dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn DSDC Guest

Mai 17th, 2018

Dementia yn Affrica: archwilio profiadau gofalwyr Kenya yn cefnogi rhywun â dementia

Yn ddiweddar, ymgymernais â'm cydran gwaith maes Meistr Meistr yn Kenya. Fel rhan o'r ymchwil, cyfwelais â gofalwyr sy'n cefnogi pobl â demensia i ddysgu mwy am eu profiadau.

Mae Kenya yn wlad Dwyrain Affrica gyda phoblogaeth o 47 miliwn o bobl yn byw yn yr ardaloedd gwledig yn bennaf. Dangosodd ystadegau o 2010 fod amcangyfrif cyffredinol cyffredinol dementia mewn oedolion Affricanaidd dros 50 yn ymwneud â 2.4% - hynny yw 2.76 miliwn o bobl sy'n byw gyda dementia ar y cyfandir ac oddeutu 2.10 miliwn ohonynt yn byw yn Affrica Is-Sahara ( George-Carey, 2012). Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi nodi mai Affrica yw'r gyfradd twf gyflymaf o boblogaeth hŷn yn y byd (WHO, 2017). Felly mae angen clir i lywodraethau a llunwyr polisi yn Affrica aros yn wyliadwrus a bod yn ymwybodol o anghenion y boblogaeth hŷn sy'n tyfu.

Nid yw system gofal iechyd Kenya wedi'i ddatblygu o gymharu â system gofal iechyd y DU gydag ychydig o ddarparwyr gofal iechyd ar gyfer clefydau niwrolegol fel dementia. Mae'r rhan fwyaf o gyfleusterau gofal iechyd yn Kenya yn is na'r safonau rhyngwladol gydag adnoddau, offer a galluoedd cyfyngedig. Mae Kenya yn wlad sy'n datblygu ac mae llawer o waith i'w wneud o hyd os yw'r cyhoedd, y llywodraeth a gweithwyr proffesiynol yn deall demensia ac yn edrych am ymyriadau posibl i'r rheiny y mae angen cymorth arnynt.

Nid yw demensia yn hysbys mewn sawl rhan o Kenya ac mae gwybodaeth gyfyngedig ar ddementia yn y rhan fwyaf o Affrica yn wir. Nid yw hyn yn golygu nad oes unrhyw achosion o ddementia. Mae llawer o bobl, gan gynnwys ymarferwyr iechyd, ddim yn gwybod pa arwyddion i chwilio amdanynt. Mae llawer o bobl yn tybio bod dementia yn rhan arferol o heneiddio a byddent fel rheol yn cefnogi'r aelod o'r teulu heb ofyn am gymorth allanol ac ymyriadau meddygol.

Heriau

Oherwydd diffyg ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddementia, nid oes unrhyw delerau yn yr ieithoedd lleol i ddisgrifio dementia. Mae diffyg diagnosis priodol gyda rhai pobl yn cofnodi achosion o gamdiagnosis. Cafodd rhai eu camddealltwriaeth o iselder ysbryd, clefyd Parkinson, diabetes, pwysedd gwaed uchel neu gyfuniad o glefydau eraill neu hysbysodd ei fod yn salwch oedran. Siaradodd eraill am gael eu hanfon ar 'chase gwyllt' o un ysbyty i'r llall gyda meddygon gwahanol yn diagnosio gwahanol salwch a chynnig triniaethau gwahanol. Dywedodd un gofalwr yn anobeithiol bod hyn yn gadael iddi deimlo'n ddiymadferth ac yn anobeithiol oherwydd bod y bobl a ddylai fod wedi bod yn ei helpu a'i chynghori mor anghysbell ac yn ddiffygiol o ran gwybodaeth am y clefyd. Yn Kenya, nid oes gofal iechyd cyffredinol am ddim ac roedd y mwyafrif o ofalwyr wedi ceisio ymgynghoriadau a thriniaethau preifat drud iawn. Roedd llawer wedi gwerthu asedau i ariannu'r person â gofal dementia. Mae'r draeniad sy'n deillio o adnoddau teuluol yn her fawr a all wthio gofalwyr i dlodi a difater.

Dywedwyd bod Stigma yn cael ei brofi gan yr holl deuluoedd yr wyf yn eu cyfweld. Mae hyn yn gysylltiedig â'r diffyg ymwybyddiaeth. Nid yn unig gan aelodau'r cyhoedd oedd stigma, ond yn bennaf gan berthnasau eraill nad oeddent yn deall y sefyllfaoedd. Oherwydd diffyg dealltwriaeth, cafodd llawer o ofalwyr eu cyhuddo o wrachiaeth, yn enwedig os oedd y person â dementia yn gŵr, yna gwelwyd gwraig fel gwrach. Roedd hyn yn anodd iawn i'r teuluoedd oherwydd, o ganlyniad, cawsant eu torri i ffwrdd oddi wrth y teulu, ni chawsant unrhyw gefnogaeth a chawsant eu diswyddo yn dawel. Yna, roeddent yn bennaf yn dibynnu ar y gymuned ehangach, eglwysi a phobl eraill yn dda am gymorth. Disgrifiodd un o'r rhai a gyfwelwyd sut ar sawl achlysur, roedd hi'n ystyried hunanladdiad dwbl iddi hi a'i gŵr a gafodd ddiagnosis o ddementia. Roedd eraill yn gweld dementia fel melltith gan Dduw ac yn tybio bod y teulu neu'r person â dementia yn haeddu cael eu cosbi am eu camgymeriadau a chyflwynodd hyn sefyllfa anodd iawn i'r gofalwyr. Roedd rhai gofalwyr o'r farn y rhagdybiaethau hyn a phenderfynwyd mai'r dementia oedd eu 'groes i ddwyn'. Mae demensia hefyd yn cael ei stigma yn yr un ffordd ag y mae afiechyd meddwl yn cael ei stigma yn Kenya ac mae rhai pobl yn ei gysylltu â diangenrwydd ac yn cynghori'r teuluoedd i ofyn am gymorth gan sefydliadau meddyliol.

Her fawr arall yw diffyg cefnogaeth y llywodraeth. Nid oes unrhyw ddeddfwriaeth, polisïau na darpariaeth gwasanaeth. Nid yw demensia ar agenda'r llywodraeth ac roedd y rhan fwyaf o ofalwyr yn teimlo nad oedd y llywodraeth yn ymwybodol o'r mater. Nid oes unrhyw ystadegau na data ar y bobl â dementia ac mae'r diffyg gwybodaeth hon yn ei gwneud yn anodd i'r gofalwyr lobïo'r llywodraeth a chodi ymwybyddiaeth.

Gobaith i Kenya

Mae Sefydliad Dementia Alzheimer Kenya (ADOK) yn sefydliad a arweinir gan ofalwyr a sefydlwyd yn 2016. Mae'r sefydliad yn dal yn ifanc, ond y prif nod yw darparu hyfforddiant dementia i ofalwyr, rhoi sgiliau ymdopi a chynnig gwasanaethau cwnsela. Mae'r aelodau hefyd yn cefnogi ei gilydd yn ariannol, yn emosiynol, yn ysbrydol ac yn ymarferol trwy ymweliadau cartref a chodi arian ar gyfer angladdau. Mae ganddynt lwyfan ar-lein lle maent yn rhannu gwybodaeth a allai fod o gymorth i eraill. Maent yn cwrdd unwaith y mis ac yn rhannu eu profiadau ac yn ceisio cefnogaeth ar gyfer unrhyw heriau y maent yn mynd trwy'r rhain. Maent yn ceisio cael siaradwr gwadd a all gynyddu eu gwybodaeth am dementia ac ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddynt. Roeddwn yn ffodus i fynychu cyfarfod 2018 Ionawr a rhannu fy nghanfyddiad ymchwil. Mae aelodau'r grŵp yn wydn iawn ac yn adnoddus o fewn eu teithiau dementia eu hunain.

Mae'r grŵp yn codi ymwybyddiaeth o ddementia trwy gyfryngau a darparu gwybodaeth i aelodau'r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol eraill. Maent hefyd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau eraill megis eglwysi, lleoliadau meddygol ac angladdau, os yn briodol, i godi ymwybyddiaeth. Mae angladdau yn llwyfan arbennig o bwerus gan fod miloedd o Kenyans yn eu mynychu ac yn clywed am y person sydd wedi marw a'r salwch a gawsant. Nid yw bob amser yn bosibl codi ymwybyddiaeth mewn angladdau ond pan fydd wedi'i wneud, cafodd ei dderbyn yn dda, ac mae llawer wedi adrodd yn ôl mai dyna'r tro cyntaf iddynt glywed am ddementia neu Alzheimer's.

Mae aelodau ADOK ar hyn o bryd yn gweithio ar eirioli am gynnwys gofal dementia mewn strategaethau iechyd y llywodraeth allweddol a lobïo'r llywodraeth i gymryd diddordeb yn eu hachos. Maent yn ymwybodol bod angen data, ac mae'r sefydliad wedi dechrau casglu gwybodaeth gan deuluoedd a chynnal cyfarfodydd strategol gyda'r gweinidog iechyd i hyrwyddo eu hamcanion. Mae pob un yn swnio'n obeithiol ac maent yn ymroddedig iawn i gael swyddogion y llywodraeth dan sylw.

Mae angen mwy o ymchwil i ddeall pa mor aml mae demensia yn Kenya ac i ymchwilio i ymyriadau sy'n canolbwyntio ar y person ac yn ddiwylliannol.

Mary Njoki

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Gofal dementia