dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Lynda Hutton

Hydref 17th, 2018

Gofal Dydd yn y DU yn erbyn Singapore

Ym mis Awst, gwahoddwyd DSDC i Singapore i ddarparu addysg dementia ar gyfer gweithlu gofal cartref a chanolfan ddydd cleientiaid. Fel un o'r Swyddogion Dysgu a Datblygu yn y ganolfan, cynigwyd y cyfle i mi gyflwyno'r hyfforddiant. Roeddwn wrth fy modd yn cymryd y cynnig gan fy mod yn ddiddorol i gael gwybod mwy am ofal dydd yn Singapore; Mae fy nghefndir ymarfer yn cynnwys darparu gofal dydd ac roedd gen i ddiddordeb cymharol.

Mae'r rhaglen addysgol a gyflwynais yn ymestyn dros bedwar diwrnod ac yn cynnwys: yr Arfer Gorau yn y Rhaglen Gofal Dementia; lefel uwch o ymddygiad cefnogus sy'n peri gofid; a chreu a gwerthuso cefnogaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ar gyfer unigolion sy'n byw gyda dementia.

Pan gyrhaeddais i Singapore, cefais fy nghwrdd â Seicolegydd y canolfannau dydd. Tynnodd sylw at y ffaith bod gan y staff bryderon am fod i ffwrdd o'u hadeiladau am bedwar diwrnod o hyfforddiant, gan fod canolfan bob dydd yn cefnogi cleientiaid 100 y dydd, pum diwrnod yr wythnos. Rwy'n credu ei fod ar hyn o bryd fy ngên yn taro'r llawr. Dros cleientiaid 100 y dydd - roedd fy mhrofiad o gefnogi cleientiaid â demensia mewn gofal dydd wedi gweld uchafswm o 25! Ailadroddais y gallaf weld pam y byddent yn pryderu am y nifer helaeth o bobl y maen nhw'n eu cefnogi.

Mae'r pwyslais yn Singapore tuag at waith rhwng cenedlaethau ac adnoddau cymunedol. Mae arian ar gael i gefnogi creu adeiladau newydd ar gyfer gofal dydd, ac roedd o fewn canolfan ddiwrnod gymunedol newydd y cyflwynwyd yr hyfforddiant. Roedd y ganolfan wedi'i hamgylchynu gan siopau, llyfrgell, ac ardaloedd cymunedol ar gyfer unrhyw un yn y gymuned a oedd am ymuno â grwpiau gweithgaredd, fel dawnsio.

Dros y pedwar diwrnod cyfarfûm gymaint o staff hyfryd a oedd yn ymwneud â'r hyfforddiant mewn gwirionedd a gallant weld sut y gallai'r staff yn yr unedau elwa'n fawr o'r rhaglen Arfer Gorau. Fe wnaethom drafod ffyrdd y gallent gefnogi amser astudio staff, a chyfieithu i'r rhai lle nad Saesneg oedd eu hiaith gyntaf. Trwy gydol yr hyfforddiant, buom yn trafod y cymariaethau rhwng y cymorth gofal dydd yn lleol yn yr Alban a'r gefnogaeth yn Singapore.

Roeddwn yn ffodus i ymweld ag un o'r canolfannau dydd ar ddiwedd yr wythnos hyfforddi, gan fod y staff yn gwybod fy mod yn cael trafferth rhagweld sut y gellir cefnogi pobl 100 yn ddyddiol. Roedd ganddynt ystafelloedd amrywiol ar gyfer gweithgareddau, mannau bwyta, lolfeydd, mannau tawel, ardaloedd garddio, ystafelloedd synhwyraidd ac ystafell therapi ar gyfer ymarfer corff. Er ei fod wedi'i adeiladu ar raddfa fwy, nid oedd y lefelau sŵn yn ormodol ac roedd llawer o bobl yn cymryd rhan weithgar mewn gweithgareddau.

Un gwahaniaeth arall yw bod llawer o deuluoedd yn cyflogi help yn y cartref i'w hanwyliaid, sy'n rhan o gymhelliant y llywodraeth. Mae'r gofalwr cyflogedig yn mynychu'r gofal dydd gyda'r person y maent yn ei gefnogi, a'u cyfrifoldeb nhw yw cefnogi'r person hwnnw trwy gydol y dydd ym mhob un o'r gweithgareddau y maent yn ymgymryd â nhw.

Mae fy amser yn Singapore wedi gadael imi rai atgofion parhaol gwych i mi. O'r ffordd frwdfrydig y mae staff yn ceisio cefnogi pobl â demensia, i'r cyfoeth o fwyd anhygoel yr oeddwn i'n ei gyflwyno bob dydd. Deuthum i ffwrdd cymaint o gyfoethogrwydd wedi cwrdd â'r grŵp a chael dealltwriaeth well o'u diwylliant a'u hymarfer wrth gefnogi unigolion mewn gofal dydd.

Byddaf yn mwynhau llawer o atgofion parhaol o'm hymweliad ac ni allaf fynegi fy niolch i bawb a gyfarfûm am wneud i mi deimlo'n groesawgar fi, gan gynnwys pasio fy mhrawiad cychwyn bwyta 'Durin', y danteithrwydd lleol, a fwynhais i syndod llawer!

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
16th Hydref
By
DSDC Guest