Arfer Gorau mewn Rhaglen Dysgu Gofal Dementia

Grymuso pobl - Newid bywydau

Scheme Managers can see a change in the staff everyday practice.
Cyfarwyddwr
Praxis Care Northern Ireland

Perthnasol Eraill

Gwerthuso rhaglen ddysgu gofal dementia

Ar Twitter

Yn unol â Strategaethau Cenedlaethol Dementia, mae'r DSDC wedi datblygu ei lwyddiant Arfer Gorau mewn Rhaglen Dysgu Gofal Dementia i helpu sefydliadau ym mhob sector i gyflawni safonau gofal cenedlaethol a rhanbarthol. Mae'r rhaglen wedi'i achredu gan y Coleg Brenhinol y Nyrsys gydag oriau CPD 16 a cydnabyddir gan Sgiliau ar gyfer gofal. Mae'r argraffiad Tai wedi'i ddilysu fel cefnogi'r proffesiwn tai gan Sefydliad Tai Siartredig.

Strwythur y Rhaglen

Yr Arfer Gorau mewn Rhaglen Ddysgu Gofal Dementia yn adnodd dysgu ar gyfer yr holl staff iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen a ddatblygwyd gyntaf gan y DSDC yn 2007. Mae'r rhaglen ddysgu wedi galluogi dysgwyr ledled y DU ac yn rhyngwladol i ddatblygu eu medrau presennol, ennill gwybodaeth newydd a gwella eu gofal pobl â dementia. Fe'i cynlluniwyd i rymuso dysgwyr, gan gynyddu lefelau hyder a'u canfyddiad o'u gwerth o fewn y lleoliad gofal.

Cefnogir dysgu gan hwyluswyr yn eu lleoliad ymarfer eu hunain. Rôl yr hwylusydd yw mentora dysgwyr wrth iddynt astudio wrth eu helpu i gyflawni eu hamcanion dysgu personol. Mae hyn yn golygu eu hannog i fyfyrio ar eu profiadau a'u harferion blaenorol, a thrwy hynny eu cefnogi i gysylltu gwybodaeth newydd i brofiadau byd go iawn.

Mae Hwyluswyr yn tywys grŵp o ddysgwyr drwy'r rhaglen. Mae deunyddiau dysgu ar gyfer yr hwylusydd a'r dysgwyr yn cael eu hysgrifennu mewn fformat hunan-astudiaeth a gynlluniwyd i fod yn ystyrlon ar gyfer staff mewn amrywiaeth o leoliadau gofal: Ysbyty Acíwt, Gofal Brys a Chartref Gofal (cyfnod astudio pedwar mis) a Gofal Cartref a Chefnogaeth Tai (astudiaeth cyfnod chwe mis). Cwblheir un llyfr gwaith bob mis.

Ysbytai Arfer Gorau Cartrefi Gofal Arfer Gorau Cartref Arfer Gorau
Ysbytai Arfer Gorau Ysbytai Arfer Gorau

Dod yn Hwylusydd

Mae uwch aelodau o staff, a enwebir gan eu sefydliad i ddod yn hwyluswyr, yn mynychu gweithdy dysgu dwywaith wyneb yn wyneb a gyflwynir gan staff addysgu DSDC. Yna byddant hwyluso'r Arfer Gorau mewn Rhaglen Dysgu Gofal Dementia gan ddefnyddio sgiliau a enillwyd yn ystod y ddau ddiwrnod cychwynnol. Byddant yn derbyn cefnogaeth ar gais gan staff addysgu DSDC.

Y dyddiadau nesaf a drefnwyd ar gyfer Yr Arfer Gorau mewn Rhaglen Ddysgu Gofal Dementia i'w gweld isod.

dyddiad Lleoliad

4th & 5th June 2019

DSDC, Adeilad Iris Murdoch, Prifysgol Stirling

Archebwch yma


Efallai y bydd arian cyfyngedig ar gael i dalu costau. Am fwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda cysylltu â ni.
Efallai y bydd rhai sefydliadau am enwebu nifer o hwyluswyr ar yr un pryd. Pe byddai hyn o ddiddordeb i chi, gallwn ni ddarparu mewn lleoliad o'ch dewis chi. Os gwelwch yn dda cysylltu â ni am fwy o wybodaeth.
cyfleoedd ariannu