dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Wyn Jones

Tachwedd 22nd, 2018

Dylunio dyfodol gofal dementia

Mae dylunio yn ymwneud â mwy na siapio amgylcheddau a chynhyrchion ffisegol. Creu cynhyrchion a mannau dymunol dylunio'n dda, sy'n cymryd i ystyriaeth sut mae pobl yn rhyngweithio â'u hamgylchedd yn ei gyfanrwydd, yn gallu yn sylweddol gwella bywydau'r rhai sy'n byw gyda dementia. Mae dyluniad arloesol ac anoddus ar gyfer gofal dementia yn ceisio sicrhau bod unigolion yn ddiogel rhag perygl, tra'n caniatáu rhyddid iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau bob dydd, gan helpu i wella eu hansawdd bywyd ac annibyniaeth.

Gwella'r amgylchedd
Yn hanesyddol, mae dyluniad cynhwysol dementia yn ymddangos yn rhy sefydliadol ac yn noddog i'r defnyddiwr, ee seddau toiled coch; arwyddion melyn; Rheolaethau "botwm mawr" ac ati. Nid oes rhaid i ddyluniadau ymarferol fod yn hyll neu'n ymwthiol. Dylem fod yn anelu at greu cynhyrchion sy'n gwella amgylchedd yn hytrach na'i gwneud yn amlwg fel darparu ar gyfer rhan benodol o gymdeithas. Gall dylunio gynnig atebion mwy datblygedig i'r problemau a wynebir heddiw, er enghraifft, yn lle ychwanegu cordiau tynnu ar gyfer switshis golau uchel, gallem integreiddio technoleg synhwyrydd i mewn i ystafell. Gall gwella amgylcheddau i sicrhau bod hygyrchedd a chysur pawb yn gallu gwneud gwahaniaeth sylweddol i les meddyliol a chorfforol y bobl sy'n byw yn y gofod hwnnw. Mae'n ymwneud â mynd i'r afael â safonau, arferion ac ymddygiadau i newid y ffordd y mae pobl sy'n byw gyda dementia yn cymryd rhan yn eu cartrefi.

Dylunio ar gyfer y synhwyrau
Gall deall y rhesymeg emosiynol y tu ôl i ni pam y gallwn ni ei hoffi, neu ddim yn hoffi defnyddio cynnyrch neu le arbennig dros un arall, helpu i lywio cyfarwyddyd dylunio. Gan ystyried sain, golwg, cyffwrdd, arogl a blas i greu pethau y mae defnyddwyr yn dymuno rhyngweithio â nhw. Mae hyn yn golygu dadansoddi cymysgedd o wahanol ffurfiau, deunyddiau, lliwiau a chiwiau mewn dyluniadau, gan sicrhau ein bod yn 'dylunio allan' y rhwystredigaeth mewn cynhyrchion i greu dyluniadau sy'n reddfol i'w defnyddio. I ni, dyma'r manylion bach hyn sy'n bwysicaf oll ac rydym yn gredinwyr cadarn, os gallwn ddylunio cynhyrchion a lleoedd y mae pobl yn eu hoffi eu defnyddio, bydd yn hybu lles meddyliol ac emosiynol gan arwain at ostyngiad mewn straen ar gyfer pobl sy'n byw gyda demensia a'r rhai sy'n gofalu amdanynt.

Dyluniad cynhwysol
Yn hanesyddol, mae dylunio cynnyrch prif ffrwd wedi clymu oddi wrth greu cynhyrchion ar gyfer y lleiafrif, oherwydd pryder am eu ffurflenni ariannol, fodd bynnag, pe baem i gyd i feddwl ychydig mwy am ddyluniad rhyngddif, cynhwysol a all ddarparu ar gyfer pawb, y cyfle i gyrraedd cynulleidfa fwy yn ehangu ac mae hyn yn sicr yn arwain at fwy o wobrwyon masnachol a datblygiadau pellach mewn arloesi dylunio ac ansawdd - ac sy'n helpu pawb.

Profi yn y dyfodol
Mae heneiddio yn ffaith o fywyd i bawb ohonom ac eto mae'n aml yn rhywbeth y mae llawer ohonom yn ei chael hi'n anodd ei dderbyn. Pan ystyriwch fod dementia yn unig yn effeithio ar 46 miliwn o bobl ledled y byd, mae nifer yn debygol o dyfu ymhellach wrth i'r disgwyliad oes barhau i gynyddu, ni all yr angen i ni wella cynhyrchion ac amgylcheddau fod yn fwy hanfodol. Drwy ddefnyddio dyluniad cynhwysol, gallwn gael gwared ar lawer o'r cyfyngiadau o'n hamgylcheddau a'n cynhyrchion, heb gyfaddawdu ar harddwch a swyddogaeth y dyluniadau a ddymunir yn ein hieuenctid. Gallai ystyriaethau syml megis dylunio mannau sy'n hygyrch, waeth beth fo'u symudedd, integreiddio technoleg smart i mewn i leoedd neu osod dodrefn hyblyg i ddiwallu anghenion esblygol, ddarparu buddion gydol oes. Mae natur y dyluniad yn esblygu o gwmpas y cysyniad o welliant parhaus - ein her yw dod â phawb ar y daith honno gyda ni.

Os oes gennych gynnyrch neu wasanaeth y credwch y gallech elwa o'n harbenigedd, cysylltwch â ni.

Wyn Jones
Cyswllt Dylunio DSDC

Mae Wyn Jones yn Ddylunydd Cynnyrch cymwysedig a Chyfarwyddwr Creadigol yn Aberystwyth Dylunio Realiti. Fel Cydymaith o'r DSDC, mae Wyn yn darparu arbenigedd dylunio cynnyrch i'r DSDC, gan gynorthwyo sefydliadau sydd am ddeall sut y gallant greu cynhyrchion a gwasanaethau cyfeillgar, sy'n debyg i ddementia. Mae'n ymroddedig i ddatblygu prosiectau i ddarparu manteision swyddogaethol i bob defnyddiwr a gallu.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Dylunio dementia