dementia sy'n Canolbwyntio

Yn ôl y gyfraith Shirley

Ionawr 23rd, 2018

Blynyddoedd 10 yr Arfer Gorau mewn Cwrs Dysgu Gofal Dementia

Y flwyddyn Mae 2018 yn flwyddyn arbennig arbennig ar gyfer y Ganolfan Ddatblygu Gwasanaethau Dementia yma ym Mhrifysgol Stirling gan ei fod yn nodi pen-blwydd 10 y Flwyddyn Arfer Gorau mewn Cwrs Dysgu Gofal Dementia.

Yn 2007 roeddwn i'n gweithio fel Nyrs Tâl mewn uned asesu dementia arbenigol y GIG. Fel yr arweinydd clinigol, dwi'n tyfu'n fwyfwy pryderus bod teuluoedd a chleifion yn tybio bod holl staff y ward yn arbenigwyr yng ngofal pobl â dementia tra bod y realiti yn aml yn bell oddi wrthi. Yn ystod sgyrsiau arfarnu gyda'r tîm staff, rwy'n cydnabod bod nyrsys a gweithwyr cefnogi eisiau gwneud yn well ar gyfer pobl â dementia, ond ychydig iawn o fentrau datblygu ymarfer a oedd gennym yn benodol i ofal a chymorth demensia a fyddai'n cefnogi staff i ddysgu a gwella ymarfer. Dyma hefyd y flwyddyn y gwnaeth Llywodraeth yr Alban ddemensia yn flaenoriaeth ac yn 1st yr Alban Strategaeth Dementia ei gyhoeddi a oedd yn golygu bod gofal a chefnogaeth demensia bellach yn cael sylw mawr ei angen.

Gan gydnabod yr angen am newid cadarnhaol, roedd gennyf fy hun a chydweithwyr y syniad i greu'r Arfer Gorau mewn Cwrs Dysgu Gofal Dementia. Fe wnaethom gysylltu â rheoli'r GIG a'r DSDC am gefnogaeth i ddatblygu deunyddiau ar gyfer hyfforddi staff ac yn dilyn astudiaethau peilot, cefais wahodd secondiad i DSDC a fyddai'n fy ngalluogi i ddatblygu ac arwain ar y gwaith hwn. Mae'r rhaglen a lansiwyd yn 2008 a deng mlynedd arni yn dal i fod yn un o'n cyrsiau blaenllaw. Rwy'n parhau i weithio yn y DSDC ac yn awr yn arwain tîm Dysgu a Datblygu'r DSDC sydd wedi ymrwymo i wella bywydau i bobl sy'n byw gyda dementia. Mae'r cwrs yn boblogaidd oherwydd ei bod yn hygyrch i'r holl staff ym mhob maes ymarfer. Mae'n cyflawni ei phwrpas sylfaenol o wella profiad y person o ofal trwy newid gwerthoedd, agweddau a chredoau am ddemensia sy'n aml yn cael eu dal gan staff nad oeddent wedi cael cyfleoedd dysgu blaenorol yn y maes hwn o arfer.

Hyd yn hyn, mae'r Arfer Gorau yn y Cwrs Dysgu Gofal Dementia wedi cyflawni rhai cerrig milltir trawiadol, heb sôn am y nifer o wobrau cenedlaethol a enillodd. Dros y blynyddoedd 10 diwethaf, mae'r DSDC wedi hyfforddi hwyluswyr 1,906 ac maent wedi cefnogi dysgwyr 11,000 rhyngddynt. Yn rhyngwladol, mae'r cwrs hefyd wedi hyfforddi hwyluswyr o wledydd 10, gan gynnwys mor bell ag Awstralia a Hong Kong. Yn 2017, cyfieithwyd y deunyddiau dysgu i mewn i Cantoneg ac eleni mae cynlluniau ar gyfer fersiwn Eidaleg ar y gweill.

Er bod y cwrs yn 10 oed, mae'r Brifysgol yn gwybod bod ei esblygiad yn bwysig o ran trosglwyddo'r dystiolaeth ymchwil ddiweddaraf yn ymarferol a thrwy addysg gallwn ni gefnogi pobl i fyw'n dda â demensia. Bellach mae pum rhifyn o'r cwrs a gynlluniwyd i fod yn berthnasol ac yn ystyrlon i staff mewn gwahanol leoliadau gofal: Gofal Iechyd, Cartrefi Gofal, Gofal Cartref, Gofal Brys a Chefnogaeth Tai. Mae'r holl rifynnau yn cael eu hadolygu a'u diweddaru'n rheolaidd i adlewyrchu newidiadau mewn polisïau ac arferion a pharhau â bod yn seiliedig ar dystiolaeth.

Mae Prifysgol Stirling a'r DSDC wrth ei fodd, wrth i'r cwrs ddod i mewn i'w ddegfed flwyddyn, bellach mae'n fodiwl y Brifysgol. Mae hyn yn golygu y bydd hwyluswyr sy'n cwblhau'r cwrs yn ennill credydau Prifysgol 20 ar lefel 8 ar Fframwaith Credydau a Chymwysterau yr Alban (SCQF). Mae'r symudiad hwn wedi'i wneud oherwydd ein bod yn deall bod llawer o hwyluswyr yn awyddus i ddilyn addysg bellach mewn demensia yn dilyn eu profiadau o hwyluso'r cwrs. Mae astudio ar y lefel hon yn darparu llwybr iddynt wneud hynny.

Bydd dysgwyr yn ennill y wybodaeth a'r sgiliau a ddiffinnir yn y Fframwaith Hyrwyddo Rhagoriaeth ar lefel fedrus yn yr Alban neu'r rhai a amlinellwyd yn Fframwaith Addysg a Hyfforddiant Sgiliau Craidd Dementia yn Haen 2 yn Lloegr.

Gan ddeall yr effaith economaidd anodd y mae wedi i lawer o fusnesau, iechyd a gofal cymdeithasol a sefydliadau elusennol ei ddioddef, rydym wedi ymrwymo i wneud y rhaglen hon yn fforddiadwy. Mae'r tîm DSDC yn ddiolchgar iawn i gael rhoddion elusennol dros y blynyddoedd sydd wedi helpu i addysgu staff cymorth ledled cymunedau yn yr Alban. Mae'r cwrs dysgu yn parhau i fod yn ffordd hygyrch ac effeithlon o wella diwylliant gofal demensia mewn sefydliad a hoffwn ddiolch i'm holl gydweithwyr sy'n parhau i gefnogi a datblygu'r rhaglen waith hon yma yn y DU a thramor.

Cynhelir dysgu wyneb yn wyneb ar gyfer yr hwyluswyr yn rheolaidd yn Adeilad Iris Murdoch ar gampws Prifysgol Stirling. Mae'r DSDC hefyd yn darparu cyrsiau ar y safle ar gyfer sefydliadau sy'n dymuno cymryd grwpiau o staff gan y gall hyn fod yn fwy cost-effeithiol iddynt. Mae dyddiadau wedi'u trefnu ar gyfer y cwrs Arfer Gorau dros y misoedd nesaf, sydd ar gael i Aberystwyth archebwch ar-lein.

Mwy o wybodaeth am yr Arfer Gorau mewn Cwrs Dysgu Gofal Dementia yw ar gael yma.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Arfer gorau