel y Bwriedir iddo fod er budd perchnogion nodau masnach o'r fath ac DSDC yn bwriadu dim torri nodau masnach o'r fath . Nid Mae ymddangosiad neu absenoldeb o gynhyrchion, gwasanaethau, cwmnïau, sefydliadau, tudalennau cartref neu wefannau eraill ar y wefan hon yn awgrymu unrhyw gymeradwyaeth neu heb gymeradwyaeth hwy gan DSDC. Pob hawl na chyflwynir yn glir yma yn cael eu cadw gan DSDC.

3. Mae'r holl wybodaeth (gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i ddata, syniadau, awgrymiadau, cysyniadau a graffeg) a gyflwynwyd i'r DSDC drwy'r wefan hon yn dod yn eiddo unig DSDC. Ni fydd DSDC yn ddarostyngedig i unrhyw rwymedigaeth cyfrinachedd a bydd yn rhydd i ddefnyddio'r wybodaeth at unrhyw ddiben. Mae'r holl ddata a gesglir o'r wefan hon wedi'i fwriadu ar gyfer [ddibenion marchnata mewnol yn unig] gan DSDC. Mae gwybodaeth am pa ddata a gedwir amdanoch drwy ysgrifennu at y Swyddog Diogelu Data, Y Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia, Stirling, FK9 4LA, Yr Alban, DU.

4. Pan fyddwch yn gweld y wefan gall rhywfaint o wybodaeth yn cael ei storio ar eich cyfrifiadur. Bydd y wybodaeth hon fod ar ffurf "cwci" neu ffeil tebyg a bydd yn helpu DSDC gwella eich profiad pori. Gyda'r rhan fwyaf o borwyr Rhyngrwyd, gallwch ddileu cwcis o'ch gyriant caled cyfrifiadur, rhwystro pob cwci, neu dderbyn rhybudd cyn cwci ei storio. Cyfeiriwch at eich cyfarwyddiadau porwr Rhyngrwyd neu gymorth sgrin neu i ddysgu mwy am y swyddogaethau hyn.

5. Mae'r wybodaeth, deunyddiau a swyddogaethau yn y wefan, gan gynnwys testun, graffeg, cysylltiadau neu eitemau eraill yn cael eu darparu ar sail "fel y mae". I'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol DSDC ymwrthod â phob gwarant, sylwadau a dealltwriaethau o gwbl, yn ddiamwys neu'n oblygedig, gan gynnwys yn benodol ond heb ei gyfyngu i warantau o ansawdd boddhaol neu marchnadwyedd, addasrwydd at ddiben penodol, rhyddid rhag firysau cyfrifiadurol, a heb dor-cyfraith hawliau trydydd partïon '.

6. Mae'r wefan yn cynnwys rhai adrannau lle mae tudalennau gwe yn cael eu tudalennau gwe personol ac allanol Gellir awdur gan drydydd partïon. Mae cynnwys y tudalennau gwe personol ac allanol yn parhau i fod yn gyfrifoldeb yr awdur. Ni fydd DSDC yn atebol am gynnwys tudalennau gwe o'r fath, waeth beth yw tudalennau gwe o'r fath yn cael eu cysylltu â thudalennau gwe swyddogol DSDC yn.

7. Ni fydd DSDC yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod uniongyrchol neu anuniongyrchol, arbennig, damweiniol neu ganlyniadol o gwbl gan gynnwys, heb gyfyngiad, iawndal am golli elw, contractau, data, ewyllys da, rhoi'r gorau i weithio gwaith a methiant cyfrifiadurol sy'n deillio o ddefnyddio neu anallu i ddefnyddio'r , ymyriad neu o'r wefan hon, ei weithredu neu drosglwyddo, firysau cyfrifiadurol, colli data neu fel arall mewn cysylltiad â'r defnydd o'r wefan a sut bynnag a achoswyd hyd yn oed os bydd DSDC wedi cael eu hysbysu o'r posibilrwydd o ddifrod o'r fath ar gael. Mae'r holl warantau ymhlyg, ymgymeriadau ymhlyg, sylwadau ymhlyg, a / neu amodau ymhlyg mewn perthynas â'r wefan, ei gynnwys a / neu unrhyw safleoedd trydydd parti drwy hyn yn cael eu heithrio i'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith. DSDC yn eithrio ymhellach unrhyw atebolrwydd am unrhyw wallau neu hepgoriadau o wybodaeth, deunyddiau a swyddogaethau a gynhwysir yn y wefan hon ac eithrio i'r graddau na fydd atebolrwydd o'r fath yn cael eu heithrio yn gyfreithlon o dan y gyfraith berthnasol. I'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol DSDC ymwadu â phob atebolrwydd am esgeulustod.

8. Rydych yn gallu cysylltu i unrhyw dudalen ar y wefan. Nid ydych yn cael eu caniatáu, fodd bynnag, i ffrâm neu tudalen-jack y wefan. Ni chaniateir i chi ddefnyddio unrhyw robot, corryn, ddyfais awtomatig neu â llaw broses fonitro neu gopïo'r gwefan neu y cynnwys a fynegir yma, ac eithrio ar gyfer mynegeio peiriant chwilio. Disgwylir i beiriannau chwilio i gydymffurfio â'r 'Robots Protocol Eithrio' fel y nodir yn y ffeiliau robots.txt ar y wefan. Nid DSDC yn gyfrifol am nac yn cymryd yn ganiataol unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys gwefannau eraill neu dudalennau cartref sydd wedi'u cysylltu â thudalennau gwe DSDC yn. Bydd DSDC unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â deunydd hypergysylltu i dudalennau gwe DSDC a allai fod yn gamarweiniol, yn anghywir, yn ddifenwol, bygythiol neu anllad neu fel arall yn peidio yn unol â'r rheoliadau hynny a all fod o bryd i'w gilydd mewn grym. Nid yw darparu gan DSDC o dolen i wefan arall yn golygu unrhyw awdurdodiad gan DSDC i chi gael mynediad at ddeunyddiau a gedwir yn y lleoliad hwnnw, nid yw ychwaith yn dystiolaeth o unrhyw arnodiad gan DSDC y deunydd a gedwir yno.

9. DSDC ar waith yr wefan o Stirling, Yr Alban ac yn gwneud unrhyw gynrychiolaeth fod y wybodaeth a gynhwysir yma yn briodol nac ar gael i'w defnyddio mewn lleoliadau eraill y tu allan i'r Deyrnas Unedig. Rydych chi'n gyfrifol am gydymffurfio â deddfau cyffredin o'r wlad yr ydych yn cael mynediad i'r wefan.

10. Bydd y telerau a'r amodau hyn eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Alban. Rydych yn cytuno i ymostwng i awdurdodaeth neilltuedig llysoedd yr Alban. Rydych chi'n gyfrifol am gydymffurfio â deddfau cyffredin y wlad yr ydych yn cael mynediad wefan hon.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch yr amodau a'r telerau ysgrifennwch at y Swyddog Diogelu Data yn y cyfeiriad a bennir ym mharagraff 3 uchod.

© 2012. Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia.

Datganiad Hawlfraint

Mae pob hawl, gan gynnwys hawlfraint, yng nghynnwys y wefan hon yn cael eu cadw gan y Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia. Wrth gael mynediad tudalennau gwe hyn, rydych yn cytuno y bydd unrhyw lawrlwytho cynnwys yn ar gyfer cyfeirio personol, anfasnachol yn unig. Ni chaniateir i unrhyw ran o'r wefan hon gael ei hatgynhyrchu na'i drosglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy unrhyw gyfrwng, electronig, mecanyddol, llungopïo, recordio neu fel arall, heb ganiatâd ymlaen llaw gan DSDC. I glirio hawliau, cysylltwch â'r awdur We ar dementia@stir.ac.uk © 2013. Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia.

Ymwadiad

Mae cynnwys gwefan allanol DSDC yn cael ei gynnal gan y We Awdur. Ar lefel adrannol ac eraill, cynnwys yn cael ei gynnal yn lleol. Er y gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn gywir ac yn gyfredol, rhywfaint o wybodaeth yn amodol i newid. Ni fydd DSDC yn atebol am wybodaeth sy'n amodol i newid ac yn cadw'r hawl i newid cynnwys y wefan allanol ar unrhyw adeg.

Datganiad Preifatrwydd

Mae'r Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia (DSDC) ym Mhrifysgol Stirling (elusen gofrestredig yr Alban, rhif SC011159) a'i brif gyfeiriad yw Adeilad Iris Murdoch, Mae Prifysgol Stirling, Stirling FK9 4LA, yn parhau i gymryd eich preifatrwydd o ddifrif.

Mae'r polisi hwn yn amlinellu'r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu ac yn egluro sut y caiff y wybodaeth a gasglwn ei drin.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon (www.dementia.stir.ac.uk) rydych chi'n cydsynio i gasglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol (lle y darperir) yn unol â'r polisi hwn. Mae'r polisi yn destun newid. Os byddwn yn gwneud unrhyw newidiadau sylweddol, byddwn yn eich hysbysu trwy bostio rhybudd amlwg ar y wefan hon neu, os yw'n briodol, trwy e-bostio chi.

Gall y Wefan hon gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti ac oddi yno. Os ydych yn dilyn dolen i unrhyw un o'r gwefannau hyn, nodwch fod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb na rhwymedigaeth ar gyfer y polisïau hyn a'r ffordd y maent yn rheoli eu data. Gwiriwch y polisïau hyn cyn i chi gyflwyno unrhyw ddata personol i'r gwefannau trydydd parti hyn.

Data personol

Mae'r Brifysgol yn rheolwr data at ddibenion Deddf Diogelu Data 1998 (y "Ddeddf"). Ar 25 Xth May 2018, caiff y Ddeddf ei disodli gan Reoliad Gwarchod Data Cyffredinol ("GDPR") a bydd y Brifysgol yn parhau i fod yn rheolwr data o dan GDPR. Gellir cysylltu â'n Swyddog Diogelu Data yn:

Swyddog Diogelu Data

Prifysgol Stirling
Stirling
FK9 4LA

Ffôn: 01786 466940
E-bost: data.protection@stir.ac.uk

Mae telerau'r polisi hwn yn berthnasol o dan y Ddeddf a GDPR (ar y cyd y "Deddfwriaeth Gwarchod Data"). Bydd pob data personol a gesglir gan y Brifysgol yn cael ei chadw a'i phrosesu yn unol â'r Ddeddfwriaeth Diogelu Data.

Gwybodaeth a gasglwn

Pan fyddwch chi'n defnyddio ein Gwefan, byddwn yn casglu a phrosesu'r data personol canlynol amdanoch chi:

 • Y wybodaeth a roddwch i ni: dyma'r wybodaeth yr ydych yn ei roi i ni pan fyddwch yn cwblhau ffurflen we neu yn prynu cynnyrch o siop ar-lein DSDC, neu drwy gyfateb â ni ee rhoi gwybod am broblem. Gallai'r wybodaeth a roddwch ni gynnwys eich enw, eich enw, eich cyfeiriad, eich cyfeiriad e-bost, eich rhif ffôn, y cofnodion o gyfathrebu a anfonwyd atoch gan y DSDC, neu gyfathrebiadau a dderbyniwyd gennych.
 • Gwybodaeth a gasglwn amdanoch chi: bob tro y byddwch chi'n defnyddio ein Gwefan, rydym yn casglu gwybodaeth benodol amdanoch chi, gan gynnwys eich cyfeiriad IP, lleoliad, math o borwr, ffynhonnell atgyfeirio, hyd yr ymweliad, nifer y golygfeydd tudalennau, Locwyr Adnoddau Gwisg (URL) a llywio llawn o gwmpas ein Gwefan. Casglir y wybodaeth hon gan y cwcis a ddefnyddiwn. Gweler adran y cwcis isod am ragor o wybodaeth.
 • Gwybodaeth a dderbyniwn o ffynonellau eraill. Dyma'r wybodaeth a gawn amdanoch chi os ydych chi'n defnyddio unrhyw un o'r gwasanaethau eraill a ddarparwn, er enghraifft, cwrs hyfforddi DSDC. Yn yr achos hwn, byddwn ni wedi eich hysbysu wrth i ni gasglu'r data hwnnw os ydym yn bwriadu rhannu'r data hynny yn fewnol a'i gyfuno â data a gesglir ar y Wefan. Byddwn hefyd wedi dweud wrthych am ba ddiben y byddwn yn ei rannu ac yn cyfuno'ch data. Rydym yn cydweithio'n agos â thrydydd partïon (gan gynnwys, er enghraifft, partneriaid busnes, isgontractwyr mewn gwasanaethau technegol, talu a darparu, rhwydweithiau hysbysebu, darparwyr dadansoddwyr, darparwyr gwybodaeth chwilio, asiantaethau cyfeirio credyd lle bo hynny'n briodol).

Sut rydym yn defnyddio'r data personol rydym yn ei chasglu

Rydym yn defnyddio data personol a ddelir amdanoch chi yn y ffyrdd canlynol:

Pwrpas y brosesu

Sail gyfreithiol

Bydd y data personol a ddarperir gennych chi ar ein ffurflenni gwe ar-lein yn cael ei ddefnyddio at ddibenion prosesu'ch ymholiad ee delio â chwyn, anfon prosbectws atoch drwy'r post, diffygion adrodd ac ati.

Mae gennych yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg heb ragfarn rhag cysylltu â chi dementia@stir.ac.uk. Sylwer, os byddwch yn tynnu caniatâd yn ôl, ni fydd hyn yn effeithio ar gyfreithlondeb prosesu yn seiliedig ar eich caniatâd cyn eich tynnu'n ôl.

I gyflenwi nwyddau a gwasanaethau i chi trwy archebu ein siop ar-lein neu i ganiatáu i chi drefnu digwyddiadau trwy ein siop siop / archebu ar-lein.

Mae angen prosesu ar gyfer perfformio contract y byddwch yn barti i chi neu er mwyn cymryd camau ar eich cais cyn ymrwymo i gontract. Efallai na fyddwn yn gallu darparu'r nwyddau / gwasanaethau i chi neu eich galluogi i archebu digwyddiad os na fyddwch yn rhoi'r wybodaeth angenrheidiol i ni.

I brosesu taliadau a wnewch drwy'r Wefan ee anfonebau, nwyddau / gwasanaethau / digwyddiadau.

Mae angen prosesu ar gyfer perfformio contract y byddwch yn barti i chi neu er mwyn cymryd camau ar eich cais cyn ymrwymo i gontract. Efallai na fyddwn yn gallu prosesu'ch taliadau os na fyddwch yn rhoi'r wybodaeth angenrheidiol i ni.

Ar yr amod eich bod wedi cydsynio ar y pwynt inni gasglu'ch data personol / cyflwyno ffurflen y ymholiad, efallai y byddwn yn defnyddio'ch data personol i gyfathrebu â chi gwybodaeth farchnata berthnasol am y Brifysgol a nwyddau a gwasanaethau'r Brifysgol trwy bost, e-bost, SMS, ffôn , neu hysbysebu wedi'i dargedu ar gyfryngau cymdeithasol a llwyfannau ar-lein eraill megis Google. Gall hyn gynnwys gwybodaeth ar:

 • Cyhoeddiadau DSDC
 • Gwybodaeth am gwrs efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn gwneud cais amdano
 • gwybodaeth am gwrs yr ydych wedi gwneud cais amdano
 • gwybodaeth am DSDC y gallech fod â diddordeb ynddi
 • hyrwyddo gwasanaethau DSDC
 • hysbysu digwyddiadau megis cynadleddau a diwrnodau hyfforddi
 • hyrwyddo gostyngiadau

Os nad ydych chi am dderbyn gwybodaeth farchnata bellach, anfonwch e-bost ato dementia@stir.ac.uk. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i beidio â derbyn gwybodaeth farchnata ar bob darn o wybodaeth farchnata a anfonwn atoch chi.

Mae gennych yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg heb ragfarn rhag cysylltu â chi dementia@stir.ac.uk. Sylwer, os byddwch yn tynnu caniatâd yn ôl, ni fydd hyn yn effeithio ar gyfreithlondeb prosesu yn seiliedig ar eich caniatâd cyn eich tynnu'n ôl.

Pwy ydym ni'n rhannu eich data personol?

Ni ddylai'r Brifysgol werthu neu drosglwyddo eich data personol fel arall i unrhyw drydydd parti ac eithrio fel y nodir yn y polisi preifatrwydd hwn sy'n cynnwys yr amgylchiadau canlynol:

 • Efallai y byddwn yn rhannu eich data personol gyda'n partneriaid prosiect os bydd angen ar gyfer cyflwyno'r prosiect.
 • Os ydym o dan ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu ddefnyddio ein telerau defnyddio a chytundebau eraill; neu i amddiffyn hawliau, eiddo, neu ddiogelwch y DSDC a'r Brifysgol, ein myfyrwyr, neu eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth gyda thrydydd partïon at ddibenion diogelu twyll a lleihau risg credyd.

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich data?

Fel isafswm, bydd y Brifysgol yn cadw'ch data personol cyhyd ag sy'n angenrheidiol i brosesu a thrin eich ymholiad, eich cais i brynu nwyddau, gwasanaethau neu archebu digwyddiad neu dalu anfonebau sy'n ddyledus. Os ydych chi'n rhoi caniatâd i ni ddefnyddio'ch data personol at ddibenion marchnata, byddwn yn cadw'r isafswm o wybodaeth ag sy'n angenrheidiol i farchnata i chi hyd nes y byddwch yn tynnu eich caniatâd yn ôl. Os yw ein prosesu yn ymwneud â recriwtio cwrs hyfforddi, byddwn yn cadw'r wybodaeth a gasglwyd cyn belled ag y bo'n angenrheidiol i gyflawni'r diben hwnnw.

Unwaith nad oes angen data personol bellach, byddwn yn ei dynnu'n ddiogel o'n systemau.

Eich hawliau

Mae gennych yr hawliau canlynol fel y nodir isod, y gellir eu harfer heb unrhyw gost i chi (oni bai bod eich cais yn amlwg yn ddi-sail neu'n ormodol). I arfer yr hawliau hyn, cysylltwch â'r Uned Diogelu Data ar data.protection@stir.ac.uk:

 • Cais Mynediad: Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o'r wybodaeth sydd gennym yn ein cofnodion (cais am fynediad pwnc).
 • Tynnu'ch caniatâd yn ôl: pan fyddwn yn dibynnu ar eich caniatâd i brosesu eich data personol, gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, os gwnewch hyn, nodwch na fydd yn effeithio ar gyfreithlondeb prosesu yn seiliedig ar ganiatâd cyn eich tynnu'n ôl.
 • Cyfyngiad: mae gennych yr hawl i ofyn inni gyfyngu ar brosesu eich data personol.
 • Gwrthwynebiad: gallwch wrthwynebu ein prosesu o'ch data personol lle rydym yn dibynnu ar fudd cyfreithlon (neu rai trydydd parti) ac mae rhywbeth am eich sefyllfa benodol sy'n eich gwneud yn awyddus i wrthwynebu prosesu ar y sail hon. Mae gennych hefyd yr hawl i wrthwynebu lle rydym yn prosesu'ch gwybodaeth at ddibenion marchnata uniongyrchol.
 • Cywiro: os byddwch yn dod yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth anghywir sy'n cael ei chadw gan y Brifysgol amdanoch chi, mae gennych yr hawl i ofyn bod hyn yn cael ei gywiro. Mae yna rai meysydd arbennig lle mae'r Brifysgol yn dibynnu arnoch chi i'w hysbysu o unrhyw newidiadau i'ch data personol, er enghraifft manylion cyswllt. Gall myfyrwyr presennol wneud newidiadau i'w manylion cyswllt trwy'r Porth Myfyrwyr.
 • Dileu: mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i'r wybodaeth honno gael ei dileu os nad oes ei angen mwyach, rydych chi'n arfer eich hawl i wrthwynebu prosesu neu os ydych yn tynnu caniatâd i gael ei brosesu.
 • Symudedd: mewn rhai amgylchiadau, mae gennych yr hawl i ofyn inni roi eich data personol i chi mewn fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin ac yn ddarllenadwy ar gyfer peiriant i ganiatáu i chi (neu ni ar eich rhan) drosglwyddo'r wybodaeth hon i barti arall. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yn https://ico.org.uk
 • Cwyno: mae gennych yr hawl i gyflwyno cwyn gyda'r Swyddfa Comisiynwyr Gwybodaeth (ICO) os credwch ein bod wedi torri eich hawliau. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am adrodd mater i'r ICO ar y ddolen ganlynol: https://ico.org.uk/.

Storio'ch gwybodaeth

Nid yw trosglwyddo gwybodaeth drwy'r rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Bydd y Brifysgol yn gwneud ein gorau i amddiffyn eich data personol, er na allwn warantu diogelwch data a drosglwyddir i'r Wefan.

Mae unrhyw drosglwyddiad ar eich pen eich hun. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich gwybodaeth, byddwn yn defnyddio mesurau trefniadol a diogelwch priodol i atal mynediad heb awdurdod i'ch data personol.

Storio a throsglwyddo gwybodaeth y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd

Gall y data yr ydym yn ei gasglu oddi wrthych gael ei drosglwyddo i gyrchfan y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd ("EEA"), a'i storio ynddi. Gall hefyd ei brosesu gan staff neu gan bartneriaid sy'n gweithredu y tu allan i'r AEE sy'n gweithio i ni neu i un o'n cyflenwyr, asiantau, neu bartneriaid. Drwy gyflwyno'ch data personol, rydych chi'n cytuno i'r trosglwyddiad hwn, ei storio neu ei brosesu.

Sylwer nad oes gan wledydd y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd yr un rhwymedigaethau diogelu data ag y gwnawn. Fodd bynnag, byddwn yn cymryd camau i sicrhau bod trydydd partïon yn defnyddio'ch gwybodaeth yn ddiogel ac yn unol â thelerau'r polisi preifatrwydd hwn.

cyfrineiriau

Lle cawsoch gyfrinair (neu lle rydych chi wedi dewis) sy'n caniatáu i chi gael mynediad i rannau penodol o'r Wefan, rydych chi'n gyfrifol am gadw'r cyfrinair yn ddiogel ac yn gyfrinachol. Ni ddylech rannu cyfrinair gydag unrhyw un.

Cyfeiriadau IP

Nid yw'r Wefan yn casglu nac yn storio data personol yn awtomatig gan ymwelwyr i'r Wefan, heblaw am logio eich cyfeiriad IP a'ch gwybodaeth sesiwn. Rydym yn cadw cofnod o weithgaredd gweinydd gwe'r Brifysgol. Mae'r Brifysgol yn defnyddio ffeiliau log i ddadansoddi defnydd o'n Gwefan, a gallwn eu harchifo mewn fformat anhysbys ar gyfer cofnodion hanesyddol. Mae gwybodaeth y sesiwn a ddadansoddwn yn cynnwys amser a hyd eich ymweliad â'r Wefan, y ffeiliau y gofynnwyd amdanynt, a'r defnyddiwr a ddefnyddiwyd.

Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth (lle mae ar gael) am eich cyfeiriad IP, y system weithredu a'r math o borwr. Dyma ddata am gamau a phatrymau pori defnyddwyr. Fe'i defnyddir i lywio gwelliannau i'r Wefan, ar gyfer gweinyddu systemau, ac i gynorthwyo i ddarparu'r cynnwys mwyaf perthnasol i ddiwallu'ch gofynion.

Mae ein ffeiliau log yn cynnwys cyfeiriadau IP sy'n ddienw. Dim ond gan bersonau awdurdodedig y Brifysgol neu ei bartneriaid y bydd y wybodaeth ddienw hon yn cael mynediad iddo.

Er enghraifft, lle byddwn yn darllen cyfeiriad IP ar gyfer cleient o Awstralia, bydd yn caniatáu inni ddarparu gwybodaeth wedi'i deilwra'n ymwneud â gwybodaeth berthnasol ar gyfer eu hardal ddaearyddol. Mae gwybodaeth wedi'i theilwra'n gwella profiad y defnyddiwr ar ein Gwefan.

cwcis

Mae ein Gwefan yn defnyddio cwcis i'ch gwahaniaethu oddi wrth ddefnyddwyr eraill y Wefan. Ffeil fach o lythyrau a rhifau sy'n cael ei storio ar eich dyfais yw cwci. Defnyddir cwcis gwe er mwyn gwella Gwefannau a gwella profiad y defnyddiwr trwy bersonoli cynnwys i ymwelwyr ac i ddarparu gwybodaeth i berchnogion y Wefan.

Gall cwcis aros ar eich cyfrifiadur naill ai am hyd y sesiwn neu gellir eu storio am gyfnod hwy. Gallwch chi ffurfweddu porwyr gwe mwyaf safonol i wrthod cwcis.

Mae'r Brifysgol a'n hasiantau awdurdodedig yn defnyddio Google Analytics i gynhyrchu ystadegau dienw ar ddefnydd Gwefan ymwelwyr. Mae hyn yn ein helpu i wella ein gwefan a phrofiad ein defnyddwyr. Mae Google Analytics yn defnyddio cwcis yn y broses hon.

Rydym yn defnyddio sawl math o gwcis am amrywiaeth o resymau ar draws y Wefan. Mae rhai yn hanfodol, tra bod eraill yn medru eithrio neu blocio.

Rydym yn defnyddio'r cwcis canlynol www.dementia.stir.ac.uk:

Math o gogi

Gosodwyd gan

Pam y gosodir y cwci hwn

Cwcis dadansoddol

Google, Google Analytics

Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth ddienw am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffurf anhysbys, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr i'r safle, lle mae ymwelwyr wedi dod i'r safle oddi wrthynt, a'r tudalennau yr ymwelwyd â hwy.

Cwcis sesiwn

www.dementia.stir.ac.uk

Nid yw gwefan y Brifysgol yn casglu nac yn storio data personol oddi wrth ymwelwyr i'r safle yn awtomatig, heblaw am logio eich cyfeiriad IP a'ch gwybodaeth sesiwn. Mae gwybodaeth y sesiwn yn cynnwys amser a hyd eich ymweliad â'r safle, y ffeiliau y gofynnir amdanynt, a'r defnyddiwr a ddefnyddiwyd.

Defnyddir cwcis sesiwn i sicrhau eich bod yn cael eich cydnabod pan fyddwch chi'n symud o dudalen i dudalen o fewn un safle a bod unrhyw wybodaeth rydych chi wedi'i gofnodi yn cael ei gofio. Heb y cwci hwn, byddai pob tudalen yr ymwelwyd â chi yn eich trin fel ymwelydd newydd.

Olrhain cwcis (cyfryngau cymdeithasol)

Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn

Mae'r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol hyn yn gosod cwcis ar gyfer hysbysebu neu ddibenion rhyfeddu: gan ein galluogi i wasanaethu hysbysebion wedi'u teilwra'n well yn ogystal â helpu i wella ein gwefan i ddefnyddwyr.

Olrhain cwcis (cyfryngau)

Vimeo, YouTube

Fe wnaethom ymgorffori fideos o'n sianel YouTube a Vimeo swyddogol gan ddefnyddio eu modd gwella preifatrwydd. Gall y dull hwn osod cwcis ar eich cyfrifiadur ar ôl i chi glicio ar y chwaraewr fideo, ond ni fydd yn storio gwybodaeth am gogi y gellir ei adnabod yn bersonol ar gyfer ymatebion o fideos wedi'u hymsefydlu gan ddefnyddio'r dull gwella preifatrwydd.

Chwcis Trydydd Parti (hysbysebu)

Facebook, Google

Mae Google yn cynnig cynhyrchion megis AdSense, Adwords, Google Analytics ac ystod o wasanaethau wedi'u brandio Dwbl-Clic.

Gellir gosod y rhain o ychydig o feysydd gwahanol, gan gynnwys google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com, neu googleadservices.com.

Nid ydym yn arddangos unrhyw hysbysebion trydydd parti ar ein gwefan, ond rydym yn defnyddio cwcis i helpu i fesur rhyngweithiadau gyda'n hysbysebu mewn man arall.

Mae Google yn defnyddio cwcis i helpu i addasu hysbysebion ar eiddo Google, fel Google Search. Mae'r cwcis hyn yn cofio eich chwiliadau diweddaraf, eich rhyngweithiadau blaenorol â'n gwefan, canlyniadau chwilio, ac ymgysylltu â'n hysbysebu. Mae hyn yn ein helpu i ddangos hysbysebu wedi'i addasu i chi ar Google trwy ail-farchnata.

Gellir defnyddio rhai o'n cwcis eraill i fesur digwyddiadau trosi hefyd. Er enghraifft, gellir defnyddio cwcis DoubleClick a Google Analytics at y diben hwn hefyd.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth ar y rhan fwyaf o'r cwcis trwy'r gosodiadau porwr. I ddarganfod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi'u gosod a sut i'w rheoli a'u dileu, ewch i https://www.aboutcookies.org.

Gallai dileu neu atal rhai cwcis effeithio ar ymarferoldeb y wefan. I beidio â chael eich olrhain gan Google Analytics ar draws pob gwefan https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Trafodion ar-lein

Mae'r holl drafodion talu wedi'u hamgryptio. Mae meysydd o'r Wefan sy'n prosesu taliadau ar-lein yn defnyddio - a throsglwyddo data i - feddalwedd trydydd parti a darparwyr gwasanaethau.

Mae pob meddalwedd a darparwr gwasanaeth trydydd parti a ddefnyddiwn yn cydymffurfio â safonau perthnasol y Diwydiant Cerdyn Talu.

Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon am breifatrwydd ar wefan DSDC cysylltwch â ni yn dementia@stir.ac.uk