Dylunio Tystysgrif Archwiliad Cwestiynau Cyffredin

Beth yw archwiliad dylunio?
Sut ydw i'n paratoi?
Beth fydd yn digwydd ar ôl yr ymweliad?
A allaf wneud unrhyw beth i newid fy sgôr?
Beth sydd angen i mi ei wneud nesaf?

Beth yw archwiliad dylunio?

Mae'r gwasanaeth hwn yn annibynnol yn asesu dylunio lleoliad gofal i bobl â dementia. Bydd pâr o archwilwyr hyfforddedig yn ymweld â'r adeilad ac yn cynnal archwiliad manwl o'r holl ardaloedd a ddefnyddir gan bobl â dementia, gan ddefnyddio ein dull archwilio. Mae'r offeryn wedi cael ei ddatblygu yn benodol i raddio dyluniad adeilad yn erbyn ymchwil sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar ddylunio demensia-gyfeillgar.

Sut ydw i'n paratoi?

Mae'n ddefnyddiol i gynghori staff a phreswylwyr bod yr archwilwyr yn dod ac i ofyn am ganiatâd i ni i weld ystafell wely a mannau preifat cysylltiedig. Bydd angen i'r archwilwyr i weld lle a lleoedd y mae pobl â dementia daith o ac i yn ogystal â mannau cymunedol. Bydd angen i'r archwilwyr i gyfarfod ag aelod o'ch tîm ar ddiwrnod yr ymweliad am tua hanner awr cyn yr archwiliad yn dechrau. Byddant yn y man dynodedig cyswllt drwy gydol yr ymweliad ac y byddai, wrth gwrs, fod yn fwyaf croeso i fynd gyda'r archwilwyr yn ystod yr ymweliad. Bydd yr archwilwyr yn awyddus i gael gwybod am yr adeilad a'i ddefnydd, ac unrhyw wybodaeth am gynlluniau i newid sut y gall rhan (nau) yr adeilad yn cael ei ddefnyddio yn y dyfodol. Byddant hefyd yn cymryd lluniau o nodweddion allweddol. Ni fydd y rhain yn lluniau yn cynnwys unrhyw bobl. Bydd yr holl wybodaeth hon o gymorth ansawdd y broses asesu a ffocws yr adroddiad dilynol.

Mae'n ddefnyddiol i'r archwilwyr i dderbyn lluniau neu gynlluniau diogelwch tân, os ydynt ar gael, cyn yr archwiliad.

Rydym yn argymell hunan-archwiliad i chi adeiladu cyn ein hymweliad i roi syniad o lefel y ardystio eich bod yn debygol o gyflawni i chi. Nodwch fod i ennill gwobr aur, arian neu efydd, rhaid i chi sgorio 100% yn y meini prawf hanfodol.

Mae ein categorïau gwobrau archwilio yn Aur, Arian, Efydd ac Canmoliaeth Uchel. Bydd dyfarnu Clod Uchel yn cael ei roi pan fydd yn yr ym marn yr archwilwyr DSDC, popeth posibl wedi'i wneud i wneud eich adeilad yn dementia-gyfeillgar ond mae natur yr adeilad ei hun yn golygu na ellir ei gwrdd â'r amodau cymhwyster ar gyfer dyfarniad. Bydd dyfarniad yn cael ei wneud ynghylch a yw'n rhesymol disgwyl i'r adeilad ei hun i gael ei addasu mewn rhyw ffordd, a bydd y dyfarniad dim ond os yw hyn yn amlwg yn amhosibl am resymau rhestru hanesyddol, gofynion cynllunio, beryglu strwythur cynhenid ​​y adeiladu ac ati

Beth fydd yn digwydd ar ôl yr ymweliad?

Yn dilyn yr ymweliad, bydd adroddiad manwl yn cael ei ddarparu o fewn wythnosau 6. Bydd adroddiad yr archwilwyr yn rhoi adborth ar feysydd o ddylunio a sut y maent yn graddio yn erbyn y ganllaw archwilio.

Bydd yr adroddiad yn awgrymu unrhyw feysydd i'w gwella ac yn darparu graddfa yr adeilad. Bydd yr adroddiad yn cael ei ysgrifennu er mwyn eich galluogi i wneud penderfyniadau ynghylch unrhyw newidiadau efallai y byddwch am wneud i'r adeilad yn y dyfodol.

Os yw'r adeilad yn cael gradd o Aur, Arian, Efydd neu Canmoliaeth Uchel byddwch yn derbyn tystysgrif o Brifysgol Stirling, Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia gellir eu harddangos am 3 flynyddoedd i gydnabod achrediad. Os ydych yn dymuno trefnu i ail-achredu ar ôl y cyfnod hwn os gwelwch yn dda cysylltu â ni.

A allaf wneud unrhyw beth i newid fy sgôr?

Ydw. Bydd newidiadau a wnaed o fewn 6 mis o dderbyn yr adroddiad yn cael ei ystyried tuag at adolygu eich statws ac ardystiad a ddyfarnwyd neu ddiwygio i adlewyrchu'r newidiadau hyn.

Beth sydd angen i mi ei wneud nesaf?

I drefnu archwiliad, os gwelwch yn dda cysylltu â ni.