Gosodion a Ffitiadau

Gosodiadau a ffitiadau

Gosodiadau a ffitiadau ddelwedd

Mae dyluniad y gosodiadau a ffitiadau yn y cartref yn bwysig. Gall dylunio da yn sicrhau bod y bobl hynny sy'n colli eu golwg a dementia yn gallu nodi'n hawdd ac yn defnyddio gosodiadau a ffitiadau yn eu cartrefi. Gall gosodiadau a ffitiadau a gynlluniwyd yn dda yn hwyluso byw'n annibynnol. Er enghraifft, gall darparu dyfeisiau cegin hawdd ei ddefnyddio yn annog pobl i baratoi eu bwyd eu hunain, a bydd canllawiau addas a rheiliau gafael cefnogi pobl i symud yn annibynnol o amgylch eu cartrefi.

Beth mae'r ticiau yn ei olygu?

Mae tri dic helpu neu sydd o fudd i rhan fwyaf o bobl

Dau dic helpu neu sydd o fudd i rai pobl

Mae un tic helpu neu sydd o fudd-dal o dan amgylchiadau penodol

Cwestiwn marc

yn golygu bod angen eu hystyried yn ofalus cyn cael eu mabwysiadu agwedd hon ar ddylunio

Rheiliau llaw a rheiliau cydio

Mae tri dic Gall Canllawiau a rheiliau gafael yn ddefnyddiol trwy gydol y cartref ond yn arbennig o bwysig ger grisiau allanol a mewnol ac mewn ystafelloedd ymolchi neu doiledau. Pan fo'r rhain yn cael eu lleoli ar grisiau dylent ymestyn y tu hwnt i'r camau cyntaf a'r olaf cyn dod i ben yn diffinio'n glir.

Mae tri dic Gall cael canllawiau a rheiliau gafael mewn lliw sy'n cyferbynnu â'r cefndir gwneud yn haws i bobl ddod o hyd ac i ddefnyddio.

Dau dic Efallai y bydd rhai pobl sydd wedi colli eu golwg a dementia yn ei chael marcwyr cyffyrddol ddefnyddiol fel ffordd i fynd o amgylch eu cartrefi, ee bumps plastig yn sownd i ochr isaf rheiliau llaw i dynnu sylw at bwyntiau allweddol megis agosrwydd drysau ar yr ochr arall.

Rygiau a matiau

Mae tri dic Gall rygiau a matiau peryglon baglu posibl bresennol ac eu tynnu yn cyfrannu at fwy o ddiogelwch yn y cartref. Am amrywiaeth o resymau efallai y bydd rhai pobl yn dymuno cadw rygiau neu fatiau penodol er gwaethaf y perygl a berir ganddynt, a dylid ceisio cydbwysedd priodol rhwng rheoli risg bosibl a pharchu hawliau pobl i ddewis yn eu cartrefi eu hunain.

Rheolaethau (ee ar offer neu ar gyfer gwres canolog)

Mae tri dic Yn darparu'r mathau mwyaf priodol o reolaethau a switsys yn y cartref yn cefnogi annibyniaeth.

Mae tri dic Lleoli rheolaethau ar gyfer ffyrnau a phoptai ar flaen y ddyfais yn ei gwneud yn haws i bobl adnabod y rheolaethau a gweithredu yn ddiogel.

Mae tri dic Mae pobl yn gweld bod paneli rheoli gyda marciau cyffyrddol, a chadarnhad clywadwy pan allweddi yn isel, yn haws i'w weithredu.

Mae tri dic sgriniau LCD mwy a meintiau print gwneud rheolaethau digidol yn haws i'w defnyddio.

Dau dic Efallai y bydd rhai pobl yn canfod bod rheolaethau analog yn haws i'w defnyddio na rheolaethau digidol. Dylid rhoi ystyriaeth i dewisiadau unigol wrth benderfynu ar y math o reolaeth a ddefnyddir.

Dau dic Efallai y bydd rhai pobl yn elwa o offer rheoli gwres sy'n caniatáu ar gyfer y cofnod â llaw o tymheredd a ddymunir.

Switsys golau a socedi trydan

Mae tri dic Dylai switsys golau a socedi trydan gael eu lleoli i fod yn hawdd eu cyrraedd. Socedi sy'n cael eu codi oddi ar y llawr yn haws i ddod o hyd a defnyddio. Switshis gyda clir ar ac oddi ar safleoedd yn galluogi defnyddwyr i deimlo'n fwy hyderus bod switsh wedi ei osod yn briodol.

Mae tri dic Safle hyblyg yn galluogi pobl sydd ag anghenion yn newid i aros yn eu cartrefi am gyfnod hirach. Socedi trydan ychwanegol a gosod o amgylch yr ystafell yn caniatáu goleuo symudol neu dechnoleg gynorthwyol i gael ei ddefnyddio.

Mae tri dic Mae pobl yn dod o hyd cyferbyniad lliw â'r cefndir ddefnyddiol wrth leoli a defnyddio ffitiadau. Dylai Cyferbyniol ffitiadau lliw neu blatiau lliw yn ôl yn cael ei ddefnyddio i dynnu sylw at switshis a socedi yn y cartref.

Dau dic Efallai y bydd rhai pobl yn dod o hyd i switshis ar soced dwbl yn anodd i weithredu a gall socedi sengl fod yn opsiwn gwell.

Dau dic Rheolaeth lawn o oleuadau yn bwysig, oherwydd anghenion goleuo pobl yn newid drwy gydol y dydd. Efallai y byddai'n well gan rai pobl switsys pylu er mwyn caniatáu mwy o lefelau goleuo rheoli.

Dodrefn ystafell

Mae tri dic Mae pobl yn teimlo'n fwy cartrefol pan fydd ganddynt gwrthrychau cyfarwydd o'u cwmpas. Mewn lleoliadau cartref gofal, mae'n bwysig bod trigolion yn gallu i bersonoli dodrefn yn eu hystafelloedd.

Dau dic Efallai y bydd yna adegau pan fydd angen i symud preswylwyr cartrefi gofal i wahanol ystafelloedd gwely (ee i ddarparu mynediad at gyfleusterau penodol neu lefel uwch o ofal). Gall pobl ddod o hyd i newid hwn yn haws os yw'r dodrefn mewn un ystafell yn gyson gyda dodrefn yn yr ystafell arall.

Technoleg gynorthwyol

Mae tri dic Bobl yn elwa o dechnoleg gynorthwyol briodol ac mae cartrefi unigol a gofal dylai cartrefi gael eu cynllunio i ganiatáu ar gyfer hyn. Er enghraifft, gall darparu technolegau megis larymau cymorth brys, yn monitro nwy mewn ceginau a synwyryddion gorlif dŵr mewn ystafelloedd ymolchi yn rhoi tawelwch meddwl y ddau i bobl yn eu cartrefi eu gosod ac i'w gofalwyr.

Arwyddion

Mae tri dic Dylai cartrefi gofal yn gwneud defnydd o arwyddion priodol fod hyn yn helpu pobl i ddod o hyd i'w ffordd o gwmpas.

Mae tri dic Gall symbolau a arwyddwyr ystyrlon defnyddio o amgylch y cartref yn helpu pobl i ddod o hyd i ystafelloedd a gwrthrychau penodol yn haws. Er enghraifft, sbwng neu facecloth ar y drws ystafell ymolchi yn gweithredu fel ysgogiad o ran diben yr ystafell yn.

Dau dic Mewn cartrefi gofal a llety grŵp gyda llawer o ddrysau tebyg, rhifo yn helpu rhai pobl i nodi eu hystafelloedd eu hunain yn haws. Gall nifer gael eu hymgorffori gydag arwyddion eraill, megis platiau enw, ac arwyddwyr fel ffotograff o breswylydd yr ystafell yn.

Dau dic Gall arwyddion hefyd yn helpu pobl sy'n byw yn eu cartrefi eu teuluoedd eu hunain i ddod o hyd i wrthrychau yn haws, ee ar labeli adnabod gynnwys ar y outsides o gynwysyddion storio a chypyrddau cegin.

Lliw a chyferbyniad

Mae tri dic Lliw a chyferbyniad yn helpu pobl i adnabod dodrefn a ffitiadau penodol yn haws.

Mae tri dic Mae cael socedi trydan, rheolaethau goleuadau, rheoli gwres, paneli rheoli, a dodrefn mewn lliwiau neu arlliwiau sy'n cyferbynnu gyda'r waliau yn helpu pobl i ddod o hyd ffitiadau ac i leoli eu hunain at eu hamgylchedd.

Cwestiwn marc Pwyntiau i fyfyrio ac ystyriaeth bellach

Dylid ceisio barn pobl bob amser a dylid rhoi ystyriaeth briodol i'r dewis yr unigolyn. Er enghraifft, awgrymir bod er budd diogelwch, dylai rygiau a matiau yn cael eu tynnu, ond efallai na fydd hyn fod yn well gan y person ei hun. Mewn amgylchiadau o'r fath, mae angen i gydbwyso reoli risg yn erbyn hawliau pobl i wneud dewisiadau annibynnol.

Daeth y wybodaeth am reolaethau a switshis a ddefnyddir i greu canllawiau hyn yn bennaf o ganfyddiadau ymchwil ar anghenion pobl sydd wedi colli eu golwg, yn hytrach nag ar astudiaethau a oedd yn edrych ar bobl gyda nam ar eu golwg a dementia. Y bobl hynny a gwblhaodd yr arolwg a gynhaliwyd fel rhan o'r astudiaeth hon yn ansicr ynghylch eu cymhwysedd i rai pobl â dementia. Dylai defnyddwyr y canllawiau hyn yn rhoi ystyriaeth briodol i hyn wrth ystyried newidiadau posibl.

Mae tystiolaeth ymchwil

Adolygiad llenyddiaeth

Rydym yn cynnal adolygiad llenyddiaeth strwythuredig a oedd yn cynnwys chwiliadau systematig o ystod eang o gronfeydd data electronig, wedi'u hategu gan ymgynghori â hysbyswyr arbenigol a gofynnwyd i argymell deunyddiau (megis adroddiadau) na fydd y chwiliadau wedi'u nodi. Mae'r chwiliadau esgor 'hits' 14,616. 14,043 eu taflu fel naill ai dyblygu neu nad ydynt yn berthnasol, ac mae'r 573 oedd yn weddill sgoriodd gyfer perthnasedd ar sail teitl a haniaethol. Yn gyfan gwbl cyhoeddiadau 33 eu cynnwys ar gyfer adolygiad llawn testun: 28 yn seiliedig ar sgoriau perthnasedd, ac eitemau 5 a argymhellir gan hysbyswyr arbenigol.

Gwerthuso y rhain yn systematig gan ddefnyddio profforma a oedd yn galluogi asesiad o ansawdd yr ymchwil yr adroddir amdano, ac ymgynnull gwybodaeth allweddol ynghylch y pwnc, canlyniadau a chasgliadau pob eitem. Mae'r meini prawf ansawdd a ddefnyddir i asesu gwahanol fathau o ymchwil yn dod o protocolau safonol, gan gynnwys y Ganolfan ar gyfer Ymchwil a Datblygu (CRD) Adroddiad Dim 4, Arferion Effeithiol Cochrane a Threfniadaeth Gofal (EPOC) rhestrau gwirio ac, fel y bo'n briodol, Rhaglen Sgiliau Gwerthuso Critigol (CASP ) Meini prawf asesu (GIG CRD 2001; Cochrane EPOC 2002; CASP heb ddyddiad). Pob cyhoeddiad ei raddio fel rhai o Uchel, Canolig neu Isel o ansawdd, yn seiliedig i ba raddau yr ymchwil fel yr adroddwyd yn y cyhoeddiad yn bodloni'r meini prawf ansawdd perthnasol, a sgôr gyffredinol yn cael ei ddarparu ar gyfer pob un o'r adrannau o fewn y canllawiau. Cyhoeddiadau graddio fel un o safon is yn dal i fod o werth tystiolaethol, ond dylid eu hystyried fel darparu awgrymog yn hytrach na chanfyddiadau tystiolaeth bendant.

Rydym yn asesu ansawdd cyffredinol y dystiolaeth a gyhoeddwyd am ganllawiau yn yr adran hon fel Isel. Seiliwyd y canllawiau ar dystiolaeth a gynhwysir yn y cyhoeddiadau canlynol:

 • Goodman, C. a Watson, L. (2010) 'canllawiau dylunio ar gyfer pobl â dementia ac i bobl sydd wedi colli eu golwg', Canfyddiadau Thomas Pocklington Ymchwil yr Ymddiriedolaeth Rhif 35 [dogfen ar y rhyngrwyd]. Rhagfyr 2010 [nodwyd 2013 29 Tachwedd]. Ar gael yma (A'r adroddiad llawn ar gael ar gais gan Ymddiriedolaeth Thomas Pocklington).
 • Kiata, L., Kerse, N M., Hughes, WE, Hayman, K J., Robertson, MC, La Tyfu, S. a Campbell, AJ (2008) 'Cytundeb a chydymffurfio â chyngor ar gael gwared matiau neu rygiau drwy hŷn pobl â nam ar eu golwg ', Journal of Nam ar y Golwg a Dallineb, 102 (3), 167 172-.
 • Kondo, T., Mann, toiled, Tomita, M. a Ottenbacher, KJ (1997) 'Mae'r defnydd o ffyrnau microdon gan bersonau oedrannus ag anableddau', Americanaidd Journal of Therapi Galwedigaethol, 51 (9), 739 747-.
 • La Tyfu, S., Robertson, MC, Campbell, AJ, Clarke, GA a Kerse, NM (2006) 'Lleihau achosion o gwympo yn ymwneud perygl mewn pobl 75 oed a hŷn sydd â nam ar eu golwg arwyddocaol:? Sut wnaeth waith rhaglen lwyddiannus', Anafiadau Atal, 12 (5), 296 301-.
 • Lawrence, V. a Murray, J. (2009) 'Hyrwyddo byw'n annibynnol ymhlith pobl sydd â dementia a cholli golwg', Journal of Rheoli Gofal Gwasanaethau, 3 (3), 261 274-.
 • Littlefair, P. (2010) 'Golau Dydd a ffenestri mewn cartrefi pobl sydd wedi colli eu golwg', Canfyddiadau Thomas Pocklington Ymchwil yr Ymddiriedolaeth 30 [dogfen ar y rhyngrwyd]. Mawrth 2010 [nodwyd 2013 29 Tachwedd]. Ar gael yma (A'r adroddiad llawn, sydd ar gael ar gais gan Thomas ymddiriedolaeth Pocklington).
 • Long, RG (1995) 'dylunio Tai a phobl â nam ar eu golwg: Adroddiad o drafodaethau grŵp ffocws', Journal of Nam Gweledol a Dallineb, 89 (1), 59 69-.
 • McNair, D., Cunningham, C., Pollock, R. a McGuire, B. (2010) 'Golau a dylunio goleuo ar gyfer pobl â dementia', Stirling: Prifysgol Stirling, Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia.
 • Mihailidis, A. a Fernie, GR (2002) 'dyfeisiau cynorthwyol Cyd-destun-yn ymwybodol ar gyfer oedolion hŷn sydd â demensia', Gerontechnology, 2 (2), 173 188-.
 • Percival, J. (2007) 'Goleuo'r cartrefi pobl sydd wedi colli eu golwg: trosolwg o ymchwil diweddar', Canfyddiadau Thomas Pocklington Ymchwil Ymddiriedolaeth 15 [dogfen ar y we]. Tachwedd 2007 [nodwyd 2013 29 Tachwedd]. Ar gael yma
 • Torrington, J. a Lewis, A. (2011) Tai Gofal Ychwanegol i Bobl sydd wedi Colli eu Golwg: Goleuo a Materion Dylunio. Canfyddiadau Thomas Pocklington Ymchwil yr Ymddiriedolaeth 36 [dogfen ar y rhyngrwyd]. Rhagfyr 2011 [nodwyd 2013 29 Tachwedd]. Ar gael yma (A'r adroddiad terfynol, sydd ar gael ar gais gan Ymddiriedolaeth Thomas Pocklington).

Dywedodd ein cyfweleion arbenigol

 • Gall canllawiau cyferbyniad uchel fod yn ddefnyddiol i bobl sydd wedi colli eu golwg a dementia
 • Gallai defnyddio marcwyr cyffyrddol a godwyd yn caniatáu rheolaeth i bobl yn haws o switshis
 • Dylai allbynnau digidol yn cael ei osgoi gan y gallai pobl sydd wedi colli eu golwg yn cael y rhain yn fwy anodd eu defnyddio

Mae pobl sydd â dementia a gyda nam ar eu golwg a'u gofalwyr
cymryd rhan mewn cyfweliadau a grwpiau ffocws wrthym

 • Rheiliau llaw cyferbyniad uchel a gafael yn haws i bobl eu defnyddio. Canllawiau melyn yn erbyn cefndir hufen yn weladwy i bobl sydd wedi colli eu golwg a dementia, a gall marcwyr cyffyrddol o dan y canllawiau yn helpu rhai pobl i ddod o hyd i'w ffordd o gwmpas
 • Weithiau, lle mae golau dwbl switsys gall y rhain fod yn anodd eu defnyddio ac i wybod pa oleuni yn cael ei droi ymlaen
 • Gall defnyddio lliw llachar a dodrefn cyferbyniol helpu'r sefyll allan
 • Mewn cartrefi gofal, gall cael cynllun safonol ar gyfer dodrefn yn yr ystafelloedd gwely yn ei gwneud yn haws i bobl setlo i mewn pan fydd yn rhaid i symud i ystafell wahanol
 • Mewn cartrefi gofal, weithiau bydd pobl â dementia yn symud dodrefn a gall hyn ei gwneud yn anodd i breswylwyr gyda nam ar eu golwg
 • Gall lampau cludadwy yn cael eu defnyddio lle mae angen am olau tasg ychwanegol
 • Mewn cartrefi gofal, y preswylwyr fel bod modd i bersonoli eu hystafelloedd eu dillad gwely eu hunain
 • Gofal preswylwyr cartrefi ddod o hyd i gael cortyn tynnu a seinwyr mewn ystafelloedd gwely ac mewn mannau eraill calonogol gan thse yn ddefnyddiol rhag ofn y mae eu hangen arnynt i ennill y sylw gofalwyr, yn enwedig yn ystod y nos
 • Gall fod yn ddefnyddiol defnyddio cyferbyniad, ee defnyddio llieiniau bwrdd lliw fel bod llestri sefyll allan ac yn weladwy
 • Mae'n bosibl defnyddio nodiadau atgoffa ar ddrysau i helpu pobl i adnabod yr ystafell a dod o hyd ffordd, er enghraifft, hongian facecloth, sbwng, neu affeithiwr gwallt ar ddrws yr ystafell ymolchi. Mae rhai trigolion cartrefi gofal hefyd ddod o hyd cael rhif ar ddrws ei ystafell wely yn ddefnyddiol.

Canfu'r arolwg

 • Allan o bobl 92 a atebodd gwestiynau ar yr adran hon, 64% yn meddwl y byddai canllawiau ar oleuadau fod yn 'ddefnyddiol iawn' a 34 pellach% yn meddwl y byddent yn 'gymorth'
 • Pan ofynnwyd i bobl naill ai yn cytuno, yn anghytuno neu ddweud eu bod yn ansicr am gyfres o ddatganiadau, y lefelau uchaf o gytundeb mewn perthynas â: y defnydd o liw a chyferbyniad i dynnu sylw at gosodion a ffitiadau allweddol (99% yn cytuno); pwysigrwydd cael socedi trydan sydd ar gael ar gyfer goleuadau ychwanegol neu dechnoleg gynorthwyol (97% yn cytuno); defnyddio mathau priodol o reolaethau a switshis (97%) pwysigrwydd caniatáu personoli yr ystafelloedd gwely mewn cartrefi gofal (96% yn cytuno); y defnydd o switshis golau gyda bendant ar / oddi ar safleoedd (95% yn cytuno)
 • Y lefelau uchaf o anghytundeb neu ansicrwydd mewn perthynas â: cysondeb dodrefnu a gosodiadau mewn ystafelloedd gwely cartrefi gofal (23% yn anghytuno, 30% ddim yn siwr); preferability o switsys pylu, gan fod y rhain yn caniatáu rheolaeth lawn o oleuadau (17% yn anghytuno, 32% ddim yn siwr); osgoi rheolaethau digidol (11% yn anghytuno, 39% ddim yn siwr)

Dyfyniadau dethol o bobl yn cwblhau'r arolwg

 • 'Gall Caniatáu i'r defnyddiwr i osod eu rheoli eu hunain (ee gwres) yn fuddiol o ran ymreolaeth. Fodd bynnag, efallai y dylai'r unrhyw reolaethau fod o fewn ystod "diogel" cyfyngedig i atal damweiniau (ee sgaldio dŵr poeth), yn enwedig os nad oes gan y defnyddiwr cysyniad bod, hy 30C yn boeth iawn. Hefyd socedi a switsys, lle hawdd cyrraedd gall risg gwrthrychau sy'n cael eu mewnosod yn socedi - fel ffon gotwm, er enghraifft? Efallai y gorchuddion socedi helpu, ond efallai y byddant yn atal defnyddiwr nad yw'n eu hadnabod. Gall arddangosiadau digidol yn tueddu i ddrysu defnyddwyr a fagwyd mewn cyn-ddigidol, ond gan fod y boblogaeth yn heneiddio cyfan yn rhan fwyaf o ddefnyddwyr a all ddatblygu dementia / golwg colli wedi tyfu i fyny mewn oes ddigidol mewn unrhyw achos, felly mae'r sefyllfa yn newid dros y degawdau 2 3-nesaf. '
 • 'Canllawiau yn ddefnyddiol dim ond os oes angen, gall hefyd fod yn berygl, ond yn ddefnyddiol os ydynt yn y lle iawn. Bumps dan chanllaw wedi gweithio ond gall y gwead hefyd yn peri gofid, os oes gennych nam ar y golwg eich ymennydd yn ceisio gwneud synnwyr ohono, gall olygu y person yn meddwl bod chwilod yn ei hystafell. Ryg a matiau yn berygl cwymp y byddai felly yn argymell ei symud, fodd bynnag, yr wyf wedi gweld pobl i leoli o gwmpas ystafell gan ddefnyddio gwead y llawr a'r waliau. Yr wyf wedi anghytuno y DYLAI awgrymiadau llais yn cael ei ddefnyddio, gan eu bod yn ddefnyddiol ar gyfer y gall rhai ond phobl eraill sydd â dementia a nam ar eu golwg yn dehongli llais fel rhywun yn yr ystafell ac yn dod yn obsesiwn, yr wyf wedi cael profiad o hyn. '
 • 'Mae'n bwysig er mwyn cadw cartref yr unigolyn ei hun yn y modd y maent yn dymuno ei gael ac i beidio â newid i edrych fel gyfleuster meddygol neu breswyl. Fodd bynnag, os bydd offer a thechnoleg gynorthwyol yn fwy deniadol o bwynt esthetig o farn, yna gall cartrefi yn fwy diogel i bobl. '
 • 'Rwy'n teimlo bod gêm a ffitiadau yn faes anodd eu rheoli mewn lleoliad tai. Bydd gan unigolion hoffterau a bydd yn addurno cartref fel y dymunant. Felly, ni allwn ond gael effaith fach iawn yma. Hefyd, mae perygl o dai dechrau edrych yn rhy sefydliadol. Rydym yn bell o ddylunio dementia gael ei dderbyn o fewn tai fel y `norm` a bydd frwydr i weithredu rhai nodweddion dylunio o fewn datblygiadau - hyd yn oed o fewn y gwasanaethau tai mae anghytundeb ar osod rheiliau gafael cyferbyniad yn safonol yn hytrach na gwyn. Hefyd, rydym yn ffitio ystafelloedd ymolchi gwyn yn erbyn teils gwyn. Bydd frwydr i newid hyn i deils lliw mor anodd i gymryd lle pan difrodi rhaid i ni feddwl yn y tymor hir o faterion cynnal a chadw. '
 • 'Rwy'n credu y mae angen eu trin fel unigolion unigryw ac yn holl bobl "un maint i bawb" Efallai nad yw dull bob amser yn briodol.'