Atebion Eileen

Isod ceir detholiad o Atebion Eileen, o 2007 - 2013. Atebion Eileen yn gyfres o swyddi blog sy'n cynnwys cysylltiadau a gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau sy'n gysylltiedig â demensia defnyddiol.

Bibs, ffedogau, amddiffynwyr dillad

Cwestiwn:
Yn amser bwyd yn y ward yr ydym yn defnyddio ffedogau tafladwy ar gyfer cleifion a byddem bob amser yn gofyn am ganiatâd cleifion i'w defnyddio.

Rydym wedi derbyn yn ddiweddar feirniadaeth am eu defnyddio ond mae'r holl waith ymchwil y gallaf ddod o hyd cefnogi eu defnyddio am resymau urddas cleifion a oeddwn yn meddwl tybed os ydych chi wedi clywed erioed o unrhyw erthyglau ar y pwnc.

Ateb:
Mae'r cwestiwn hwn wedi tocio i fyny o'r blaen pan oedd gennym rai amddiffynwyr dillad sampl yma. Ysgogodd hyn ddadl am urddas a daethom i'r casgliad, os yn bosibl, dylid napcynnau arferol yn cael eu defnyddio. Rydw i wedi bod yn edrych ar-lein a dod o hyd i ychydig o gyflenwyr o liain mawr ychwanegol a phapur napcynau pob 48cm mesur

http://www.wcsupplies.co.uk/Luxury_White_Napkins_48cm_Square_4ply_p/322.htm

http://www.qualitynapkins.co.uk/napkins/duni-luxury-napkins-unicolour/

Gall Mae'r erthygl hon fod o ddiddordeb er nad yw'n sôn am ddillad amddiffynnol:

Twigg, Julia (2007) Dillad, oedran a'r corff: adolygiad beirniadol. Heneiddio a Chymdeithas 27 (2) 285 305 pp

Ffyrnau

Cwestiwn:
Rwy'n gweithio gyda nifer o gleientiaid sy'n dal i fyw yn eu cartref eu hunain ac mae ganddynt dementia. O ran diogelwch yn y gegin, a ydych yn ymwybodol o unrhyw ddyfeisiau a fydd yn cau yn awtomatig oddi ar popty os yw wedi cael ei adael heb oruchwyliaeth am gyfnod penodol o amser. Yr wyf wedi gwneud rhywfaint o waith ymchwil a dod o hyd ychydig o gynhyrchion ond mae pob un o'r rhain eu hanelu at y farchnad UDA. Yr oeddwn yn meddwl tybed os ydych chi wedi dod ar draws cynnyrch tebyg yn y DU?

Ateb:
Gallwch gael gwybodaeth am gymhorthion diogelwch ar wefannau da iawn hyn -

Hefyd yn ymweld â'r Cartref Gofal Rhithwir a chliciwch ar y farn gegin i gael awgrymiadau dylunio ar gyfer cegin dementia-gyfeillgar

Mae hefyd yn gynnyrch a elwir yn Angel Hob newydd sydd â'i wefan ei hun http://www.jordan-shaw.co.uk/hob_angel.php

Stori bywyd

Cwestiwn:
Mae fy nhad wedi cael diagnosis yn ddiweddar gyda dementia ac yr wyf am gofnodi cymaint ag y gallaf am ei fywyd tra oedd yn dal i fod galw i gof ac yn dal i fyw yn y cartref. Allwch chi awgrymu unrhyw beth?

Ateb:
Gall llyfr stori bywyd fod yn ddefnyddiol mewn cymaint o ffyrdd:

 • hel atgofion hapus wrth i chi fath drwy ffotograffau
 • dod â cenhedlaeth o'r teulu at ei gilydd ar brosiect
 • gwneud albwm ddychwelyd i dro ar ôl tro er mwyn pleser a hiraeth
 • os yw'r person sydd â dementia yn symud ymlaen i gartref gofal, gall y llyfr stori bywyd dweud wrth y staff lawer am eu bywyd ac yn aml yn rhoi mewnwelediad i ymddygiad. Gall hefyd fod yn bwynt cyswllt cymdeithasol

Mae'r Rhwydwaith Hanes Bywyd yn cynnal cynhadledd ar-lein yn ddiweddarach y mis hwn http://www.lifestorynetwork.org.uk/event

Dyma ffilm fer am gwaith stori bywyd:

Newid golau ymlaen: cyflwyniad i waith stori bywyd

Gyrru a dementia

Cwestiwn:

Beth yw'r effeithiau seicolegol ar berson sydd â dementia o roi'r gorau eu trwydded yrru?:

Ateb:

Mae ystyriaeth gan James McKillop ei brofiad o roi gorau i yrru yn ein lawrlwytho am ddim Dementia Nawr

Dyma ddolen i chwilio yn ein catalog ar gyrru

Mae'r erthygl hon yn dod o'r Unol Daleithiau Canolfan Genedlaethol ar gyfer Uwch Cludiant ond defnyddiol ar gyfer cymharu

Dillad rhwygo

Cwestiwn:
Mae gennym yn byw yn ein cartref gofal sy'n barhaus rips ei dillad. Allwch chi ddweud wrthyf os oes yn gyflenwr o ddillad unrippable eich bod yn gwybod am?

Ateb:
Fe wnes i chwilio am ddillad unrippable a dod o hyd ychydig iawn ar wahân i eitemau ffasiwn. Felly, yr ateb byr yw na, ond a ydych wedi ystyried y gallech fod yn ymdrin â hyn o'r cyfeiriad anghywir? Efallai y bydd y rhwygo dillad yn unig fod yn amlygiad allanol o broblem ddyfnach, a darparu dillad gallai unrippable yn unig yn fodd i rwystro yr unigolyn a dargyfeirio ymddygiad i mewn i rai sianel yr un mor ddinistriol eraill.

Yn amlwg, nid wyf yn gwybod y stori i gyd, ond efallai os ydych yn edrych am resymau yn ymwneud â dillad arbennig (gall perthnasau gynnig awgrymiadau); efallai rhywfaint o anghysur yn y dillad eu hunain yn achosi llid, yw'r tymheredd yn gysurus;? Gellir eu rhoi rhywbeth arall i RIP - fel papur neu lapio swigod neu oddments ffabrig; yn hanes bywyd yr unigolyn yn cynnig unrhyw gliwiau?

Gofal sy'n canolbwyntio ar

Cwestiwn:
Mae ein gwasanaeth yn datblygu cynlluniau gofal ar gyfer ein cleientiaid. A oes unrhyw enghreifftiau o gynllunio gofal person-ganolog?

Ateb:
Nododd Tom Kitwood elfennau allweddol 5 i ddarparu gofal person-ganolog, sy'n cael eu hamlinellu yn ei lyfr Dementia ailystyried: y person yn dod yn gyntaf

Y rhain yw:

• Bywgraffiad - stori bywyd, digwyddiadau arwyddocaol
• Hunaniaeth - beth sy'n eu gwneud y person y maent yn awr
• Ymreolaeth ac asiantaeth - annibyniaeth bersonol
• Cyfathrebu a rhyngweithio - cymdeithasgarwch, ffyrdd o ddeall a chael eu deall
• Cysur a ymlyniad - ymdeimlad o berthyn, ffynonellau o gysur

Mae gennym rai eitemau yn y llyfrgell Dementia ar gynllunio gofal - dyma ddolen i'r catalog i weld beth sydd gennym
http://shelcat.org/F/?func=find-b&request=care+plan*&find_code=WTI&adjacent=Y&local_base=PDEM

Mae gan rai cynlluniau gofal sampl, er enghraifft, adeiladu ar gryfderau gan y Gymdeithas Alzheimer a Gofal Dementia Materion Mae copïau meistr o ffurfiau ar gyfer llungopïo.

Fabrics, lloriau a phatrymau

Cwestiwn:
Yr wyf yn ailwampio cartref gofal lle mae rhai o'r trigolion dementia. A oes unrhyw astudiaethau am pa batrymau dylid eu defnyddio neu eu hosgoi?

Ateb:
Rydym wedi gwneud rhywfaint o waith diweddar ar batrymau ar gyfer dodrefn meddal, a llunio rhai canllawiau ar gyfer ein taflenni i ymwelwyr:

Fabrics & Patrymau

 • Yn gyffredinol, patrymau yn well osgoi mewn addurno mewnol ar gyfer pobl â dementia, gan y gallant yn tueddu i drysu y llygad. Efallai y bydd rhai patrwm yn ddymunol, dim ond er mwyn ychwanegu diddordeb, er y gall lliw plaen yn cael eu defnyddio'n effeithiol.
 • Fel gyda llawer o nodweddion dylunio mewn amgylchedd dementia-gyfeillgar, yr hyn sy'n iawn ar gyfer efallai na fydd un person fod ar gyfer arall; rhaid i anghenion a dewisiadau unigol yn cael eu hystyried. Felly, yn hytrach na cheisio canfod yr hyn sy'n iawn neu'n anghywir mewn patrwm, gall fod yn fwy defnyddiol i restru nodweddion dylunio i gadw mewn cof
 • Lliw. Meddyliwch am arwyddocâd posibl megis ymlyniad gwleidyddol, lliwiau pêl-droed, superstition, dŵr. Mae cryn dipyn ysgrifenedig ar ganfyddiad o liw a chyferbyniad gan y llygad heneiddio; mae angen eu cymryd i ystyriaeth
 • Priodoldeb Oedran / genhedlaeth. Gall patrymau Retro o'r 50s a 60s fod yn gyfarwydd i 70 80 a oed
 • Symudiad. Gall patrymau chwyrlïol neu troellog achosi rhywfaint o queasiness, yn enwedig os yw'r person yn cymryd meddyginiaeth gwrth-seicotig
 • Geometrics neu smotiau bach. Gall y rhain yn edrych fel rhywbeth wedi cael ei golli ac mae angen ei ysgubo i fyny neu tynnu oddi ar
 • Blodau / dail. Dyluniadau haniaethol yn gyffredinol yn gweithio'n well, gall patrymau mor realistig edrych yn rhy fawr fel y peth go iawn
 • Streipiau. Efallai y bydd perygl o'r rhain yn edrych bariau tebyg

Nid oes unrhyw reolau caled ac yn gyflym, gan y bydd y profiad o ddementia yn wahanol gyda phob unigolyn, felly mae'r rhain yn syniadau i'w hystyried wrth ddewis batrymau ffabrig.

Ar loriau, gall patrwm yn cael effaith amlwg ar gerddediad, ac astudiaethau yn dangos y gall gorchuddio lloriau mwy plaen helpu gyda symudedd drwy leihau petruster a chaniatáu mwy o hyder yn lle rydych yn rhoi eich traed.

Cyfeirnod

Perritt, MR, MCCUNE, E. a MCCUNE, SL ((2005) Ymchwil yn hysbysu dylunio:. Ganfyddiadau empirig yn awgrymu argymhellion ar gyfer patrwm carped a gwead Gofal 6 Alzheimer Chwarterol (4) tt 300 305-

Deliriwm ar ôl llawdriniaeth

Cwestiwn:
Fy mam, a oedd yn eithaf annibynnol ac yn rhesymol ffit, wedi cwympo, gan anafu ei glun, ac roedd angen llawdriniaeth. Aeth o fod yn hunangynhaliol i angen gofal 24 / 7 ac yn cael ei asesu ar hyn o bryd ar gyfer cartref nyrsio!! Dywedir wrthym ei bod id dioddef o ddeliriwm ar ôl y llawdriniaeth ac rydym yn difrodi gan yr effaith y salwch hwn yn ei chael ar ein Mam ac fel nad ydym erioed wedi clywed am hyn o'r blaen, yr wyf yn meddwl tybed pe gallech dynnu sylw i mi yn y cyfeiriad iawn i gael gwybodaeth am hyn , hy taflenni, cwestiynau dylem fod yn gofyn, beth gall y teulu fod yn ei wneud i helpu ac ati

Ateb:
Os byddwch yn dilyn y ddolen hon, bydd yn dangos i chi beth sydd gennym yn y llyfrgell CDGD ar Ôl-driniaethol Delirium
http://shelcat.org/F/?func=find-b&request=delirium+and+%28postoperative+or+surgery%29&find_code=WRD&local_base=PDEM

Dyma rai dolenni i wefannau sy'n helpu i dorri drwy'r llawer iawn o wybodaeth:

Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl http://www.mentalhealth.org.uk/help-information/mental-health-a-z/D/delirium/

Deall arweiniad NICE - gwybodaeth i bobl sy'n defnyddio gwasanaethau'r GIG
https://www.nice.org.uk/guidance/cg42

Llyfrau ar gyfer llyfrgelloedd cyhoeddus

Cwestiwn:
Pa lyfrau dylai ein llyfrgell leol gennym mewn stoc ar gyfer pobl â dementia, eu teuluoedd a'u gofalwyr, sy'n byw yn y gymuned?

Ateb:
Mae gan ein llyfrgell dementia ystod eang o lyfrau ar gyfer darllenwyr o wahanol gefndiroedd, gan gynnwys y gweithlu gofal proffesiynol ac, gofalwyr teuluol personol. Os ydych yn awyddus i gael rhai syniadau ar gyfer llyfrau i stocio eich llyfrgelloedd, ein catalog llyfrgell ar-lein yn www.shelcat.org / pdem a gallwch gyfyngu eich chwiliad i ychydig llyfrau, os ydych am i wahardd erthyglau cyfnodolion. Er enghraifft, dyma chwilio ar Hel Atgofion:

http://shelcat.org/F/func=find-b&request=reminiscence&find_code=WTI&local_base=PDEM

Mae'r llyfrau cysylltiedig isod ar gael i'w lawrlwytho am ddim, ond mae gennym hefyd fformatau print a dvd y gallwn gyflenwi rhad ac am ddim ar gais. Mae'r rhain yn gyflwyniad ardderchog i ddeall ac ymdopi gydag aelod o'r teulu sydd â dementia, ar gyfer gofalwyr teuluol, pobl â dementia, a darllenwyr iau, yn eu tro:

http://www.healthscotland.com/uploads/documents/15770-CopingWithDementia2009.pdf

http://www.healthscotland.com/uploads/documents/9365-FacingDementia2008.pdf

http://www.healthscotland.com/uploads/documents/11414-UnderstandingDementia_3247.pdf

Yn ein siop lyfrau ar-lein mae gennym rai teitlau a fyddai'n ddefnyddiol mewn llyfrgelloedd cyhoeddus, fel y 10 Awgrymiadau Defnyddiol gyfres a'r ddechrau Sgiliau http://www.dementiashop.co.uk/category/profession/carers

Cadeiryddion

Cwestiwn:
A yw'n advisible cael 3 gwahanol arddulliau chairs.My farn oedd bod os yw pob un ohonynt yn yr un fath, mae'n sefydliadol iawn.

Ateb:
Byddai gwahanol arddulliau o gadeiriau fod yn syniad da yr wyf yn meddwl, nid yn unig i wneud y edrych yn llai unffurf, ond hefyd i ganiatáu ar gyfer trefniadau gwahanol, uchder a lefelau o gefnogaeth i weddu i anghenion gwahanol.
Rydym yn cynhyrchu yn fater o Dementia seddau Nawr yn cynnwys, gyda erthygl a ysgrifennwyd gan Maria McManus, sydd â syniadau defnyddiol ac ymarferol ar gyfer seddi http://dementia.stir.ac.uk/pdffolder/DementiaNow-Vol6-Part2-Feb09-Seating.pdf

Mae rhai cwmnïau dodrefn sy'n arbenigo mewn cyfleusterau iechyd a gofal
Teal Dodrefn http://www.teal.co.uk/
Renray Gofal Iechyd http://www.renrayhealthcare.com/
YTM Dodrefn http://www.ytmfurniture.com/
Knightsbridge Furniturehttp :/ / www.knightsbridge-furniture.co.uk/