Cynhadledd Dementia Ryngwladol 2015

Cynhadledd Dementia Ryngwladol yn Birmingham ar 3 4-2015 Tachwedd

Cynhaliwyd y gynhadledd yn The Vox, Birmingham ar Dachwedd 3rd a 4th 2015 gyda chyfranogiad ar draws y bwrdd gan y rhai sy'n ymwneud â chefnogi pobl â dementia a'u gofalwyr, yn y DU ac yn rhyngwladol. Roedd yn cyd-fynd â'r Sioe Gofal 2015, yr arddangosfa iechyd a gofal cymdeithasol fwyaf yn y DU.

Y themâu gynhadledd oedd:

 • Arian
 • dylunio
 • Gofal yn y Cartref
 • Celfyddydau
 • Hyfforddiant ac Addysg
 • Cyfraith a Moeseg
 • ymchwil
 • Cartrefi Gofal
 • Arloesi
 • Dysgu oddi wrth Gwledydd Eraill
 • Arolygu a rheoleiddio
 • Teuluoedd, Ffydd a Chymunedau

Cyflwyniadau Cynhadledd

Mae'r holl gyflwyniadau wedi cael eu casglu ar gyfer llwytho i lawr gan gyfranogwyr a Siaradwyr, gallwch lawrlwytho'r cyflwyniadau o'r gynhadledd yma

Mae Enillwyr Prifysgol Gwobrau Dementia International Stirling

Mae pob categori arddangos amrywiaeth gwych o enwebeion, gan dynnu sylw at y gwaith aruthrol sy'n cael ei wneud o amgylch y byd i gefnogi pobl a'u teuluoedd yr effeithir arnynt gan ddementia. Llongyfarchiadau i bawb a enwebwyd, yn arbennig yr enillwyr, sydd yn:

EKTA - Gwobr Dementia a'r Celfyddydau - Noddir gan NatWest

Mae'r wobr hon yn cydnabod gwaith celf sy'n cynrychioli pobl â dementia neu ymgysylltu â dementia mewn ffurfiau celf a grëwyd gan bobl gyda neu heb dementia gan gynnwys er enghraifft, ond nid yn unig paentio, ffilm, drama, rhaglenni dogfen neu ffotograffiaeth.

Yr enillydd eleni, Ramesh Verma (ac mae ei gwirfoddolwyr) ym Mhrosiect Ekta wedi bod yn gweithio'n galed i godi ymwybyddiaeth o ddementia ar gyfer blaenoriaid De Asiaidd mewn ffyrdd arloesol. Mae hyn yn cynnwys chwarae am deulu a ddaeth i'r DU yn wreiddiol o'r Punjab, a berfformiwyd gan wirfoddolwyr hyd at oed 73, sydd wedi rhoi bron i berfformiadau 20 ar draws Llundain.

Christeen Winford - Gwobr Gwyl Dementia - Noddir gan AARP

Mae'r wobr hon yn cydnabod y gwaith a wnaed i sefydlu bywydau boddhaol a gwerthfawr i bobl ar ôl cael diagnosis o ddemensia. Gall hyn fod yn weithgaredd unwaith ac am byth.

Yr enillydd eleni, Christeen Winford (gwneuthurwr ffilm Albanaidd) gwneud y ffilm Tywyllwch yn y Prynhawn nifer o flynyddoedd yn ôl. Mae'r ffilm yn portreadu Marie sydd â demensia a'i gŵr sydd hi'n gweld fel dieithryn bygythiol. Mae'r stori yn cael ei weld drwy lygaid Marie a'i realiti. Y gwahaniaeth rhwng realiti hwn a sut y mae hi'n ymddangos i eraill yn cael ei bortreadu yn fyw wrth i'r stori yn dod i ben. Tywyllwch yn y Prynhawn bellach ei gydnabod fel arf dysgu gwerthfawr i newid y ffordd mae pobl yn meddwl am bobl â dementia ac mae wedi sefyll prawf amser.

Kate Swaffer - Gwobr Arweinydd y Flwyddyn Dementia - Noddir gan Ymddiriedolaeth Datblygu Gwasanaethau Dementia

Mae'r wobr hon yn cydnabod unigolyn sydd wedi gwneud gwahaniaeth sylweddol i fywydau pobl gyda dementia yn genedlaethol neu'n rhyngwladol.

Yr enillydd eleni, Kate Swaffer (Cynghrair Dementia International) byw gyda demensia sy'n dechrau'n iau ac mae'n gadeirydd y Dementia Gynghrair Rhyngwladol. Mae hi'n arwain y mudiad eiriolaeth i gael pobl sy'n byw gyda dementia cynnwys yn llawn yn y gwaith o ddatblygu mentrau cyfeillgar polisi a dementia. Kate blogiau bob dydd.

Labordai Orfield - Gwobr Arloesi Dylunio - Noddir gan Renray

Mae'r wobr hon yn cydnabod lleoliad cymunedol neu breifat a ddefnyddir gan bobl â dementia sy'n dangos dyluniad da.

Yr enillydd eleni, Orfield Labordy, yn labordy pensaernïol a chynhyrchion amlddisgyblaethol 44 oed sy'n gweithio gydag anableddau i helpu'r byd i symud tuag at ddyluniad perceptual a gwybyddol cyffredinol. Maent wedi gwneud yr ymdrech gyntaf ledled y byd i ddatblygu safon ddargyfeiriol a gwybyddol i bobl dros naw deg oed y gellir eu defnyddio i ddylunio amgylcheddau heneiddio.

Partneriaeth Guinness - Gwobr Tai a Dementia - Noddir gan Danfloor

Mae'r wobr hon yn cydnabod arloesedd ac ansawdd uchel wrth ddarparu tai a chymorth tai i bobl â dementia sy'n eu galluogi i aros yn eu cartrefi eu hunain cyhyd â phosib.

Yr enillydd eleni, Mae Partneriaeth Guinness, a nodir i gefnogi'r oddeutu tenantiaid hŷn 1,000 sy'n byw gyda dementia, gan helpu mwy ohonynt i aros yn annibynnol ac i fyw yn eu cartrefi hwy am gyfnod hwy a byw'n dda â demensia. Mae'r wobr hon nid yn unig yn cydnabod eu hymrwymiad i barhau â'r arfer da y maent eisoes wedi'i nodi, ond i ganolbwyntio ar wneud newid yn seiliedig ar farn pobl â dementia, y rhai sy'n byw gyda hwy a staff rheng flaen y sefydliad.

Western Trust - Gwobr Tîm Arloesi Gwasanaeth - Noddir gan Target REIT Gofal Iechyd

Gallai tîm y flwyddyn ddod o unrhyw wasanaeth sy'n cefnogi pobl â demensia. Roedd yn rhaid i'r enwebai ddangos eu bod wedi gwella ansawdd gwasanaethau a dderbyniwyd gan bobl â dementia trwy eu gwaith, er enghraifft fel tîm comisiynu clinigol, grŵp cartref gofal, sefydliad tai neu eraill.

Yr enillydd eleni, WHSCT (Londonderry, Gogledd Iwerddon) Nod y gwasanaeth cof yw canfod ac asesu dementia cyn gynted ag y bo modd, gwneud argymhellion triniaeth a darparu gwybodaeth a chefnogaeth i gleifion a rhoddwyr gofal. Maent wedi ymrwymo i'r egwyddor o gynnwys defnyddwyr a gofalwyr wrth ddylunio, cyflwyno a gwerthuso ei wasanaethau. Mae safbwyntiau defnyddwyr a gofalwyr yn cael eu hystyried, eu gwerthfawrogi a'u gweithredu ym mhob newid yn y gwasanaeth. Mae cynnwys pobl â demensia yn hanfodol i galon gofal da, ac mae diagnosis cynnar yn hanfodol.

Dywedodd yr Athro Mehefin Andrews, "Mae hon yn ffordd wych o ddathlu beth sydd orau mewn gofal dementia. Mae pobl yn rhoi gwybodaeth ar waith ac yn wir yn gwneud gwahaniaeth i unigolion, teuluoedd a chymunedau. "

Gwobrau Dementia Rhyngwladol Cynhaliwyd fel rhan o Gynhadledd Ryngwladol Dementia, a oedd yn dwyn ynghyd ffigyrau blaenllaw o bedwar ban byd, o amrywiaeth o wahanol gefndiroedd diwydiant, i ddysgu a rhannu syniadau am y ffyrdd gorau o fynd i'r afael â'r mater byd-eang.

Datganiadau i'r Wasg

Sbotolau ar reoli sy'n ymwneud â gofalu am a rhyngweithio gyda phobl â dementia yng Nghynhadledd Ryngwladol Dementia ar draws sectorau cyntaf y DU

Canolbwyntio ar ofal i breswylwyr mewn cartrefi gofal yng Nghynhadledd Ryngwladol Dementia ar draws sectorau cyntaf y DU

Llinell-up o brif arbenigwyr dementia byd-eang a gyhoeddwyd ar gyfer y sector draws cyntaf y Deyrnas Unedig Cynhadledd Dementia Ryngwladol

Sector tai gymryd rhan arweiniol mewn sector draws cyntaf y Deyrnas Unedig Cynhadledd Dementia Ryngwladol

Ystod o arddangoswyr yn cynyddu ac amrywio'r yn Sioe Gofal a Dementia sydd newydd ei brand