Ceginau

Ceginau

Image Cegin

Gall gosodiad a dyluniad ceginau da yn gwneud paratoi bwyd a diod yn haws ac felly hwyluso byw'n annibynnol i bobl sydd wedi colli eu golwg a dementia.

Beth mae'r ticiau yn ei olygu?

Mae tri dic helpu neu sydd o fudd i rhan fwyaf o bobl

Dau dic helpu neu sydd o fudd i rai pobl

Mae un tic helpu neu sydd o fudd-dal o dan amgylchiadau penodol

Cwestiwn marc

yn golygu bod angen eu hystyried yn ofalus cyn cael eu mabwysiadu agwedd hon ar ddylunio

Goleuadau

Mae tri dic Goleuadau ychwanegol mewn ceginau yn helpu i wneud y gorau o'r golwg bobl, ee darparu goleuadau stribed o dan cypyrddau a gosod goleuadau ychwanegol yn yr oergell a rhewgell adrannau.

Gwneud byrddau gweithio

Mae tri dic Mae rhai pobl yn ei chael hi'n ddefnyddiol i allu eistedd i lawr wrth weithio yn y gegin. Mae cael wyneb gweithio a osodwyd ar uchder priodol a gyda gofod oddi tano am gadair neu stôl yn eu galluogi i wneud hyn.

Lliw a chyferbyniad

Mae tri dic Gall fod yn ddefnyddiol i bobl i wneud defnydd o'r cyferbyniad yn y gegin. Er enghraifft, dolenni cyferbyniol neu knobs ar ddrysau cwpwrdd a droriau gegin yn fwy hadnabod yn hawdd. Gellir cyferbynnu yn cael eu cyflawni drwy ddefnyddio lliw, ee dolenni lliw coch ar ffitiadau cegin gwyn, neu dôn gyferbyniol o'r un lliw, ee dolenni glas tywyll ar ddrysau cwpwrdd glas golau.

Mae tri dic Gwneud byrddau gweithio sydd o liw solet yn hytrach na patrymog ac sydd â gorffeniad di-sglein iddynt yn haws i bobl i weithio yn, gan fod mat yn gorffen yn arwain at lai o llacharedd na gorffeniadau sglein caboledig iawn, a lliwiau solet yn lleihau'r posibilrwydd o annibendod gweledol.

Dau dic Mae rhai pobl yn elwa ar arwynebau gwaith lliw golau yn y gegin fel lliwiau ysgafnach yn helpu i wneud y gorau dosbarthiad o olau ac i wneud y gorau o alluoedd gweledol pobl. Nid yw hyn yn wir am bawb, felly mae'n bwysig cael gwybod dewisiadau personol pobl wrth ystyried newidiadau.

Ffyrnau, hob a microdon

Mae tri dic Rheolaethau sydd ar neu yn ar flaen hob a ffyrnau atal pobl rhag gorfod gyrraedd dros ffynhonnell wres wrth ddefnyddio'r offer.

Mae tri dic Mae pobl yn dod o hyd ffyrnau microdon gyda phaneli rheoli sy'n cynnwys botymau cyffyrddol adborth ee concave, neu botymau o wahanol feintiau a lliwiau, yn haws i'w defnyddio. Trin yn fwy greddfol na botymau ar gyfer agor drysau microdon.

Mae tri dic Marciau cyffwrdd helpu pobl i ddod o hyd i tymheredd allweddol ar deialau.

Mae tri dic Mae pobl yn dod o hyd ffyrnau microdon gyda seiniau clywadwy i ddangos diwedd y meicrodon yn haws i'w defnyddio.

Dau dic Gall darparu popty microdon hawdd-i'w-defnyddio yn y gegin yn annog pobl i wneud eu paratoi bwyd eu hunain.

Cypyrddau a dylunio cabinet

Dau dic Efallai y bydd rhai pobl yn ei chael llithro drysau cwpwrdd neu ddrysau gwanwyn lwytho ddefnyddiol gan fod y rhain gwared ar y risg o anaf o ganlyniad i gerdded i mewn i ddrysau gadael ar agor.

Dau dic Efallai y bydd rhai pobl yn dod o hyd i ddrysau cwpwrdd tryloyw ddefnyddiol fel ffordd i adnabod cynnwys. Gall fod yn well i osgoi gwydr o blaid o ddeunyddiau clir eraill, mwy annrylliadwy oherwydd gall defnyddio gwydr peri risg diogelwch.

Dau dic Efallai y bydd rhai pobl yn ei chael yn llithro allan silffoedd cwpwrdd defnyddiol i gynyddu lle storio, caniatáu gwell trefnu cypyrddau a gwella rhwyddineb mynediad.

Mae un tic Efallai y bydd rhai pobl yn canfod bod handlenni cilfachog ar ddrysau cwpwrdd yn ddefnyddiol i atal y risg o taro i mewn i dolenni sy'n sefyll yn falch o'r drws. Efallai y bydd eraill yn dod o hyd handlenni cilfachog yn ddryslyd, yn fwy anodd dod o hyd ac yn fwy anodd eu defnyddio. Mae'n bwysig gofyn i bobl am eu dewisiadau a lleihau risg chydbwysedd yn erbyn gefnogi dewis yr unigolyn.

Cwestiwn marc Pwyntiau i fyfyrio ac ystyriaeth bellach

Gall ceginau yn cyflwyno llawer o beryglon posibl i unrhyw berson sy'n eu defnyddio, o offer poeth i offer cegin miniog i cypyrddau a'u cynnwys gosod ar uchder pen. Mae'r risgiau o anaf yn fwy ar gyfer pobl â dementia a cholled golwg nag ar gyfer pobl sydd â golwg da, ond mae'n bwysig cydbwyso risgiau posibl yn erbyn hawl pobl i wneud dewisiadau am eu cartrefi a'r angen i hwyluso a hyrwyddo annibyniaeth pobl.

Mae tystiolaeth ymchwil

Adolygiad llenyddiaeth

Rydym yn cynnal adolygiad llenyddiaeth strwythuredig a oedd yn cynnwys chwiliadau systematig o ystod eang o gronfeydd data electronig, wedi'u hategu gan ymgynghori â hysbyswyr arbenigol a gofynnwyd i argymell deunyddiau (megis adroddiadau) na fydd y chwiliadau wedi'u nodi. Mae'r chwiliadau esgor 'hits' 14,616. 14,043 eu taflu fel naill ai dyblygu neu nad ydynt yn berthnasol, ac mae'r 573 oedd yn weddill sgoriodd gyfer perthnasedd ar sail teitl a haniaethol. Yn gyfan gwbl cyhoeddiadau 33 eu cynnwys ar gyfer adolygiad llawn testun: 28 yn seiliedig ar sgoriau perthnasedd, ac eitemau 5 a argymhellir gan hysbyswyr arbenigol.

Gwerthuso y rhain yn systematig gan ddefnyddio profforma a oedd yn galluogi asesiad o ansawdd yr ymchwil yr adroddir amdano, ac ymgynnull gwybodaeth allweddol ynghylch y pwnc, canlyniadau a chasgliadau pob eitem. Mae'r meini prawf ansawdd a ddefnyddir i asesu gwahanol fathau o ymchwil yn dod o protocolau safonol, gan gynnwys y Ganolfan ar gyfer Ymchwil a Datblygu (CRD) Adroddiad Dim 4, Arferion Effeithiol Cochrane a Threfniadaeth Gofal (EPOC) rhestrau gwirio ac, fel y bo'n briodol, Rhaglen Sgiliau Gwerthuso Critigol (CASP ) Meini prawf asesu (GIG CRD 2001; Cochrane EPOC 2002; CASP heb ddyddiad). Pob cyhoeddiad ei raddio fel rhai o Uchel, Canolig neu Isel o ansawdd, yn seiliedig i ba raddau yr ymchwil fel yr adroddwyd yn y cyhoeddiad yn bodloni'r meini prawf ansawdd perthnasol, a sgôr gyffredinol yn cael ei ddarparu ar gyfer pob un o'r adrannau o fewn y canllawiau. Cyhoeddiadau graddio fel un o safon is yn dal i fod o werth tystiolaethol, ond dylid eu hystyried fel darparu awgrymog yn hytrach na chanfyddiadau tystiolaeth bendant.

Rydym yn asesu ansawdd cyffredinol y dystiolaeth a gyhoeddwyd am ganllawiau yn yr adran hon fel Isel. Seiliwyd y canllawiau ar dystiolaeth a gynhwysir yn y cyhoeddiadau canlynol:

 • Goodman, C. a Watson, L. (2010) 'canllawiau dylunio ar gyfer pobl â dementia ac i bobl sydd wedi colli eu golwg', Canfyddiadau Thomas Pocklington Ymchwil yr Ymddiriedolaeth Rhif 35 [dogfen ar y rhyngrwyd]. Rhagfyr 2010 [nodwyd 2013 29 Tachwedd]. Ar gael yma (A'r adroddiad llawn ar gael ar gais gan Ymddiriedolaeth Thomas Pocklington).
 • Kondo, T., Mann, toiled, Tomita, M. a Ottenbacher, KJ (1997) 'Mae'r defnydd o ffyrnau microdon gan bersonau oedrannus ag anableddau', Americanaidd Journal of Therapi Galwedigaethol, 51 (9), 739 747-.
 • Long, RG (1995) 'dylunio Tai a phobl â nam ar eu golwg: Adroddiad o drafodaethau grŵp ffocws', Journal of Nam Gweledol a Dallineb, 89 (1), 59 69-.
 • Unwin, BK, Andrews, CM, Andrews, PM, & Hanson, JL (2009) 'addasiadau cartref therapiwtig i oedolion hŷn ag anableddau', Meddyg Teulu Americanaidd, 80 (9), 963.

Dywedodd ein cyfweleion arbenigol

 • Gall pobl sydd wedi colli eu golwg yn dod o hyd ymylon cyferbyniol i unedau defnyddiol

Mae pobl sydd â dementia a gyda nam ar eu golwg a'u gofalwyr
cymryd rhan mewn cyfweliadau a grwpiau ffocws wrthym

 • Gall y lliw a gwrthgyferbyniad o unedau a wynebau gweithio yn ei gwneud yn haws gweld pethau
 • Gall Gwydr chypyrddau blaen achosi perygl oherwydd efallai na fydd gwydr yn cael eu gweld a risg i bobl roi eu llaw drwy hyn. Hefyd, efallai na fydd unedau cegin gydag wyneb gwydr fod yn ddewis da ar gyfer pobl sydd â chydbwysedd gwael
 • Microdonnau yn dda ag y gallwch osod yr amserydd ac ni fydd yn llosgi unrhyw beth os byddwch yn anghofio am y peth
 • Mewn lleoliadau gofal preswyl, gall fod yn well i drigolion i gael staff yn paratoi prydau bwyd a gweini te a choffi. Mae materion iechyd a diogelwch gyda phreswylwyr ddefnyddio gwresogyddion dŵr ar gyfer gwneud te neu goffi

Canfu'r arolwg

 • Allan o bobl 66 a atebodd gwestiynau ar yr adran hon, 70% yn meddwl y byddai canllawiau ar oleuadau fod yn 'ddefnyddiol iawn' a 29 pellach% yn meddwl y byddent yn 'gymorth'
 • Pan ofynnwyd i bobl naill ai yn cytuno, yn anghytuno neu ddweud eu bod yn ansicr am gyfres o ddatganiadau, y lefelau uchaf o gytundeb mewn perthynas â: cael goleuadau y tu mewn oergell a rhewgell adrannau (99% yn cytuno); defnydd o oleuadau ychwanegol mewn ceginau (97% yn cytuno); bwysigrwydd lliw a gwrthgyferbyniad mewn ceginau (96% yn cytuno); defnydd o arwyddion cyffyrddadwy i dynnu sylw at opsiynau tymheredd / gweithredu allweddol ar offer cegin (91%)
 • Y lefelau uchaf o anghytundeb neu ansicrwydd mewn perthynas â: defnyddio dolenni cilfachog am resymau diogelwch (33% yn anghytuno, 47% ddim yn siwr); dymunoldeb osgoi gwydr mewn drysau uned cegin am resymau diogelwch (30% yn anghytuno, 36% ddim yn siwr); osgoi o liwiau tywyll ar gyfer wynebau gweithio cegin (12% yn anghytuno, 43% ddim yn siwr)

Dyfyniadau dethol o bobl yn cwblhau'r arolwg

 • 'Rhaid cael darpariaethau ar gyfer pobl a fyddai am i eistedd a pharatoi bwyd yn y gegin. Mae uchder y tabl yn is yn well gan y rhai sydd â phroblemau symudedd ac arthritis. '
 • 'Efallai na fydd Beth allai fod yn berthnasol mewn lleoliad domestig fod yn briodol mewn cyfleusterau mwy cymunedol. Er enghraifft, byddai'r mater o ddrysau gwydr fod yn un dewis / addasrwydd unigol oherwydd mae manteision / anfanteision i'r ddau ddatganiad. '
 • 'Gallai Llithro drysau a silffoedd yn fanteisiol ond hefyd gallai ddrysu pobl â dementia, gan ei fod yn syniad cymharol newydd, ac maent yn annhebygol o fod wedi dod ar eu traws yn eu gorffennol.'
 • 'Mae fy atebion yn seiliedig ar yr ymateb i'r / defnyddio eitemau hyn gan fy dementia yn dioddef ffrindiau. Efallai na fydd drysau gwydr yn addas i bawb, ond maent yn cynorthwyo cydnabyddiaeth ar unwaith sy'n arwain at mwy o hyder yn y gegin. Hyd yn hyn y gallai unrhyw un o fy ffrindiau ymdopi gyda chyflymder / tymheredd eithafol o micro-don. '
 • 'I fod yn onest ni all fy nhad yn gweithio llawer o'n cegin allan.'