dementia sy'n Canolbwyntio

Chwefror 14th, 2018

Mae eich tenantiaid yn hoyw, yn mynd drosodd !: Sut mae gwasanaethau tai yn gwahaniaethu yn erbyn defnyddwyr LGBT +

A yw gwasanaethau cyhoeddus yn darparu cydraddoldeb i ddefnyddwyr gwasanaeth LGBT +? Mewn cymdeithas gynyddol gymdeithasol fel y DU, y rhagdybiaeth yw maen nhw'n debyg maen nhw. Fodd bynnag, Peter Matthews ac Chris PoynerMae ymchwil yn awgrymu bod angen cymryd camau sylfaenol iawn i sicrhau cydraddoldeb.

Yn 2017 dynion hoyw a LGBT +* dathleuodd cynghreiriaid yn y DU flynyddoedd 50 ers i ryw rhwng dau ddyn, dros 21, yn breifat, gael ei ddad-droseddu yn Lloegr a Chymru yn y Ddeddf Troseddau Rhywiol 1967. Yna, roedd Gorchymyn Cydraddoldeb 2007 yn gwahardd gwahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol, a daeth y Ddeddf Cydraddoldeb 2010 at ei gilydd i gyd-ddeddfwriaeth gydraddoldeb yn y DU, gan ddatblygu un o'r fframweithiau statudol mwyaf datblygedig ar gyfer hyrwyddo cydraddoldeb. Diddymodd y ddeddfwriaeth Priodas Cyfartal y rhwystr cyfreithiol olaf i driniaeth gyfartal, ac eithrio yng Ngogledd Iwerddon.

Efallai y bydd y frwydr am gydraddoldeb wedi cael ei enillio. Ond mae polisi yn offeryn llawer ehangach na dim ond deddfwriaeth. Fe fyddem yn awgrymu bod yn rhaid i ni bellach astudio gweithrediad a chyflwyno gwasanaethau, ac a yw'n darparu cydraddoldeb. Hyd yn hyn, mae ymchwil o'r math hwn wedi canolbwyntio ar wasanaethau iechyd cyhoeddus a rhywiol ar gyfer dynion sydd â rhyw sydd â rhyw, yn ganlyniad i waith atal a thrin HIV / AIDS. Yn gynyddol, mae ymchwilwyr hefyd wedi edrych ar brofiad pobl LGBT + a heneiddio, a materion yn ymwneud â mynediad at wasanaethau gofal cymdeithasol, yn ogystal â phrofiadau pobl sy'n mynd yn ôl i'r closet pan fyddant yn derbyn gwasanaethau gofal, neu'n byw mewn cartref gofal.

Ychydig iawn o ymchwil sydd ar wasanaethau eraill. Roedd ein hymchwil yn ceisio deall profiadau pobl LGBT + sy'n cael mynediad i wasanaethau tai a digartrefedd yng nghanolbarth yr Alban.

Pam gwasanaethau tai a digartrefedd?

Mae stereoteip y dyn hoyw modern yn weithiwr proffesiynol broffesiynol ifanc sy'n byw mewn trawsnewid isaf dinas mewnol. Blaenorol ymchwil gennym ni, a dadansoddiad gan y Scottish ac Cymraeg mae llywodraethau wedi dangos bod pobl nad ydynt yn heterorywiol yn cael eu gor-gynrychioli yn y cymdogaethau mwyaf difreintiedig. Yn yr Alban, mae oddeutu 20% o bobl nad ydynt yn heterorywiol yn byw yn yr ardaloedd 15 mwyaf difreintiedig o gymdogaethau - gor-gynrychiolaeth o bum pwynt canran. O ystyried bod y mwyafrif o'r tai mewn cymdogaethau o'r fath yn cael eu rhentu yn gymdeithasol, mae'n debygol iawn y bydd y trigolion hyn yn denantiaid ac yn cysylltu â landlordiaid cymdeithasol - cynghorau, cymdeithasau tai a chydweithfeydd.

Tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu bod pobl LGBT + yn ffurfio nifer anghymesur o bobl ifanc ddigartref. Fodd bynnag, nid ydym yn gwybod yn sicr, gan nad yw data cywir yn bodoli. Pwynt y byddwn yn dychwelyd ato.

A yw profiadau pobl LGBT + yn wahanol?

Yn gyffredinol, nid oedd gan y bobl yr ydym yn siarad â nhw yn ein hymchwil unrhyw broblemau mawr yn rhyngweithio â darparwyr gwasanaethau. Mewn gwirionedd roedd yna lawer o storïau positif o bobl yn symud i gartref parhaol ar ôl bod yn ddigartref. Roedd pobl yn byw mewn cartrefi o ansawdd da, ac ar y cyfan nid oeddent yn rhoi gwybod am broblemau gyda darparwyr gwasanaethau oherwydd eu hunaniaeth rywiol neu rywiol.

Fodd bynnag, roedd bron pob un o'r bobl yr ydym yn siarad â nhw wedi profi rhyw fath o gam-drin homoffobig neu drawsffobig. Gallai hyn fod yn sylwadau gan drigolion hosteli eraill; neu aflonyddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol gan drigolion lleol. Disgrifiodd un tenant trawsryweddol sut:

Roedd grŵp o bobl ifanc yn eu harddegau a fyddai'n dod i'm tŷ i weiddi camdriniaeth a thaflu cerrig yn fy ffenestr. Mae pob ffenestr ar wahân i ffenestri fy nghegin ac ystafell ymolchi wedi cael ei chwalu ar un pwynt neu'r llall yn unig oherwydd eu bod yn gwybod bod y tranny yn byw yno, byddwn yn mynd i dorri eu ffenestri.

Siaradodd y cyfranogwyr ymchwil hynny nad oeddent wedi profi camdriniaeth o'r fath yn uniongyrchol sut roeddent yn mewnoli ofn ymosodiadau o'r fath, er enghraifft, heb gerdded yn ôl i'w tŷ yn y nos ac osgoi mynd allan.

A oedd darparwyr gwasanaeth yn gwahaniaethu?

Dan gyfundrefnau rheoleiddiol, ac o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, mae gan wasanaethau cyhoeddus ddyletswyddau i ymateb yn weithredol i ddigwyddiadau o'r fath, a allai fod yn droseddau casineb o dan ddeddfwriaeth yr Alban. Eto, pan siaradom â darparwyr gwasanaethau, ychydig iawn o ddigwyddiadau o aflonyddu homoffobig neu drawsffobig y tenantiaid neu'r defnyddwyr gwasanaeth a adroddwyd ganddynt. Y drafferth oedd, ni fyddent byth yn gwybod mai ychydig iawn o'r darparwyr gwasanaeth oedd yn gofyn i ddefnyddwyr gwasanaeth eu hunaniaeth rywiol neu rywiol yn rheolaidd. Cofnodwyd data ar ryw, ethnigrwydd ac anabledd, ond nid oedd ganddynt ddata ar ddefnyddwyr gwasanaeth na thenantiaid LGBT +.

Pan holwyd pam, yr ymateb arferol oedd y byddai staff yn ofni achosi trosedd. Roedd hyn yn hynod o broblem. Mae'n rhagdybio bod LGBT + yn nodi pobl Os cywilyddwch ateb cwestiwn syml ar ffurflen fonitro. Roedd hefyd yn gosod y baich ar bobl LGBT + i ddod allan pe baent wedi cael rhywbeth negyddol yn gysylltiedig â'u hunaniaeth rywiol neu rywiol.

Fel y awgrymodd Sara Ahmed yn Byw Bywyd Ffeministaidd 'Efallai y gofynnir i gwynion beidio â gwneud i eraill deimlo'n anghyfforddus'. Yn yr achos hwn, nid oedd dim gallai; Disgwylir i bobl LGBT + gadw'n dawel am eu hunaniaeth i osgoi bod staff yn teimlo'n anghyfforddus.

Yn dilyn hynny, gallwn ddweud mai darparwyr gwasanaethau oedd yn anuniongyrchol yn gwahaniaethu yn erbyn pobl LGBT +. Nid oeddent yn gwybod am brofiadau pobl LGBT + gan nad oeddent fel arfer yn gofyn i bobl eu hunaniaeth rywiol neu rywiol. Mewn amgylchiadau o'r fath, mae'n debygol iawn y bydd pobl yn teimlo'n anghyfforddus i wirfoddoli gwybodaeth o'r fath os yw'n berthnasol. Felly, mae'n newyddion da i'r GIG yn Lloegr yw dechrau gofyn am ddata o'r fath yn rheolaidd.

Dylai hyn fod yn digwydd mewn gwasanaethau tai fod yn syndod. Y cartref yw un o'r unedau mwyaf sylfaenol sy'n ffurfio cymdeithas heterorywiol. Fel y awgrymodd Kitzinger yn ei phapur torri Siarad fel Heterorywiol, mae heterorywioldeb yn cael ei wneud yn normal, ac yn cael ei ail-greu, trwy iaith bob dydd fel "gwraig", "gwr" a'r rhagdybiaeth o coupledom gyferbyn-ryw. Gan gysylltu â'r heterorywioldeb bob dydd hwn yn ôl i'n hymchwil, gwnaethom ofyn i gymdeithasau tai pe baent yn cofnodi data ar gyfansoddiad cartrefi. Yr ateb oedd, wrth gwrs, roeddent yn ei wneud - roedd yn rhaid iddyn nhw er mwyn iddynt allu darparu gwasanaethau. Felly, roedden nhw'n hapus i ofyn am heterorywioldeb rhywun, ond nid eu cyfunrywioldeb.

Yn y ffyrdd cynnil hyn bydd darparu gwasanaethau yn parhau i wahaniaethu yn erbyn pobl LGBT +. Wrth gwrs, ar draws y rhan fwyaf o wledydd yn y byd, mae'r frwydr dros gydraddoldeb LGBT + yn parhau i fod yn ymladd am gydraddoldeb cyfreithiol sylfaenol, ac i beidio â bod lladd i bwy rydych chi'n caru. Ar gyfer gwledydd lle mae cynnydd cyfreithiol wedi'i wneud, mae angen i ni nawr ystyried ein polisi, a deall sut y gallai arferion beunyddiol gweithredu polisïau a chyflenwi gwasanaethau fod yn wahaniaethol.

Mae'r DSDC yn darparu hyfforddiant dementia a rhywioldeb, sy'n archwilio ymagwedd arfer gorau a chreu ymroddiadau byw cefnogol. Cewch wybod mwy yma.

Ynglŷn â'r awduron

Dr Peter Matthews yn Uwch Ddarlithydd mewn Cymdeithaseg / Polisi Cymdeithasol a Throseddeg yn y Gyfadran Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Stirling, sydd â diddordeb arbennig mewn polisi trefol; adfywio trefol; anghydraddoldebau trefol; tai; cydraddoldeb ac amrywiaeth; theori chwaer ac astudiaethau lesbiaidd a hoyw. Mae hefyd yn arweinydd y Grwp Ymchwil Gwasanaethau Cyhoeddus a Llywodraethu y Gyfadran.

Mae Chris Poyner yn Cydymaith Ymchwil yn Athrofa Salford ar gyfer Dementia ac Ymgeisydd PhD ym Mhrifysgol Stirling.

*Mae nifer o acronymau gwahanol yn cael eu defnyddio i gynnwys pobl nad ydynt yn heterorywiol, nad ydynt wedi'u cywasgu, yn goser fel cyfunol. Yma, rydym wedi dewis LGBT +, yn y gydnabyddiaeth bod T + yn cwmpasu pob un o'r bobl nad ydynt wedi'u cywasgu a chriwiau.

Nodyn: Ariannwyd yr ymchwil hon gan yr Academi Brydeinig o dan eu cynllun grantiau bach. Fe'i cynhaliwyd mewn cydweithrediad â Yr Alban Ieuenctid LGBT ac fe'i harweiniwyd gan yr awduron.

gyhoeddwyd yn wreiddiol gan Dr Peter Matthews a Chris Poyner yn y LSE Blog Gwleidyddiaeth a Pholisi Prydain

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Gofal dementia