dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Lesley Palmer

Mawrth 14th, 2018

Dylunio dyfodol gofal iechyd sylfaenol

Gofal iechyd sylfaenol yw gofal iechyd a dderbynnir yn y gymuned, ac i'r rhan fwyaf o bobl dyma'r pwynt gofal iechyd cyntaf. Mae'r gwasanaethau gofal iechyd sylfaenol yn cynnwys meddygfeydd, fferyllfeydd, nyrsys cymunedol a chlinigau lleol, ond i enwi ychydig. Un o egwyddorion gofal iechyd sylfaenol yw y dylai fod yn hygyrch i bawb yn gyffredinol.

Yn y DU, rydym yn ffodus o gael amrywiaeth eang o wasanaethau gofal iechyd sylfaenol sy'n hygyrch yn gyffredinol. Fodd bynnag, un o'r heriau o ddarparu gofal iechyd sylfaenol sy'n hygyrch yn gyffredinol yw sicrhau bod yr adeiladau lle mae'r gwasanaethau hyn yn cael eu darparu hefyd yn hygyrch yn gyffredinol; mae hyn yn cynnwys ar gyfer pobl â demensia a'u cymheiriaid gofal.

Wrth i ddementia fynd yn ei flaen, bydd anghenion gofal unigolion yn cynyddu a fydd yn ei dro yn arwain at gynnydd yn eu hangen i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd sylfaenol. Mae yna hefyd ewyllys cynyddol i bobl â demensia aros gartref yn y gymuned. Felly mae agosrwydd cyfleusterau gofal iechyd sylfaenol i'r cartref yn bwysig, yn ogystal ag isadeiledd trafnidiaeth ac wrth gwrs dyluniad y cyfleuster gofal iechyd sylfaenol ei hun.

Ar adeg pan fo cyllidebau'n contractio, a fydd cyfleusterau gofal iechyd cychwynnol yn parhau i fod yn adeiladau penodol i fynd i gael gofal neu a all y gwasanaethau hyn a chyfleusterau ymroddedig gael eu hintegreiddio i raglen ehangach o iechyd a lles cymunedol?

Gadewch i ni ystyried hyn yn erbyn cefndir o gynnydd cyffredinol yn y defnydd o gyfleusterau gofal iechyd sylfaenol, ar adeg pan fo cynnydd yn ein poblogaeth sy'n heneiddio a hefyd cynnydd yn nifer yr achosion o ddemensia. Mae ein prif gyfleusterau gofal iechyd dan bwysau i ymateb i anghenion newidiol y gymuned.

Un gymuned sydd wedi ymgymryd â'r her hon yw Canolfan Gymunedol Integredig Great Sankey yng Ngorllewin Warrington. Ym mis Chwefror eleni agorwyd y drysau i gam un o ail-ddatblygu ac estyniad dau gam i Ganolfan Hamdden Great Sankey 1970s. Mae'r Ganolfan Gymdogaeth Integredig newydd hon yn dwyn ynghyd ystod eang o wasanaethau iechyd, gofal a lles o dan un to.

Mae Livewire Warrington (cwmni diddordeb cymunedol a darparwr cyfleusterau hamdden yn yr ardal) gyda'u penseiri Walker Simpson Architects, Contractwyr BAM a'r tîm dylunio ehangach, wedi creu canolfan sy'n gynhwysol i bawb; un sy'n cyfuno fferyllfa, canolfan hamdden, canolfan gymunedol a chyfleusterau llyfrgell. Mae'r prosiect yn integreiddio chwaraeon gyda chyfleusterau iechyd a lles ochr yn ochr â phrofiadau diwylliannol sy'n gysylltiedig â diddordebau llyfrgell, celfyddydau ac amgueddfeydd.

Yn ychwanegol at y rhaglen gymhleth hon o gyfleusterau, dyluniwyd yr adeilad hefyd i fod yn ddementia-gynhwysol. Y ganolfan gymunedol yw'r adeilad cyhoeddus cyntaf sy'n ceisio Gwobr Aur DSDC am ei bensaernïaeth a'i dyluniad cyfeillgar i ddementia. Mae hefyd yn un o'r canolbwynt integredig cyntaf i gefnogi rhaglenni atal iechyd a gofal sylfaenol a iechyd y cyhoedd.

Mewn ymweliad cyn archwiliad, roedd gen i bleser mawr ymweld â'r ganolfan a dystio canolfan gymunedol wirioneddol rhwng cenedlaethau gwirioneddol. Mae dyluniadau Walker Simpson wedi creu adeilad dinesig sy'n dwyn pob un o flesur adeiladau cyhoeddus; mynedfa nodedig gyda chyfaint uchder dwbl ac edrychiadau gwydr helaeth ond sy'n ymateb yn ddeallus i'r briff dylunio demensia trwy ganolbwyntio mannau i osgoi cysgodion. Mae dodrefn meddal, nenfydau acwstig a slabiau llawr concrit symudol yn lleihau trosglwyddo sŵn o fewn a rhwng mannau. Mae arwyddion yn glir, wedi'u dylunio'n dda ac yn hygyrch; mae lliwiau a phicogramau yn rhoi cymorth i gyfeiriad ac yn cydweddu'r cynlluniau lliw tu mewn. Ar y cyfan, mae'r dyluniad yn arafu yn weledol, dinesig, ond yn agos iawn, a demensia-gynhwysol. Mae'r canolfan gymunedol hon wedi ymateb mewn modd arloesol i'r her o ddarparu gofal iechyd sylfaenol mewn cymuned sy'n heneiddio.

Mae ymchwil yn dangos y gall pensaernïaeth a dyluniad effeithio ar allu'r bobl i aros yn fwy symudol, yn annibynnol ac yn y cartref am gyfnod hwy. Mae sicrhau bod y cyfleusterau gofal iechyd sylfaenol wedi'u cynllunio i alluogi yn hanfodol bwysig i annog pobl â demensia a'u cymheiriaid gofal i gael mynediad at y gwasanaethau hyn, heb bryder, straen ychwanegol ac er budd eu lles.

Mae rhai ystyriaethau allweddol ar gyfer adeiladau gofal iechyd sylfaenol, sydd fel arfer yn adeiladau cyhoeddus, yn lleihau'r pryder i'r person â dementia a'u cydymaith gofal. I wneud hynny, dylai'r adeilad fod yn adnabyddadwy ac yn hawdd i'w nodi o fewn cyd-destun trefol. Gallai hyn olygu arwyddion allanol da, buddsoddi mewn celfyddyd stryd unigryw megis cerflun yn y fynedfa neu nodweddion adeiladu nodedig. Unwaith y tu mewn, dylai'r adeilad fod yn hawdd ei lywio (mae angen gosod adeilad ac arwyddion darllenadwy arnyn nhw). Bydd desg dderbynfa neu bwynt gwybodaeth gydag unigolion adnabyddadwy sydd ar gael i gynorthwyo yn lleihau'r straen o gyrraedd, cyfeirio a dod o hyd i'ch cyrchfan. Defnyddio ysgogion neu olion gweledol i atgoffa'r person â dementia o swyddogaeth yr ystafell neu i ble mae cyfleusterau pwysig megis y toiled neu ddesg wybodaeth. Dylai ystafelloedd clinigwyr fod yn ymlacio. Gall offer meddygol a sgriniwyd neu a guddiwyd pan na chaiff ei ddefnyddio a chamau syml fel darparu gwaith celf leihau gorbryder a darparu pwynt sgwrsio yn ystod y penodiad.

Mewn adeiladau amlbwrpas mwy sydd â chynlluniau cynllun cymhleth, gyda gallu meddiannaeth uwch gall hyn fod yn fwy heriol. Dylai'r acwsteg mewn mannau aros neu ardaloedd cylchrediad leihau amseroedd ailgyfeirio (yr adleisio) a ffynonellau sŵn yn hawdd eu nodi. Dylai fod yna nifer o leoedd i aros, rhai ystafelloedd tawel, rhai â swyddogaeth gymdeithasol megis cael te. Yn ddelfrydol, dylai fod mynediad uniongyrchol i ofod diogel y tu allan fel cwrt bach a llinellau gwelededd / golwg rhwng y gofod allanol ac unrhyw dderbynfa, dylid cyflawni sgrin arddangos penodiad i alluogi'r person i fod y tu allan heb ofni colli eu penodiad.

Ym mhob adeilad, waeth beth fo'r lefelau golau mae angen i fod yn un disglair, gyda goleuadau llorweddol cyson o fewn a rhwng ystafelloedd cyfagos, gan osgoi newidiadau sydyn mewn golau a all fod yn anodd i'r llygad sy'n heneiddio addasu iddo a gall achosi i'r person rewi neu ddod yn ansefydlog ar eu traed. Gall defnyddio cyferbyniad rhwng waliau a lloriau gynyddu eglurder y gofod a chynyddu hyder wrth symud. Ar y llaw arall, ni all unrhyw wahaniaeth neu wahaniaeth rhwng yr arwynebedd llawr leihau tebygolrwydd teithiau a chwympiadau.

Darganfyddwch fwy gan y DSDC am ddyluniad demensia.

Llun o Brosiect Great Sankey Livewire Warrington.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Dylunio dementia