IdeasLab 2014

"Dementia yn 2040 - beth yw'r syniadau heddiw a fydd yn newid y byd o ddementia yfory?"

Archwilio Ideaslab 2014 ymatebion byd-eang i'r cwestiwn uchod.

Mae'r digwyddiad arbennig, a gynhaliwyd yn Stirling ym mis Hydref 2014, yn nodi dechrau y 25th Pen-blwydd y DSDC fod ar flaen y gad o feddwl dementia a gwneud.

O'r galwad agored pum syniadau cyffrous ac cyferbyniol yn cael eu dewis o blith Awstralia, Canada, America, Denmarc a'r DU. IdeasLab yn eu rhoi ar brawf. Gweler yr hyn a ddigwyddodd yn y ffilmiau isod.

gweithiau Sut IdeasLab

IdeasLab yn seiliedig ar archwilio cadarn, anogaeth a chyfnewid. Syniadau yn cael eu cyflwyno i Banel arbenigol a chynulleidfa fywiog gyda digon o amser a lle i feddwl pethau drwodd.

Iris Galwad i weithredu

Ym mis Hydref y Panel yn dod o arbenigedd ar draws y byd o Fwrdd Cynghori Rhyngwladol ar gyfer DSDC. Hefyd yn yr ystafell oedd gweithwyr iechyd a gofal, polisi arbenigwyr, dylunwyr, dyfeiswyr, technolegwyr, ymchwilwyr ac aelodau'r cyhoedd.

Yn ystod Syniadau un diwrnod Lab 5 prif syniadau am ddyfodol Dementia archwiliwyd. Mae'r ffilmiau ar y dudalen IdeasLab rhoi blas o'r hyn a ddigwyddodd. Yma rydym yn rhoi lle i bob syniad, esbonio gan y cyflwynydd. Y nod yw cryfhau'r syniadau hyn ac i gynhyrchu hyd yn oed mwy.

Mae'r Syniadau Cipolwg ar

Cliciwch ar y "Darllenwch am fy syniad" botwm ar gyfer cefndir a meddwl y tu ôl i'r syniad.

banner Iris

Mae'r syniadau yn fanwl

1: straeon bywyd Adeiladu drwy rwydweithiau cymdeithasol

Harneisio pŵer rhwydweithiau cymdeithasol fel Facebook yn cynnig cyfleoedd cyffrous i wella gofal pobl â dementia
- Anders Jensen Moller
Ffotograff proffil Anders Jensen Moeller

Anders Jensen Moller o VIA Ngholeg y Brifysgol, Holstebro yn Denmarc Cyflwynodd syniad yn seiliedig ar adeiladu storïau bywyd pobl drwy rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol. Gall hyn gael ei ddefnyddio mewn gwaith hel atgofion i ysgogi cof a chryfhau hunaniaeth.

gwaith stori bywyd yn cael ei werthfawrogi gan staff gofal dementia a gofalwyr, ond mae'n aml yn cael ei adael i'r prif ofalwr i gasglu'r deunydd sydd ei angen i ddatblygu'r stori bywyd.

Fodd bynnag, mae cyfryngau cymdeithasol yn agor y posibilrwydd o dynnu ar atgofion ystod lawer ehangach o unigolion. Cyn ffrindiau ysgol, cydweithwyr, cymdogion yn gweithio a gall y teulu ehangach i gyd yn cael eu hannog i rannu eu hatgofion am yr unigolyn â demensia i greu stori sy'n fwy cyfoethog a chyflawn.

Dywedodd Anders nifer o raglenni hanes bywyd cyfrifiadurol eisoes yn bodoli a all ganiatáu i ffotograffau, testun a fideo i gael ei rhannu'n eang. Gall ffrindiau ac aelodau o'r teulu yn cael eu gwahodd i gyfrannu cynnwys gyda'r teulu yn cael y gair olaf ar yr hyn sy'n cael eu postio i eraill eu gweld a rhannu.

Preifatrwydd yn fater allweddol ac yr unigolyn â demensia yn gorfod aros mewn rheolaeth ac yn cytuno i hyn y gellir ei gynnwys yn eu stori bywyd.

Technoleg yn cynnig ffordd o adeiladu stori bywyd person sy'n fwy cyfoethog ac amrywiol; mae'n rhannu y gwaith o wneud hyn ar draws mwy o bobl a, drwy greu yn fwy agored o amgylch dementia drwy gynnwys mwy o bobl, gall helpu i frwydro yn erbyn y stigma sy'n parhau i fodoli am y cyflwr.

2: Y potensial ysgogiad gwybyddol

Gallai model gofal gwell yn seiliedig ar gefnogaeth gwybyddol un-i-un yn cael ei fabwysiadu yn rhyngwladol i arafu dirywiad gwybyddol, lleihau costau gofal a lleihau straen ar y teulu.
- Alison Kennedy
Ffotograff proffil Alison Kennedy

Alison Kennedy o Kennedy Gwybyddol Gwasanaethau Inc yn Winnipeg, Canada Dywedodd Mae angen ymchwil i ganfod manteision dull o'r fath, ond mae'r gwaith ei thîm wedi dangos bod ganddi botensial sylweddol.

Mae methodoleg a phecynnau cymorth wedi cael eu datblygu drwy waith gyda grŵp o naw o gleientiaid dros y chwe blynedd diwethaf. Mae hyn yn seiliedig ar gasglu gwybodaeth am y cleient a'i alluoedd a dylunio gweithgareddau ychydig yn heriol, yn hwyl i ysgogi ymgysylltu. Mae'r cleient yn cyfarfod gyda'r un gweithiwr ei hyfforddi ar gyfer sesiwn un awr bob wythnos neu ddwy.

Dywedodd Alison mae'r rhaglen wedi dod â llawenydd a chefnogaeth ystyrlon i'r cleientiaid a'u teuluoedd. Mae wedi helpu i ddarganfod galluoedd gweddilliol ac wedi gwella yn hunan-barch ac ansawdd bywyd.

Mae gormod o bobl â dementia yn cael unrhyw gyfle i elwa o ysgogiad gwybyddol ac awgrymodd y gallai cymorth gofal neu hamdden weithwyr gael eu hyfforddi i gyflwyno'r math hwn o gymorth. Os oedd yn dangos bod cleientiaid yn cael y gwasanaeth yn hapusach, yn fwy hylaw, cadw eu galluoedd gwybyddol yn hwy a bod angen llai o feddyginiaeth efallai, gall dull o'r fath yn arbed yn hytrach nag yn costio arian.

Dywedodd Alison Mae model o'r fath y potensial i leihau dirywiad gwybyddol, costau gofal tymor hir a straen ar y teulu.

3: Dysgu o gemau cyfrifiadurol

Mae llwyddiant y gemau cyfrifiadurol fu'r ysbrydoliaeth y tu ôl y gwaith o greu byd rhithwir greu y gall pobl â dementia yn archwilio defnyddio cyfrifiadur tabled.
- Mandy Salomon
Ffotograff proffil Mandy Salomon

Mandy Salomon Prifysgol Swinburne o Dechnoleg yn y Ddraenen Wen, Awstralia wedi datblygu AVED (Cymhwysol Yr Amgylchedd Rhithwir ar gyfer Gofal Dementia) i helpu i hyrwyddo ymgysylltiad pleserus ymysg pobl â dementia.

Mae pobl sydd â pharlys yr ymennydd wedi ymateb yn gadarnhaol i chwarae rôl mewn byd rhithwir lle gallant brofi gweithgareddau drwy avatar abl eu cyrff. Mae hyn wedi cael ei dangos i wella eu hunan-hyder.

Yn yr un modd, realiti rhithwir yn cynnig cyfleoedd i bobl â dementia a allai fod ar goll amgylchoedd cyfarwydd a chysuro o gartref. AVED wedi cael ei gynllunio fel amgylchedd cartref 3D gyda ystafell eistedd, cegin a gardd i helpu defnyddwyr i ailgysylltu â'u gorffennol.

Mae deg o bobl gyda dementia cymedrol i ddifrifol helpu i ddatblygu AVED drwy ddewis y cynnwys ac ymateb i wybodaeth ddiweddaraf. Arsylwi ar eu defnydd o'r tabled yn helpu i bennu pa mor ymgysylltiedig oeddent.

Mandy Dywed profiad o ddefnyddio AVED yn dangos y gall bydoedd rhithwir seiliedig tabled yn offer pwerus ar gyfer cyflwyno therapïau heb gyffuriau. Maent yn isel o ran costau cynnal a chadw ac nid oes angen i hyfforddiant helaeth o staff, sesiynau therapi ffurfiol, ystafelloedd gweithgareddau pwrpasol neu deithio.

Mae'r dabled wedi ei gynllunio i gael ei ddefnyddio gyda pherson arall ac yn dod yn gyfrwng ar gyfer rhyngweithio, nid yn nod ynddo'i hun.

4: Monitro ansawdd bywyd

Gall Mesur ansawdd bywyd pobl â dementia yn helpu i fonitro statws eu salwch ac yn dylanwadu ar eu parhaus a gofal yn y dyfodol.
- Yr Athro Chengi Kuo
Ffotograff proffil Athro Chengi Kuo

Mae system ar gyfer gwneud hyn wedi cael ei ddatblygu gan Chengi Kuo, athro wedi ymddeol ac arbenigol diogelwch ar y môr o Glasgow, Pwy yw'r prif ofalwr am ei wraig sydd â dementia.

Mae ei ansawdd dangosydd Bywyd (QLI) o yn seiliedig ar asesiad o buddiannau person â dementia. Yn achos ei wraig, mae hynny wedi bod bwyd a bwyta'n; arlunio a graddliwio; gan ddefnyddio iPad; a gorffwys a chysgu. Mae ffocws y buddiannau hyn yn ei helpu i fyw bywyd bodlon a hapus.

Ar yr un pryd, gall monitro rheolaidd o buddiannau hyn yn digwydd i asesu ansawdd ei bywyd ac unrhyw addasiadau a wnaed i ofalu, fel y bo'n briodol. Treialon â'r dull hwn yn cael eu rhedeg gyda chanolfan gofal dydd i benderfynu ar ei gymhwysedd ehangach.

Dywedodd Chengi mae gan y dull QLI lawer o fanteision posibl. Mae'n darparu rôl bwysig i ofalwyr wrth nodi budd yr unigolyn â demensia y gallant wedyn yn cefnogi. Mae'n cynhyrchu agweddau cadarnhaol y gall rhywbeth diriaethol yn cael ei wneud. Mae'n cost isel a gellir ei ddefnyddio mewn gwledydd nad oes ganddynt lawer o adnoddau. Gellir ei ddefnyddio gyda gweithgareddau eraill a thriniaethau meddygol tra'n darparu mesur ar gyfer pa mor dda y mae'r person yn ymateb i'r ymyriadau hyn.

5: cydweithredu rhyngwladol ar gyfer cymunedau sy'n gyfeillgar dementia

Cydweithio drwy adnoddau a rennir yn allweddol i gefnogi'r gwaith o ddatblygu cymunedau sy'n gyfeillgar dementia o gwmpas y byd.
- Olivia Mastry
Ffotograff proffil Olivia Mastry

Olivia Mastry, Arweinydd Gweithredol yn ACT ar glefyd Alzheimer o Minnesota yn yr Unol Daleithiau, Yn cynnig y porth ymchwil ar-lein rhyngwladol yn cael eu datblygu y gallai pob gwlad yn rhannu i feithrin a gwerthuso datblygiad cymunedau sy'n gyfeillgar dementia ..

Mae ei sefydliad wedi datblygu model sy'n cael ei ddefnyddio gan 32 cymunedau amrywiol yn Minnesota i wella gofal pobl â dementia. Mae'n seiliedig ar borth rennir sy'n defnyddio gwybodaeth ymchwil, pecynnau cymorth ac adnoddau eraill i helpu i ddatblygu camau gweithredu lleol.

Mae yna gynlluniau i fabwysiadu hyn ar draws yr Unol Daleithiau, ond dywedodd Olivia byddai'n hoffi gweld y porth ar gael yn rhyngwladol er mwyn atal dyblygu ymdrech a chefnogi datblygiad arferion gorau.

Byddai'r manteision yn cynnwys rhannu'r baich o ddatblygiad ac yn ennill o ddysgu cydweithredol parhaus. Mae rhai o'r heriau hyn yn cynnwys addasu'r porth ar gyfer defnyddio a materion sy'n ymwneud â pherchenogaeth a rennir yn lleol.

Mae hi'n cynnig y ffordd orau ymlaen yw sefydlu tasglu aml-wlad i edrych ar y syniad yn fanylach. Gallai hyn edrych ar sicrhau cyllid a rennir, datblygu canllawiau a mesurau a rennir ar gyfer gwerthuso, a materion o gymorth technegol.

Dylai hyn i gyd fod yn gallu ei wneud am gost gymharol isel gan y byddai pob gwlad yn rhannu un porth yn hytrach na datblygu ei hun.