Lliw a Cyferbyniad

Lliw a Cyferbyniad

switsys golau image

Gall lliw a gwrthgyferbyniad yn cael ei ddefnyddio i helpu pobl sydd wedi colli eu golwg a dementia i nodi nodweddion allweddol ac ystafelloedd. Gall defnydd da o liw a chyferbyniad hwyluso byw'n annibynnol, er enghraifft, drwy gefnogi pobl i ddod o hyd i'w ffordd o gwmpas ac i ddefnyddio gosodiadau a chyfleusterau megis goleuadau heb gymorth.

Cofiwch y gall pobl hŷn o ganlyniad i tewychu naturiol y lens y llygad gydag oedran, profiad lliwiau fel 'golchi allan' a dod o hyd blues, llysiau gwyrdd a phorffor anoddach i wahaniaethu.

Beth mae'r ticiau yn ei olygu?

Mae tri dic helpu neu sydd o fudd i rhan fwyaf o bobl

Dau dic helpu neu sydd o fudd i rai pobl

Mae un tic helpu neu sydd o fudd-dal o dan amgylchiadau penodol

Cwestiwn marc

yn golygu bod angen eu hystyried yn ofalus cyn cael eu mabwysiadu agwedd hon ar ddylunio

Meddwl am liw a chyferbyniad

Mae arbenigwyr yn defnyddio cyfuniad o, 'dirlawnder' a 'thôn' i ddisgrifio lliwiau y termau 'lliw'. 'Hue' yw'r hyn y rhan fwyaf o bobl yn ei olygu wrth sôn am liw, ac yn dangos ei le ar y sbectrwm lliw hy coch, glas, neu wyrdd. 'Dirlawnder' yn cyfeirio at sut mae lliwiau llachar yn ymddangos, o llachar i 'tawel'. Yn olaf, 'dôn' yn fesur o ba mor olau neu dywyll liw yw. Gall lliwiau fod yn cyferbyniol os ydynt yn wahanol gwawr, ee melyn ar lliw glas, neu yr un fath ond dirlawnder gwahanol neu tôn, ee glas tywyll yn erbyn glas golau. Mae'n bwysig trafod dewisiadau personol pobl cyn gwneud penderfyniadau ar sut i greu cyferbyniad. Ar gyfer rhai sefyllfaoedd, efallai y bydd pobl yn ystyried gwawr cyferbyniol yn fwy priodol, ee lle mai'r nod yw tynnu sylw at berygl, ond yn aml mewn ystafelloedd, ystafelloedd gwely a mannau byw eraill yn byw efallai y byddai'n well pobl i ddefnyddio arlliwiau cyferbyniol.

drysau lliw

Mae tri dic Ystafell Ymolchi drysau o liw gwahanol i'r drysau i ystafelloedd eraill yn y tŷ yn helpu pobl i adnabod yr ystafell ymolchi.

Mae tri dic Mae cael ddrysau ystafelloedd gwely mewn amrywiaeth o liwiau mewn cartrefi gofal yn cynorthwyo pobl i ddod o hyd i'w hystafelloedd. Gallai fod o gymorth os yw'r lliw a ddefnyddir yn debyg i un y drws ffrynt cartref blaenorol preswylydd.

Cyferbyniol nodweddion allweddol

Mae tri dic Gan ddefnyddio lliw sy'n cyferbynnu â'r cefndir yn tynnu sylw at nodweddion allweddol. Er enghraifft, gall fod yn haws i ddod o hyd ac yn defnyddio switshis a socedi, rheiliau a rheiliau llaw sydd o liw cyferbyniol at y wal.

Mae tri dic Mae cael dodrefn mewn lliwiau sy'n cyferbynnu gyda waliau a lloriau yn helpu pobl â dementia a golwg cholled i adnabod ble maen nhw ac i ddod o hyd i'w ffordd o gwmpas.

Mae tri dic Mae cael drysau sydd mewn cyferbyniol lliw ar y waliau o amgylch, a drysau / ffenestri dolenni sy'n cyferbynnu â'r drysau / ffenestri yn helpu pobl i'w defnyddio.

Mae tri dic Gellir cyferbynnu yn cael ei ddefnyddio i helpu i ddiffinio gwrthrychau gliriach. Er enghraifft, defnyddio cyferbyniad yn y gegin i dynnu sylw at ymylon cypyrddau yn helpu pobl i ddod o hyd eu hunain o fewn eu hamgylchedd ac i osgoi anafiadau damweiniol o ymylon. Gan ddefnyddio matiau rwber lliw a / neu lestri sy'n cyferbynnu gyda lliain bwrdd yn helpu i ddiffinio ymyl platiau a seigiau a allai fod yn ddefnyddiol i rai pobl.

Mae tri dic seddi toiled mewn lliwiau sy'n cyferbynnu â'r toiled a gydag arwynebau eraill gerllaw yn gallu helpu i wneud y rhain yn fwy gweladwy ac adnabyddadwy.

Cyferbyniol peryglon posibl

Mae tri dic Gall lliw a gwrthgyferbyniad yn cael ei ddefnyddio i dynnu sylw at beryglon. Er enghraifft, yn tynnu sylw at ymylon miniog gyda lliw yn tynnu sylw at y perygl y gallai maent yn ei beri.

Mae tri dic ymylon cam sy'n cael eu gwrthgyferbynnu â treads grisiau a chodwyr gwella diogelwch drwy helpu i atgyfnerthu'r newid o arwynebau gwastad i gamau golwg.

Cwestiwn marc Pwyntiau i fyfyrio ac ystyriaeth bellach

Gellid ymylon cyferbyniol yn cael ei weld fel rhwystr gan rai pobl â dementia. Mewn amgylchiadau o'r fath y gallai gormod o wrthgyferbyniad ar lefel y llawr yn dod yn berygl. Wrth wneud newidiadau i'r cartref neu fyw mannau person mae'n bwysig ystyried beth sydd angen ac eisiau bod person ac i gyflawni cydbwysedd priodol rhwng eu diogelu rhag peryglon posibl a chefnogi eu hannibyniaeth a'u rhyddid dewis.

Dylid rhoi ystyriaeth i sut y cyferbyniad yn cael ei ddefnyddio i dynnu sylw at nodweddion allweddol a pheryglon. Gallai Gan ddefnyddio'r un lliwiau neu ffyrdd o cyferbyniol y ddwy arwain at ddryswch. Rhaid cymryd gofal i sicrhau nad oes unrhyw risg o beryglon yn camgymryd am nodweddion pwysig ac i'r gwrthwyneb.

Efallai na fydd pobl bob amser yn ei chael yn hawdd i'w gofio arwyddocâd o liwiau, felly gall fod yn ddefnyddiol cael ciwiau gweledol eraill yn ogystal â lliw a / neu wahaniaethu cyferbyniad, ee lluniau priodol neu arwyddion.

Mae tystiolaeth ymchwil

Adolygiad llenyddiaeth

Rydym yn cynnal adolygiad llenyddiaeth strwythuredig a oedd yn cynnwys chwiliadau systematig o ystod eang o gronfeydd data electronig, wedi'u hategu gan ymgynghori â hysbyswyr arbenigol a gofynnwyd i argymell deunyddiau (megis adroddiadau) na fydd y chwiliadau wedi'u nodi. Mae'r chwiliadau esgor 'hits' 14,616. 14,043 eu taflu fel naill ai dyblygu neu nad ydynt yn berthnasol, ac mae'r 573 oedd yn weddill sgoriodd gyfer perthnasedd ar sail teitl a haniaethol. Yn gyfan gwbl cyhoeddiadau 33 eu cynnwys ar gyfer adolygiad llawn testun: 28 yn seiliedig ar sgoriau perthnasedd, ac eitemau 5 a argymhellir gan hysbyswyr arbenigol.

Gwerthuso y rhain yn systematig gan ddefnyddio profforma a oedd yn galluogi asesiad o ansawdd yr ymchwil yr adroddir amdano, ac ymgynnull gwybodaeth allweddol ynghylch y pwnc, canlyniadau a chasgliadau pob eitem. Mae'r meini prawf ansawdd a ddefnyddir i asesu gwahanol fathau o ymchwil yn dod o protocolau safonol, gan gynnwys y Ganolfan ar gyfer Ymchwil a Datblygu (CRD) Adroddiad Dim 4, Arferion Effeithiol Cochrane a Threfniadaeth Gofal (EPOC) rhestrau gwirio ac, fel y bo'n briodol, Rhaglen Sgiliau Gwerthuso Critigol (CASP ) Meini prawf asesu (GIG CRD 2001; Cochrane EPOC 2002; CASP heb ddyddiad). Pob cyhoeddiad ei raddio fel rhai o Uchel, Canolig neu Isel o ansawdd, yn seiliedig i ba raddau yr ymchwil fel yr adroddwyd yn y cyhoeddiad yn bodloni'r meini prawf ansawdd perthnasol, a sgôr gyffredinol yn cael ei ddarparu ar gyfer pob un o'r adrannau o fewn y canllawiau. Cyhoeddiadau graddio fel un o safon is yn dal i fod o werth tystiolaethol, ond dylid eu hystyried fel darparu awgrymog yn hytrach na chanfyddiadau tystiolaeth bendant.

Rydym yn asesu ansawdd cyffredinol y dystiolaeth a gyhoeddwyd am ganllawiau yn yr adran hon fel Isel. Seiliwyd y canllawiau ar dystiolaeth a gynhwysir yn y cyhoeddiadau canlynol:

 • Brunnström, G., Sorensen, S., Alsterstad, K. a Sjöstrand, J. (2004) 'Ansawdd o olau ac ansawdd bywyd - effaith addasu goleuadau ymhlith pobl â golwg gwan', Offthalmig a Ffisiolegol Optics, 24 (4), 274-280.
 • Cooper, BA (1999) 'Defnyddio'r ciwiau lliw swyddogaethol: henoed' barn ', Sgandinafaidd Journal y Gwyddorau Gofalgar, 13 (3), 186-192.
 • den Brinker, BPLM, Burgman, LJ, Hogervorst, SMJ, Reehorst, SE, Kromhout, S. a van der Windt, J. (2005) 'Effaith marcio treads ar y disgyniad o grisiau gan isel-gweledigaeth uchel-cyferbyniad pobl ', Cyngres Cyfres Ryngwladol, 1282 (0), 502-506.
 • Goodman, C. a Watson, L. (2010) 'canllawiau dylunio ar gyfer pobl â dementia ac i bobl sydd wedi colli eu golwg', Canfyddiadau Thomas Pocklington Ymchwil yr Ymddiriedolaeth Rhif 35 [dogfen ar y rhyngrwyd]. Rhagfyr 2010 [nodwyd 2013 29 Tachwedd]. Ar gael yma (A'r adroddiad llawn ar gael ar gais gan Ymddiriedolaeth Thomas Pocklington).
 • Kelly, F., Innes, A. a Dincarslan, O. (2011) 'Gwella dyluniad cartrefi gofal i bobl â dementia', Journal of Rheoli Gofal Gwasanaethau, 5 (3), 147- 155.
 • Lawrence, V. a Murray, J. (2009) 'Hyrwyddo byw'n annibynnol ymhlith pobl sydd â dementia a cholli golwg', Journal of Rheoli Gofal Gwasanaethau, 3 (3), 261 274-.
 • Littlefair, P. (2010) 'Golau Dydd a ffenestri mewn cartrefi pobl sydd wedi colli eu golwg', Canfyddiadau Thomas Pocklington Ymchwil yr Ymddiriedolaeth 30 [dogfen ar y rhyngrwyd]. Mawrth 2010 [nodwyd 2013 29 Tachwedd]. Ar gael yma (A'r adroddiad llawn, sydd ar gael ar gais gan Thomas ymddiriedolaeth Pocklington).
 • Long, RG (1995) 'dylunio Tai a phobl â nam ar eu golwg: Adroddiad o drafodaethau grŵp ffocws', Journal of Nam Gweledol a Dallineb, 89 (1), 59 69-.
 • Marquardt, G. (2011) 'cyfeirbwyntiau ar gyfer pobl â dementia: adolygiad o rôl ddylunio pensaernïol', Herd, 4 (2), 75-90.
 • Torrington, J. a Lewis, A. (2011) Tai Gofal Ychwanegol i Bobl sydd wedi Colli eu Golwg: Goleuo a Materion Dylunio. Canfyddiadau Thomas Pocklington Ymchwil yr Ymddiriedolaeth 36 [dogfen ar y rhyngrwyd]. Rhagfyr 2011 [nodwyd 2013 29 Tachwedd]. Ar gael yma (A'r adroddiad terfynol, sydd ar gael ar gais gan Ymddiriedolaeth Thomas Pocklington).
 • Unwin, BK, Andrews, CM, Andrews, PM, & Hanson, JL (2009) 'addasiadau cartref therapiwtig i oedolion hŷn ag anableddau', Meddyg Teulu Americanaidd, 80 (9), 963.
 • Utton, D. (2009) 'Mae dyluniad tai ar gyfer pobl â dementia', Journal of Rheoli Gofal Gwasanaethau, 3 (4), 380-390.

Dywedodd ein cyfweleion arbenigol

 • Efallai y bydd pobl sydd wedi colli golwg a dementia yn elwa ar reiliau cyferbyniad uchel llaw, seddi toiled, a fframiau drysau.
 • Efallai Cyferbyniol ymylu i unedau hefyd fod o fudd i bobl sydd wedi colli eu golwg
 • Gellid gorffeniadau waliau gael eu haddasu er mwyn sicrhau lefel briodol o cyferbyniad â arwynebau eraill
 • Gall cyferbyniad o ymylon stepiau grisiau (ymylon) yn helpu i dynnu sylw at y rhain fel perygl
 • Gallai Lliwiau ar ddrysau mewn cartrefi gofal ailadrodd rhai o ddrysau cartref blaenorol i gynorthwyo gyda ganfyddiad ffordd

Mae pobl sydd â dementia a gyda nam ar eu golwg a'u gofalwyr
cymryd rhan mewn cyfweliadau a grwpiau ffocws wrthym

 • Gall Cyferbyniol drysau lliw a chyferbyniol dodrefn lliw llachar yn helpu nodweddion hyn yn sefyll allan
 • canllawiau du yn erbyn cefndir gwyn neu felyn canllawiau yn ddefnyddiol gan eu bod yn sefyll allan
 • Dylai fod cysondeb yn y lliw a ddefnyddir fel bod, er enghraifft, pobl yn gwybod bod pan fyddant yn gweld melyn, mae'n canllaw. Mae'n dda cael canllawiau mewn lliwiau safonol drwy gydol mewn a thu allan cartrefi
 • Mae llain o liw ar ymyl y grisiau yn helpu pobl i adnabod y cam i fyny diwethaf y cam cyntaf i lawr
 • lliwiau niwtral yn bwysig ac yn ysgafnach, lliwiau mwy llachar ar y waliau yn well
 • Gall lolfeydd haddurno yn unigol mewn cartref gofal yn helpu pobl â dementia ddod o hyd i'r lolfa yn eu huned
 • Mae angen ystyried sut y gall cynlluniau lliw yn effeithio ar hwyliau. Gall lliwiau golau a llachar yn gwneud pethau'n ymddangos yn siriol
 • Mae'n bwysig bod preswylwyr mewn cartrefi gofal yn cael dweud eu dweud ar y cynllun lliwiau ac addurno
 • Melyn a glas tywyll yn haws i bobl weld a bod yn well ar gyfer rheiliau llaw. Gall drysau ystafell ymolchi Melyn cael eu gweld yn haws

Canfu'r arolwg

 • Allan o bobl 145 a atebodd gwestiynau ar yr adran hon, 78% yn meddwl y byddai canllawiau ar liw a chyferbyniad yn 'ddefnyddiol iawn' ac 22 pellach% o'r farn y byddent yn 'ddefnyddiol'
 • Pan fydd pobl Gofynnwyd i'r naill ai'n cytuno, anghytuno neu ddweud eu bod yn ansicr am gyfres o ddatganiadau, y lefelau uchaf o gytundeb yn ymwneud â: defnyddio gwrthgyferbyniad i dynnu sylw at ymylon a nodweddion allweddol (cytunwyd 97%); pwysigrwydd dewis lliw mewn dylunio preswyl (cytunwyd 94%); y budd posibl o ddefnyddio drysau lliw ar gyfer ystafelloedd ymolchi (cytunwyd 91%); a phwysigrwydd ystyried effeithiau lliw ar hwyliau (cytunwyd 91%)
 • Y lefelau uchaf o anghytuno neu ansicrwydd mewn perthynas â: rhagoriaeth tywyll yn erbyn cefndir golau fel modd i gyflawni cyferbyniad (12% yn anghytuno, 26% ddim yn siŵr); lliwiau cynhesach gan fod y dewis gorau ar gyfer cyferbyniad, ee coch, oren, melyn (16% yn anghytuno, 30% ddim yn siŵr); lliwiau niwtral fod yn ddewis da i gyflawni cyferbyniad mewn lleoliadau preswyl (38% yn anghytuno, 30% ddim yn siŵr)

Dyfyniadau dethol o bobl yn cwblhau'r arolwg

 • 'Cyferbyniad lliw yn bwysig iawn a bydd yn well gan gynllunwyr i fod yn esthetig i'r amgylchedd; Fodd bynnag, bydd unigolyn sydd wedi colli eu golwg canolog hefyd wedi colli y rhan fwyaf neu'r cyfan o'u canfyddiad lliw. Gall coch a ddefnyddiwyd yn erbyn cefndir niwtral edrych fel cyferbyniad da ond i'r unigolyn sy'n gallu gweld, efallai fodd bynnag unrhyw un sydd â cholled golwg sy'n defnyddio golwg ymylol gweld y coch fel 'lleihau llwyd' tra bod 'du' fydd y cyferbyniad yn well. Mae hyn bob amser yn faes heriol ar gyfer cynllunwyr. '
 • 'Weithiau nid oes angen o reidrwydd i fod cyferbyniad llwyr, gall fod yn ymwneud cyferbyniad newidiadau tonyddol.'
 • 'Y llygad sy'n heneiddio brwydrau gyda lliwiau gwahaniaethu felly cyferbyniad yn llawer mwy pwysig na lliw ei hun. Byddwn yn disgwyl i ddrysau'r ystafelloedd gwely i fod yn unigol yn hytrach na dibynnu ar liw. Rwy'n meddwl llawer o bethau am liwiau penodol a hwyliau ac ati yn cael ei bennu yn ddiwylliannol iawn. '
 • 'Fel cyflenwr wyf yn eithaf aml ffabrigau presennol i breswylwyr cartrefi gofal ac maent yn tueddu i fynd am liwiau llachar y gall eu golwg dewis. Hefyd, yn y gorffennol roeddwn yn cynghori bod florals yn anaddas, fodd bynnag, yr wyf yn dod o hyd bod cleifion â dementia yn aml iawn yn dewis dyluniadau blodeuog. Gall streipiau Bold o cyfrannau cyfartal yn cael eu camgymryd fel bariau pan fydd ar gau, felly os ddewis llenni streipiog rydym yn cynghori streipiau o led a neu liwiau gwahanol ac mae hyn wedi bod yn boblogaidd iawn gyda thrigolion cartrefi gofal. Rwy'n argymell rhoi flaen y gad ar y gwely yn taflu neu lenni mewn lliw gwahanol fel y gallant ei chael yn anodd gwybod ble mae'r taflu gwely a'r carped cwrdd neu ble ymyl llen yw. Hefyd, dylai ffabrigau cadeirydd fod yn lliw gwahanol i'r carped i nodi lle ymyl y sedd yw. Hefyd, yr wyf wedi dod o hyd o brofiad y bydd y claf yn codi ar smotiau bach ar clustogwaith gan eu bod yn credu ei bod yn baw felly yr wyf yn tueddu i gynghori yn erbyn hynny. '
 • 'Rydym yn newid i llestri glas fel cyferbyniad lliw ond ni fyddai un wraig gyda dementia yn yfed o'r cwpan, weithiau rydym yn datrys problemau nad ydynt yn yno. Mae angen rhoi cynnig, ei monitro a dirymu os oes angen yr holl syniadau hyn. Mae gwybod opsiynau sydd wedi gweithio mewn mannau eraill yn ddefnyddiol er. '