01

Addysg - Gofalwyr

Addysg broffesiynol pwrpasol a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr

Proffesiynol sy'n gweithio gyda phobl â dementia a'u gofalwyr teuluol yr angen am addysg i'w galluogi i gefnogi teuluoedd trwy'r cyfnodau pontio allweddol canlynol ar y daith dementia.

  • diagnosis
  • trosglwyddo i gartref gofal neu ysbyty
  • marw, marwolaeth a phrofedigaeth.
Pontio mewn Gofal Dementia, a gyflenwir gan y CDGD

yr Her

Gofynnodd y Gronfa Loteri Fawr CDGD i ddatblygu modiwl addysg ar gyfer gofalwyr proffesiynol:

  • i ddeall y newidiadau allweddol a wynebir gan bobl â dementia a'u gofalwyr teuluol
  • i gael cipolwg ar lenyddiaeth a pholisi
  • i hybu hyder yn y gwaith o gynllunio a darparu ymyriadau
  • i nodi dulliau o trawsnewidiadau hyn

"Mae'r deunyddiau cwrs wedi bod yn dda iawn gyda'r deunydd perthnasol a iawn ysgogi'r meddwl. Mae'r adnoddau yn amhrisiadwy i fy arfer cyfredol ac yr wyf yn falch iawn ar gyfer y lle a ariennir gan, neu fel arall nid wyf yn credu y byddwn i wedi gallu i wneud hynny. "

Beth wnaeth DSDC

Mae'r modiwl aml-broffesiynol ei ddatblygu mewn ymgynghoriad gyda phanel arbenigol yn cynnwys nyrs ymgynghorol yn gweithio yn Lothian, cynrychiolydd o Alzheimer yr Alban, mae person sydd â dementia a gofalwr teuluol yn byw yn Lothian.

Cafodd ei hysbysebu drwy wefan DSDC, Prifysgol Stirling wefan, a thrwy ddosbarthu taflenni yn ardal Lothian GIG.

Myfyrwyr oedd yn cyfarfod y meini prawf canlynol yn cael eu dewis: maent yn gweithio neu yn byw yn Lothian (yn ddiweddarach ymestyn i Forth Valley), maent yn gweithio gyda phobl â dementia a'u gofalwyr teuluol, yn rhoi datganiad personol llawn gwybodaeth, mae cyfeiriad yn foddhaol, a oedd â'r potensial i raeadru eu dysgu i gydweithwyr.

Y modiwl ei gyflwyno bedair gwaith rhwng y Gwanwyn a'r Hydref 2011 2012, ac yn gyfan gwbl fyfyrwyr 150 dechreuodd y modiwlau hyn. Roedd y mwyafrif yn weithwyr gofal cymdeithasol, nyrsys a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, a hefyd yn cynnwys gwirfoddolwyr, rheolwyr, arolygwyr gofal, gweithwyr eiriolaeth, addysgwyr, gweithwyr allgymorth elusen a chynghorwyr. Profiad a enillwyd yn ystod pob modiwl gwybod i'r nesaf, ac wedi datblygu'r addysg yn unol â hynny.

canlyniadau

Gwblhau rhan fwyaf o fyfyrwyr y modiwl dysgu o bell ac wedi derbyn tystysgrif gwblhau. Eu hadborth yn gadarnhaol, a chynnwys y cwrs yn dda-derbyn.

Dangosodd canfyddiadau allweddol y modiwl hwn yn cynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o faterion yn ymwneud â gofalwyr a rhoi hwb i sgiliau proffesiynol a hyder. Dywedodd cyfranogwyr wneud newidiadau cadarnhaol i'w hymarfer, a dylanwadu ar ymarfer cydweithwyr.

Pam mae hyn Materion

Arfogi gweithwyr proffesiynol gofal gyda dealltwriaeth yn seiliedig ar dystiolaeth o'r materion anodd y mae pobl â dementia a'u gofalwyr yn y teulu fel arfer yn dod ar eu traws yn eu galluogi i ddarparu gwell cymorth.

Trwy ddatblygu a darparu addysg o'r fath dargedu, CDGD yn sicrhau bod gwybodaeth werthuso'n gywir yn cael ei rannu.

Mae'r Pontio yn y modiwl Gofal Dementia yn parhau i gael eu haddysgu.