Ymgynghoriaeth Dylunio

DSDC yn bartner delfrydol ar gyfer unrhyw adolygiad o wasanaethau neu amgylcheddau ffisegol lle mae materion dementia.

Rydym yn cymryd rhan y CDGD i ddarparu arbenigedd ar ddylunio dementia sy'n cael ei ddefnyddio o fewn y fanyleb gwasanaeth a gwerthuso ceisiadau gan ddarparwyr posibl. Drwy weithio mewn partneriaeth â CDGD, rydym yn credu y byddwn yn sicrhau'r canlyniadau gorau posibl i bobl â dementia a fydd yn elwa o ddylunio dementia-gyfeillgar sy'n seiliedig ar dystiolaeth.
Rheolwr Comisiynu
Cyngor Dinas Bryste

Astudiaethau achos

Cyswllt i astudiaeth achos DSDC

03: Dylunio Cynnyrch - Cyngor Proffesiynol

Beth yr ydym yn gynnig

Mae ein tîm arbenigol wedi gweithio ar brosiectau ledled y DU ac yn rhyngwladol ar ddylunio a chyflwyno gofal iechyd, gofal cymdeithasol a chymorth tai i bobl â dementia - ar brosiectau adeiladu newydd ar raddfa fawr a gwaith ailwampio ar raddfa lai.

Mae hyn yn cynnwys darpariaeth ar gyfer pobl hŷn, er diwedd bywyd gofal lliniarol ac, ar gyfer dibyniaeth ar alcohol neu anableddau dysgu, yn ogystal â dylunio yn benodol ar gyfer pobl hŷn ac yn gweithio diagnosis o ddementia.

Adolygu Prosiect One-Day

Mae'r Adolygiad fel arfer yn cynnwys dau o'r tîm arbenigol DSDC yn

  • weithio drwy sut y gall y materion dylunio allweddol sy'n effeithio ar bobl â dementia orau i'r afael â thîm prosiect cyfan (hyd at 12)
  • cyflwyniadau ar feysydd allweddol o ddylunio
  • trafodaeth ford gron ar feysydd penodol o bryder / diddordeb
  • adolygiad ac adborth ar gynlluniau a / neu ymweliadau safle canlynol.

Sesiynau, sy'n gweithio'n dda ar ddechrau'r prosiect, gall ddigwydd yn ein swyddfa yn Stirling, lle byddant yn cynnwys ymweliad â'r Dylunio a Thechnoleg Suite, Neu mewn lleoliad ar gyfer y tîm prosiect.

Adolygiadau Cynllun a Chynllun

DSDC yn cynnig ffordd gost-effeithiol, yn electronig i sicrhau bod cynlluniau a chynlluniau bodloni'r meini prawf dylunio dementia a nodir yn y Offeryn Archwilio Design. Mae cleientiaid yn derbyn adolygiad adborth ysgrifenedig o fewn wythnosau 2 a dilynol cwrdd naill ai'n bersonol, dros y ffôn neu drwy Skype.

Datblygu Cynnyrch

Mae'r tîm CDGD yn darparu cyngor arbenigol a chymorth datblygu ar gynhyrchion i bobl â dementia. Dros y blynyddoedd diwethaf 10 ein cyngor wedi helpu cynnyrch siâp o lifftiau, cloeon a ffabrig i lloriau, dodrefn a gardd addurniadau.

Gwasanaethau Eraill

Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth ar

  • meddwl trwy newidiadau i wasanaethau ar gyfer pobl â dementia
  • mesur effaith prosiectau ar yr amgylchedd
  • rheoli prosiect yn y tymor hir.

Am fwy o wybodaeth neu ddyfynbris pellach ar y rhain a gwasanaethau dylunio eraill os gwelwch yn dda cysylltu â us