Mynedfeydd a Allanfeydd

Mynedfeydd ac allanfeydd

Mynedfeydd Delwedd

Dylunio da o fynedfeydd ac allanfeydd yn bwysig i bobl sydd wedi colli eu golwg a dementia. Gyda dylunio da y ddau mynedfeydd ac allanfeydd mewnol ac allanol, bydd pobl â dementia a cholled golwg yn gallu symud yn rhwydd rhwng ystafelloedd ac i fynd i mewn a gadael adeiladau rhydd. Mae rhai canllawiau yn yr adran hon yn ymwneud yn bennaf â chartrefi, ee cyngor am allanfeydd argyfwng gofal, ond mae'r rhan fwyaf yn berthnasol i gartrefi unigol a llety preswyl a rennir.

Beth mae'r ticiau yn ei olygu?

Mae tri dic helpu neu sydd o fudd i rhan fwyaf o bobl

Dau dic helpu neu sydd o fudd i rai pobl

Mae un tic helpu neu sydd o fudd-dal o dan amgylchiadau penodol

Cwestiwn marc

yn golygu bod angen eu hystyried yn ofalus cyn cael eu mabwysiadu agwedd hon ar ddylunio

diogelwch drws

Mae tri dic Lle mae systemau larwm ty yn cael eu gosod, paneli rheoli sydd â marciau cyffyrddol a chlywadwy gadarnhad pan allweddi yn dioddef o iselder yn haws i bobl ei ddefnyddio.

Mae tri dic Intercom sy'n caniatáu drysau mynediad i'w ateb o unrhyw le yn y tŷ fod o gymorth. Lliw, cyferbyniad a goleuo helpu paneli intercom allanol i gael eu gweld.

Dau dic Efallai y bydd rhai pobl yn ei chael hi'n ddefnyddiol i gael eu gosod ar ddrysau allanol gyfarpar sy'n darparu rhybudd clywadwy pryd bynnag y drws yn cael ei agor i roi gwybod iddyn nhw pan fydd eraill wedi rhoi eu cartrefi.

Hygyrchedd mynedfeydd ac allanfeydd

Mae tri dic Boed yng nghartrefi pobl neu mewn cartrefi gofal, dylai pob drysau fod yn ddigon eang i fod yn hygyrch i bobl â gwahanol lefelau o symudedd. Yn ogystal, dylai mynedfeydd ac allanfeydd allanol yn cael eu cynllunio i ddarparu mynediad hawdd i fannau awyr agored.

Mae tri dic Dylai trothwyon drws fod mor isel ag y bo modd oherwydd gall trothwyon nad ydynt yn wastad i'r llawr fod peryglon baglu.

Mae tri dic Canllawiau yn helpu pobl i ddefnyddio grisiau yn ddiogel. Lle grisiau yn arwain i fyny at ddrysau ffrynt neu i fynedfeydd i adeiladau, dylai canllawiau gael eu darparu. Dylai canllawiau ymestyn y tu hwnt i'r camau cyntaf ac olaf fel y gall pobl afael nhw cyn dechrau i fynd i fyny neu i lawr.

Mae tri dic Glaniadau mwy yn grisiau yn ddefnyddiol i bobl â nam ar eu golwg.

Dau dic Gall drysau llithro helpu rhai pobl a gall leihau'r perygl y bobl sy'n cerdded i mewn i ymylon drws. Fodd bynnag, mae'n bwysig bod yn ymwybodol y gallant achosi dryswch i eraill ac i seilio dewisiadau ar anghenion a dewisiadau unigol pobl.

Mae un tic Mewn rhai amgylchiadau, i atal anafiadau mewn gwrthdrawiadau damweiniol, gallai fod yn briodol i gymryd lle drws safonol dolenni gyda handlenni drysau cilfachog. Fodd bynnag, bydd hyn yn dibynnu ar dewisiadau unigol gan y gall rhai pobl yn ei chael dolenni cilfachog fwy anodd i ddod o hyd neu'n ddryslyd ac yn anodd i weithredu.

Gwelededd mynedfeydd ac allanfeydd

Mae tri dic Lliw codio drysau a / neu fframiau drysau tynnu sylw at y drws a chynorthwyo pobl i nodi eu drysau neu ddrysau ffrynt i ystafelloedd penodol. Er enghraifft, gall drysau ffrynt paentio mewn lliwiau sy'n cyferbynnu gryf â'r flaen yr adeilad yn cael eu gweld yn haws o bell, ac yn lliw drysau ystafell ymolchi ac ystafell wely helpu pobl i adnabod yr ystafelloedd hyn. Gall lliw a gwrthgyferbyniad hefyd yn cael ei ddefnyddio i dynnu sylw at nodweddion allweddol fel: handlenni drysau; dyllau cloeon; blychau llythyrau; clychau, swnwyr neu knockers drws. Gall fod yn ddefnyddiol i ychwanegu drysau mewnol gydag arwyddion neu luniau priodol, gan y gall rhai pobl yn ei chael hi'n anodd cofio yr hyn y mae'r lliwiau yn arwydd.

Dau dic Efallai y bydd amgylchiadau lle byddai mynd drwy'r drws arbennig yn agored person i risg o niwed, er enghraifft lle drysau arwain yn uniongyrchol at grisiau i lawr i'r seleri neu ystafelloedd gyda pheiriannau heb giard neu ffynonellau gwres agored. Mewn amgylchiadau o'r fath, rhwystrau gweledol megis ranwyr, llieiniau, a bleindiau sy'n cuddio y gall y cyfan neu ran o'r drws guddio drws a / neu wyro sylw ohono.

Mae un tic Weithiau bydd pobl dro ar ôl tro yn ceisio defnyddio drysau sydd wedi eu cynllunio yn unig i gael ei ddefnyddio mewn argyfwng. Er ei bod yn bosibl defnyddio rhwystrau gweledol i guddio allanfeydd argyfwng, mae gan hyn oblygiadau ar gyfer diogelwch a llawer yn ystyried bod hyn yn amhriodol. Os yw hyn yn broblem, mae'n well defnyddio ffyrdd eraill o ddargyfeirio sylw'r person i ffwrdd oddi wrth y drws, ee darparu gweithgareddau eraill.

Goleuadau ger mynedfeydd ac allanfeydd

Mae tri dic Goleuadau Ychwanegol mewnol ac allanol ger mynedfeydd ac allanfeydd yn eu gwneud yn haws i bobl eu defnyddio. Gall Mynd i mewn trwy ddrws ffrynt yn cael ei wneud yn haws trwy ddarparu gynnig neu oleuadau allanol-activated sain sy'n dod ar wrth i bobl yn mynd at eu drysau. Gall goleuo rhannau allweddol o'r drws hefyd fod yn ddefnyddiol, er enghraifft drwy ddefnyddio tyllau allweddol goleuo a chlychau drws goleuo.

Cwestiwn marc Pwyntiau i fyfyrio ac ystyriaeth bellach

Daeth y wybodaeth am ddiogelwch drws a ddefnyddir i greu canllawiau hyn yn bennaf o ganfyddiadau ymchwil ar anghenion pobl sydd wedi colli eu golwg, yn hytrach nag ar astudiaethau a oedd yn edrych ar bobl gyda nam ar eu golwg a dementia. Efallai y bydd pobl â demensia nad ydynt yn gyfarwydd â'u defnydd ddod o hyd i intercom neu rybuddion clywadwy frawychus neu'n ddryslyd. Dylai defnyddwyr y canllawiau hyn yn rhoi ystyriaeth briodol i hyn wrth feddwl am newidiadau posibl.

Mae angen rhoi ystyriaeth i oblygiadau moesegol a diogelwch celu mynedfeydd ac allanfeydd ystyried yn ofalus. Yn benodol, mae'n bwysig cydnabod hawl pobl i symud yn rhydd, er mwyn ceisio deall pam y mae rhywun yn ceisio dro ar ôl tro i adael eu cartref, ac yn chwilio am atebion sy'n mynd i'r afael â'r achos hwn. Serch hynny am resymau diogelwch gallai fod rhai achosion lle y gallai ei ystyried yn angenrheidiol cuddio mynediad.

Mae tystiolaeth ymchwil

Adolygiad llenyddiaeth

Rydym yn cynnal adolygiad llenyddiaeth strwythuredig a oedd yn cynnwys chwiliadau systematig o ystod eang o gronfeydd data electronig, wedi'u hategu gan ymgynghori â hysbyswyr arbenigol a gofynnwyd i argymell deunyddiau (megis adroddiadau) na fydd y chwiliadau wedi'u nodi. Mae'r chwiliadau esgor 'hits' 14,616. 14,043 eu taflu fel naill ai dyblygu neu nad ydynt yn berthnasol, ac mae'r 573 oedd yn weddill sgoriodd gyfer perthnasedd ar sail teitl a haniaethol. Yn gyfan gwbl cyhoeddiadau 33 eu cynnwys ar gyfer adolygiad llawn testun: 28 yn seiliedig ar sgoriau perthnasedd, ac eitemau 5 a argymhellir gan hysbyswyr arbenigol.

Gwerthuso y rhain yn systematig gan ddefnyddio profforma a oedd yn galluogi asesiad o ansawdd yr ymchwil yr adroddir amdano, ac ymgynnull gwybodaeth allweddol ynghylch y pwnc, canlyniadau a chasgliadau pob eitem. Mae'r meini prawf ansawdd a ddefnyddir i asesu gwahanol fathau o ymchwil yn dod o protocolau safonol, gan gynnwys y Ganolfan ar gyfer Ymchwil a Datblygu (CRD) Adroddiad Dim 4, Arferion Effeithiol Cochrane a Threfniadaeth Gofal (EPOC) rhestrau gwirio ac, fel y bo'n briodol, Rhaglen Sgiliau Gwerthuso Critigol (CASP ) Meini prawf asesu (GIG CRD 2001; Cochrane EPOC 2002; CASP heb ddyddiad). Pob cyhoeddiad ei raddio fel rhai o Uchel, Canolig neu Isel o ansawdd, yn seiliedig i ba raddau yr ymchwil fel yr adroddwyd yn y cyhoeddiad yn bodloni'r meini prawf ansawdd perthnasol, a sgôr gyffredinol yn cael ei ddarparu ar gyfer pob un o'r adrannau o fewn y canllawiau. Cyhoeddiadau graddio fel un o safon is yn dal i fod o werth tystiolaethol, ond dylid eu hystyried fel darparu awgrymog yn hytrach na chanfyddiadau tystiolaeth bendant.

Rydym yn asesu ansawdd cyffredinol y dystiolaeth a gyhoeddwyd am ganllawiau yn yr adran hon fel Isel. Seiliwyd y canllawiau ar dystiolaeth a gynhwysir yn y cyhoeddiadau canlynol:

 • R. a J. Porteus (2012) 'Gorau tai ein Poblogaeth sy'n Heneiddio: Cynllun ar gyfer Gweithredu. HAPPI2 ', Adroddiad y Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Dai a Gofal ar gyfer Pobl Hŷn [dogfen ar y rhyngrwyd]. Tachwedd 2012 [nodwyd 2013 29 Tachwedd]. Ar gael yma.
 • EDGERTON, Asiantaeth yr Amgylchedd, a Richie, L. (2010) 'Gwella amgylcheddau ffisegol ar gyfer gofal dementia: gwneud newidiadau bach iawn ar gyfer effaith fwyaf', Annals Gofal Tymor Hir, 18 (5), 43 45-.
 • Goodman, C. a Watson, L. (2010) 'canllawiau dylunio ar gyfer pobl â dementia ac i bobl sydd wedi colli eu golwg', Canfyddiadau Thomas Pocklington Ymchwil yr Ymddiriedolaeth Rhif 35 [dogfen ar y rhyngrwyd]. Rhagfyr 2010 [nodwyd 2013 29 Tachwedd]. Ar gael yma (A'r adroddiad llawn ar gael ar gais gan Ymddiriedolaeth Thomas Pocklington).
 • Kelly, F., Innes, A. a Dincarslan, O. (2011) 'Gwella dyluniad cartrefi gofal i bobl â dementia', Journal of Rheoli Gofal Gwasanaethau, 5 (3), 147- 155.
 • Letts, L., Minezes, J., Edwards, M., Berenyi, J., Moros, K., O'Neill, C. a O'Toole, C. (2011) 'Effeithiolrwydd Ymyriadau Cynllun i Addasu a Chynnal Galluoedd canfyddiadol mewn Pobl Gyda Clefyd Alzheimer a Demensia Cysylltiedig ', Mae'r Americanaidd Journal of Therapi Galwedigaethol, 65 (5), 505 513-.
 • Long, RG (1995) 'dylunio Tai a phobl â nam ar eu golwg: Adroddiad o drafodaethau grŵp ffocws', Journal of Nam Gweledol a Dallineb, 89 (1), 59 69-.
 • Unwin, BK, Andrews, CM, Andrews, PM, & Hanson, JL (2009) 'addasiadau cartref therapiwtig i oedolion hŷn ag anableddau', Meddyg Teulu Americanaidd, 80 (9), 963.

Dywedodd ein cyfweleion arbenigol

 • Efallai y bydd pobl sydd wedi colli eu golwg a dementia yn elwa o fframiau drysau cyferbyniad uchel
 • Mewn cartrefi gofal, gallai gwahanol ddrysau'r ystafelloedd gwely lliw efelychu rhai o ddrysau cartref blaenorol ac yn helpu pobl i ddod o hyd i'w ffordd o gwmpas

Mae pobl sydd â dementia a gyda nam ar eu golwg a'u gofalwyr
cymryd rhan mewn cyfweliadau a grwpiau ffocws wrthym

 • Gall defnyddio lliwiau cyferbyniol ar gyfer drysau a fframiau drysau helpu nodweddion hyn yn sefyll allan
 • Gellir gweld drysau ystafell ymolchi melyn yn haws
 • Mewn ystafelloedd gyda digon o olau, gall fod yn anodd i weld ble mae'r drysau ar
 • Goleuadau synhwyrydd cynnig yn yr awyr agored y gellir ei gwylltio os synwyryddion yn rhy sensitif ac yn gosod i ffwrdd gan fywyd gwyllt

Canfu'r arolwg

 • Allan o bobl 86 a atebodd gwestiynau ar yr adran hon, 77% yn meddwl y byddai canllawiau ar oleuadau fod yn 'ddefnyddiol iawn' a 22 pellach% yn meddwl y byddent yn 'gymorth'
 • Pan ofynnwyd i bobl naill ai yn cytuno, yn anghytuno neu ddweud eu bod yn ansicr am gyfres o ddatganiadau, y lefelau uchaf o gytundeb mewn perthynas â: angen i gael trothwyon drws fflysio i'r llawr (99% yn cytuno); cael mynedfeydd ac allanfeydd hygyrch i gadeiriau olwyn (98% yn cytuno); pwysigrwydd cael canllawiau ar grisiau mynediad neu risiau (98% yn cytuno); ddarparu mynediad hawdd i fannau awyr agored (98% yn cytuno); defnydd o ddrysau chod lliw a fframiau drws (91% yn cytuno)
 • Y lefelau uchaf o anghytundeb neu ansicrwydd mewn perthynas â: defnyddio dolenni drysau cilfachog (35% yn anghytuno, 45% ddim yn siwr); cuddio brys allanfeydd i leihau ymdrechion i ddefnyddio'r allanfa (33% yn anghytuno, 33% ddim yn siwr); defnydd o drysau llithro (16% yn anghytuno, 41% ddim yn siwr)

Dyfyniadau dethol o bobl yn cwblhau'r arolwg

 • 'Rwy'n teimlo ei bod yn arbennig o anodd i unigolion nad oes ganddynt nam ar eu golwg i ddeall y cymhlethdodau o bethau bob dydd ar gyfer y rhai sy'n gwneud hynny.'
 • 'Gall llithro drysau achosi anafiadau bys os ydynt yn llithro ar draws yn rhy gyflym, megis pan ymwybyddiaeth ofodol defnyddiwr yn cael ei amharu. Hefyd, os gwydr, mae yna berygl defnyddiwr beidio â gweld a yw'r drws ar agor neu beidio - neu ddod yn drysu gan unrhyw farciau addurnol (fel smotiau lliw) a ddefnyddir ar y gwydr fel mesur diogelwch. Dylai staeriau gael digon o treads dwfn i ffitio traed y defnyddiwr yn gyfforddus, ni ddylai godi uchder nad ydynt yn rhy uchel ar gyfer coes y defnyddiwr i godi yn hawdd ac mae'r grisiau yn rhy serth. Mae fy mam yn cael anhawster i gerdded, yn ogystal â dementia a hi a ddaeth i ben i fyny yn y cartref shuffling i fyny / i lawr y grisiau ar ei gwaelod oherwydd nad oedd hi'n gallu rheoli'r grisiau. Nid wyf yn gwybod faint oedd hyn anghysur corfforol a faint anallu i weld yn glir pa gam oedd sydd (yn enwedig yn dod i lawr), mae'n ofynnol goleuadau mor dda a marciau cam. Cartrefi Rwyf wedi ymweld â drysau electronig, gyda codau diogelwch a larymau sy'n ymddangos i weithio'n dda, er nad mae wedi bod yn anarferol i weld trigolion hofran wrth y drws yn y gobaith y gallant lithro allan pan gaiff ei hagor! '
 • 'Ddim yn siŵr am' cuddio 'mynedfeydd / allanfeydd - ac yn sicr ni ddylai beryglu diogelwch. Fodd bynnag, rhaid i ni gydnabod y tensiwn rhwng mynediad annog pobl i beidio / allan am resymau diogelwch a'r dryswch a phryder y gellir ei achosi gan wneud hyn. '
 • 'Byddai angen gosod ag anghenion yr unigolion a gymerwyd i ystyriaeth Gosodion a ffitiadau ac felly fod yn wahanol mewn gwahanol leoliadau.'