Hyfforddiant ar gyfer Dylunio

DSDC yn darparu llawer o gyfleoedd hyfforddiant ac addysg effaith uchel ar ddylunio ar gyfer dementia, yn ogystal â'i hysgolion dylunio llofnod.

Adborth gan y tîm yn dilyn y sesiwn hyfforddi dydd 2 yn ddiweddar wedi bod yn wych, maent yn awr yn teimlo nid yn unig yn llawn offer ond hysbrydoli hefyd i wneud newidiadau i'n tai er mwyn sicrhau bod yr amgylchedd yn galluogi i bobl â dementia i'w galluogi i fyw yn ei ben ei hun yn annibynnol am gyn belled ag y bo modd.
Rheolwr Cynllunio a Chomisiynu
Perth & Kinross Cyngor

Cyflwyniad i Ddylunio Dementia

Nid yw rhaglen undydd wedi'i anelu at staff sydd angen deall pwysigrwydd dylunio ar gyfer pobl â dementia ond mae ganddynt rôl uniongyrchol o ran dylanwadu ar ddylunio. Gall y rhaglen hon hefyd yn fan cychwyn delfrydol ar gyfer timau ar fin cychwyn ar fenter newydd.

Gweld dyddiadau'r cwrs sydd ar y gweill

Croestoriad o + Dylunio Dementia

Ysgol Dylunio DSDC yn rhaglen arbenigol mwyaf blaenllaw'r byd ar ddylunio dementia. Mae pob Ysgol Dylunio, a gyflwynir mewn lleoliadau ar draws y DU a thu hwnt, yn denu cyfranogwyr gyda gwahanol iawn gefndiroedd a phrofiad, gan wneud hwn yn brofiad dysgu arbennig o gyfoethog a pharhaus. Mae'r Rhaglen o ddau ddiwrnod o ddarlithoedd, gweithdai a gweithgareddau yn arfogi gweithwyr proffesiynol sydd â diddordeb mewn dementia a dylunio gyda phob mae angen iddynt wybod am fynd i'r afael â'r materion amgylcheddol sy'n effeithio ar bobl â dementia.

Mae'r Ysgol yn cynnwys:

  • sesiynau a arweinir gan arbenigwyr parch ar bob agwedd allweddol ar ddylunio ar gyfer dementia-tu mewn, gerddi, goleuadau, arwyddion
  • lle i archwilio'r dystiolaeth o ddylunio dementia sy'n arwain y byd
  • gweithdai ymarferol ar sut ddylunio da a newidiadau cost isel i'r amgylchedd hyrwyddo diogelwch, cynyddu cyfleoedd ar gyfer byw'n annibynnol a lleihau costau gwasanaeth

Gweld dyddiadau'r cwrs sydd ar y gweill

Gall cyrsiau pwrpasol gael ei deilwra i ddiddordebau neu anghenion penodol a gellir eu cyflwyno mewn lleoliad sy'n gyfleus i chi

Dyfyniadau gan gyfranogwyr:

Cyrsiau Undydd Arbenigol

Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau undydd sy'n canolbwyntio ar feysydd penodol o dylunio megis:

  • tu mewn
  • gofod y tu allan i
  • technoleg
  • dylunio aciwt
  • tai

y Cyfeirlyfr hyfforddiant cynnwys manylion pellach a Rhaglenni Sampl.

Os gwelwch yn dda cysylltu â ni am ragor o wybodaeth