Yr arferion gorau mewn rhaglen ddysgu gofal dementia
Crynodeb o'r rhaglen

Mae'r rhaglen arloesol hon wedi ei gynllunio i gael ei gyflwyno gan aelod allweddol o'ch tîm staff yn eu gweithle eu hunain. Eich aelod allweddol o staff yn mynychu cwrs hwylusydd dydd 2 lle maent yn dysgu sut i ddefnyddio'r deunyddiau a ddarperir i hwyluso dysgu o aelodau o staff pellach. Mae'r hwylusydd i chi ddewis yn aelod profiadol o'ch tîm sy'n deall anghenion pobl â dementia, ac mae ganddo agwedd gadarnhaol tuag at newid. Gwybodaeth am eu cyfranogwyr a'u hamgylchedd gwaith lleol yn galluogi hwyluswyr i gysylltu profiad, camau gweithredu a gwybodaeth newydd ar waith gwirioneddol o fewn fframwaith dysgu myfyriol.

Hyfforddiant yn cael ei ddarparu i hwyluso'r defnydd lleol o chwe lyfrau gwaith hunan-astudio:

 • deall dementia
 • adeiladu perthynas ystyrlon
 • cyfathrebu ac ymddygiad
 • rhoi cymorth i deuluoedd
 • iechyd a lles
 • materion cyfreithiol

Arfer myfyriol yn galluogi staff i ddatblygu eu dull presennol o ofal dementia a gwneud newidiadau ystyrlon yn y ffordd y maent yn cefnogi pobl â dementia.

Mae'r rhaglen yn cwmpasu meysydd penodol ar gyfer staff yn y lleoliadau canlynol:

Ar gyfer pwy mae'r rhaglen hon ar gyfer

 • Rheng Flaen staff Ysbytai ac ysbytai dydd
 • cartrefi a staff gofal dydd Gofal
 • Cartref, ail-alluogi, gofal cartref a'r staff cymunedol
 • adrannau achosion brys / A & E, gofal critigol ac unedau mân anafiadau staff
 • Staff tai

Mae rhagor o fanylion

Mae'r 'Arfer Gorau mewn Gofal Dementia' rhaglen hyfforddi wedi'i achredu gan y Coleg Nyrsio Brenhinol a City & Guilds. Mae'n cael ei achredu gan City & Guilds gyda chredydau 6 6 SCQF ar lefel. Mae hyn yn cymharu â 3 lefel QCF a 4 lefel EQF. Mae hyn yn golygu y bydd cyfranogwyr sy'n cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn cyflawni credydau 6 SCQF y gellir ei ddefnyddio i sgiliau tystiolaeth a allai gyfrannu tuag at ddysgu a datblygiad yn y dyfodol.

I gael manylion y rhaglen lawn lawrlwytho'r PDF

Lawrlwythwch rhaglen PDF lawn

digwyddiadau i ddod

Nid oes gennym unrhyw ddigwyddiadau gyfer y rhaglen hon ar hyn o bryd, ond gwiriwch eto'n fuan.

Rhaglenni cysylltiedig

Gweithgareddau ystyrlon a chael phwrpas mewn bywyd yn angen dynol sylfaenol. Mae pobl sydd â ...

Mae dementia yn un o'r pwysicaf wyneb staff materion. Mae ymchwil yn nodi ofidus ...

Dylai arweinyddiaeth dda fod yn effeithiol ac yn effeithlon, gan gefnogi'r gweithlu a dod am ...