dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Lynda Hutton

Ebrill 13th, 2018

Deddf Gofalwyr (Yr Alban): beth mae'n ei olygu i gyd?

Daeth Deddf Gofalwyr (Yr Alban) 2016 newydd i rym ar yr 1st Ebrill 2018 optimization ymgorffori bod hawliau gofalwyr yn cael eu cydnabod a'u hatgyfnerthu ymhellach. Mae ystadegau'r Llywodraeth yn nodi bod yna ran o ofalwyr di-dâl 788,000 yn yr Alban. Mewn gwirionedd, gallai'r ffigur hwn fod yn fwy gan fod llawer o ofalwyr di-dāl nad ydynt yn gweld eu hunain fel gofalwyr ac o ganlyniad nid ydynt yn cofrestru â sefydliadau.

Mae Deddf Gofalwyr (Yr Alban) yn nodi dyletswydd awdurdodau lleol wrth gefnogi gofalwyr a sicrhau bod cefnogaeth fwy cyson a gwell ar gael, gan hyrwyddo iechyd a lles. Bydd cyflwyno Cynlluniau Cymorth i Ofalwyr Oedolion yn helpu i nodi anghenion gofalwyr a darparu cymorth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i helpu ymdopi mewn cyfnod o anhawster. Mae'r Ddeddf hefyd yn nodi cyfrifoldeb awdurdodau lleol i ddarparu gwasanaeth gwybodaeth a chyngor yn benodol ar gyfer gofalwyr, sy'n briodol i'w hanghenion, a fydd yn cynnwys: hawliau gofalwyr, cynyddu incwm, cynllunio gofal brys a chynllunio gofal yn y dyfodol ynghyd ag eiriolaeth.

Mae gan y Ddeddf y potensial i chwarae rhan sylfaenol wrth wella ansawdd bywyd trwy ddarparu'r cyfle i ganiatáu i ofalwyr gynnal bywyd y tu allan i'w rôl ofalu. Bydd y cyflwyniad yn sicrhau bod gofalwyr di-dâl yn cael eu cydnabod a'u cefnogi ar gyfer y rôl amhrisiadwy y maent yn ei chwarae.

Mae'n hollbwysig bod pobl yn ymwybodol o'r Ddeddf, fel i lawer o ofalwyr, gall bywyd fod yn anodd iawn, ac ar adegau gall fod yn anodd iawn i fynd drwy'r dydd. I lawer o ofalwyr, nid ydynt yn ymwybodol o'u hawliau na'r ddeddfwriaeth sydd â'r potensial i effeithio ar eu bywydau mewn ffyrdd cadarnhaol.

Felly, ar gyfer y rhai nad ydynt yn gweld eu hunain fel gofalwyr, efallai ei bod yn bryd cymryd sylw ac ystyried dod o hyd i wybodaeth am Ddeddf Gofalwyr (Yr Alban) 2016, efallai y bydd o gymorth i chi gynnal eich rôl ofalu am gyfnod hirach.

Byddai'n wych clywed eich barn ar Ddeddf Gofalwyr (Yr Alban) 2016 ac, ar gyfer gofalwyr y dylai fod o fudd iddynt, p'un a oeddech yn ymwybodol o'r ddeddfwriaeth newydd.

Os hoffech wybod mwy, ewch i gwefan Llywodraeth yr Alban.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: gofalwyr