Pwysigrwydd lliw a gwrthgyferbyniad

Wrth i bobl heneiddio, mae yna nifer o newidiadau mewn golwg normal sydd yn syml oherwydd heneiddio. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • yr angen am olau ychwanegol
  • mwy o sensitifrwydd i llacharedd
  • llai o weledigaeth ymylol
  • lleihau sensitifrwydd i cyferbyniadau
  • lleihau cyflymder addasu i newid yn lefel y golau
  • llai o craffter gweledol
  • llai canfyddiad o ddyfnder
  • canfyddiad newid o liw, hy fod yn llai abl i wahaniaethu rhwng lliwiau annirlawn (llai dwys) megis pasteli

Gydag oedran hŷn, mae mwy o debygolrwydd o amodau golwg ychwanegol, bod ar feddyginiaeth ar gyfer cyflyrau eraill, cael rhyw fath o ddementia, ac efallai rhai neu bob un o'r pethau hyn. Yr hyn y llygad yn gweld, mae'n rhaid i'r ymennydd yn dehongli, a gall hyn amrywio yn rhoi gwahanol amgylchiadau, math a dilyniant o ddementia, a gallu.

Deall y bydd person hŷn gyda neu heb ddemensia yn ôl pob tebyg yn gweld o'u cwmpas yn wahanol yn fan cychwyn da ar gyfer dylunio amgylcheddau byw. Gall dylunio da yn help mawr wrth ei gwneud yn haws i ddehongli a llywio adeilad yn ddiogel, a gall y defnydd o liw a chyferbyniad yn cael eu defnyddio mewn gwahanol ffyrdd i gynorthwyo yn hyn.

cyferbyniad uchel
Pan yr ydym am dynnu sylw at rywbeth pwysig, mwy o gyferbyniad yn helpu i dynnu sylw at hynny. Er enghraifft, dod o hyd i'r toiledau yn haws os bydd y drysau yn cael eu gwneud yn amlwg; sedd toiled lliw a chyferbyniol yn helpu gyda lleoli; Gellir grisiau yn cael eu gwneud yn fwy diogel gyda stribed cyferbyniol ar hyd ymyl flaen; Gellir rheiliau cydio yn cael eu lleoli; Gall y amlinelliadau o ddodrefn i'w gweld yn fwy clir

cyferbyniad isel
Gall yr effaith gyferbyn yn cael ei gyflawni drwy ostwng y cyferbyniad. Un o nodweddion sy'n efallai na fyddwch am preswylwyr i gael eu denu i, megis ystafelloedd staff neu gypyrddau storio, gellir cuddio rhywfaint gan ddewis lliwiau sy'n cyd-fynd â'r cefndir ee drws gwyn ar wal wen. Mae hyn hefyd yn ffordd ddefnyddiol o wneud lloriau yn fwy diogel, drwy gadw at un lliw dros wahanol orffeniadau llawr, neu wneud newidiadau yn y lliw y llawr yn raddol yn hytrach nag yn sydyn. Dyma'r cyferbyniad sydyn sy'n gallu gwneud y lefelau llawr yn edrych yn anwastad, fel cam, a gall hyn achosi oedi ac ansadrwydd a all arwain at gwympiadau.

Yng nghyd-destun y lloriau, patrymau Mae'n well osgoi lle mae pobl yn cerdded. Gall patrwm mawr neu brysur ddrysu'r llygad, ac unwaith eto yn achosi betruso os yw'n edrych fel rhwystr neu dwll. Gall gorffeniadau sgleiniog edrych anniogel, felly mae lloriau Matte yn well a gall pobl gerdded yn gyflymach ac yn ddiogel.

Cyferbyniad yw'r allwedd i weledigaeth. Os nad oes cyferbyniad, gwrthrychau ni all yn hawdd eu gweld a'u gwahaniaethol. Cyferbyniad yn hanfodol o ran gallu deall yr amgylchedd a deall y nodweddion ac elfennau o adeilad y mae angen inni eu defnyddio yn ein bywydau bob dydd arferol. Wrth i ni heneiddio yn colli'r gallu i wahaniaethu lliwiau yn glir, ein canfyddiad o ddyfnder yn lleihau, mae colli craffter gweledol, mae gennym lai o ymwybyddiaeth ofodol ac mae ein sensitifrwydd i gyferbynnu yn gostwng. Heb cyferbyniadau da, mae'r byd yn dod yn fwy niwlog, rydym yn ei chael yn anodd yn fwy a mwy i wneud synnwyr ohono ac rydym yn gweithredu mewn bywyd gyda llai o hyder.