Pwysigrwydd cael y tu allan

Mynd y tu allan yn gwneud i ni deimlo'n llawer gwell, lleddfu straen bywyd bob dydd ac yn ffynhonnell werthfawr o fitamin D.

Rydym yn cymryd yn ganiataol y gallwn fynd y tu allan pan fyddwn yn dymuno, yn mwynhau awyr iach, golau'r haul, planhigion a choed - ac yn gyffredinol mae'n gwneud i ni deimlo'n llawer gwell, lleddfu straen bywyd bob dydd. Eto i gyd mae pobl yn yr ysbyty, pobl mewn cartrefi gofal ac yn enwedig y rhai sydd â dementia yn rhy aml, nid yw gallu gwneud hyn. Mae'n ymddangos bod angen y manteision o allu mynd allan i gael ei gyfiawnhau'n gadarn i unrhyw un eu cymryd o ddifrif ac yn darparu gofod awyr agored addas.

Mae tystiolaeth dda bod bod y tu allan yn hanfodol ar gyfer ein hiechyd corfforol a meddyliol

Fitamin D yn hanfodol ar gyfer adeiladu esgyrn a chyhyrau cryf, ac mae ei diffyg yn cael ei sy'n fwyaf cysylltiedig â'r llech. Mae hefyd yn gysylltiedig â risg uwch o malaeneddau yn ogystal â nifer o afiechydon llidiol a hunanimiwn cronig. Mae ei diffyg yn bennaf oherwydd diffyg amlygiad i heulwen. Daylight hefyd yn bwysig ac mae'r un mor effeithiol â golau'r haul wrth reoleiddio cloc ein corff ac yn helpu i ni gysgu yn y nos.

Cael y tu allan hefyd yn ein galluogi i ymarfer corff mewn awyr iach ar yr un pryd ag elwa o haul a golau dydd - ac yma eto, mae ymchwil wedi dangos bod iechyd y bobl â dementia a dreuliodd cyn lleied â 10 15 i munud o weithgarwch y dydd y tu allan i wella sylweddol. Teithiau cerdded y tu allan, 'gwyrdd' teithiau cerdded, lleihau lefelau straen a chynyddu hunan-barch pobl, gan ganiatáu ar gyfer gweithgarwch a cymdeithasgarwch yn ogystal â gysylltiad â natur - ond gall cerdded mewn canolfan siopa yn dangos unrhyw welliant mewn hwyliau o gwbl!

O'r hyd yn oed mwy arwyddocaol ar gyfer pobl â dementia, mae tystiolaeth wedi dangos bod cadw'r ymennydd arfer ac mae'n cyfrannu gweithredol tuag at atal neu leihau dirywiad gwybyddol. Lefelau uwch o ffitrwydd aerobig yn gysylltiedig â mwy o gyfrolau hippocampal mewn pobl oedrannus a chyfrolau hippocampal mwy cyfieithu at well swyddogaeth cof gofodol. Mae astudiaethau wedi dangos bod cynllunio cerdded dair gwaith yr wythnos am bobl sydd â chlefyd Alzheimer yn arwain at fanteision sylweddol yn eu gallu i gyfathrebu. Yn ogystal, mae bod mewn golau llachar yn cael budd-dal cymedrol i wella un o symptomau gwybyddol ac anwybyddol o ddementia.

Mae llawer o bobl yn hemisffer y gogledd yn dioddef o Anhwylder Affeithiol Tymhorol (SAD), sy'n gysylltiedig â diffyg golau haul llachar yn ystod misoedd y gaeaf. Sue Pavlovich y Gymdeithas Anhwylder Affeithiol Tymhorol (UK) yn nodi y dylem:

1. Cadw'n actif: Mae ymchwil wedi dangos bod cerdded dyddiol un-awr, yng nghanol y dydd, gallai fod mor ddefnyddiol â thriniaeth ysgafn ar gyfer ymdopi â felan y gaeaf.

2. Gael y tu allan: Ewch yn yr awyr agored mewn golau dydd naturiol yn gymaint ag y bo modd, yn enwedig ar ganol dydd ac ar ddyddiau disglair.

Mae cymaint o bethau hefyd y gallwn wneud y tu allan - gweithgareddau egniol ac anniben megis potio, plannu, palu, tocio, cynnyrch cynaeafu a gofalu am anifeiliaid (ieir, cwningod). Mae boddhad o'r fath wrth weld pethau yn tyfu, drwy ein hymdrechion eu hunain.

Ac ar gyfer y rhai sy'n llai actif - dim ond gwylio a mwynhau y gweithgaredd pobl eraill a'r newidiadau dyddiol o olau, cysgod, haul a chymylau, twf planhigion, bywyd gwyllt ac yn y blaen yr un mor fuddiol. Bwyta tu allan, darllen papur newydd (y golau mor llawer mwy disglair y tu allan am hen lygaid i weld yn dda), yn mwynhau paned o de a sgwrsio neu fod ar un ei hun yn holl fywyd-cadarnhau gwirioneddau mor iawn - ond yn costio ychydig neu ddim. Y cyfan sydd angen ei wneud yw creu gardd diogel gyda seddau i eistedd ar a phethau i'w gwneud - ac yn ffordd hawdd a gweladwy allan i'r ardd ac yn ôl i mewn eto.

Yn fyr, nid oes lle gwell i fod ar ddiwrnod braf, na'r tu allan - ac mae'n dda i ni i gyd - ac yn arbennig ar gyfer pobl â dementia ar gyfer y gall cymaint o ddewisiadau mewn bywyd yn cael ei wneud mwyach.

cyfeiriadau

Holick, FH (2007) Fitamin D diffyg New England Journal of Medicine 2007; 357: 266-81.

Galbraith, J. & Westphal, J. (2003) dylunio gerddi therapiwtig: Martin Luther Alzheimer Garden [Haniaethol Juried a chyflwyniad]. Charleston, SC: Trafodion y Cyngor Addysgwyr yn Pensaernïaeth Tirlun.

Mind (2007) Ecotherapi: yr agenda werdd ar gyfer iechyd meddwl Llundain: Mind.

Erickson, KI et al. (2009) ffitrwydd aerobig yn gysylltiedig â chyfaint hippocampal mewn pobl oedrannus Hippocampus 19 (10) 1030 1039-.

Friedman, R. & Tappen, RM (1991) Effaith cerdded arfaethedig ar gyfathrebu mewn clefyd Alzheimer Cylchgrawn Cymdeithas Geriatreg America 39 (7) 650 654-.

Riemersma-van der Lek, RFet al. (2008) Effaith goleuni llachar a melatonin ar drigolion oedrannus weithrediad gwybyddol a noncognitive o gyfleusterau gofal grŵp: dreial rheoledig ar hap Cylchgrawn Cymdeithas Feddygol America 299 (22) 2642 2655-.