Gofal aciwt

DSDC yn diwallu anghenion dysgu'r rhai sy'n gofalu am bobl â dementia mewn gofal aciwt gyda rhaglenni addysg hyfforddiant uchel ei barch ac a hyfforddiant pwrpasol.

Rydym yn dod o hyd y cwrs astudiaeth hynod ddefnyddiol ac yn addysgol. Mae'r staff yn teimlo eu bod wedi'u grymuso ac yn meddu ar y agwedd iawn a chyfathrebu da. Rwy'n teimlo'n falch o weld eu hyder a'u hunan-barch gwella.
Pat Broderick, Rheolwr Ward
Ysbyty Ffordd y Farnham

Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal Dementia: Anelu at Ragoriaeth Rhaglen

y Arweinyddiaeth Effeithiol ar gyfer Gwasanaethau Gofal Dementia Rhaglen wedi ei gynllunio i rannu arfer gorau ar gyfer arweinwyr a rheolwyr sy'n gweithio mewn lleoliadau gofal dementia ar draws iechyd a gofal cymdeithasol, sefydliadau preifat a'r trydydd sector. CDGD yw'r unig ganolfan i gynnig hyfforddiant a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer y rhai ag arweinyddiaeth a rheolaeth yn gyfrifol am dementia.

Mae pob rhaglen yn cynnwys dwy sesiwn 2-diwrnod gyda phrosiect y gweithle yn y canol. Gall yr hyfforddiant yn cael ei gynnal yn Stirling, Belfast, Llundain neu mewn lleoliad o'ch dewis.

Arfer Gorau mewn Rhaglen Ofal Dementia

y Arfer Gorau mewn Gofal Dementia Rhaglen yn gwrs hunan-astudio chwe rhan ar gyfer staff rheng flaen. CDGD yn hyfforddi aelod o staff yr ysbyty i weithredu fel hwylusydd i gyflwyno'r rhaglen hon i wyth aelod o staff gan ddefnyddio dull rhaeadru. Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan y Coleg Nyrsio Brenhinol a City & Guilds ac mae ar y fframwaith credydau SCQF.

Mae enghreifftiau diweddar yn y DU wedi cynnwys rheng flaen diagnosis a chefnogaeth dementia ar draws ffiniau proffesiynol; llwybr dementia a chodi ymwybyddiaeth yn A & E a lleoliadau ward, hyfforddiant ailgynllunio amgylcheddol ar gyfer ystadau a staff wardiau; sefydlu ar gyfer meddygon iau.

y Cyfeirlyfr hyfforddiant yn rhoi manylion llawn am yr hyfforddiant a'r addysg sydd ar gael ar gyfer pob lefel o staff, gan gynnwys staff nad ydynt yn glinigol.