04

Newid - Ymgynghoriaeth Gwasanaeth

Asesiad High-effaith cynlluniau dementia aml-asiantaeth yn Cumbria

Roedd DSDC gomisiynwyd yn 2012 i gynnal ymgynghoriaeth gwasanaeth ar wasanaethau demensia ar draws y sir gan Ofal Cymdeithasol i Oedolion, Cyngor Sir Cumbria, mewn partneriaeth â Cumbria GIG.

yr Her

Yn 2011 cynllun buddsoddi o ychydig o dan £ 2m gytunwyd gan yr asiantaethau arweiniol yn Cumbria i gefnogi strategaeth ar y cyd i gysylltu a gwella gwasanaethau dementia ("Gweithio gyda'n Gilydd i Wella Bywyd gyda Dementia yn Cumbria"). Adnoddau yn cael eu dyrannu i ystod o raglenni o waith neu brosiectau sy'n cynnwys y sectorau statudol a'r trydydd sector - i gyd wedi'u cynllunio i gynyddu sgiliau a dealltwriaeth yn ogystal ag i wella gwasanaethau.

Mae'r ymgynghoriaeth ei gomisiynu i ddarparu asesiad annibynnol o'r strategaeth dementia presennol a'r ddarpariaeth o fewn yr ardal a'i addasrwydd i'r pwrpas mewn perthynas â'r strategaeth demensia cenedlaethol.

Roedd y ffocws i fod ar nodi

 • meysydd allweddol o gryfder, y gellid adeiladu arnynt
 • meysydd risg posibl, lle'r oedd angen gweithredu pellach.

Beth wnaeth DSDC

Mae'r ymgynghoriaeth ei gynnal ar y cyd gan yr Athro Mehefin Andrews, Cyfarwyddwr y Datblygu Gwasanaethau Dementia a Mark Butler, Cydymaith arbenigol o DSDC.

Mae'r ymgynghoriaeth yn defnyddio'r fethodoleg Dive Deep hen sefydlu a ddatblygwyd gan DSDC yn cynnwys proses dri cham:

 • Manwl Dadansoddi - yn cynnwys adolygiad desg o bapurau a dogfennau ac adrodd llywodraethu
 • Ymweliadau Safle Dwys - Diwrnod 2 3-ymweliad 24 awr sy'n cynnwys asesiad o'r cyfleusterau, arsylwi cyfarfodydd a chyfweliadau strwythuredig gyda phobl allweddol
 • Adroddiad a Chynllun Gweithredu - adroddiad agored ac annibynnol yn nodi argymhellion ar gyfer gweithredu

Yn yr achos hwn yn dilyn yr adroddiad cyntaf CDGD Comisiynwyd hefyd i ganolbwyntio ar feysydd penodol a fyddai'n gwneud y gwahaniaeth mwyaf arwyddocaol i bobl â dementia yn Cumbria.

canlyniadau

Cyflwynodd y Deep Dive ddau adroddiad gonest oedd yn cyfuno asesiad cyffredinol cytbwys gydag argymhellion penodol, cost-effeithiol ar gyfer gweithredu. Cafodd y rhain eu cynllunio i fynd i'r afael â phedwar prif heriau i'r arweinwyr yn Cumbria

 • i ddatblygu ymdeimlad a rennir o arweiniad ar y cyd ar gyfer newid y profiad o bobl â dementia ymhlith arweinwyr cyhoeddus a chymunedol yn Cumbria, mewn ffordd sy'n dod allan cyfraniad personol ac yn cysylltu argyhoeddiadol i'r cyhoedd i greu amgylchedd yn Cumbria lle mae staff a gofalwyr unigol yn teimlo maent yn cael eu cefnogi yn weithredol ac yn eu hannog i weithio gyda'i gilydd i wella profiad y rhai â dementia.
 • i gynyddu gwybodaeth a hyder pawb ymarferol sy'n byw ac yn gweithio yn Cumbria am ddemensia, gan roi rôl i'w chwarae i wneud yn sir Cumbria dementia-gyfeillgar yn eu
 • i baratoi holl adnoddau angenrheidiol mewn sefydliadau a chymunedau yn y ffordd orau.

Pam mae hyn Materion

CDGD Argymhellodd pedwar cerbyd ar gyfer gweithredu i gyfeiriad

 • materion yn ymwneud â bwriad strategol a llywodraethu mewn perthynas â'r rhaglen fuddsoddi
 • potensial a real holltau yn y ffordd y mae'r systemau presennol yn gweithio
 • bylchau rhwng nodau a chyflawni.

Y rhain oedd:

 • Ymrwymiad Cumbria Dementia
 • Digwyddiad Gofal Dementia Arwain
 • Ymrwymiad Gwefan Cumbria
 • y Dementia @ Adnoddau Cumbria

Hyn yn ffurfio sail ar gyfer cynllun gweithredu aml-asiantaeth cydlynol a gymerwyd ymlaen wedyn gan grŵp strategol ar y cyd sy'n cynnwys yr holl randdeiliaid allweddol.