dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Scott Turpie

Tachwedd 8th, 2017

Tai Cyfeillgar Dementia: persbectif pensaer

Mae'n bleser mawr ein bod yn neilltuo blog y mis hwn yn ôl-weithredol gan un o'n cleientiaid. Mae deall yr effaith, y budd a'r canlyniadau o weithio gyda chleientiaid yn bwysig iawn i ni ac rydym yn ddiolchgar i Nicoll Russell Studios am eu parodrwydd i rannu eu profiadau o ddyluniad 'dementia-gyfeillgar'.

Beth sydd mewn enw? Tai Cyfeillgar Dementia: persbectif pensaer.

Pan benodwyd Nicoll Russell Studios fel penseiri ar gyfer Gerddi Rosemount yn Bathgate, y briff gan Gyngor Gorllewin Lothian (WLC) oedd dylunio datblygiad Dementia sy'n Gyfeillgar i Dai gyda Gofal. Mae "Dementia Friendly" yn ymadrodd syml i gyd, ond wrth gwrs mae'n cwmpasu amrywiaeth helaeth o faterion cymhleth a chynyddol bwysig i benseiri wrth i ni ddylunio adeiladau a ffurfio cymunedau ar gyfer poblogaeth sy'n heneiddio. Felly, beth oedd yn ei olygu yng nghyd-destun y datblygiad hwn ... a pha mor gyfeillgar sy'n gyfeillgar ?!

Canllawiau Ymchwil a Dylunio: Dylanwad DSDC

Roedd ymchwil (adolygiad prosiect blaenorol, ymweliadau adeiladu, llenyddiaeth gyhoeddedig, a chyfeiriad at nifer o ffynonellau arweiniad dylunio) yn sail i'n dull dylunio. Roedd hefyd yn darparu fframwaith cyffredin ar gyfer trafodaethau rhwng cleient, pensaer, a phartner cyflenwi Canolbarth De-ddwyrain yr Alban / Graham Construction . Gan adeiladu ar y gwaith hwn, roedd cydweithio'n gynnar â DSDC, gan gynnwys trafodaethau dros y dyluniad newydd, yn hynod o ddefnyddiol. Rhoddodd sicrwydd ar gyfarwyddyd dylunio, gan ddilysu penderfyniadau dylunio a hefyd yn tynnu sylw at feysydd i'w harchwilio ymhellach gyda'r cleient. Yn fwyaf arwyddocaol, fe ddaeth â mwy o arbenigedd gwybodus a llais awdurdodol i'r tabl, gan gefnogi llawer o ddyluniadau "symud" pan fyddai pwysau cystadleuol wedi cymryd blaenoriaeth fel arall.

Lleoliad: Cymuned a Chysylltedd

Dechreuodd cyfeillgarwch demensia gyda lleoliad y safle. Yn ogystal â fflatiau 30 ar gyfer pobl hŷn, roedd Canolfan Hub o gyfleusterau a rennir i'w ddarparu. Yn bwysig, roedd hyn yn gwahodd y gymuned ehangach i'r adeilad, gan anelu at annog calon fywiog a chymdeithasol gynhwysol i'r datblygiad. Roedd y lleoliad felly'n hanfodol. Nodwyd safle tir llwyd mewn lleoliad canol tref, oddi ar stryd ochr tawel, gyda gwahanol ddatblygiadau tai pobl hŷn gerllaw. Er gwaethaf heriau'r gyllideb megis y safle y mae angen adferiad sylweddol arnynt, dilynodd WLC yr opsiwn hwn gan eu bod yn cydnabod y potensial i'r lleoliad feithrin cymuned gyfoethog a chynhwysol o oedran bywiog a chynhwysol.

Cynllun Safle: Strydoedd a Gardd y Cwrt

Mae clwb gardd preifat, diogel, sy'n wynebu'r de yn cael ei ddiffinio gan gynllun adeiladu ar ffurf L amddiffynnol, gan atgyfnerthu a mynd i'r afael ag ymyl y stryd. Mae gan y safle llethrau fynedfeydd hael wedi'u gorchuddio ar ddwy lefel sy'n arwain yn uniongyrchol o'r strydoedd cyfagos i atriwm trefnu a chasglu ganolog, gan ganiatáu cyfeiriad clir a mordwyo i ardaloedd cymdeithasol, cwrt yr ardd, neu ddau ffenestr "adenydd".

Ymddangosiad: Tai, nid "Adeilad Gofal"

Mae ymddangosiad allanol deniadol tebyg i'r adeilad, sy'n gyffredin yn y rhan hon o'r Alban, yn 'gyffredin' yn fwriadol er mwyn osgoi cael ei ystyried fel adeilad gofal arbennig rhywsut wedi'i osod ar wahân i weddill y gymuned. Yn fewnol, mae'r awyrgylch yn tynnu dylanwad o bensaernïaeth domestig a gwesty cyflym, llawn lân, modern.

Cynllun a Chynllun Mewnol: Lefel Arbenigol o Gymorth

Cafwyd llawer o drafodaeth am yr hyn a olygir mewn gwirionedd yng nghyd-destun tai "dementia friendly". Roedd cwestiynau ar sut y gallai hyn fod yn wahanol i amgylchedd gofal mwy arbenigol. Pa mor bell y gellid, neu a ddylai, fynd i ddylunio ar gyfer demensia yn y cyd-destun hwn? A allem ni fynd yn rhy bell, a pha risg (os o gwbl) a oedd yn dod i ben gyda lleoliad a oedd yn edrych yn sefydliadol, yn hytrach na'r lleoliad domestig domestig y gallai un, ac yn wir, ei ddisgwyl?

Wrth gwrs, mae llawer o agweddau ar ddyluniad cyfeillgar â demensia yn gwella ansawdd a gallu-defnyddio amgylcheddau i bawb heb "signalau" ffocws dementia. Daeth hyn yn egwyddor arweiniol ddefnyddiol wrth ddatblygu strategaeth gyfeillgar dementia. Yn ymarferol, roedd hyn yn golygu osgoi ymagwedd "rhestr wirio" anwahaniaethol at benderfyniadau dylunio; cwestiynu a dyfarniadau gwerth meddylgar. Felly, darperir haen ar wahân o feddylfryd dylunio sy'n cefnogi, yn galluogi ac yn cynorthwyo mewn modd "anweledig" bron; dull sy'n hawdd ei drosglwyddo i dai "anarbenigol" a mathau eraill o adeiladau.

Coridorau fel Strydoedd

Er bod angen coridorau "llwyth dwbl" am resymau economaidd, cawsant eu trin bron fel strydoedd. Mae gan bob fflat "ffryntiad" wrth gefn gyda drws ffrynt, golau wal "allanol", a ffenestr o'r gegin sy'n cynnig cysylltedd gweledol â'r rhai sy'n mynd heibio. Mae manylion canllaw ar bob drws yn cael eu dyblu fel "silff cof" - darpariaeth arwahanol os nad yw'n cael ei ddefnyddio nid yw'n edrych yn "wag". Mae drysau'r gwasanaeth yn cael eu cuddio, ac mae 'strydoedd' y coridor yn ymgorffori ardaloedd seddi gwydr (a gweddill) anffurfiol, sy'n edrych dros gerddi wedi'u tirlunio a chynorthwyo'r tueddiad. Yn gyffredinol, mae ffenestri cegin yn cyd-fynd â'r ardaloedd hyn gan roi cyfeiriadedd agwedd ddwywaith a golau naturiol ychwanegol i fflatiau, a hyrwyddo cymhlethdod ar hyd y 'stryd'.

Fflatiau: Cynllun a Manylion

O fewn y fflatiau, mae nodweddion dylunio profedig yn cynnig cefnogaeth a chymorth. Mae ceginau yn gynllun agored (eiriolaeth DSDC ac ymgynghoriad tenantiaid dan arweiniad y WLC wedi helpu gyda hyn yn ystod datblygiad dylunio); Mae trefniadau ystafell yn caniatáu i'r WC (gyda golau tawelu meddwl nos) fod yn weladwy o'r gwely; Mae sanitaryware gwyn yn gwrthgyferbynnu ag arwynebau cyfagos; mae gwahanol fathau o ddrws yn arwain at wahanol fannau; yn gorffen yn ofalus ystyried tôn a chyferbyniad; mae sialiau ffenestr dwfn (ac isel) yn caniatáu mwy o le ar gyfer eitemau personol; mae pennau ffenestri uchel yn caniatáu treiddio golau naturiol dwfn; lefelau goleuo artiffisial yn uchel; systemau teleofal yn cael eu darparu; mae cloeon drws yn eistedd uwchben y tu mewn, ac yn y blaen. Manylion bach, syml sy'n gwella defnyddioldeb i bawb.

"Hub" Atriwm: Gofod Dan Do / Awyr Agored a Lle Brysur

Cyrhaeddir pob 'stryd' coridor trwy ofod canolog sy'n cysylltu holl lefelau 3 yn eglur er mwyn egluro cyfeiriadedd. Mae'r lle dan do / awyr agored hwn wedi'i greu bron fel sgwâr tref fechan, oddi ar y mae mynediad uniongyrchol i fwyty, salon trin gwallt, laundrette, ac ystafelloedd gweithgaredd amlbwrpas 2, yn ogystal â'r 'strydoedd' eu hunain.

Mae caffi hefyd yn byw yn y 'sgwâr' hwn. Wrth i'r holl denantiaid, ymwelwyr a staff fynd trwy'r lle, mae'n dod yn lle i gyfarfod a rhyngweithio, gan leihau arwahanrwydd ac annog bywyd cymunedol. Yn hollbwysig, mae cyfleusterau fel y bwyty, caffi a salon trin gwallt hefyd ar agor i'r cyhoedd, tra gall yr adrannau amlbwrpas gael eu llogi, a gwasanaethau a ddarperir gan sefydliadau allanol. Mae ystafell westeion tebyg i westai ar gael ar gyfer aros teulu / ymwelwyr dros nos.

Mae'r bwyty a'r caffi yn ymwneud yn uniongyrchol â'r ardd, sy'n canolbwyntio ar ddarparu lloches a dal golau haul trwy gydol y dydd. Mae'r ardd ei hun yn rhan allweddol o'r dyluniad, gan ymgorffori llwybrau 'crwydro', mannau seddi, gwelyau planhigion a godir ac ati i hyrwyddo gweithgarwch a lles. Mae'r ystafelloedd amlbwrpas a'r prif fynedfeydd i'r adeilad yn perthyn yn agos ac yn fwriadol i'r strydoedd cyfagos, gan ymestyn allan i'r gymuned ehangach y mae'r adeilad yn eistedd ynddi.

Dysgu bob amser

Gellir gwneud gwelliannau bob tro, ac rydym ar hyn o bryd yn sefydlu ymarfer gwerthuso ôl-feddiant yn Rosemount gyda WLC, gan ganolbwyntio ar brofiadau a theimladau trigolion, ymwelwyr a staff sy'n defnyddio'r adeilad. Mae'r adborth hyd yn hyn wedi bod yn hynod o gadarnhaol. Ar ymweliad diweddar, fe wnes i sgwrsio dros gwpanau o de gyda nifer o bobl a oedd wedi symud sawl mis yn gynharach. Roedd yn llawenydd llwyr i'w clywed yn disgrifio'n wahanol sut y cawsant yr awyrgylch "fel hapus", sut nad oeddent yn unig "tebyg o'r blaen", faint oedden nhw'n mwynhau'r teimlad "ysgafn, awyriog, modern" a dim ond pa mor "gyfforddus" canfuant eu cartrefi newydd. Fel penseiri, teimlwn ein bod ni wedi bod yn rhan o dîm sydd wedi gwneud gwahaniaeth. Mae presenoldeb yn y Dosbarth Meistr Rhyngwladol ddiweddar ar DSDC ar Ddylunio ar gyfer Dementia a Heneiddio wedi agor ffyrdd o feddwl ymhellach, ac yr ydym am wneud mwy.

Scott Turpie - Cyfarwyddwr - Nicoll Russell Studios

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest