Goleuadau

Goleuadau

Image Goleuo

Goleuadau yn bwysig i bobl sydd wedi colli eu golwg a dementia. Gall goleuadau da yn gwneud y gorau o alluoedd pobl a helpu i wneud iawn am golwg gwael; gall helpu pobl i ddod o hyd i'w ffordd o gwmpas y ddau mannau newydd ac yn gyfarwydd a'u helpu i gyflawni tasgau penodol.

Beth mae'r ticiau yn ei olygu?

Mae tri dic helpu neu sydd o fudd i rhan fwyaf o bobl

Dau dic helpu neu sydd o fudd i rai pobl

Mae un tic helpu neu sydd o fudd-dal o dan amgylchiadau penodol

Cwestiwn marc

yn golygu bod angen eu hystyried yn ofalus cyn cael eu mabwysiadu agwedd hon ar ddylunio

Mwyhau o olau naturiol

Mae tri dic Bobl yn elwa o lefelau uchel o olau naturiol. Golau Dydd yn darparu lefelau uwch o olau na'r rhan fwyaf o oleuadau trydan yn y cartref; mae'n fwy gwasgaredig ac yn goleuo ardal fwy, felly gall fod yn fwy cyfforddus i weithio mewn na goleuadau tasg penodol; a newidiadau yng ngolau dydd yn ystod y dydd yn helpu i ddangos treigl amser ac i gynnal patrymau cysgu arferol.

Mae tri dic Gall Manteisio i'r eithaf ar faint o olau naturiol mewn adeiladau yn cael budd-daliadau lluosog. Er enghraifft, mae angen goleuadau yn ofalus goridorau mewnol. Bydd Windows yn darparu golau naturiol mewn coridorau, gall hefyd fod yn ysgogol yn weledol ar gyfer preswylwyr, a gall helpu pobl i ddod o hyd i'w ffordd o gwmpas.

Mathau o olau artiffisial

Mae tri dic Mae gwahanol fathau o oleuadau artiffisial sydd ar gael a gall y dewis o ddau golau bwlb a gosod golau yn bwysig o ran ansawdd a dosbarthiad o olau. Mae'n bwysig ystyried y mathau o oleuadau artiffisial a ddefnyddir mewn gwahanol rannau o'r cartref.

Mae un tic Mynegodd rhai cyfranogwyr ymchwil amheuon ynglŷn â defnyddio ynni isel bylbiau golau. Roeddent yn teimlo bod, bylbiau ynni isel yn y gorffennol, wedi bod yn: llai effeithiol; Cymerodd amser i gyrraedd disgleirdeb llawn; ac hyd yn oed wedyn ddarperir digon o olau. Nid yw hyn yn wir yn achos goleuadau ynni-effeithlon mwy modern, a gall pobl elwa o gyngor i fyny-i-dyddiad ar y defnydd priodol o gynhyrchion goleuadau ynni isel ar hyn o bryd.

Lleoli goleuadau

Mae tri dic Goleuadau tasg yn ddefnyddiol mewn rhai rhannau o'r cartref. Er enghraifft, stribed goleuadau dan cypyrddau yn y gegin yn helpu gyda thasgau cegin, a goleuadau mewn ardaloedd cawod cefnogi gofal personol annibynnol. Goleuadau ychwanegol ar gyfer drysau allanol yn cyfrannu at bobl yn gallu mynd i mewn ac yn gadael eu cartrefi yn fwy diogel; Efallai y byddant hefyd yn dod o hyd i dyllau cloeon goleuo yn haws i'w defnyddio.

Mae tri dic Mae lleoliad y goleuadau yn bwysig. Gall goleuadau gosod yn uniongyrchol dros welyau yn anghyfforddus i bobl pan fydd yn gorffwys. Gall fod yn bosibl i gywiro hyn drwy ddefnyddio cysgod priodol.

Mae tri dic Mae'n ddefnyddiol i gael pwyntiau trydan ychwanegol sydd ar gael yn yr ystafelloedd i alluogi golau pellach ar gael pan fydd byddai'n ddefnyddiol ar gyfer tasgau neu weithgareddau penodol sydd angen mwy o olau, megis darllen. Gall goleuadau ychwanegol yn cael ei ddarparu drwy amrywiaeth o fathau o goleuadau, lampau ee bwrdd, lampau ongl-osgo neu lampau safonol.

Dwysedd ac unffurfiaeth o olau

Mae tri dic Goleuo o ddwyster priodol cefnogi ac yn hyrwyddo annibyniaeth. Dylai adeiladau a thu cael eu dylunio i ganiatáu dwysedd digon o olau drwyddi draw. Mae dwysedd a ffefrir o olau yn dibynnu ar anghenion a dewisiadau unigol, yn ogystal â'r tasgau sy'n cael ei wneud.

Mae tri dic Gall goleuadau cefndir yn well weithiau i oleuadau dwys ar adegau penodol o'r dydd. Er enghraifft, yn y nos, goleuadau cefndir gellir eu defnyddio i'w gwneud yn haws i bobl adnabod eu hamgylchedd a dod o hyd i'w ffordd eu hunain yn ddiogel o gwmpas eu cartref.

Mae tri dic Golau naturiol yn helpu pobl i fod yn effro yn ystod y dydd ac i gysgu yn y nos. Goleuadau artiffisial y gellir ei amrywio mewn dwysedd i adlewyrchu patrymau golau naturiol yn helpu pobl i gynnal batrymau cysgu da.

Dau dic Mae'n bwysig cael unffurfiaeth o lefelau goleuo o fewn a rhwng gwahanol ystafelloedd a mannau yn y cartref. Mae hyn oherwydd bod rhai pobl sydd wedi colli eu golwg yn ei chael yn anodd addasu i amodau golau ac mae rhai pobl sydd â demensia a allai gamddehongli cysgodion.

Rheoli goleuadau

Mae tri dic Dewisiadau goleuo yn amrywio yn ôl yr unigolyn. Gall dylunio cartrefi er mwyn galluogi trigolion i gael rheolaeth lawn a dewis mewn lefelau goleuo yn gwella cysur.

Cwestiwn marc Pwyntiau i fyfyrio ac ystyriaeth bellach

Lle mae rhai neu'r cyfan o'r gofod byw mewn cartref yn cael ei rannu gydag eraill, mae'n bwysig ystyried sut y gall gofynion goleuo gwahanol bobl ar gyfer yr un lleoedd yn cael eu bodloni.

Mae'n bwysig meddwl am a oes gan berson anghenion penodol ar gyfer goleuo yn y nos ac, os felly, sut y gellir eu diwallu. Er enghraifft, ar gyfer rhai pobl sy'n gadael golau ystafell ymolchi ar fod yn ddefnyddiol ond dim ond pan mae hyn yn annibynnol ar unrhyw Ffan echdynnu gan fod y sŵn y gallai fel arall fod yn ysgytwol. Efallai y byddai'n well i bobl eraill yn dibynnu ar oleuadau sy'n dod i mewn o'r tu allan er mwyn darparu cefndir golau ar ôl iddi dywyllu.

Dewisiadau ac anghenion pobl ar gyfer goleuadau yn wahanol. Mae'n bwysig bod cartrefi yn cael eu dylunio neu eu haddasu i fod yn hyblyg o ran darpariaeth goleuo, a bod yn ymgynghori â phobl yn rheolaidd i nodi unrhyw newidiadau yn eu dewisiadau ac anghenion unigol.

Mae tystiolaeth ymchwil

Adolygiad llenyddiaeth

Rydym yn cynnal adolygiad llenyddiaeth strwythuredig a oedd yn cynnwys chwiliadau systematig o ystod eang o gronfeydd data electronig, wedi'u hategu gan ymgynghori â hysbyswyr arbenigol a gofynnwyd i argymell deunyddiau (megis adroddiadau) na fydd y chwiliadau wedi'u nodi. Mae'r chwiliadau esgor 'hits' 14,616. 14,043 eu taflu fel naill ai dyblygu neu nad ydynt yn berthnasol, ac mae'r 573 oedd yn weddill sgoriodd gyfer perthnasedd ar sail teitl a haniaethol. Yn gyfan gwbl cyhoeddiadau 33 eu cynnwys ar gyfer adolygiad llawn testun: 28 yn seiliedig ar sgoriau perthnasedd, ac eitemau 5 a argymhellir gan hysbyswyr arbenigol.

Gwerthuso y rhain yn systematig gan ddefnyddio profforma a oedd yn galluogi asesiad o ansawdd yr ymchwil yr adroddir amdano, ac ymgynnull gwybodaeth allweddol ynghylch y pwnc, canlyniadau a chasgliadau pob eitem. Mae'r meini prawf ansawdd a ddefnyddir i asesu gwahanol fathau o ymchwil yn dod o protocolau safonol, gan gynnwys y Ganolfan ar gyfer Ymchwil a Datblygu (CRD) Adroddiad Dim 4, Arferion Effeithiol Cochrane a Threfniadaeth Gofal (EPOC) rhestrau gwirio ac, fel y bo'n briodol, Rhaglen Sgiliau Gwerthuso Critigol (CASP ) Meini prawf asesu (GIG CRD 2001; Cochrane EPOC 2002; CASP heb ddyddiad). Pob cyhoeddiad ei raddio fel rhai o Uchel, Canolig neu Isel o ansawdd, yn seiliedig i ba raddau yr ymchwil fel yr adroddwyd yn y cyhoeddiad yn bodloni'r meini prawf ansawdd perthnasol, a sgôr gyffredinol yn cael ei ddarparu ar gyfer pob un o'r adrannau o fewn y canllawiau. Cyhoeddiadau graddio fel un o safon is yn dal i fod o werth tystiolaethol, ond dylid eu hystyried fel darparu awgrymog yn hytrach na chanfyddiadau tystiolaeth bendant.

Rydym yn asesu ansawdd cyffredinol y dystiolaeth a gyhoeddwyd am ganllawiau yn yr adran hon fel rhwng Isel a Chanolig. Seiliwyd y canllawiau ar dystiolaeth a gynhwysir yn y cyhoeddiadau canlynol:

 • Brunnström, G., Sorensen, S., Alsterstad, K. a Sjöstrand, J. (2004) 'Ansawdd o olau ac ansawdd bywyd - effaith addasu goleuadau ymhlith pobl â golwg gwan', Offthalmig a Ffisiolegol Optics, 24 (4), 274-280.
 • EDGERTON, Asiantaeth yr Amgylchedd, a Richie, L. (2010) 'Gwella amgylcheddau ffisegol ar gyfer gofal dementia: gwneud newidiadau bach iawn ar gyfer effaith fwyaf', Annals Gofal Tymor Hir, 18 (5), 43 45-.
 • Goodman, C. a Watson, L. (2010) 'canllawiau dylunio ar gyfer pobl â dementia ac i bobl sydd wedi colli eu golwg', Canfyddiadau Thomas Pocklington Ymchwil yr Ymddiriedolaeth Rhif 35 [dogfen ar y rhyngrwyd]. Rhagfyr 2010 [nodwyd 2013 29 Tachwedd]. Ar gael yma (A'r adroddiad llawn ar gael ar gais gan Ymddiriedolaeth Thomas Pocklington).
 • Lawrence, V., Murray, J., Ffytche, D. a Banerjee, S. (2009) '"Allan o olwg, allan o feddwl": astudiaeth ansoddol o nam ar y golwg a dementia o dri safbwynt', Psychogeriatrics Rhyngwladol / IPA , 21 (3), 511 518-.
 • Littlefair, P. (2010) 'Golau Dydd a ffenestri mewn cartrefi pobl sydd wedi colli eu golwg', Canfyddiadau Thomas Pocklington Ymchwil yr Ymddiriedolaeth 30 [dogfen ar y rhyngrwyd]. Mawrth 2010 [nodwyd 2013 29 Tachwedd]. Ar gael yma (A adroddiad llawn, ar gael ar gais gan Ymddiriedolaeth Thomas Pocklington).
 • Long, RG (1995) 'dylunio Tai a phobl â nam ar eu golwg: Adroddiad o drafodaethau grŵp ffocws', Journal of Nam Gweledol a Dallineb, 89 (1), 59 69-.
 • Marquardt, G. (2011) 'cyfeirbwyntiau ar gyfer pobl â dementia: adolygiad o rôl ddylunio pensaernïol', Herd, 4 (2), 75-90.
 • Torrington, J. a Lewis, A. (2011) Tai Gofal Ychwanegol i Bobl sydd wedi Colli eu Golwg: Goleuo a Materion Dylunio. Canfyddiadau Thomas Pocklington Ymchwil yr Ymddiriedolaeth 36 [dogfen ar y rhyngrwyd]. Rhagfyr 2011 [nodwyd 2013 29 Tachwedd]. Ar gael yma (A'r adroddiad terfynol, sydd ar gael ar gais gan Ymddiriedolaeth Thomas Pocklington).
 • Utton, D. (2009) 'Mae dyluniad tai ar gyfer pobl â dementia', Journal of Rheoli Gofal Gwasanaethau, 3 (4), 380-390.
 • van carnau, J., Kort, H., fan Waarde, H. a Blom, MM (2010) 'Ymyriadau Amgylcheddol a Dylunio Cartrefi i Oedolion Hŷn Gyda Demensia: Trosolwg', Americanaidd Journal of Clefyd Alzheimer a Dementia Arall, 25 (3), 202 232-.

Dywedodd ein cyfweleion arbenigol

 • Golau naturiol yn bwysig a dylid ei defnyddio lle bo modd (nifer o arbenigwyr a grybwyllir Gradmann Haus yn Stuttgart fel enghraifft o arfer da mewn perthynas â defnyddio golau)
 • Mae'n bwysig gallu i reoli lefelau o olau yn dod drwy ffenestri a gallu i reoli ar gyfer llacharedd
 • Angen lefelau sylweddol uwch o oleuo na'r boblogaeth yn gyffredinol bobl â dementia. Dylent hefyd fod yn agored i gylch 24-awr o olau a thywyll. Gall dwy awr o amlygiad i olau llachar bob dydd yn helpu preswylwyr cartrefi nyrsio yn sylweddol gyda dementia a gwella patrymau cysgu
 • Unffurfiaeth da o olau ac osgoi newidiadau sydyn yn lefel y golau yn bwysig i bobl â dementia
 • Mae'n bwysig i bobl sydd wedi colli golwg yn gallu cael mynediad goleuadau ychwanegol wrth ymgymryd â thasgau
 • Lleoli o oleuadau yn bwysig. Weithiau goleuadau nos yn yr ystafelloedd gwely yn cael eu gosod uwchben gwelyau ac, os nad cysgodol ddigonol, tarfu ar breswylwyr

Mae pobl sydd â dementia a gyda nam ar eu golwg a'u gofalwyr
cymryd rhan mewn cyfweliadau a grwpiau ffocws wrthym

 • Goleuo gwael yn rhwystr i alluogi preswylwyr mewn cartrefi gofal i wneud y gorau o'u cartref
 • Mewn rhai cartrefi gofal, gan fod y swits golau hefyd yn activates swnllyd aelodau gefnogwr o staff nad ydynt yn gadael golau ymlaen yn yr ystafell ymolchi yn y nos fel y gall pobl ddod o hyd i'w ffordd yno os oes angen
 • Gall goleuadau cefndir yn ystod y nos fod yn ddefnyddiol i bobl â dementia a cholled golwg
 • Cysgodion a achosir gan dim-dosbarthu-unffurf o olau yn broblem mewn rhai cartrefi gofal
 • Gall fod yn anodd i ddarparu ar gyfer dewisiadau unigol ar gyfer lefelau goleuo yn yr ardaloedd cymunedol cartrefi gofal
 • Mewn rhai cartrefi gofal staff yn hytrach na thrigolion rheoli'r lefelau golau
 • Mae preswylwyr mewn rhai cartrefi gofal wedi newid nos goleuadau i ffwrdd yn unig i gael staff droi yn ôl ymlaen eto
 • Mae llawer o bobl wedi dod o hyd bylbiau arbed ynni hŷn anfoddhaol oherwydd eu bod yn cymryd amser i gyrraedd goleuder llawn ac hyd yn oed wedyn nid oedd yn darparu lefelau digonol o olau

Canfu'r arolwg

 • Allan o bobl 79 a atebodd gwestiynau ar yr adran hon, 74% yn meddwl y byddai canllawiau ar oleuadau fod yn 'ddefnyddiol iawn' a 24 pellach% yn meddwl y byddent yn 'gymorth'
 • Pan ofynnwyd i bobl naill ai yn cytuno, yn anghytuno neu ddweud eu bod yn ansicr am gyfres o ddatganiadau, y lefelau uchaf o gytundeb mewn perthynas â: y defnydd o ddylunio i wneud y gorau o olau naturiol mewn cartrefi (99% yn cytuno); pwysigrwydd dwysedd priodol o oleuadau drwy gydol gartrefi (95% yn cytuno); dymunoldeb o ffenestri ar hyd coridorau (92% yn cytuno); pwysigrwydd mewn cyd-destun cartref gofal o feddwl am sut i ddiwallu anghenion amrywiol ar gyfer goleuo (92% yn cytuno); dymunoldeb goleuadau y gellir eu haddasu i weddu i'r unigolyn a'r dasg y maent yn dymuno cynnal (91%)
 • Y lefelau uchaf o anghytundeb neu ansicrwydd mewn perthynas â: unffurfiaeth o olau yn bwysig er mwyn osgoi problemau gyda addasu araf i newidiadau a'r potensial ar gyfer cysgodion gael eu camddehongli (0% yn anghytuno, 29% ddim yn siwr); dewis ar gyfer goleuo nos cefndir a'i ddefnyddioldeb ar gyfer dod o hyd i ffordd (4% yn anghytuno, 14% ddim yn siwr); pwysigrwydd cynllunio ymreolaeth a rheolaeth dros oleuadau i gartref pobl (7% yn anghytuno, 10% ddim yn siwr)

Dyfyniadau dethol o bobl yn cwblhau'r arolwg

 • 'Mae unrhyw beth sy'n gwella gallu'r golwg eich hun yr [person] i'w hannog, eu gwella a'u cynnal ar bob amser i bawb, gydag ymchwil ac adborth priodol gan gyd ar gyfer y dyfodol.'
 • 'Er y gallai rheolaeth lawn o oleuadau yn ddelfrydol, yr wyf yn credu y gall pobl â dementia i ymdopi'n well gyda syml ar switsh / i ffwrdd. Nid wyf yn gwybod a oes unrhyw dystiolaeth bod goleuadau gwynias yn well na fflworoleuol. '
 • 'Goleuadau yn allweddol ac rydym yn teimlo bod cael switshis pylu mewn coridorau ac ystafelloedd gwely yn caniatáu i ni newid naws y goleuadau yn raddol, gan gynyddu ychydig mewn bore tra bod pobl yn deffro ac yn gostwng yn raddol ar noson annog pobl i ddirwyn i lawr yn barod ar gyfer gwsg noson restful yn. Mae'n rhaid i ni fod yn ofalus yma o ran cwympo ond ychydig yn gyffredinol newidiadau yn gwneud gwahaniaeth sylweddol. '
 • 'Rwy'n dod o hyd i greu' pyllau 'o olau, ee mewn ystafell ddydd neu ystafell wely, yn gallu darparu canolbwynt o amgylch mannau eistedd glyd. Mae hyn, yn fy mhrofiad i, yn gallu helpu i leddfu aflonyddwch a chynnwrf. '
 • 'Rwy'n anghytuno [â'r ​​datganiad ynglŷn â dymunoldeb o ffenestri mewn coridorau] gan fy mod yn adnabod rhywun sy'n gweithio mewn amgylchedd adeiladu dementia newydd lle bu'n rhaid newid gan ddefnyddio stensiliau wrth i bobl â dementia yn camddehongli eu myfyrdodau yn y gwydr ffenestri yn y coridor. Felly gallai gwydr an-adlewyrchol yn gweithio. '