Seminarau Grŵp Ymchwil Demensia a Heneiddio 2018

Seminar ymchwil DARG18

Fel cymdeithas mae cydnabyddiaeth gynyddol o'r angen i fynd i'r afael â'r newidiadau demograffig poblogaeth sy'n heneiddio. Ym Mhrifysgol Stirling rydym yn canolbwyntio ein gweithgarwch ymchwil a datblygu o amgylch y nod cyffredin o wella bywydau. Mae ein rhaglenni ymchwil yn cyflwyno'r canfyddiadau yma ac yn awr sydd â'r potensial i wneud gwahaniaeth go iawn yn y dyfodol agos. Gan fod gan y cyfryw ein hymchwil y potensial ar gyfer effaith fwy uniongyrchol o gymharu â'r bobl fel wyddoniaeth sylfaenol ac ymchwil treialon clinigol. Ynghyd â'n gweithgareddau datblygu parhaus mae gennym y gallu i sicrhau'r effaith amlwg i'r boblogaeth hŷn a'r rheini sy'n byw gyda dementia.

Mae ein gwaith ymchwil yn cwmpasu sbectrwm eang o feysydd. Mae ein cryfder yn gorwedd yn ein gallu cyfunol i barhau i wneud synnwyr o ganfyddiadau ymchwil unigol yng nghyd-destun ymchwil byd-eang. Bydd hyn yn ein galluogi i adeiladu darlun mwy o'r elfennau gorau posibl sy'n ffurfio'r hanfod "Mae bywyd da".

Yn DARG18 buom yn archwilio darlun mwy hwn o weithgareddau ymchwil a datblygu presennol y Brifysgol.

Mae'r cyflwyniadau o'r seminar ar gael isod i'w lawrlwytho.

Gweld y rhaglen seminar

Diwrnod 1

Cyflwyniad Hynodol - Ms Lesley Palmer

 • Iridis

Technoleg

 • Archwilio cyfleoedd i bersonoli technolegau cynorthwyol mewn gofal demensia - Dr Grant Gibson
 • RemoAge: cefnogaeth i bobl hŷn fregus mewn ardaloedd anghysbell a gwledig yn Ewrop - Dr Louise McCabe, Yr Athro Alison Bowes, Dr Alison Dawson
 • Amgylcheddau addasadwy: teilwra ein hymyriadau i'r unigolyn - Ms Wendy Perry
 • Defnyddio gweledigaeth gyfrifiadurol i arwain Desgin tu mewn cyfeillgar dementia - Dr Kevin Swingler
 • Optimeiddio darpariaeth gofal iechyd cartref gan ddefnyddio algorithims esblygiadol - Dr David Cairns
 • Cymhorthion Robotig - Yr Athro Amir Hussain

Ysbytai aciwt

 • Adolygiad systematig o gyffredinrwydd a chanlyniadau anhwylderau sbectrwm gwybyddol mewn cleifion mewnol ysbytai cyffredinol - Yr Athro Emma Reynish
 • Y canlyniadau hynny - Ms Henriette Ebbesen Laidlaw
 • A yw meddyginiaeth gwrth-ddementia yn lleihau marwolaethau yn y boblogaeth â dementia 65 oed a throsodd a dderbyniwyd i ysbyty acíwt? - Dr Simona Hapca
 • Mae anhwylderau sbectrwm gwybyddol (CSD) a chostau ysbyty acíwt yn aros - Dr Alasdair Rutherford
 • Arfer Gorau: cyfnewid gwybodaeth gydag effaith - Ms Shirley Law

Arolygon a Data Poblogaeth

 • HAGIS: Arolwg hydredol yr Alban o heneiddio - Yr Athro David Bell
 • Gofal anffurfiol a chanlyniadau iechyd pobl hŷn: archwilio mesurau amlderbidrwydd - Mr Paul Henery
 • Materion gyda mesur gofal anffurfiol mewn arolygon cymdeithasol: tystiolaeth o astudiaeth hydredol o heneiddio yn Lloegr - Dr Feifei Bu
 • Modelu gofalwyr a dewis - Ms Nadine Thomas

Gofal dementia: cartrefi gofal

 • 'CHARMS' a chymhlethdodau ymchwil mewn cartrefi gofal - Dr Alison Dawson
 • Rhwydweithiau cymorth pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal - Ms Jennifer Ferguson
 • Archwilio derbyniadau cartref gofal o'r ysbyty gan ddefnyddio cyfrifiad cartref gofal yr Alban - Dr Jenni Burton
 • Rheoli meddyginiaethau mewn cartrefi gofal - Yr Athro Alison Bowes

Cyflwyniad nodedig - Dr Anne Killet

 • Yn dilyn ymlaen ar gyd-gynhyrchiad mewn ymchwil dementia: ble all hyn fynd â ni?

Diwrnod 2

Cyflwyniad nodedig - Yr Athro Karim Hadjri

 • Dewisiadau tai a dyluniad cartrefi ar gyfer pobl â dementia

Dylunio, Cymdogaethau a Chymunedau

 • Cynllun cartref gofal - Mr Martin Quirke
 • Cymdogaethau: ein pobl ein mannau - cyfieithu tystiolaeth ymchwil yn ymarferol - Dr Richard Ward a Dr Kainde Manji
 • "Roeddwn i'n teimlo fel pe bawn i'n ynys": llywio trothwyon corfforol, cymdeithasol a pherthynas â dementia - Ms Cate Pemble
 • Gwerthusiad ansoddol o grwpiau cerdded cyfeillgar Dementia Llwybr i Bawb - Dr Grant Gibson
 • Defnydd amser y gofalwyr: datblygu dyddiaduron defnyddio amser - Dr Alison Dawson
 • Prosiect Kings Park - Dr Corinne Greasley Adams

Tai a Llety

 • Dod â gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a thai i bobl hŷn ynghyd: gwerthusiad o fodel tai newydd - Dr Vikki McCall
 • Ein gweledigaeth ar gyfer y campws: y ganolfan ar gyfer lles rhwng cenedlaethau - Yr Athro Judith Phillips

Ansawdd Bywyd

 • Prosiect bywyd da - Dr Corinne Greasley Adams
 • Hwyluso creadigrwydd mewn gofal dementia - Dr Jane Robertson
 • Cefnogaeth i ofalwyr a gwirfoddolwyr - Ms Lynda Hutton
 • Nyrsio Admiral: rheoli achos yn y demensia - Ms Karen Harrison Dening
 • GWAITH gwirfoddoli a dementia - Dr Vikki McCall

Heriau ac atebion byd-eang: her gofal - trafodaeth banel

 • India, Kenya, Uganda, Ghana, Tsieina