dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Grant Gibson

Mehefin 6th, 2018

Sut mae pobl sy'n byw gyda dementia yn gwneud technoleg gynorthwyol yn gweithio iddyn nhw?

Mae technoleg yn cael ei ystyried yn gynyddol fel offeryn i helpu pobl sy'n byw gyda demensia. Mae amrywiaeth eang o ddyfeisiau ar gael ar hyn o bryd, naill ai drwy'r hyn a elwir yn aml yn 'wasanaethau gofal sy'n cael eu galluogi i dechnoleg' a ddarperir naill ai trwy'r GIG neu asiantaethau gofal cymdeithasol ac maent yn cynnwys 'teleofal'; dyfeisiadau megis larymau pendant ochr yn ochr â synwyryddion symud neu bwysau, a all ddangos argyfwng, fel pe bai rhywun yn syrthio, a gallant alw cymorth. Efallai nad yw'n syndod, felly, bod llawer o ystyriaeth dros y blynyddoedd 10 diwethaf ynghylch sut y gellir defnyddio technolegau teleofal i wella gofal pobl sy'n byw gyda dementia.

Mae amrywiaeth o dechnolegau eraill ar gael hefyd a all helpu pobl â demensia i barhau â'u gweithgareddau bob dydd, neu i'w helpu i aros gartref. Mae technolegau o'r fath yn cynnwys nifer o ddyfeisiau cartref bob dydd y gellir eu prynu o'r stryd fawr neu drwy siopau ar-lein sy'n gwerthu cynhyrchion cynorthwyol. Gellir defnyddio technolegau cartref smart, sy'n dod yn fwy a mwy poblogaidd, mewn ffyrdd newydd o gefnogi person â dementia. Er enghraifft, ni fydd system adnabod llais fel siaradwyr Echo Amazon gan ddefnyddio eu technoleg adnabod llais 'Alexa' byth yn rhwystredig neu'n aflonyddu ar rywun os na allant gofio'r amser ac mae angen ei ofyn dro ar ôl tro. Nid yw'n syndod wedyn, mae technolegau fel Alexa yn derbyn sylw am sut y gallent helpu pobl hŷn neu bobl â dementia, naill ai trwy ddarparu awgrymiadau ac atgoffa, neu weithredu i helpu i leihau unigrwydd (ee BBC or Gofal Dyddiol). Yn olaf, mae llawer o'r technolegau sy'n sail i rai technolegau gofal, fel GPS's bellach yn gyffredin, a geir yn y rhan fwyaf o ffonau smart, sy'n golygu y gall llawer o dechnolegau cyffredinol y mae llawer ohonom yn eu defnyddio bob dydd hefyd yn gallu helpu i gefnogi gofal.

Mae defnydd technoleg mewn gofal demensia yn tyfu, a gellir dadlau ei fod yn weddol gyffredin. Er enghraifft, mae adroddiad diweddar gan Lywodraeth yr Alban yn awgrymu bod 1 mewn 5 o bobl dros 75 yn yr Alban ar hyn o bryd yn derbyn pecyn gwasanaeth teleofal (Llywodraeth yr Alban 2018). Fodd bynnag, mae yna lawer o dystiolaeth hefyd i awgrymu bod mabwysiadu'r technolegau hyn gan bobl â dementia yn ymarferol yn is na chymerir yn aml, tra bod llawer o wasanaethau teleofal o'r fath yn cael eu gadael yn gyflym gan y rhai sy'n eu defnyddio. Yn wir Greenhalgh et al (2016) wedi disgrifio teleofal fel enghraifft bwysig o beidio â mabwysiadu.

Mewn astudiaeth ddiweddar, a gynhaliwyd gan academyddion sydd bellach wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Stirling, Newcastle a Northumbria ac oherwydd ei fod yn cael ei adrodd yn y cylchgrawn 'Aging and Society' yn ystod y misoedd nesaf, roeddem am archwilio sut mae pobl â demensia mewn gwirionedd yn defnyddio technoleg yn eu bywydau bob dydd, a pha ffactorau a gyfrannodd naill ai at eu defnydd llwyddiannus, neu i gael eu gadael (Gibson yn y wasg). Canfuom mai nodwedd allweddol o dechnolegau oedd eu gallu i gael eu haddasu'n greadigol neu eu newid yn unol ag anghenion person â dementia; yr hyn yr ydym ni ac ymchwilwyr eraill fel Greenhalgh et al (2013) wedi galw 'Bricolage'. Gallai llawer o'r addasiadau hyn fod yn hynod o syml, a chynhwyswyd defnyddio nodiadau postio ar ddyfeisiau i ddarparu cyfarwyddiadau syml, neu sy'n cwmpasu rhai rheolaethau o ddyfeisiadau â thâp. Roedd eraill yn defnyddio technolegau megis CCTV neu Webcams i greu eu fersiynau teleofal eu hunain, wedi'u pwrpasu, ond yn yr achos hwn, roedd hyn yn galluogi gofalwyr i wylio dros y person yr oeddent yn gofalu am ddefnyddio eu ffonau smart. Pan wnaeth gofalwyr hyn, roedd yn gyffredinol oherwydd nad oeddent naill ai'n gwybod y gallent gael mynediad at systemau teleofal tebyg trwy eu hawdurdodau lleol, neu oherwydd eu bod yn ffafrio eu fersiwn eu hunain i'r rhai a gynigir iddynt.

Fel rheol, mae gofyn i drefniadau o'r fath fod yn ofalwr, fel arfer gŵr neu blentyn oedolyn, i nodi technolegau addas ar gyfer y person y maent yn derbyn gofal. Roedd y rôl hon hefyd yn cynnwys dod o hyd i ffyrdd i sicrhau bod person â dementia yn gallu eu defnyddio fel y bwriadwyd, gan addasu'r naill ddyfeisiau eu hunain, neu sut y gellid eu haddasu fel y gallai person eu defnyddio. Yn ogystal, mae'r gofalwr, neu'r hyn yr ydym ni yn yr achos hwn yn galw'r 'bricoleur' ​​hefyd yn gorfod meddwl am sut y gellid addasu dyfeisiau wrth i alluoedd unigolyn ostwng. Roedd enghreifftiau o addasu technolegau o'r fath yn cynnwys defnyddio tâp i orchuddio rheolaethau anghysbell teledu, fel mai dim ond rhai botymau y gellid eu gweld, neu brynu fersiynau symlach o ddyfeisiau presennol.

Canfuom hefyd fod gofalwyr yn gyffredinol yn teimlo nad oedd ganddynt lawer o gefnogaeth yn aml wrth wneud y technolegau hyn yn gweithio ar eu cyfer. Er bod gofalwyr fel arfer yn adnabod y person yr oeddent yn gofalu am y gorau, nid oeddent yn aml yn gwybod am yr ystod o dechnolegau sydd ar gael, ac mewn rhai achosion ni wyddai sut y gallai'r newidiadau gwybyddol sy'n digwydd mewn demensia arwain at anawsterau i'r unigolyn, mewn rhai achosion hyd yn oed gan beio'r person â dementia am fod yn 'ddiog'. Gan waethygu'r anawsterau hyn, nid oedd y rhan fwyaf o'r bobl â'r problemau hyn yn cael fawr o gefnogaeth gan wasanaethau gofal teleofal neu dechnoleg sy'n cael eu galluogi i dechnoleg. Hyd yn oed ymhlith y rheini sy'n derbyn gwasanaethau teleofal ffurfiol, eu profiad oedd bod technolegau yn cael eu 'gollwng' i'w cartrefi a'u bywydau, heb fawr o wybodaeth am sut roeddent yn gweithio neu pwy y gallent siarad â nhw pe bai angen help arnynt. O ganlyniad, naill ai oherwydd bod pobl â dementia yn cael problemau gan ddefnyddio technolegau fel eu dementia yn uwch, oherwydd bod technolegau'n anaddas yn y lle cyntaf, neu oherwydd eu bod yn cael eu darparu'n rhy hwyr i rywun ddysgu sut i'w defnyddio, mae nifer o'r dyfeisiau hyn yn dod i ben i ben.

Felly, mae ein hymchwil yn dadlau bod angen i bersonau sydd â demensia gael mwy o bersonoli yn y modd y maent yn gweithredu. Bydd y personoli hwn yn cynnwys nodi'r hyn y mae ei angen ar berson â dementia (ee i'w cadw'n ddiogel), ond hefyd yr hyn y maen nhw ei eisiau. Er gwaethaf ffocws teleofal ar ddiogelwch, mae llawer o bobl eisiau technolegau sy'n gwneud gweithgareddau dyddiol yn haws iddyn nhw, neu ddyfeisiau a all eu helpu i barhau â hobïau neu amseroedd hamdden, neu gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu. Mae angen i ymagwedd bersonol at ofal a alluogir gan dechnoleg hefyd nodi sut y gall anghenion a dymuniadau newid dros amser, er enghraifft wrth i ddementia unigolyn fynd rhagddo, a darparu arweiniad a chyngor ar sut i ddefnyddio dyfeisiau gan fod yr anghenion hyn yn newid. Gallai nodau o'r fath fod y tu hwnt i gylch gorchwyl gwasanaethau gofal sy'n cael eu galluogi i dechnoleg traddodiadol, ond gall gwasanaethau o'r fath weithredu fel gwasanaethau cyfeirio, gan bwyntio pobl tuag at ddyfeisiau sydd ar gael yn fasnachol a allai eu helpu. Mae'r cyfryw wasanaethau yn brin, ond maent yn bodoli. Mae enghreifftiau o wasanaethau sy'n darparu gwybodaeth o'r fath yn cynnwys Bythgofiadwy; siop fasnachol ar-lein sy'n gwerthu amrywiaeth o dechnolegau cyfeillgar â demensia (www.unforgettable.org), AT Dementia, adnodd am dechnolegau cynorthwyol sydd ar gael ar gyfer dementia (www.atdementia.org.uk), neu Dementia Circle, prosiect a redeg gan Alzheimer's Scotland, sy'n darparu arweiniad personol ar dechnolegau bob dydd a sut y gellir eu defnyddio i helpu pobl sy'n byw gyda dementia. Mae nifer o'r technolegau hyn, gan gynnwys ffonau deallus, a thechnolegau cartref smart hefyd i'w gweld yn yr Ystafell Dylunio a Thechnoleg yn Adeilad Iris Murdoch (cartref Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia) ym Mhrifysgol Stirling.

Felly, ar ôl nodi rhai o'r materion sy'n effeithio ar sut mae pobl â demensia a'u gofalwyr yn defnyddio technolegau, pa wersi y gallwn ni eu dysgu? Mae nodwedd allweddol o wasanaethau gofal a dechreuwyd mewn technoleg gynorthwyol a thechnoleg yn ymwneud â'u gallu i gael eu personoli. Roedd hyn yn cynnwys darparu technolegau, cyfeirio at wasanaethau neu ddyfeisiau eraill a allai fod ar gael i'w prynu'n fasnachol, ac i ddarparu arweiniad ar sut y gall pobl wneud technolegau yn addas yn eu bywydau eu hunain. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda phartneriaid ar draws yr Alban a thu hwnt i archwilio sut y gellid datblygu gwasanaethau o'r fath yn y dyfodol.

cyfeiriadau

Gibson, G., Dickinson, C., Brittain, K., Robinson, L. (2018 yn y wasg) Arloesi, personoli a bricolage, sut mae pobl sy'n byw gyda dementia yn gwneud technoleg gynorthwyol yn gweithio iddyn nhw. Heneiddio a Chymdeithas Yn y wasg.

Greenhalgh, T., Wherton, J., Sugarhood, P., Hinder, S., Procter, R. a Stones, R. 2013. Beth sy'n bwysig i bobl hyn sydd ag anghenion byw gyda chymorth? Dadansoddiad ffenomenolegol o ddefnyddio a di-ddefnyddio teleiechyd a teleofal Gwyddorau Cymdeithasol a Meddygaeth 93, 86 94-.

Greenhalgh, T., Shaw, S., Wherton, J., Hughes, G., Lynch, J., A'Court, C., Hinder, S., Fahy, N., Byrne, E., Finlayson, A ., Sorell, T., Procter, R. a Stones, R. 2016. SCALIAU: astudiaeth bedwaredd genhedlaeth o dechnolegau byw gyda chymorth yn eu cyd-destun sefydliadol, cymdeithasol, gwleidyddol a pholisi BMJ Open 6, 2.

Llywodraeth yr Alban (2018) Gofal sy'n galluogi technoleg: adolygu data a dewisiadau gwerthuso: adroddiad cryno Caeredin: Llywodraeth yr Alban

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Dementia a Thechnoleg