06

Addysg - Datblygiad Gwybodaeth

Hyfforddiant pwrpasol ar gyfer pob aelod o staff yn Nasareth Pentref Gofal House

Yn ddiweddarach, roedd 2012 Nazareth House Care Village, un o ddarparwyr gofal un safle yng Ngogledd Iwerddon yn cysylltu â DSDC am gyngor ar wneud newid sylweddol yn y modd y llwyddodd eu staff i gwrdd â heriau cynyddol yr oeddent yn eu hwynebu o gwmpas pobl â dementia.

yr Her

Roedd Nazareth House yn chwilio am y ffordd fwyaf cost-effeithiol o alluogi eu holl staff 100, o ystod eang o gefndiroedd, gyda'r wybodaeth graidd yr oedd eu hangen arnynt, p'un a oeddent yn bobl newydd neu fwy o staff sefydledig.

Pam DSDC?

Daeth y Rheolwr Gofal Gofal a dau o staff gofal allweddol Nazareth i ddigwyddiad undydd am ddim yn Belfast, a oedd y DSDC yn gweithredu fel rhan o'r rhaglen o ddigwyddiadau dysgu a gefnogir gan y llywodraeth ar bynciau dementia allweddol. O drafodaethau ar y diwrnod gydag un o DSDC's Associates, Sean Hughes, cynlluniwyd rhaglen pwrpasol o sesiynau hanner diwrnod, gan dynnu ar y rhaglen bresennol "Deall Ymddygiad mewn Gofal Dementia" y mae DSDC fel arfer yn ei gynnig fel digwyddiad undydd.

Beth wnaeth DSDC

Cynhaliwyd pob un o'r sesiynau yn y Pentref Gofal ei hun yn caniatáu

  • staff i gael eu rhyddhau o'u gwaith,
  • costau i'w cadw mor isel â phosib
  • pawb i gysylltu'r dysgu yn uniongyrchol i ble maent yn gweithio.

Roedd Nazareth House hefyd yn glir bod yn rhaid cynnal sesiynau hanner diwrnod ar wahanol adegau i gasglu'r holl staff. Felly, cychwynnodd y sesiynau yn y bore a rhedeg tan y prynhawn yn gynnar neu dechreuodd amser cinio ac aeth i'r noson. Er mwyn sicrhau bod yr holl nodau dysgu yn cael eu diwallu, defnyddiodd Sean ddeunydd dysgu profion a phrofi ond hefyd cyflwynodd elfennau creadigol newydd nad ydynt yn y digwyddiad llawn. Roedd y gweithgareddau hyn, sy'n cael eu rhedeg fel rhan o'r seibiant, yn caniatáu i staff roi eu hunain yn esgidiau pobl â dementia. Gan beirniadu o'r adborth, nid oedd y digwyddiad cyfan yn bodloni disgwyliadau dysgu yn unig (adroddodd 100%) ond roedd yn hwyl fawr.

Ym mhob 60 o staff 100 cymerodd ran yn y Rhaglen gyntaf a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2013. Gwelwyd gwelliannau go iawn yn syth o ran yr hyder a ddangosir gan staff wrth ddehongli a thrin gwell yr ystod lawn o ymddygiadau a ddangosodd pobl â dementia. Nid oes unrhyw gwestiwn bod profiad staff a chleientiaid wedi newid o ganlyniad.

canlyniadau

Y rhaglen pwrpasol a gyflwynir

  • Dysgu cost-effeithiol ar gyfer grwpiau staff cymysg
  • Sesiynau hyblyg ar y we ar adegau a oedd yn gweithio i'r cleient
  • Gweithgareddau creadigol, ymgysylltu
  • Hyfforddiant pwrpasol wedi'i gyflwyno i'r safonau uchaf o fewn tri mis i'r cyswllt gwreiddiol
  • Canlyniadau ar unwaith

"Mae'r ffordd y mae DSDC yn rhoi popeth at ei gilydd ac yn ei gwneud hi'n waith gwych. Mae'r hyfforddiant wedi trawsnewid ein ffordd o feddwl a gweithio yn Nhŷ Nazareth. Rydym eisoes wedi trefnu mwy o hyfforddiant felly mae ein holl staff yn cael gwerth llawn yr hyn y mae DSDC i'w gynnig . "
Siobhan Regan, Rheolwr Nazareth Care