dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn DSDC Guest

Awst 30th, 2018

Myfyrio ar groesffordd Dementia + Dylunio

Yn gynharach eleni, fe wnes i fynychu Canolfan Ddementia + Dylunio Prifysgol Stirling DSDC yn swyddfeydd Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) yn Llundain. Fel Pensaer Cyswllt mewn ymarfer sy'n arbenigo mewn tai â gofal, roedd yn rhywbeth yr oeddwn yn ymwybodol ohono ers peth amser. Rydym yn defnyddio Stirling Guidance yn rheolaidd yn y swyddfa ac rydym hyd yn oed wedi ymgymryd ag ymchwil mewnol ar amgylcheddau cyfeillgar â demensia, felly credais y byddai'n gyfle da i brofi fy ngwybodaeth.

Cefais argraff arnaf yn gyntaf ar wahanol ddisgyblaethau fy nghyd-gyfranogwyr, roedd y grŵp yn cynnwys ychydig o benseiri fel fy hun, ond hefyd dylunwyr mewnol a chynhyrchion, therapydd galwedigaethol, arbenigwyr arwyddion ac academyddion. Teimlad cynnar arall a aeth ati i mi oedd y diffyg dylunio ar sail tystiolaeth ar gyfer demensia; mae yna lawer o fythau o amgylch sut i greu amgylcheddau cyfeillgar o ddementia sy'n arwain at fannau sy'n ddryslyd ac yn anodd eu llywio.

Roedd llawer o'r egwyddorion dylunio a esboniwyd gan Lesley Palmer (Prif Bensaer DSDC) yn rhai yr ydym yn eu cyflogi yn ein harfer, ond yr hyn a oedd newydd i mi oedd yr esboniad manwl o pam fod yr egwyddorion hyn yn bodoli a'r effeithiau y gall demensia eu cael ar y ffordd y mae pobl yn cael profiad gofod. Fe wnaethon ni ddysgu am sut y mae demensia yn dymor ymbarél ar gyfer sbectrwm o wahanol glefydau gyda phob symptomau gwahanol. Roedd yr iaith a ddefnyddir i egluro yn hygyrch ac yn herio'r stigma sy'n gysylltiedig â phobl sy'n byw gyda dementia.

Cafwyd cydbwysedd da o sgyrsiau a gweithgareddau ar y ddau ddiwrnod, cynhyrchom gynlluniau lliwiau dementia, ail-ddylunio teras RIBA i fod yn fwy cynhwysol ac yn hygyrch i bobl â dementia a hefyd i dreialu'r cais IRIDIS a oedd yn ein galluogi i ddefnyddio'r offeryn digidol hwn i werthuso'r mannau cyhoeddus yn RIBA.

Yn Archadia, rwy'n arwain ein hymchwil a'n datblygiad, gan sicrhau bod ein staff yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am reoliadau ac arweiniad yn y sector tai arbenigol. Roeddwn i eisiau rhannu'r dysgu hwn gyda'r tîm felly, yn ystod ein diwrnod ymarfer blynyddol, cynhaliodd sesiwn gan ddefnyddio peth o'r deunydd gan DSDC, yn enwedig yn canolbwyntio ar sut y gall demensia newid y ffordd mae pobl yn deall adeiladau. Gofynnwyd i ni rai o'r egwyddorion dylunio a edrychwyd ar rai o'n prosiectau a gwblhawyd a lle mae rhai nodweddion wedi'u defnyddio megis arwyddion clir, cynlluniau a chynlluniau lliw sy'n cefnogi amgylcheddau cyfeillgar â demensia.

Yn y prynhawn, cawsom ddau ymweliad safle a gynlluniwyd, y cyntaf i oriel gelf gyhoeddus a'r ail i gynllun person hŷn newydd arloesol yn Llundain. Mae tîm Archadia wedi lawrlwytho'r app IRIDIS a phrofi hyn yn y ddau leoliad. Roedd yn brofiad agoriadol eithaf llygad ac yn gwneud i'r grŵp ystyried yr anawsterau y mae pobl yn eu hwynebu wrth gael mynediad at ofod cyhoeddus, a hyd yn oed sut nad yw tai arbenigol adeiladu newydd bob amser yn dilyn arfer gorau o ran demensia.

Yn ôl yn ymarferol, rwy'n teimlo bod y cwrs wedi rhoi mwy o hyder i mi herio penderfyniadau dylunio a allai gael effaith negyddol ar breswylwyr â dementia. Mae Archadia yn gweithio ar brosiectau ar gyfer pobl ag amrywiaeth o wahanol anghenion, rydym yn ceisio creu amgylcheddau cynhwysol sy'n galluogi pobl i fyw gydag urddas. Dylid ystyried egwyddorion dylunio demensia ymhob prosiect, yn enwedig gan fod gennym boblogaeth sy'n heneiddio. Fel penseiri, dylem geisio dylunio mannau y gellir eu defnyddio gan bawb a gobeithiaf y bydd hyn yn cael ei adlewyrchu'n well mewn deddfwriaeth wrth i ni symud i gefnogi ein poblogaeth sy'n heneiddio.

~ Sophie Morley, Pensaer Cysylltiol, Archadia

Mae'r cwrs hyfforddi Rhyngwynebu Dementia + Dylunio nesaf yn rhedeg ymlaen 8 + 9 Tachwedd 2018.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Ysgol dylunio