Pwysigrwydd golau

goleuo da yn gall adeiladau yn helpu pobl i weld beth sydd o'u cwmpas, defnyddiwch tirnodau i'w llywio, adnabod arwyddion a mannau, yn gweld wynebau pobl eraill a chymryd rhan mewn gweithgareddau.

golau gwael Gall cynyddu pryder a gall arwain at baglu a syrthio damweiniau os na all pobl wneud synnwyr o'r hyn sydd o'u blaenau.

Newidiadau ffisiolegol yn y llygad yn golygu bod y gallu i weld yn raddol dirywio o oedran ifanc. Erbyn yr amser y mae pobl yn ymwneud 75 mlwydd oed eu hangen arnynt ddwywaith cymaint o olau â safonau goleuo arferol yn argymell, a bron i bedair gwaith cymaint â 20 mlwydd oed, er mwyn gweld yn foddhaol. Mae'r ddau goblygiadau ar gyfer amgylcheddau gofal yw bod yn ofynnol dwywaith y goleuni 'normal', ac y dylai lefel goleuadau mewn mannau yn cael eu gosod gan rywun sydd o flynyddoedd aeddfed.

Y llygad yn anfon signalau y mae gwahanol rannau o'r ymennydd yn dehongli i ffurfio lluniad gweledol. Felly, mae rhai pobl hŷn â dementia dan anfantais sylweddol o gymharu â phobl hŷn eraill oherwydd gallu'r ymennydd yr effeithir arnynt gan dementia i brosesu signalau gweledol yn lleihau yn fawr. Felly, mae hyd yn oed yn fwy pwysig bod lefelau golau uwch yn cael eu cyflwyno i'r amgylchedd o bobl â dementia er mwyn i'w ymennydd rhywfaint o gyfle i berfformio yn rhesymol.

Mae'n bwysig cofio fod myfyrio a chyferbyniad yn allweddol i weledigaeth, nid llacharedd o oleuadau yn dda; unffurfiaeth golau ar nenfydau a waliau yn gwneud lleoedd yn ymddangos yn fwy deniadol, gall sbotoleuadau wneud wynebau yn ymddangos yn fwy ymosodol na'r goleuadau yn fwy gwasgaredig, newidiadau sydyn mewn Dylai lefel y golau yn cael ei osgoi a goleuadau arddull 'domestig' yn cyfrannu at awyrgylch gartrefol.

Rhaid i reolaeth goleuadau artiffisial yn ôl galwedigaeth a symud synwyryddion, amser-switshis a switshis golau dydd yn cael ei ystyried yn ofalus er mwyn lleihau costau trydan. Ffordd dda o ddarparu golau yw drwy ddefnyddio o olau dydd, gan ei fod yn rhad ac am ddim ac yn rhoi dehongliad lliw rhagorol. Felly, mae'n well peidio â rhwystro'r o olau dydd ar gael gyda bleindiau diangen, a llenni nad ydynt yn agor y tu hwnt i'r ffenestr.

Wrth gwrs lefelau golau dydd yn adeiladau y tu allan llawer iawn uwch na'r tu mewn, a dylai pobl gael eu hannog i fynd y tu allan, yn enwedig yn ystod y bore, pryd y gall dod i gysylltiad â hyd yn oed awyr cymylog am un awr yn darparu digon o olau i helpu i gynnal rhythm circadaidd da. Mae hyn yn ei dro yn helpu hyd cysgu ac ansawdd gan wneud pobl yn fwy gynnwys. Tywyllwch y nos hefyd yn helpu yn hyn o beth. Mantais ychwanegol o olau dydd yw gostyngiad mewn Anhwylder Affeithiol Tymhorol (SAD).

Gall amlygiad y croen i olau'r haul ar gyfer dim ond ychydig o funudau bob dydd rhwng y gwanwyn a'r hydref sbarduno cynhyrchu fitamin D yn y corff. Yn hysbys Fitamin D i gynyddu cryfder esgyrn a pherfformiad cyhyrau, gan arwain at lai o gwympo gyda llai o difrifoldeb pan fyddant yn digwydd.

Felly, gyda gwell cwsg, llai o gwympiadau a chyfranogiad yn fwy gweithgar, gall goleuadau da yn gwneud pobl mewn amgylcheddau gofal hapusach.