cymunedau

CDGD wedi bod yn gweithio gyda chymunedau am dros y blynyddoedd 25 i wella bywydau pobl sydd â dementia

Maent yn cymryd yr amser i ddod i adnabod ni a'r pethau a welsom yn y ffordd o wneud hyn yr ydym ei eisiau. Yna maent yn cael y cydbwysedd cywir rhwng ein herio ac yn darparu cymorth go iawn pan oedd ei angen. Mae hyn yn mynd ymhell y tu hwnt dim ond bod am ddemensia.
Arweinydd Cymunedol BME
Llundain

Newid Cymunedau

Ein nod bob amser wedi bod i helpu cymunedau i gyflawni'r newidiadau y maent yn realistig gyflawni dros gyfnod o amser. Rydym yn mynd ati i gefnogi newid cymunedol cynaliadwy sy'n cymryd ei ynni o ymrwymiadau a wnaed gan bobl leol i gyfrannu at wella bywydau pobl sydd â dementia yn eu cymunedau.

Rôl DSDC yn

Ar hyn o bryd mae DSDC yn gweithio gyda gwahanol gymunedau ledled y DU ac yn rhyngwladol mewn sawl ffordd wahanol. Ym mhob achos, gallwn ddarparu cyngor, cefnogaeth a hwyluso clir, sy'n seiliedig ar dystiolaeth, ym mha bynnag ffordd sy'n cefnogi meddwl a gwneud yn lleol. Gallwn alw ar wybodaeth a phrofiad arbenigol o'r hyn sy'n gweithio, nid yn unig o ran demensia, ond hefyd ar ddatblygu gallu, symudiadau cymdeithasol a newid cynaliadwy.

Fel corff annibynnol, rydym yn argymell ar gyfer yr hyn rydym yn galw "cymunedau go iawn demensia-gyfeillgar". Mae hyn yn adlewyrchu ein pryder bod y brwdfrydedd presennol ar gyfer gwneud cynnydd cyflym ar yr holl bethau "dementia-gyfeillgar" rhedeg y risg o tanamcangyfrif yr heriau sy'n gysylltiedig â sicrhau'r gallu cymunedol a dealltwriaeth sydd yn wirioneddol angenrheidiol i drawsnewid bywydau pobl sydd â dementia.

Gall DSDC yn darparu ystod lawn o gymorth caled a meddal i helpu cymunedau lleol i weithio drwy'r hyn y maent yn teimlo y gellir ei gyflawni yn realistig dros gyfnod o amser. Gall rhai o hyn ar unwaith ac uchel-effaith. Gall newid arall yn cymryd mwy o amser os yw i bara.

Cefnogi teuluoedd a chymunedau BME

Mae yna rai anawsterau a'r rhwystrau a wynebir gan BME (Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig) gofalwyr pobl â dementia, yn ystyried y canlynol;

  • Y teulu a'r gymuned disgwyliadau, stigma tuag at dementia ystyried weithiau fel gyflwr meddwl yn golygu bod gofalwyr yn teimlo nad ydynt yn awyddus i ddod cywilydd ar y teulu trwy dderbyn rhywun yn y teulu yn dioddef o gyflwr meddwl.
  • Disgwyliadau crefyddol ddyletswydd i ofal, gofalwyr yn teimlo bod eu ffydd yn rhoi cyfrifoldeb i ofalu am y person sydd â dementia. Hyd yn oed pan gofalwyr yn cydnabod bod gwasanaethau ar gael i'w cefnogi gall fod pwysau o'r tu allan gan y gymuned sy'n golygu nad ydynt yn cael mynediad i'r gefnogaeth â gwneud yn golygu eu bod yn cael trafferth i gyflawni eu dyletswydd a rhwymedigaeth i edrych ar ôl yr henoed.
  • Gall gofalwyr BME o bobl â dementia yn teimlo nad oes fawr neu ddim dealltwriaeth diwylliannol neu gymhwysedd gan ymarferwyr i gynnig y gofal mwyaf priodol ac fe'i defnyddir dull 'un maint i bawb'.

Er mwyn cefnogi'r gymuned BME yn effeithiol i gael gafael ar wasanaethau dementia, mae'n bwysig i ymarferwyr ac aseswyr i wybod mwy am y teulu a rôl y gwahanol rywiau o fewn y cartref.

Mae angen i wasanaethau Dementia i hyrwyddo'r hyn maent yn ei gynnig ac yn rhoi gwybodaeth i gefnogi gofalwyr a chymunedau BME yn hytrach nag aros i ni gysylltu â gan ddefnyddwyr gwasanaeth posibl.

Yn anad angen i bob darparwr gwasanaeth dementia i roi cyfle i fynegi eu hofnau a'u pryderon gofalwyr BME. Help a dylai cefnogaeth i deuluoedd a gofalwyr ddiwallu eu hanghenion, ac nid yr hyn y mae'r darparwyr gwasanaeth yn credu ei angen arnynt.


Trosolwg Dementia PDF - cyfieithiadau ar gael

Ar hyn o bryd rydym yn diweddaru ein lawrlwythiadau dementia. Bydd fersiynau wedi'u diweddaru ar gael yn fuan mewn PDF i'w lawrlwytho yn yr ieithoedd canlynol:

  • Arabeg
  • bengali
  • chinese
  • Saesneg
  • hindi
  • Punjab
  • Urdu

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â dementia@stir.ac.uk