dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn DSDC Guest

Ebrill 11th, 2018

Modelu Gofalwyr a Dewis

Mae cymaint â gofalwyr di-dâl 788,000 yn yr Alban[1]. Ar ddechrau mis Ebrill 2018 daeth Deddf Gofalwyr (Yr Alban) 2016 i rym, sy'n golygu y bydd gofalwyr yn cael yr hawl i gael gwell ymwybyddiaeth o gefnogaeth yn eu hardal leol, a chael mynediad gwell atynt.

Gellir targedu gwasanaethau i ofalwyr - a elwir yn 'wasanaethau gofalwyr penodol', megis grwpiau gofalwyr. Fodd bynnag, mae rhai gwasanaethau yn llai amlwg ac yn aml yn sgil-gynnyrch o wasanaethau a dderbynnir gan y person sy'n derbyn gofal - a elwir weithiau'n 'ddyraniadau gofalwr', megis canolfannau gofal dydd[2].

Ond mewn cyd-destun lle mae adnoddau'n brin, pa wasanaethau ddylai gael eu blaenoriaethu?

Gellir ymgynghori â gwahanol ffynonellau i helpu llywodraethau lleol i benderfynu pa wasanaethau i'w darparu. Gallai hyn gynnwys:

1. Astudiaethau achos a gwerthusiadau.
Beth sydd wedi gweithio'n dda dros gyfnodau hir? Mae'r dystiolaeth ar gyfer mathau effeithiol o ddyfeisiadau cymorth yn gymysg. Er enghraifft, er bod gofal seibiant yn aml yn cael ei graddio'n uchel o ran bodlonrwydd, mae tystiolaeth o welliannau mewn iechyd meddwl, ac yn enwedig iechyd corfforol, yn llai cadarn[3]

2. Adborth o ymgynghoriadau.
Beth mae gofalwyr yn ei ddweud eu bod eisiau? Wrth ofyn i ofalwyr pa wasanaethau yr hoffent eu gweld yn eu hardal leol yn dangos nad oes un glasbrint neu fodel gwasanaeth 'delfrydol' yn bodoli (er hynny, os ydych chi'n gwybod am un, byddai Shona Robson yn croesawu galwad). Mae'n debygol y bydd y cymorth mwyaf effeithiol wrth gynnig fel rhan o ymateb i sefyllfa'r teulu[4].

3. Arolygon o ddefnydd y gwasanaeth.
Beth mae gofalwyr wedi ymgysylltu â hwy yn y gorffennol? Mae Arolwg Iechyd yr Alban yn dangos bod ffrindiau a theulu yn fath gyffredin o gefnogaeth i ofalwyr yn yr Alban, gyda llai o ymgysylltu â gwasanaethau gofalwyr penodol yn benodol[5]. Er bod yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol iawn, nid yw'n tynnu llawer o olau ar safbwyntiau gofalwyr ar strategaethau newydd neu amgen i gefnogi gofalwyr.

Problem bosibl gyda'r dulliau uchod yw eu bod yn canolbwyntio'n bennaf ar y gefnogaeth bresennol - yr hyn sydd eisoes wedi'i wneud. Sut ydyn ni'n dod o hyd i opsiynau newydd ac arloesol? Un ffordd o wneud hyn yw trwy fodelu dewis. Mae modelu dewis yn ddull arolwg sy'n golygu creu cyfres o opsiynau i ofalwyr ddewis dro ar ôl tro rhwng senarios damcaniaethol. Nid yn unig y gall y cymorth hwn greu mathau newydd o gefnogaeth hyblyg, ond gall cyfuno â data ar amgylchiadau gofalwyr (er enghraifft, oedran, perthynas) hysbysu'r ffactorau sy'n dylanwadu ar ddewisiadau gwahanol ofalwyr at ddefnydd y gwasanaeth.

Mae modelu dewis eisoes wedi'i ddefnyddio mewn marchnata, economeg amgylcheddol, trafnidiaeth a chynyddol mewn gofal iechyd[1]. Mae ganddo'r potensial i gynyddu personoli ar lefel gynllunio - ffordd o ddefnyddio safbwyntiau gofalwyr yn systematig i hysbysu'r mathau o wasanaethau y mae awdurdodau lleol yn dewis eu darparu.

Nid yw'n fwled arian o hyd - ac yn sicr nid yr unig set ddata a fydd o ddefnydd ar gyfer gweithredu'r Ddeddf Gofalwyr yn effeithiol. Ond gwell dealltwriaeth o pam mae gofalwyr yn ymgysylltu â rhai mathau o gefnogaeth ac ni all eraill helpu i ragweld y galw ac arloesi prydlon wrth gynllunio gwasanaethau.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni nadine.thomas@stir.ac.uk neu @nadinepthomas

Os ydych chi'n byw yn yr Alban ac yn cefnogi rhywun dros 55, pa mor fawr neu fach yw'r rôl gofalu di-dâl, fe'ch gwahoddir i gymryd rhan mewn arolwg byr ar-lein am ddewisiadau gofalwyr. Gwerthfawrogir yr holl fewnbwn yn fawr i helpu i feithrin gwell dealltwriaeth o systemau cefnogi ar gyfer gofalwyr. Dilynwch y ddolen ganlynol yma i gymryd rhan.


[1] http://www.gov.scot/Topics/Health/Support-Social-Care/Unpaid-Carers
[2] Twigg J (1992) Gofalwyr yn y system gwasanaeth. Yn Twigg J (ed) Gofalwyr: Ymchwil ac Ymarfer. Llundain: HMSO.
[3] http://www.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/pdf/LitReview-Older-Effectiveness-final.pdf
[4] https://www.york.ac.uk/inst/spru/pubs/pdf/respiteEx.pdf
[5] http://www.gov.scot/Publications/2015/03/1081

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: gofalwyr