Ystafelloedd Ymolchi

Ystafelloedd Ymolchi

Image Ystafell Ymolchi

Gall dylunio ystafell ymolchi da yn cefnogi mwy o annibyniaeth i ymolchi, toiled a hylendid personol. Gall dylunio da hefyd yn helpu i adnabod y toiled ac ystafell ymolchi, yn enwedig yn ystod y nos.

Beth mae'r ticiau yn ei olygu?

Mae tri dic helpu neu sydd o fudd i rhan fwyaf o bobl

Dau dic helpu neu sydd o fudd i rai pobl

Mae un tic helpu neu sydd o fudd-dal o dan amgylchiadau penodol

Cwestiwn marc

yn golygu bod angen eu hystyried yn ofalus cyn cael eu mabwysiadu agwedd hon ar ddylunio

Goleuadau

Mae tri dic Mae cael goleuadau ychwanegol yn y ciwbicl cawod yn cefnogi pobl i wneud tasgau gofal personol yn annibynnol.

Mae tri dic Dylai goleuadau ystafell ymolchi fod yn annibynnol ar unrhyw ffan echdynnu. Gall pobl yn ei chael yn ddefnyddiol i adael y drws yn gilagored a'r ystafell ymolchi goleuadau ymlaen yn y nos y ddau ar gyfer goleuadau nos cefndir ac i'w helpu i ddod o hyd a chydnabod yr ystafell ymolchi yn ystod y nos. Fodd bynnag, efallai y byddant yn cael eu tarfu gan y sŵn a wneir gan ffan echdynnu sy'n gweithredu yn gyson.

Ffitiadau ystafell ymolchi

Mae tri dic Mae pobl yn dod o hyd rheiliau gafael ddefnyddiol mewn ystafelloedd ymolchi

Mae tri dic Gall tapiau dŵr poeth ac oer ar wahân fod yn haws i bobl i weithredu ac yn llai dryslyd na tapiau cymysgydd.

Mae tri dic Hambyrddau cawod isel-proffil yn ei gwneud yn haws i bobl i fynd i mewn ac allan o ciwbiclau cawod a chyflwyno llai o risg o bobl faglu. Efallai y bydd rhai pobl hefyd yn dod o hyd i ystafelloedd gwlyb yn ddewis amgen defnyddiol.

Mae tri dic Seddau toiled sy'n cyferbynnu â'r arwynebau toiled ac ystafell ymolchi yn helpu pobl i ddod o hyd i'r toiled.

Dau dic Dylai Ystafelloedd Ymolchi gynnwys o leiaf un drych i helpu pobl i gyflawni gofal personol a meithrin perthynas amhriodol. Fodd bynnag, mae'n ddefnyddiol i ymgorffori ffordd o gorchuddio drychau yn y dyluniad ystafell ymolchi, gan y gallant achosi dryswch a siomi pobl sydd â demensia nad ydynt bellach yn cydnabod eu hadlewyrchiad eu hunain.

Drysau ystafell ymolchi

Mae tri dic Drysau o liw gwahanol i'r un a ddefnyddir ar gyfer ystafelloedd eraill yn helpu pobl i adnabod y lleoliad yr ystafell ymolchi. Ychwanegu at hyn gydag arwyddion neu luniau priodol yn ddefnyddiol gan nad yw rhai pobl bob amser yn gallu cofio arwyddocâd o liwiau drws.

Mae tri dic Gall arwyddwyr a / neu arwyddion hefyd yn cael eu defnyddio ar ddrysau ystafell ymolchi i alluogi pobl i adnabod yr ystafell ymolchi.

Dau dic Efallai y bydd rhai pobl yn ei chael llithro drysau ystafell ymolchi yn ddefnyddiol gan fod y rhain yn lleihau'r risg o ddamweiniol cerdded i mewn drysau a dolenni drysau, ond gall eraill ddod o hyd iddynt anghyfarwydd ac yn ddryslyd, felly dylid ceisio barn pobl bob amser wrth ystyried newidiadau.

Cwestiwn marc Pwyntiau i fyfyrio ac ystyriaeth bellach

Gall ystafelloedd ymolchi fod yn llefydd peryglus. Gofod cyfyngedig, arwynebau caled a gosodion a ffitiadau, a'r potensial ar gyfer llithro ar ddŵr, sebon, siampw, ac ati i gyd yn cynyddu'r risg o gael anaf. Wrth ystyried y cynllun mwyaf defnyddiol ar gyfer ystafell ymolchi, mae'n bwysig cydbwyso leihau'r risg posibl ar un llaw a diogelu hawliau pobl i breifatrwydd, gan gynnal eu hurddas, a meithrin a hyrwyddo eu hannibyniaeth ar y llaw arall.

Mae tystiolaeth ymchwil

Adolygiad llenyddiaeth

Rydym yn cynnal adolygiad llenyddiaeth strwythuredig a oedd yn cynnwys chwiliadau systematig o ystod eang o gronfeydd data electronig, wedi'u hategu gan ymgynghori â hysbyswyr arbenigol a gofynnwyd i argymell deunyddiau (megis adroddiadau) na fydd y chwiliadau wedi'u nodi. Mae'r chwiliadau esgor 'hits' 14,616. 14,043 eu taflu fel naill ai dyblygu neu nad ydynt yn berthnasol, ac mae'r 573 oedd yn weddill sgoriodd gyfer perthnasedd ar sail teitl a haniaethol. Yn gyfan gwbl cyhoeddiadau 33 eu cynnwys ar gyfer adolygiad llawn testun: 28 yn seiliedig ar sgoriau perthnasedd, ac eitemau 5 a argymhellir gan hysbyswyr arbenigol.

Gwerthuso y rhain yn systematig gan ddefnyddio profforma a oedd yn galluogi asesiad o ansawdd yr ymchwil yr adroddir amdano, ac ymgynnull gwybodaeth allweddol ynghylch y pwnc, canlyniadau a chasgliadau pob eitem. Mae'r meini prawf ansawdd a ddefnyddir i asesu gwahanol fathau o ymchwil yn dod o protocolau safonol, gan gynnwys y Ganolfan ar gyfer Ymchwil a Datblygu (CRD) Adroddiad Dim 4, Arferion Effeithiol Cochrane a Threfniadaeth Gofal (EPOC) rhestrau gwirio ac, fel y bo'n briodol, Rhaglen Sgiliau Gwerthuso Critigol (CASP ) Meini prawf asesu (GIG CRD 2001; Cochrane EPOC 2002; CASP heb ddyddiad). Pob cyhoeddiad ei raddio fel rhai o Uchel, Canolig neu Isel o ansawdd, yn seiliedig i ba raddau yr ymchwil fel yr adroddwyd yn y cyhoeddiad yn bodloni'r meini prawf ansawdd perthnasol, a sgôr gyffredinol yn cael ei ddarparu ar gyfer pob un o'r adrannau o fewn y canllawiau. Cyhoeddiadau graddio fel un o safon is yn dal i fod o werth tystiolaethol, ond dylid eu hystyried fel darparu awgrymog yn hytrach na chanfyddiadau tystiolaeth bendant.

Rydym yn asesu ansawdd cyffredinol y dystiolaeth a gyhoeddwyd am ganllawiau yn yr adran hon fel Isel. Seiliwyd y canllawiau ar dystiolaeth a gynhwysir yn y cyhoeddiadau canlynol:

 • Cooper, BA (1999) 'Defnyddio'r ciwiau lliw swyddogaethol: henoed' barn ', Sgandinafaidd Journal y Gwyddorau Gofalgar, 13 (3), 186-192.
 • Kelly, F., Innes, A. a Dincarslan, O. (2011) 'Gwella dyluniad cartrefi gofal i bobl â dementia', Journal of Rheoli Gofal Gwasanaethau, 5 (3), 147- 155.
 • La Tyfu, S., Robertson, MC, Campbell, AJ, Clarke, GA a Kerse, NM (2006) 'Lleihau achosion o gwympo yn ymwneud perygl mewn pobl 75 oed a hŷn sydd â nam ar eu golwg arwyddocaol:? Sut wnaeth waith rhaglen lwyddiannus', Anafiadau Atal, 12 (5), 296 301-.
 • Long, RG (1995) 'dylunio Tai a phobl â nam ar eu golwg: Adroddiad o drafodaethau grŵp ffocws', Journal of Nam Gweledol a Dallineb, 89 (1), 59 69-.
 • Unwin, BK, Andrews, CM, Andrews, PM, & Hanson, JL (2009) 'addasiadau cartref therapiwtig i oedolion hŷn ag anableddau', Meddyg Teulu Americanaidd, 80 (9), 963.

Dywedodd ein cyfweleion arbenigol

 • Nid yw ein cyfweleion arbenigol yn rhoi sylwadau ar ystafelloedd ymolchi

Mae pobl sydd â dementia a gyda nam ar eu golwg a'u gofalwyr
cymryd rhan mewn cyfweliadau a grwpiau ffocws wrthym

 • Mae'n ddefnyddiol cael rheiliau cydio yn yr ystafell ymolchi rhag ofn y bydd eu hangen arnoch
 • Mewn cartrefi gofal, mae'r swits golau gyfer yr ystafell ymolchi yn aml hefyd yn activates yn gefnogwr. Ni all staff yn gadael golau ymlaen yn yr ystafell ymolchi yn y nos fel y gall pobl ddod o hyd i'w ffordd yno os bydd angen iddynt rhag ofn y sŵn o'r ffan yn tarfu ar y preswylydd
 • Er nad drychau yn broblem ar gyfer y rhai sy'n cymryd rhan, dywedodd rhai gofalwyr proffesiynol yn y gorffennol maent wedi adnabod breswylwyr cartrefi gofal gyda dementia a oedd wedi dod trallod gan drychau
 • Mae'n ddefnyddiol os hambyrddau cawod yn ddigon isel nad oes rhaid i bobl wneud ymdrech i gamu i mewn ac allan nhw
 • Drysau ystafell ymolchi a thoiled melyn yn haws i'w gweld ac yn helpu pobl i ddod o hyd i'w ffordd i'r toiled

Canfu'r arolwg

 • Allan o bobl 82 a atebodd gwestiynau ar yr adran hon, 74% yn meddwl y byddai canllawiau ar oleuadau fod yn 'ddefnyddiol iawn' a 25 pellach% yn meddwl y byddent yn 'gymorth'
 • Pan ofynnwyd i bobl naill ai yn cytuno, yn anghytuno neu ddweud eu bod yn ansicr am gyfres o ddatganiadau, y lefelau uchaf o gytundeb mewn perthynas â: gosod rheiliau cydio yn yr ystafell ymolchi (99%); cael goleuo ystafell ymolchi annibynnol gan ffaniau echdynnu (98% yn cytuno); ddefnyddio arwyddion neu eitemau y mae pobl yn cysylltu â ystafelloedd ymolchi ar y drws ystafell ymolchi (94% yn cytuno); defnyddio hambyrddau cawod lefel isel (92% yn cytuno); defnyddio seddi toiled sy'n cyferbynnu â'r toiled (92% yn cytuno)
 • Y lefelau uchaf o anghytundeb neu ansicrwydd mewn perthynas â: defnyddio drws llithro yn hytrach na drws confensiynol (31% yn anghytuno, 40% ddim yn siwr); pwysigrwydd cynnwys drych yn yr ystafell ymolchi (21% yn anghytuno, 28% ddim yn siwr); darparu ffordd o gelu'r drychau (11% yn anghytuno, 28% ddim yn siwr)

Dyfyniadau dethol o bobl yn cwblhau'r arolwg

 • 'Cyn belled ag y drychau yn cael eu cuddio neu eu dileu os oes angen mae hynny'n iawn. Gall drysau llithro fod yn lletchwith ar gyfer pobl â dementia os nad oes math confensiynol o drws ond yn gwerthfawrogi efallai angenrheidiol os ystafell ymolchi bach i wneud y mwyaf o le. O bwynt colli golwg o farn drysau llithro yn fuddiol gan na ellir ei gadael ar agor a lleihau'r risg y bydd pobl guro i mewn. Gallai cyngor eraill fod i ychwanegu lliw cyferbyniol ar y llain tu mewn y drws i dynnu sylw. '
 • 'Ystafell fy mam ddrws ystafell ymolchi llithro. Mae'n anodd i gau yn iawn, er y gallai hynny fod yn fuddiol os mae arni ei angen i fod yn "achub" gan aelod o staff. Tapiau: mae angen iddo fod yn hawdd i weld sut i ddefnyddio'r tap - gallai camau gweithredu codi / troelli cymhleth fod yn ddryslyd. Mae angen i gael eu rheoli fel na all pethau fynd yn rhy boeth tymheredd y dŵr. Arwyddion: os nad yw'r person yn cofio bod llun o toiled = y lle i fynd i'r toiled, yna nid yw o bwys faint o arwyddion ceir, byddant yn syml, nid gwneud y cysylltiad '.
 • 'Rwy'n ateb yn gyffredinol, oherwydd o fyfyrio yn yr ystafell ymolchi efallai llai o olwg llygaid effeithio ar rhithweledigaethau gweledol. Cyferbyniol seddi toiled yn ddefnyddiol, ond lliw yn bwysig, mae llawer o gartrefi yn cael eu dewis coch sy'n achosi problemau ychwanegol. Gall Red olygu stop, perygl ac yn y blaen '
 • 'Mae rhai pethau fel drysau llithro yn swnio fel syniad da, ond os yw hyn yn newid o ddrysau presennol gallai greu cymaint o broblemau gan ei fod hefyd yn datrys un peth gyda thapiau a llaciau.'
 • 'Er rhan fwyaf o'r datganiadau uchod yn ymddangos i wneud synnwyr da, efallai y byddai'n werth eu cymhwyso i annog pobl i ystyried eu yng nghyd-destun eu hamgylchiadau penodol eu hunain. Efallai na fydd yr hyn sy'n berthnasol ac yn briodol mewn lleoliad bach, cartrefol yn wir mewn sefydliad mwy o faint - ac i'r gwrthwyneb '.