dylunio

DSDC yn arweinydd y byd ar y broses o gynllunio gwasanaethau ac amgylcheddau ar gyfer pobl â dementia.

Mae'r Ganolfan wedi bod yn amhrisiadwy yn cyflenwi cyfleoedd dysgu ac sy'n seiliedig ar dystiolaeth ymchwil i gefnogi ein hymdrechion i ddarparu amgylchedd cyfeillgar dementia yn yr ysbyty aciwt
Uwch Nyrs
Datblygu Arfer Oedolion Hŷn

fideo

Niall McLaughlin Design
Niall McLaughlin yn siarad am bwysigrwydd amgylcheddau dementia-gyfeillgar

Perthnasol Eraill

Pwysigrwydd:

Goleuadau
Lliw a chyferbyniad
Cyfeiriadedd ac arwyddion
Cael y tu allan i
Ardaloedd cymunedol

Ar Twitter

Pam DSDC?

Am dros y blynyddoedd 25 tîm amlddisgyblaethol CDGD o arbenigwyr clinigol, penseiri a dylunwyr wedi bod yn hyrwyddo pwysigrwydd dylunio ar gyfer pobl â dementia. Rydym wedi datblygu golwg unigryw ar yr hyn y gellir ei wneud i gefnogi pobl â dementia, yn seiliedig ar ymchwil a thystiolaeth o'r hyn sy'n gwneud gwahaniaeth.

Beth rydym yn ei wneud

Yn DSDC rydym yn cynnig y gwasanaethau craidd canlynol:

Pam faterion dylunio

Dylunio yn ymwneud â mwy na lunio'r amgylchedd ffisegol i wrthsefyll y namau sy'n dod gyda dementia. Mae'n cynnwys mynd i'r afael â safonau, arferion ac ymddygiad staff proffesiynol a newid y ffordd y caiff pobl â dementia yn ymwneud â hwy yn yr amgylcheddau lle maent yn byw.

Gall newidiadau a namau sy'n gysylltiedig ag oedran yn ei gwneud yn fwy anodd i ddeall a llywio i'r amgylchedd adeiledig. Gall y rhain fod ar y synhwyrau, symudedd neu nam gwybyddol, ac weithiau cyfuniad, a all effeithio gweithredu, ymddygiad, annibyniaeth, ac yn y pen draw, ansawdd bywyd. Deall namau o'r fath yw'r cam cyntaf tuag at greu amgylcheddau byw sy'n cefnogi anghenion pobl hŷn a'r rheini â dementia, eu cadw'n ddiogel rhag peryglon fel codymau, a all gael effaith ddinistriol ar berson hŷn; gan ganiatáu i'r rhyddid a'r hyder i ddefnyddio eu galluoedd i'r eithaf, ym mhob peth o'r cyffredin i'r greadigol; cynorthwyo cof byw o ddydd i ddydd mewn; ac atgyfnerthu hunaniaeth bersonol.

Mae tystiolaeth yn dangos yr hyn sy'n cyflwyno'r dylunio dementia-gyfeillgar:

  • Gwybodaeth a chyngor arbenigol yn allweddol ar bob cam o'r unrhyw ailgynllunio neu ddatblygu
  • Nid yw mynd i'r afael â materion corfforol goleuadau o'r fath, cyferbyniad lliw, arwyddion, gwead ac ysgogiad synhwyraidd yn ddigon ar ei ben ei hun
  • Mynd i'r afael â gwasanaethau a newid ffisegol gyda'i gilydd yn darparu gwell canlyniadau
  • Technoleg ac addasiadau - llawer ohonynt yn rhad - gall gael effaith gadarnhaol
  • Gall defnyddio'r celfyddydau fel rhan annatod o ddyluniad yn cynnig manteision parhaol ar gyfer pobl â dementia
  • Gwella'r amgylchedd gofal gyswllt uniongyrchol at well safonau gofal a gwella enw da.