dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Wendy Perry

Chwefror 14th, 2018

I ddweud y gwir

Fel plentyn, rwy'n cofio gwylio ail-redeg I ddweud y gwir, sydd ar gyfer y rhai ohonoch sydd heb ei weld erioed, yn sioe gêm lle mae tri cystadleuwyr yn honni bod yr un unigolyn i gyd. Mae pob panelwr yn gofyn cwestiynau gan banelwyr sy'n ceisio casglu digon o wybodaeth i nodi'r go iawn unigolyn dan sylw. Yn aml, dechreuodd y sioe stori unigryw o gorffennol yr unigolyn go iawn. Un o apeliadau'r sioe oedd a allwch chi, fel y gynulleidfa, wybod pwy oedd yn gorwedd a phwy oedd yn dweud y gwir. Ond rwy'n credu bod apêl y sioe yn mynd y tu hwnt i hynny a dywedodd rhywbeth am ein diddordebau gyda storïau pobl eraill.

Mae ein profiadau sy'n cael eu hadrodd yn gweithredu fel lluniau bach sy'n rhoi mwy o wybodaeth ar bwy ydym ni ac yn ein tynnu oddi ar y blychau hawdd eu hadnabod a allai ein diffinio i eraill. Mewn iechyd a gofal cymdeithasol, rydym yn gwneud gwaith stori bywyd er mwyn dysgu straeon pobl ac yn eu deall yn well fel unigolyn. Ein ffordd o weld diagnosis o ddemensia yn y gorffennol, ac i mewn i'r person go iawn. Nid yw gwaith stori bywyd yn gysyniad newydd o fewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, rwy'n credu fy mod yn fy hanes bywyd cymdeithasol cyntaf gyda chleient yn 1994, ac nid oedd yn gysyniad newydd yna. Fodd bynnag, rydw i'n dal i dreulio ychydig oriau ar waith stori bywyd wrth wneud Gweithgareddau sy'n Ystyriol i Bobl sy'n Byw gyda chwrs dementia, oherwydd mai'r sylfaen yw teilwra rhaglen weithgaredd i ddiwallu buddiannau a chryfderau'r unigolyn.

Mae'n debyg fy mod yn meddwl bod y defnydd o waith stori bywyd yn fwy eang nag y mae mewn gwirionedd. Yn ôl astudiaeth ddiweddar gan Brifysgol Efrog lle gwnaethon nhw arolygu darparwyr gwasanaethau gofal dementia yn Lloegr, roeddent yn gallu amcangyfrif cyfradd y defnydd ar draws gwasanaethau tebyg yn Lloegr. Yn syndod, dim ond yn 48% o gartrefi gofal arbenigol dementia a 23% o gartrefi gofal cyffredinol yr amcangyfrifwyd bod gwaith stori bywyd yn cael ei ddefnyddio. Roeddwn yn arbennig o bryderus gan hyn, gan fod hanes unigolion yn beth sy'n eu gwneud yn unigryw, ac yn rhoi i ni, fel darparwyr, gipolwg ar y ffordd orau o gefnogi'r unigolyn sy'n defnyddio ein gwasanaethau.

Un o'r pwyntiau dysgu a ddaeth allan o astudiaeth Efrog Newydd yw'r cyfle y mae gwaith o'r fath yn ei ddarparu wrth feithrin perthynas rhwng gwasanaethau a'u defnyddwyr gwasanaeth a'u teuluoedd. Gall hyn fod yn gyfle anwybyddedig yn aml. Am lawer o wasanaethau sy'n defnyddio templed stori bywyd fel Dyma fi or Mynd i Wbod i mi, rhoddir y ffurflenni hynny yn aml i aelod o'r teulu i lenwi a dychwelyd. Fodd bynnag, mae hyn yn darparu sleid gul iawn o stori bywyd yr unigolyn (yn union fel y byddai'ch un chi, os bydd un aelod o'r teulu yn dweud). Mae gwaith stori bywyd, er ei bod yn aml yn ôl-feddwl o'r broses dderbyn, yn hanfodol i greu cynlluniau cymorth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, felly mae cadernid y wybodaeth gefndir yn aml yn gwneud y gwahaniaeth rhwng cynllun cymorth sy'n canolbwyntio ar y person a chynllun cefnogi plât boeler.

Oherwydd nad yw defnyddwyr gwasanaeth ar y gweill I ddweud y gwir, ni ddylid gwneud gwaith stori bywyd yn syth ar ôl cyrraedd lleoliad gofal, yn hytrach mae angen cyfnod o berthnasau adeiladu ac mae angen i ymddiriedaeth ddigwydd cyn y gall pobl deimlo'n gyfforddus yn rhannu eu profiadau yn onest. Gan na ellir cyflawni hyn ar unwaith, dylid cydnabod bod hwn yn ddogfen fyw sy'n tyfu dros amser, ac yn parhau i roi gwybod i gefnogaeth trwy arhosiad person. Ni ddylid ei lofnodi ar ôl 72 awr a'i roi yng nghefn ffeil yr unigolion, a ddarllenwyd gan unrhyw un o'r gofalwyr a fyddai'n elwa ohoni. Ac eto, mae hon yn sefyllfa gyffredin yr wyf yn ei glywed fel addysgwr pan ofynnaf am arferion sefydliadol gwaith stori bywyd. Felly, sut allwn ni ddechrau cryfhau perthnasoedd, a defnyddio gwaith stori bywyd yn fwy effeithiol?

Rhywbeth a all helpu yw creu gweithdrefn feddylgar o gwmpas pwy, beth, pryd, ble a pham y mae gwaith stori bywyd yn cael ei wneud. Mae'r cwestiynau hyn yn bwysig oherwydd, fel darparwr, ni ddylai'r nod fod ond i gael atebion i awgrymiadau stori bywyd, ond i gael yr atebion sy'n dweud wrthych pwy yw'r unigolyn hwn. Heb y wybodaeth hon, ni allwn gadarnhau personoldeb yn effeithiol, ac ni allwn ni obeithio nodi'r ffyrdd gorau o gefnogi lles. Dyma'r wybodaeth sy'n trawsnewid ein gwasanaethau mewn mannau lle gall ymagweddau sy'n canolbwyntio ar y person ffynnu.

Mae Wendy yn cynnwys gwaith Stori Bywyd y cwrs Gweithgaredd Gwneud yn Bwysig, darganfyddwch fwy yma.

Darllenwch adroddiad Prifysgol Efrog ar y defnydd o waith hanes bywyd.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Gofal dementia