01

Addysg - Gofalwyr

Addysg broffesiynol pwrpasol a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr

Nododd gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phobl â demensia a'u gofalwyr teulu yr angen am addysg i'w galluogi i gefnogi teuluoedd trwy'r trawsnewidiadau allweddol canlynol ar y daith dementia.

  • diagnosis
  • trosglwyddo i gartref gofal neu ysbyty
  • marwolaeth, marwolaeth a phrofedigaeth.
Trosglwyddiadau mewn Gofal Dementia, a gyflwynir gan y DSDC

yr Her

Gofynnodd y Gronfa Loteri Fawr i'r DSDC ddatblygu modiwl addysg ar gyfer gofalwyr proffesiynol:

  • i ddeall y trosglwyddiadau allweddol a wynebir gan bobl â dementia a'u gofalwyr teuluol
  • i gael cipolwg ar lenyddiaeth a pholisi
  • i hyrwyddo hyder wrth gynllunio a chyflwyno ymyriadau
  • i nodi ymagweddau at y trawsnewidiadau hyn

"Mae deunyddiau'r cwrs wedi bod yn dda iawn gyda deunydd perthnasol ac yn ysgogol iawn. Mae'r adnoddau'n amhrisiadwy i'n practis presennol ac rwyf yn falch iawn am y lle a ariennir, neu ni chredaf y byddwn wedi gallu gwneud hynny. "

Beth wnaeth DSDC

Datblygwyd y modiwl aml-broffesiynol mewn ymgynghoriad â phanel arbenigol sy'n cynnwys ymgynghorydd nyrsio yn gweithio yn Lothian, cynrychiolydd o Alzheimer Scotland, person â dementia a gofalwr teulu sy'n byw yn Lothian.

Fe'i hysbysebwyd trwy wefan DSDC, gwefan Prifysgol Stirling, a thrwy ddosbarthu taflenni o fewn ardal GIG Lothian.

Dewiswyd y myfyrwyr a atebodd y meini prawf canlynol: maent yn gweithio neu'n byw yn Lothian (a ymestynnwyd yn ddiweddarach i Forth Valley), buont yn gweithio gyda phobl â dementia a'u gofalwyr teuluol, yn darparu datganiad personol llawn gwybodaeth, yn gyfeirio'n foddhaol, ac roedd ganddynt y potensial i ollwng eu dysgu i gydweithwyr.

Cyflwynwyd y modiwl bedair gwaith rhwng Gwanwyn 2011 ac Hydref 2012, a chyfanswm myfyrwyr 150 dechreuodd y modiwlau hyn. Y mwyafrif oedd gweithwyr gofal cymdeithasol, nyrsys a Gweithwyr Proffesiynol Allied Iechyd, a hefyd yn cynnwys gwirfoddolwyr, rheolwyr, arolygwyr gofal, gweithwyr eiriolaeth, addysgwyr, gweithwyr allgymorth elusennau a chynghorwyr. Rhoddodd y profiad a enillwyd yn ystod pob modiwl wybod i'r nesaf, a datblygwyd yr addysg yn unol â hynny.

canlyniadau

Cwblhaodd y rhan fwyaf o fyfyrwyr y modiwl dysgu o bell a derbyniodd dystysgrif gwblhau. Roedd eu hadborth yn gadarnhaol, a chynnwys y cwrs yn dda.

Dangosodd canfyddiadau allweddol fod y modiwl hwn yn cynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o faterion sy'n gysylltiedig â gofalwyr ac yn hybu sgiliau proffesiynol a hyder. Nododd y cyfranogwyr wneud newidiadau cadarnhaol i'w harfer, a dylanwadu ar ymarfer cydweithwyr.

Pam mae hyn Materion

Mae darparu gweithwyr proffesiynol gofal gyda dealltwriaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth o'r materion anodd y mae pobl â demensia a'u gofalwyr teuluol yn dod ar draws fel arfer yn eu galluogi i ddarparu gwell cefnogaeth.

Drwy ddatblygu a chyflwyno addysg wedi'i dargedu o'r fath, mae DSDC yn sicrhau bod gwybodaeth wedi'i werthuso'n iawn yn cael ei rhannu.

Mae'r modiwl Trawsnewidiadau mewn Gofal Dementia yn parhau i gael ei addysgu.