Pwysigrwydd ardaloedd cymunedol

Mae rhai ohonom yn fwy cymdeithasol nag eraill.
Mae rhai ohonom yn cael eu defnyddio i fyw gyda phobl eraill.
Mae rhai ohonom yn byw ar ein pen ein hunain.

serch hynny, rhaid iddo fod yn wir am bob un ohonom fod arnom angen pobl eraill i wneud i ni deimlo'n y person yr ydym. Mae angen i ni deimlo ei garu. Mae angen i ni deimlo bod pobl eraill yn gwybod i ni ac yn gofalu amdanom ni. Mae angen cydnabyddiaeth am y person ydym; dafadennau a phob. Ychydig iawn o bobl yn barod i fyw heb erioed weld unrhyw un arall.

Mae'n un o ffeithiau bywyd, pan ydym yn gallu ymdopi gartref mwyach, byddwn yn symud i mewn i ryw fath o lety a rennir. Gallai fod yn fflatiau gyda chymorth neu gartref gofal. Bydd pobl eraill am a bydd rhai o'n hamser yn anochel yn cael ei wario gydag eraill. Gall hyn gymryd peth addasiad wrth i ni sefydlu ein hunain mewn lle a threfn wahanol iawn.

Nid yw pobl sydd â dementia bob amser yn dod o hyd i addasiad hawdd. Maent yn gallu anghofio pam eu bod wedi symud a bod yn dyheu am byth am rywle mwy cyfarwydd. Gallant fethu i ddysgu cynllun lle newydd a sut i ddod o hyd i rai ystafelloedd. Maent yn aml yn ei chael yn anodd i weithio allan oni bai ei fod cyseinio gyda rhywbeth o'u gorffennol neu ei fod yn gynllun mor syml ac yn y blaen arwyddion yn dda ei bod yn hawdd dod o hyd i'ch ffordd.

Mae'r cyfan yn llawer haws os y lle mewn rhyw ffordd debyg rhywle cyfarwydd. Os yw'r dodrefn a ffitiadau yn gyfarwydd (sydd fel arfer yn golygu eu bod yn rhoi ymdeimlad o amser i ni yn blant ac oedolion ifanc gan fod hyn yn aml yn yr amser mwyaf byw). Mae hefyd yn ddefnyddiol os yw'r cynllun gwneud iawn am broblemau golwg a chlyw yn ogystal.

Mae'r heriau i'r rhai sy'n gyfrifol am gynllunio'r tu mewn ardaloedd cymunedol yn llawer:

  • Mae gan bobl wahanol raddau iawn o nam. Yr unig ffordd o ddelio gyda hyn yw i'w gael yn iawn ar gyfer y rhan fwyaf o nam a bydd yn addas i bawb. Felly eich rhoi mewn llawer o olau, llawer o cyferbyniad, mor dawel ag y bo modd ac yn y blaen.
  • Mae gan bobl wahanol iawn ddiddordebau felly dylai ystafell lolfa / eistedd yn ei gwneud yn bosibl i wneud pethau gwahanol. Mae rhai pobl yn hoffi eistedd o gwmpas y lle tân heibio amser y dydd, mae eraill yn hoffi i eistedd a darllen, rhai yn hoffi i wylio'r teledu ac yn y blaen. Os yw pobl â dementia yn mynd i deimlo'n hyderus mewn unrhyw le sydd ganddo i ddweud wrthynt beth a ddisgwylir ganddynt.
  • Mae gan bobl anghenion a thraddodiadau gwahanol iawn o amgylch amser bwyd. Mae rhai pobl yn cael eu defnyddio i fwyta ffurfiol; eraill yn well gan amgylchedd y math fwrdd y gegin. Mae rhai pobl yn hoffi i fwyta ar eu pen eu hunain; mae eraill yn gwerthfawrogi cwmni os dim ond i'w hatgoffa sut i fwyta. Mae rhai yn hoffi meddwl eu bod mewn ffreutur, eraill bwyty ac eraill teulu. Mae angen golau a chyferbynnu da pawb i weld y cwpanau, platiau ac ati a'r bwyd. Mae pawb angen gwrthdyniadau tawel ac ychydig er mwyn canolbwyntio.

Ni fydd lleoliad cymunedol fod mor gyfarwydd â cartref, ond mae yna lawer y gallwn ei wneud i'w gwneud yn hawdd i'w deall ac i'w gwneud yn bosibl i bobl â dementia i deimlo'n ddiogel ac yn gyfforddus.