dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Wendy Perry

Hydref 18th, 2018

Arwain y ffordd ... targedu cymorth gwell ar gyfer ymddygiad gofidus

P'un a ydym ni yn y DSDC yn hwyluso gweithdai gofalwyr neu sy'n darparu hyfforddiant yn y gweithlu, mae mater cefnogi ymddygiad gofidus bob amser yn codi. Mae cydweithiwr a minnau wedi gorffen prosiect mawr a oedd yn canolbwyntio ar hyfforddiant ar gyfer arweinwyr gofal cymdeithasol, a chefnogi unigolion â gofid yn thema bwysig llawer o'n trafodaethau. Mae hwn yn fater cymhleth iawn ar gyfer gwasanaethau.

Er mwyn cefnogi person â dementia sy'n profi gofid, rhaid i wasanaeth fynd i'r afael â nifer o faterion:

Mae staff rheng flaen, ac arweinwyr rhywbryd hefyd, am fynd i'r afael ag ymyriadau mwy effeithiol i'w defnyddio ar unwaith. Rhywbeth sy'n gweithio pan na fydd y cynnig o gwpan o de yn tynnu sylw'r unigolyn rhag eu pryder, neu rwystredigaeth, neu gyffro. Ond er mwyn nodi ymyriadau effeithiol mae yna waith y mae'n rhaid ei wneud yn gyntaf. Nid yw cefnogaeth dda i bobl sy'n byw gyda dementia yn digwydd trwy ddamwain hapus, o ganlyniad i arweinydd sydd wedi blaenoriaethu dealltwriaeth staff o'r hyn y mae ymddygiad yn ei olygu mewn gwirionedd, wedi eu helpu i ddeall eu rôl yn y broses gefnogol, ac mae wedi diffinio'r systemau hynny yn weithredol cefnogi arfer da.

O flynyddoedd yn ôl, roeddwn i'n gweithio fel ymgynghorydd dementia ar gyfer sefydliad a oedd yn rhedeg lleoliadau gwasanaeth cymdeithasol a oedd yn cefnogi pobl sy'n byw gyda demensia. Y peth mwyaf cyffredin y gofynnwyd i mi ymgynghori arno oedd sut i gefnogi pobl a oedd yn ofidus iawn. Fel rheol, ni alw i mewn i mi nes bod gwasanaeth wedi cyrraedd y pwynt lle nad oeddent yn gallu diwallu anghenion unigolyn. Fodd bynnag, unwaith y byddai'r argyfwng presennol wedi cael ei datrys ychydig byddai fel arfer yn dod yn amlwg bod y problemau yn deillio o ddiffyg dealltwriaeth gan staff o'r ymddygiad trallod oedd cyfathrebu neu ddiffyg system yn amlinellu pwy, beth, ble, pryd a sut o gefnogi'r unigolyn sy'n ofidus hwnnw.

Y cam cyntaf i ddod yn wasanaeth sy'n gallu diwallu anghenion unigolyn sydd â gofid gyda demensia yw mynd i'r afael ag agweddau a chredoau ynghylch pam mae ymddygiad trallodus yn digwydd. Rwyf wedi ysgrifennu o'r blaen ymlaen y blog am bwysigrwydd cydnabod ymddygiad fel cyfathrebu. Mae ymddygiad yn ffordd gynradd o gyfathrebu â'i gilydd. Mae ymddygiad poenus yn aml yn gyfathrebwr o angen heb ei ddiwallu. Fodd bynnag, i nodi'r hyn sy'n cael ei gyfathrebu, mae angen i'r tîm weld yr ymddygiad fel cyfathrebu. Gallai hyn olygu newid yr hyn y mae'r tîm cymorth yn ei feddwl am rywun ac am eu hymddygiad. Hyd nes y bydd tîm yn cydnabod yr hyn sydd wrth wraidd ymddygiad, mae'n amhosibl bron i ddarparu'r math o gymorth sy'n gwella lles a hunaniaeth.

Yr ail gam i wella'r gefnogaeth yw mynd i'r afael â'r systemau sydd ar waith i gefnogi rhywun sy'n mynd yn ofidus. Nid yw llawer o wasanaethau erioed wedi creu unrhyw fath o system ffurfiol, neu fe allant ddefnyddio offer nad yw staff wedi'u hyfforddi ar neu yn deall pwrpas. Nid yw'n hawdd oherwydd bod angen i unrhyw fath o system fod yn ddigon hyblyg i adnabod a rhoi lle i unigryw pob unigolyn. Nid yw systemau sy'n anhyblyg yn cefnogi dulliau sy'n canolbwyntio ar y person. Ar gyfer mater sy'n ganolog i'n gwasanaethau, mae'r rhan fwyaf o'r dulliau y mae'r gwasanaethau'n eu defnyddio ar gyfer straen a gofid yn adweithiol. Mae dulliau da sy'n seiliedig ar yr unigolyn yn canolbwyntio ar y person yn ein gorfodi i fod yn rhagweithiol wrth ddeall a diwallu anghenion y rhai yr ydym yn eu cefnogi.

Pan fydd y ddau gam wedi cael sylw priodol mewn gwasanaeth, yna nid yw rhestr gyffredinol o ymyriadau bellach yn ddefnyddiol. Gyda'i gilydd, gall y tîm greu strategaethau i sicrhau eu bod yn cwrdd ag anghenion cyn i'r angen ddod yn broblem, ac mae ymyriadau effeithiol yn haws i'w nodi oherwydd bod dealltwriaeth o'r angen sy'n cael ei fynegi, a sut y gellid bodloni'r angen hwnnw yn y funud.

Archebwch eich lle ar y 'Arwain y ffordd mewn gofal dementia nesaf: rhaglen arweinyddiaeth ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol' nawr.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: arweinyddiaeth