dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Dave Budd

Mai 15th, 2018

Ein Cymdogaethau Cysylltiedig - Prosiect demensia sy'n galluogi cymunedau

Hi, fy enw yw Dave Budd. Dechreuais fel Cydlynydd Integreiddio a Chynhwysiant newydd ar gyfer Prosiect Ein Cymdogaethau Cysylltiedig ym mis Ionawr eleni. Wedi'i ariannu gan The Life Changes Trust a Chyngor Stirling, mae'r prosiect yn cael ei gynnal gan Gyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Stirling ac mae'n cael ei chyflwyno trwy ein consortiwm o sefydliadau partner. Ein Cymdogaethau Cysylltiedig yw cam ymyrraeth Cymdogaethau: Ein Pobl Ein Lleoedd. Darganfyddwch fwy o wybodaeth am y gwaith Cymdogaethau yn hyn o beth cyswllt.

Yn y lle cyntaf, gan ganolbwyntio ar ardal 4 Stirling North Ward (map sydd ar gael ar gais), mae'r prosiect yn brosiect datblygu cymunedol galluogi demensia sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Byddwn yn gwrando ar yr hyn y mae pobl sy'n byw â dementia (yn uniongyrchol, yn anuniongyrchol neu'r ddau) eisiau, gan eu cynorthwyo i gydweithio i greu atebion yn eu cymdogaethau eu hunain, gan greu rhai offer ac adnoddau defnyddiol ar hyd y ffordd.

Mae fy mhrofiad cefndir yn cynnwys gweithio mewn eiriolaeth, cynnwys a chynnwys, ymgynghori, datblygu prosiectau a rheoli iechyd meddwl, epilepsi, gwasanaethau pobl hŷn a phobl ifanc a gwirfoddoli. Ynghyd â chymorth staff y prosiect, gwirfoddolwyr a sefydliadau partner, rwy'n anelu at ddefnyddio fy mhrofiad i ymgysylltu â phobl sy'n byw gyda dementia ym mhob un o'r meysydd prosiect a thrwy gydol y tri cham.

Dros y tair blynedd nesaf bydd fy rôl yn canolbwyntio ar gynnwys ystyrlon a chynnwys pobl sy'n byw gyda dementia a dilyniant amserol y tri cham prosiect. Yn unol ag ethos ehangach y Rhaglen Cymdogaethau, bydd pobl sy'n byw gyda dementia yn llunio'r gwaith o'r cychwyn cyntaf. I weithio tuag at hyn, rwyf eisoes wedi bod allan ac wedi ymgynghori â phobl sy'n byw gyda demensia ar ddyluniad ein taflen wybodaeth a chofrestru hygyrch. Rydym wrthi'n ymgynghori â phobl ar ddyluniad y logo. O'r cefn i'n gwaith gwybodaeth hygyrch, rydym hefyd yn datblygu pecyn cymorth i sefydliadau archwilio a datblygu eu gwybodaeth hygyrch eu hunain. Bydd y pecyn cymorth ar gael yn y pen draw o'n gwefan benodol.

Rydym yn bwriadu defnyddio cyfryngau digidol a chymdeithasol fel ffordd o gysylltu a hysbysu pobl â'r hyn yr ydym yn ei wneud. Bydd ein blog yn lansio yn fuan ond ar hyn o bryd gallwch ddod o hyd i ni ar Twitter yn @InclusiveSFV

Cam Un - Archwiliad

Rydym yn dechrau gyda pheilot yn ardal 4 North Stirling Ward. Rydym yn bwriadu archwilio'r gymuned trwy gyfweld â phobl sy'n byw gyda demensia. Bydd hyn yn sefydlu ein cysylltiad cychwynnol â phobl sy'n byw gyda dementia, ac yn ein galluogi i 'blotio' clystyrau o bobl sy'n digwydd yn naturiol. Byddwn yn chwilio am arweinwyr cymunedol, y themâu a'r lleoedd pwysig ar gyfer y gymuned honno. Bydd y wybodaeth a gasglwyd yn ei dro yn hysbysu archwiliadau a gweithdai prif linynnau'r prosiect. Y prif linynnau yw:

  • Cymuned Trwy ymchwilwyr cymunedol a holiaduron gwirfoddol
  • Amgylchedd Trwy weithdai
  • Cartrefi gofal Trwy ymagwedd Celfyddydau a Chynhwysiant a gefnogir gan Artlink Central
  • Ar-lein / Digidol Trwy weithdai

Cam dau - Gweithredu ac Addysg Gymunedol

Y meysydd trawsgwricwlaidd eraill yw:

  • Cefnogaeth a gwasanaethau
  • Deialog addysg a chymunedol
  • Gwerthusiad (dan arweiniad tîm y Brifysgol)
  • Cynaliadwyedd (gyda chefnogaeth codi arian pellach)

Cam tri

  • Cyflwyno ar draws gweddill Stirling a Forth Valley - Gyda chymorth sefydliadau partner byddwn yn cymryd y syniadau a'r ymagweddau y byddwn yn eu hadnabod a'u datblygu yn ein peilot i gymunedau eraill.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio gwirfoddolwyr yn ardal Stirling a Forth Valley i fod yn ymchwilwyr cymunedol. Bydd y rôl yn amrywiol ac yn ddiddorol gyda chyfle go iawn i lunio'r gwaith. Os oes gennych chi, neu unrhyw un rydych chi'n ei wybod, gael gwybod mwy neu wirfoddoli gyda'n prosiect cyffrous ac arloesol yna cysylltwch â mi (manylion isod)

Diolch am ddarllen.

David.Budd@stir.ac.uk

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: dementia Ymchwil