DSDC Newyddion

Gan Tim DSDC

Ebrill 6th, 2016

Hyfforddiant Arfer Gorau mewn Gofal Dementia yn Hong Kong

DSDC yn cyflwyno Arfer Gorau mewn Gofal Dementia hyfforddiant ar draws y byd. Ers i 2015 rydym wedi gweithio gyda Chanolfan Clwb Jockey ar gyfer Heneiddio Cadarnhaol (JCCPA). Gwnaethom ofyn i Florence Ho, Rheolwr Cyffredinol, JCCPA a Dr. Maria Chui, Rheolwr Cyffredinol (Nyrsio), Awdurdod Ysbyty Shatin, Hong Kong i fyfyrio ar y cam cyntaf ar hyfforddiant Arfer Gorau yn Hong Kong.

JCCPA yn ganolfan gofal dydd dementia penodol lleoli yn Hong Kong dan reolaeth Gyfadran Meddygaeth Prifysgol Tsieineaidd Hong Kong. Deall pwysigrwydd hyfforddiant priodol i ofalwyr ffurfiol ac chydnabod rhagoriaeth y Hyfforddiant Arfer Gorau mewn Gofal Dementia, JCCPA cydweithio gyda DSDC i weithredu'r Hyfforddiant Arfer Gorau mewn Gofal Dementia yn Hong Kong yn 2015.

JCCPA yn sefydliad seicogymdeithasol di-elw sy'n ymroddedig i ofalu am yr henoed gyda dementia ysgafn neu gymedrol. Mae'n darparu gwasanaeth gofal integredig i'r henoed gyda dementia, gan gynnwys gwasanaethau gofal dydd; clinig cof; gwasanaeth rheoli achosion allgymorth; ymchwil; hyfforddiant ac addysg gyhoeddus. Yn ystod ei 15 mlynedd o weithredu, JCCPA wedi trefnu dros gyrsiau hyfforddi 1,100 anelu at rhoddwyr gofal ffurfiol ac anffurfiol o bobl sydd â dementia.

dan arweiniad Pauline Cameron o DSDC y diwrnod o hyfforddiant 3 yr hwyluswyr yn Hong Kong. Mae'r hwyluswyr yn cynnwys nyrsys 21, gweithwyr cymdeithasol a therapyddion galwedigaethol o ysbytai cyhoeddus, canolfannau gofal dydd dementia a hen gartrefi oedran, a oedd yn ymwneud â gofal dementia yn eu dyletswyddau.

Roedd gan y hwyluswyr pob profiad blaenorol o ofal dementia ffurfiol ac felly dod o hyd rhannu manwl a gynhaliwyd yn ystod yr hyfforddiant ffrwythlon. Ar ôl yr hyfforddiant hwylusydd, yr hwyluswyr wedi'u hyfforddi eu cydweithwyr rheng flaen yn eu gweithle, pob hwylusydd wedi'i hyfforddi wyth o gyfranogwyr, rhoddodd y sesiynau wedi'u hwyluso cyfle staff rheng flaen i atgyfnerthu'r hyn a ddysgwyd ganddynt yn eu sesiynau grŵp, yn ogystal â cymhwyso'r hyn y maent wedi'i ddysgu i o fudd i'r defnyddwyr gwasanaeth, eu cydweithwyr, ac mae'r sefydliadau.

Mae'r hwyluswyr Roedd yr hyfforddiant yn ddefnyddiol iawn, mae'n rhoi cyfle i ddau adolygu'r hyn y maent eisoes yn gwybod yn ogystal â dysgu ymarfer newydd gofalgar a sgiliau mewn ffordd systematig, dan arweiniad hyfforddwyr DSDC iddynt. Canfu'r hwyluswyr grŵp cymysg yn ddefnyddiol ac maent yn trysori cyfle i ddysgu ynghyd â staff lles cymdeithasol o wahanol alwedigaethau a lleoliadau, gan ennill mewnwelediad a dealltwriaeth o sut mae gofal dementia ffurfiol ei pherfformio mewn lleoliadau eraill, mae hyn yn ehangu eu gorwelion ac yn eu ysgogi i feddwl mwy am sut y gallent wella eu gofal dementia hunain. Mae'r hyfforddiant achrededig hwy i ddarparu hyfforddiant pellach i'w cydweithwyr, a thrwy hynny lluosogi budd y rhaglen drwy gydol y staff lles cymdeithasol.

Mae'r hwyluswyr yn rhoi adborth da ar ôl y cam cyntaf, ac mewn gobaith i hyrwyddo hyfforddiant staff gofal dementia yn Hong Kong ymhellach, JCCPA cynlluniau i wneud cais am arian i ymestyn y rhaglen hon yn Hong Kong ymhellach, bydd hyn yn cynnwys rhywfaint o addasu lleol ychwanegol o'r deunydd hyfforddi ac astudiaethau achos a ddefnyddiwyd.

Mae rhai o'r addasiadau a nodwyd ar gyfer y cam nesaf yn cynnwys:

yn agosach ffit i ddiwylliant ac amgylchedd Hong Kong, fel darparu mwy o amser i ddeall y cefndir rhyfel yn yr astudiaeth achos,

diweddariad o'r rhestr meddyginiaeth a chyfreithiol agweddau a materion yn y deunyddiau hyfforddi i gyd-fynd y rhai sy'n gymwys yn Hong Kong,

Nid yw cyfieithiad o'r deunydd hyfforddi i Tsieinëeg fel cryn dipyn o'r staff rheng flaen yn Hong Kong yn ddigon hyfedr yn Saesneg.

Florence HoFlorence Ho, Rheolwr Cyffredinol, Canolfan Clwb Jockey ar gyfer Heneiddio Positif, Hong Kong.
JCCPA yn darparu hyfforddiant o ansawdd i bobl sydd â dementia i oedi y dirywiad mewn gallu gwybyddol a'u hannog i gynnal gweithgareddau cymdeithasol arferol. Mae hefyd yn helpu i leddfu straen ymhlith aelodau o'r teulu drwy wasanaethau cefnogi ac yn cynorthwyo'r datblygiad pellach o ofal dementia drwy hyfforddiant ac ymchwil.

Dr Maria Chui, Rheolwr Cyffredinol (Nyrsio), Ysbyty Shatin. Awdurdod Ysbyty, Hong Kong
Mae Dr Maria Chui yn nyrs gofrestredig mewn nyrsio cyffredinol a gafwyd ei gradd doethur mewn Gwyddorau Iechyd yng 2010. Datblygodd ei ddiddordeb arbennig mewn nyrsio gerontological ers gweithio yn Ysbyty Shatin yn 1993. Yn 2007, mae hi'n cynnal ymchwil gweithredol gyda'i chydweithwyr nyrsio tuag at newid cynlluniedig yn y defnydd o ataliaeth gorfforol ar bobl hŷn. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys cyfieithu gwybodaeth, newid arfaethedig, gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn adeiladu amgylchedd ymarfer cadarnhaol ar gyfer nyrsys.

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman