Deall ymddygiad mewn trallod
Crynodeb o'r rhaglen

Mae demensia yn un o'r pwysicaf wyneb staff materion. Mae ymchwil yn nodi ymddygiad ofidus fel y ffynhonnell fwyaf o straen yn y gweithle wrth gefnogi pobl â dementia. Bydd y digwyddiad dysgu rhyngweithiol undydd yn eich helpu i gynyddu eich gwybodaeth, sgiliau a hyder i gefnogi pobl â dementia mewn mwy trugarog, dealltwriaeth a ffordd broffesiynol.

Bydd cynrychiolwyr yn derbyn copi o'n Canllaw Astudio Ymddygiad

Ar gyfer pwy mae'r rhaglen hon ar gyfer

 • Staff nyrsio
 • Staff gofal
 • Staff gofal cymdeithasol
 • Staff cartref a gofal cartref
 • Staff tai
 • Gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd
 • Staff y GIG
 • Staff awdurdodau lleol
 • Staff y sector gwirfoddol
 • Staff y trydydd sector

Mae rhagor o fanylion

Ar ôl mynychu y gweithdy rhyngweithiol undydd, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

 • • Deall ymddygiad fel modd o gyfathrebu o anghenion a nodi'r anghenion hynny

 • • Deall effaith newidiadau yn yr ymennydd a'r amgylchedd ar ymddygiad

 • • Cydnabod anghenion cymdeithasol ac emosiynol pobl â dementia

 • • Nodi'r sbardunau ar gyfer ymddygiad mewn trallod

 • • Datblygu strategaethau ac ymyriadau ar gyfer cleientiaid sy'n ofidus

 • • Parhau eu dysgu drwy ddefnyddio'r canllaw astudio a ddarperir i wella gofal yn eich gweithle eich hun

Gall gweithdy tebyg hefyd yn cael ei gynnig fel rhaglen ddysgu bwrpasol mewn lleoliad o'ch dewis.

I gael manylion y rhaglen lawn lawrlwytho'r PDF

Lawrlwythwch rhaglen PDF lawn

digwyddiadau i ddod

Nid oes gennym unrhyw ddigwyddiadau gyfer y rhaglen hon ar hyn o bryd, ond gwiriwch eto'n fuan.

Rhaglenni cysylltiedig

Byddai tystiolaeth yn awgrymu bod nifer y bobl sydd â Alcohol Brain Perthnasol Difrod (ARBD) yn cael eu ...

Mae'r rhaglen arloesol hon yn cael ei gynllunio i gael ei gyflwyno gan aelod allweddol o'ch tîm staff i mewn ..

Gweithgareddau ystyrlon a chael phwrpas mewn bywyd yn angen dynol sylfaenol. Mae pobl sydd â ...