Mannau Awyr Agored

Mannau awyr agored

Mannau awyr agored ddelwedd

Mae'n bwysig bod pobl yn gallu cael mynediad gerddi a mannau awyr agored wrth ymyl eu cartrefi. Mynd yn yr awyr agored wedi cael ei dangos i gael manteision lluosog, gan gynnwys; gan ddarparu ymarfer corff; helpu i gynnal patrymau cysgu arferol a rhythmau beunyddiol; gwella hwyliau a helpu pobl i ymdopi â straen. Gall gofod awyr agored a gynlluniwyd yn dda yn cael ei mwynhau gan bobl sydd wedi colli eu golwg a dementia, yn ogystal â'u teuluoedd.

Beth mae'r ticiau yn ei olygu?

Mae tri dic helpu neu sydd o fudd i rhan fwyaf o bobl

Dau dic helpu neu sydd o fudd i rai pobl

Mae un tic helpu neu sydd o fudd-dal o dan amgylchiadau penodol

Cwestiwn marc

yn golygu bod angen eu hystyried yn ofalus cyn cael eu mabwysiadu agwedd hon ar ddylunio

Hygyrchedd mannau awyr agored a dyluniad y llwybr

Mae tri dic Dylai fod mynediad rhwydd i fannau ardd. , Drysau hagor yn hawdd Golau a throthwyon drws ychydig iawn yn ei gwneud yn haws i bobl gael y tu allan.

Mae tri dic Mae cael llwybrau diffinio'n dda yn helpu pobl i ddod o hyd i'w ffordd o gwmpas mannau awyr agored. Mae'r dystiolaeth ymchwil yn awgrymu bod yn cael eu ffafrio rhad ac am ddim-llifo dyluniadau dolennog.

Mae tri dic Llwybrau o fewn yr ardd yn helpu cynnal yn dda er mwyn lleihau'r peryglon baglu.

Mae tri dic Mae pobl yn dod o hyd offer garddio sydd wedi cael eu haddasu yn haws i'w defnyddio'n briodol. Addasiadau enghreifftiol yn cynnwys, ee cynnwys dolenni hirach, gan ddefnyddio lliw i dynnu sylw at yr offeryn neu rannau o'r offeryn, cael canllawiau cyffyrddol.

Mae tri dic Mae pobl yn dod o hyd canllawiau ar gyfer llwybrau gerddi defnyddiol. Meysydd ar gyfer seddi hefyd yn ddefnyddiol.

Mae tri dic Mae'n bwysig i ardaloedd awyr agored i gael goleuadau priodol fod hyn yn helpu pobl i ddod o hyd i'w ffordd o gwmpas ac yn annog defnydd o fannau awyr agored. Gall gwahanol fathau o oleuadau yn cael eu defnyddio ar gyfer gwahanol ddibenion, ee goleuadau dan canllawiau y gellid eu defnyddio i dynnu sylw at lwybrau, a gallai goleuadau diogelwch yn cael eu defnyddio i ddarparu golau eang ar ôl iddi dywyllu mewn gofod awyr agored.

Mae tri dic Defnyddio cyferbyniad ar risiau a grisiau allanol yn helpu i dynnu sylw at y newid o arwyneb fflat grisiau, a defnyddio deunyddiau ymylu ar gyfer llwybrau sy'n cyferbynnu â'r ardal o'i gwmpas yn gwneud llwybrau haws i bobl nodi a dilyn.

Mae tri dic Gall cyferbyniad helpu i dynnu sylw at ddau nodweddion allweddol a pheryglon mewn mannau yn yr awyr agored. Mae'n bwysig bod gwahanol cyferbyniadau yn cael eu defnyddio fel y gall pobl nodi'n glir sy'n cael ei amlygu mewn unrhyw achos penodol.

Ffensys Perimedr

Mae tri dic Gerddi a mannau awyr agored sydd â ffensys neu ffiniau ffisegol eraill yn helpu pobl i osgoi ddamweiniol gadael mannau diogel ac yn cael eu hamlygu i risgiau.

Plannu

Mae tri dic Mae planhigion sy'n gwneud synau diddorol, ee bamboos a gweiriau sy'n siffrwd, neu codennau hadau bod pop, a / neu'r rheiny sydd â arogleuon a gweadau dymunol neu ddiddorol yn rhoi pobl gyda ysgogiad synhwyraidd ychwanegol.

Mae tri dic Mae pobl yn hoffi i gyffwrdd a theimlo pethau yn tyfu yn eu gerddi fel plannu cynlluniau sy'n cynnwys planhigion gwenwynig a rhai sy'n debygol o achosi llid y croen y dylid ei osgoi.

Mae tri dic Dylai cynlluniau plannu fod yn seiliedig ar ddewisiadau personol pobl, ac yn tynnu ar eu hatgofion a'u profiadau.

Dau dic Gall rhannau mawr o blanhigion bach o'r un lliw yn haws i bobl weld na phlanhigion mawr o un lliw.

Dau dic Gall lliwiau cynnes (fel orennau, coch a melyn) fod yn haws i bobl i ddewis eithrio lliwiau oerach (megis blues).

Cwestiwn marc Pwyntiau i fyfyrio ac ystyriaeth bellach

Mae'r canllawiau hyn yn gwneud argymhellion am gerddi a mannau awyr agored yn gyfagos i gartrefi pobl, ond efallai eu bod yn cynnwys pethau defnyddiol i'w cadw mewn cof wrth gynllunio ymweliadau â mannau awyr agored ymhellach i ffwrdd.

Yn y gorffennol mae wedi bod yn awgrymu y gall fod cynlluniau 'gorau' yn wahanol ar gyfer llwybrau i bobl sydd wedi colli eu golwg ac i bobl â dementia. Bobl sy'n ymateb i'r arolwg a gynhaliwyd fel rhan o'r astudiaeth hon yn awgrymu bod cael llwybrau gynnal yn dda ac wedi'i ddiffinio'n dda yn bwysicach na'r hyn cynllun yn cael ei ddefnyddio.

Mae tystiolaeth ymchwil

Adolygiad llenyddiaeth

Rydym yn cynnal adolygiad llenyddiaeth strwythuredig a oedd yn cynnwys chwiliadau systematig o ystod eang o gronfeydd data electronig, wedi'u hategu gan ymgynghori â hysbyswyr arbenigol a gofynnwyd i argymell deunyddiau (megis adroddiadau) na fydd y chwiliadau wedi'u nodi. Mae'r chwiliadau esgor 'hits' 14,616. 14,043 eu taflu fel naill ai dyblygu neu nad ydynt yn berthnasol, ac mae'r 573 oedd yn weddill sgoriodd gyfer perthnasedd ar sail teitl a haniaethol. Yn gyfan gwbl cyhoeddiadau 33 eu cynnwys ar gyfer adolygiad llawn testun: 28 yn seiliedig ar sgoriau perthnasedd, ac eitemau 5 a argymhellir gan hysbyswyr arbenigol.

Gwerthuso y rhain yn systematig gan ddefnyddio profforma a oedd yn galluogi asesiad o ansawdd yr ymchwil yr adroddir amdano, ac ymgynnull gwybodaeth allweddol ynghylch y pwnc, canlyniadau a chasgliadau pob eitem. Mae'r meini prawf ansawdd a ddefnyddir i asesu gwahanol fathau o ymchwil yn dod o protocolau safonol, gan gynnwys y Ganolfan ar gyfer Ymchwil a Datblygu (CRD) Adroddiad Dim 4, Arferion Effeithiol Cochrane a Threfniadaeth Gofal (EPOC) rhestrau gwirio ac, fel y bo'n briodol, Rhaglen Sgiliau Gwerthuso Critigol (CASP ) Meini prawf asesu (GIG CRD 2001; Cochrane EPOC 2002; CASP heb ddyddiad). Pob cyhoeddiad ei raddio fel rhai o Uchel, Canolig neu Isel o ansawdd, yn seiliedig i ba raddau yr ymchwil fel yr adroddwyd yn y cyhoeddiad yn bodloni'r meini prawf ansawdd perthnasol, a sgôr gyffredinol yn cael ei ddarparu ar gyfer pob un o'r adrannau o fewn y canllawiau. Cyhoeddiadau graddio fel un o safon is yn dal i fod o werth tystiolaethol, ond dylid eu hystyried fel darparu awgrymog yn hytrach na chanfyddiadau tystiolaeth bendant.

Rydym yn asesu ansawdd cyffredinol y dystiolaeth a gyhoeddwyd am ganllawiau yn yr adran hon fel Isel. Seiliwyd y canllawiau ar dystiolaeth a gynhwysir yn y cyhoeddiadau canlynol:

 • Bossen, A. (2010) 'Mae pwysigrwydd o gael yn ôl i natur ar gyfer pobl â demensia', Journal of Nursing Gerontological, 36 (2), 17 22-.
 • Goodman, C. a Watson, L. (2010) 'canllawiau dylunio ar gyfer pobl â dementia ac i bobl sydd wedi colli eu golwg', Canfyddiadau Thomas Pocklington Ymchwil yr Ymddiriedolaeth Rhif 35 [dogfen ar y rhyngrwyd]. Rhagfyr 2010 [nodwyd 2013 29 Tachwedd]. Ar gael yma (A'r adroddiad llawn ar gael ar gais gan Ymddiriedolaeth Thomas Pocklington).
 • Kwack, H., Relf, ​​PD a Rudolph, J. (2004) 'Addasu gweithgareddau gardd ar gyfer goresgyn anawsterau o unigolion â dementia a chyfyngiadau corfforol', Gweithgareddau, Addasu a Aging, 29 (1), 1 13-.
 • La Tyfu, S., Robertson, MC, Campbell, AJ, Clarke, GA a Kerse, NM (2006) 'Lleihau achosion o gwympo yn ymwneud perygl mewn pobl 75 oed a hŷn sydd â nam ar eu golwg arwyddocaol:? Sut wnaeth waith rhaglen lwyddiannus', Anafiadau Atal, 12 (5), 296 301-.
 • Rappe, E. a Topo, P. (2007) 'Can cyswllt â Gwyrddni Awyr Agored Cefnogi Cymhwysedd Ymhlith Pobl â Dementia', Journal o Dai ar gyfer yr Henoed, 21 (3 4-), 229 248-.
 • Unwin, BK, Andrews, CM, Andrews, PM, & Hanson, JL (2009) 'addasiadau cartref therapiwtig i oedolion hŷn ag anableddau', Meddyg Teulu Americanaidd, 80 (9), 963.

Dywedodd ein cyfweleion arbenigol

 • Enghreifftiau o ddylunio cartref gofal da awgrymedig gan arbenigwyr yn cynnwys cartrefi gyda gardd cwrt gyda mynediad hawdd o ystafelloedd cymunedol
 • Goleuadau o fewn canllawiau, sy'n cael eu lleoli i lawr, gall dynnu sylw at lwybr troed yn y nos heb llacharedd
 • Mae pobl sydd â nam ar eu golwg yn ei chael yn ddefnyddiol i gael llwybrau wedi'u diffinio'n glir
 • Dylai llwybrau yn llifo am ddim i bobl sydd â demensia a dylent fod diffinio'n dda ar gyfer pobl sydd â nam ar eu golwg

Mae pobl sydd â dementia a gyda nam ar eu golwg a'u gofalwyr
cymryd rhan mewn cyfweliadau a grwpiau ffocws wrthym

 • Mae rhai trigolion cartrefi gofal yn cael pleser o helpu yn yr ardd gyda phlannu a ysgubo
 • Gerddi mewn cartrefi gofal yn lleoedd lle gall trigolion fynd a mwynhau amser gyda theuluoedd, neu ble gallant fynd a chymryd picnic
 • Preswylwyr mewn cartrefi gofal yn gwerthfawrogi yn gallu cael mynediad gerddi yn syth o'r ystafell eistedd
 • Incleins mewn gerddi yn gallu bod yn anodd a brawychus wrth ddefnyddio fframiau Zimmer olwynion
 • Preswylwyr mewn cartrefi gofal yn gwerthfawrogi eistedd yn eu gerddi
 • Efallai y Blodau a nodweddion mewn melyn yn haws i weld
 • Lliw, arogleuon a gweadau i gyd yn bwysig wrth gynllunio gardd. gallai pethau fel lelog, mintys, lafant neu pinwydd fod yn dda i bobl sydd wedi colli eu golwg a dementia

Canfu'r arolwg

 • Allan o bobl 102 a atebodd gwestiynau ar yr adran hon, 78% yn meddwl y byddai canllawiau ar oleuadau fod yn 'ddefnyddiol iawn' a 22 pellach% yn meddwl y byddent yn 'gymorth'
 • Pan ofynnwyd i bobl naill ai yn cytuno, yn anghytuno neu ddweud eu bod yn ansicr am gyfres o ddatganiadau, y lefelau uchaf o gytundeb mewn perthynas â: bwysigrwydd cynnwys mannau awyr agored hygyrch mewn lleoliadau preswyl (100% yn cytuno); mwynhad y gall pobl gael o fannau awyr agored (cytunwyd 100%); manteision iechyd defnydd rheolaidd o fannau awyr agored (100% yn cytuno); pwysigrwydd cynnal llwybrau (100% yn cytuno); angen ar gyfer llwybrau wedi'u diffinio'n dda (100%)
 • Y lefelau uchaf o anghytuno neu ansicrwydd mewn perthynas â: fwy gweladwy o blanhigion mawr (4% yn anghytuno, 32% ddim yn siŵr); defnyddioldeb goleuadau diogeledd yn yr awyr agored (9% yn anghytuno, 24% ddim yn siŵr); mwy o amlygrwydd o flodau mewn lliwiau cynnes (melyn, orennau) (4% yn anghytuno, 25% ddim yn siŵr)

Dyfyniadau dethol o bobl yn cwblhau'r arolwg

 • 'Dylai Amser a dreuliwyd yn yr ardd ac yn yr awyr agored ar gyfer dementia gyda dioddefwyr wedi colli eu golwg yn cael ei hyrwyddo iawn ac yn monitro'n rheolaidd i gynyddu safonau diogelwch, iechyd a lles ac i bawb, bob amser.'
 • 'Mae cartrefi gofal Rwyf wedi ymwelwyd â hwy tiroedd, ond dydw i erioed wedi gweld un o'r trigolion yn eu defnyddio (Im' yn dweud maent yn ei wneud, ond byth yn dyst iddi). Mae hyn yn drist iawn. Yn amlwg, mae 'na broblem staffio oherwydd bod angen monitro trigolion sydd y tu allan am resymau diogelwch. Yn y ddau achos, mae'r tiroedd yn ddi-flas - glaswellt a choed, heb unrhyw ffiniau arogl neu welyau synhwyraidd eraill a allai fod wedi eu gwneud yn lleoedd deniadol i eistedd allan mewn tywydd braf. Yr wyf yn amau ​​'i' jyst gormod o waith i a) yn creu y gerddi a b) monitro trigolion eu defnyddio. Mae cartref gofal arfaethedig ger fy tŷ (a wrthodwyd ar apêl yn ffodus i Ysg Gwladol) oedd gwbl unrhyw le yn yr awyr agored a ddarperir. Mae'n wynebu brif ffordd (sy'n wynebu'r de, fel y gallai trigolion berwi i farwolaeth yn eu hystafelloedd yn yr haf -! Ffaith amlwg nad byddent yn eu hystyried) a'r cefn ei neilltuo ar gyfer parcio. Mae awgrymwyd teras to, ond mae hyn yn ymddangos - ar y gorau - yn sâl-ystyried yn fel cysyniad '.
 • 'Angen bod cydbwysedd daro rhwng yr angen am amgylchedd diogel ac ymyrryd yn rhy â'r amgylchedd naturiol neu gynllun yr ardd. Dylai gerddi fod yn gyfforddus ac yn hygyrch ac mor naturiol â phosibl o fewn y cydbwysedd hwnnw. '
 • 'Mae cael mynediad i ardal y tu allan cynnal yn dda ddiogel yn aml yn hafan i bawb ac yn arbennig y rhai sydd â dementia. Dylai gardd gynllunio'n dda gynnwys gwahanol weadau, arogleuon, synau, awyr iach, ardal eistedd a gwmpesir, heddwch a thawelwch, rhywle i fyfyrio, plannu lliwgar, rhywbeth i'w wneud, ac yn rhywle y gallwch fynd ar eich pen eich hun a bod yn eich pen eich hun, neu lle i gyfarfod a sgwrsio ag eraill. '
 • 'Dylai'r gerddi yn cael eu graddio i ddarparu ar gyfer pob math o allu corfforol. Fflat, di-her ar gyfer y rhai mewn cadeiriau olwyn neu gyda symudedd gwael. Camau, llethrau a mwy o dir yn 'ddiddorol' ar gyfer y weithgar yn gorfforol. Ardaloedd a gwmpesir i hwyluso defnyddio mewn tywydd garw. '