dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Ailidh Aikman

Ebrill 13th, 2018

Cefnogi gofalwyr a gwirfoddolwyr teulu

Dros y deng mlynedd diwethaf, mae'r DSDC wedi bod yn cyflawni digwyddiadau gofalwyr a ariennir ledled y DU. Mae ein prosiect diweddaraf, 'Dementia Education for Family Carers and Volunteers', yn canolbwyntio ar ymestyn digwyddiadau gofalwyr i gynnwys gwirfoddolwyr. Rydym wrth ein bodd bod y prosiect bellach wedi derbyn ei ofyniad cyllid llawn i ganiatáu i ni gynnal y digwyddiadau wyneb yn wyneb tan fis Tachwedd 2018 a datblygu ein canolfan ar-lein.

Mae pwysau drwm ar bolisi cyfredol y DU ar hyrwyddo rhagoriaeth yn y gweithlu i gefnogi pobl â demensia, ond yr un mor bwysig yw addysgu gofalwyr teulu a staff y sector gwirfoddol sydd ar flaen y gad o ran cefnogaeth. Mae gofalwyr teuluol yn darparu'r rhan fwyaf o gefnogaeth i'w cariad ac mae ymchwil gan Prince et al (2014) yn nodi bod dwy ran o dair o bobl â dementia yn byw yn eu cartrefi eu hunain. Gyda ffigurau cyfredol y DU yn awgrymu bod pobl 820,000 â dementia yn y DU, mae rhwydwaith enfawr o bobl a allai elwa'n fawr ar addysg a chymorth.

Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan hanfodol bellach, yn fwy nag erioed wrth gefnogi teuluoedd a'r rhai sy'n byw gyda dementia i aros gartref. Y Cymdeithas Sifil y DU Almanac 2017 ffigurau cyhoeddedig yn tynnu sylw at y ffaith bod 14.2 miliwn o bobl yn gwirfoddoli, mewn modd ffurfiol, o leiaf unwaith y mis yn y DU. Awgrymir bod gwerth y gwirfoddoli hwn yn werth £ 22.6bn y flwyddyn.

Gyda hyn mewn golwg, datblygwyd yr addysg dementia ar gyfer gofalwyr teulu a phrosiect gwirfoddolwyr i gefnogi gwell dealltwriaeth o effaith demensia i'r person. Gan ystyried atebion ymarferol ac ymyriadau a allai fod o gymorth i ofalwyr teulu a gwirfoddolwyr yn eu rolau. Wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth â sefydliadau lleol: Y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol (RVS); Canolfan Gofalwyr Stirling; Trên Bwyd; Toriad y Dref; a Milwyr, Morwyr, Cymdeithas Awyr a Theuluoedd (SSAFA), mae'r prosiect wedi'i rannu'n ddau gyfnod.

Lansiodd cam un (a ddechreuodd ym mis Hydref 2017) ddarparu gweithdai wyneb yn wyneb misol a gynhaliwyd yn Adeilad Iris Murdoch, cartref y DSDC ym Mhrifysgol Stirling. Datblygwyd gweithdai i ddarparu atebion ymarferol i ofalwyr a gwirfoddolwyr.

Gyda gwerthfawrogiad nad yw pawb yn gallu mynychu gweithdy wyneb yn wyneb, bydd cam dau y prosiect yn creu llwyfan ar-lein i gefnogi gweithgareddau cam un.

Mae'r DSDC wrth ei fodd wedi derbyn y gofyniad cyllid llawn er mwyn sicrhau bod y prosiect yn cael ei wireddu. Hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i ymestyn diolch mawr i'n holl ariannwyr prosiectau, gan gynnwys RS Macdonald, Sefydliad Hugh Fraser a'n codwyr arian amhrisiadwy lleol.

Am ragor o wybodaeth am y prosiect, ac i archebu'ch lle ar y gweithdy, cysylltwch â ni yn dementia@stir.ac.uk neu ar 01786 467740.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: gofalwyr