dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Lynda Hutton

Medi 20th, 2017

Addysg dementia i ofalwyr a gwirfoddolwyr teulu

Lansiwyd rhaglen hyfforddi addysg dementia Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia (DSDC) yn Stirling ar gyfer gofalwyr teulu a gwirfoddolwyr sy'n cefnogi rhywun sydd â diagnosis o ddementia. Bydd y gweithdai hyfforddi pedair awr yn ymdrin ag agweddau ar ofal dementia y mae llawer o bobl yn ei chael yn anodd ac yn darparu atebion ymarferol. Bydd yr holl hyfforddiant yn llwyr rhad ac am ddim ac am ddim.

Pwy all fynychu?
Mae'r dyddiau gofalwyr wedi'u hadeiladu ar gyfer gofalwyr teulu a gwirfoddolwyr sy'n gofalu am rywun yn eu rôl sydd â diagnosis o ddemensia neu'n cefnogi rhywun.

Ble fydd y sesiynau'n cael eu cynnal?
Adeilad Iris Murdoch, Prifysgol Stirling, Stirling FK9 4LA

Cynhelir y gweithdai ganol dydd ar ddydd Gwener olaf bob mis (ac eithrio ym mis Rhagfyr a mis Ionawr) gan ddechrau o Hydref 2017 ac yn rhedeg i fis Tachwedd 2018. Bydd pob un yn para am oddeutu pedwar awr ac mae'n hollol rhydd i fynychu. Darperir lluniaeth ysgafn a chinio.

Sut fydd gofalwyr teuluol yn elwa?
Gall diagnosis o ddemensia fod yn straen ac yn newid bywyd. Yn rhy aml, mae diffyg cefnogaeth a gwybodaeth ar gael i ofalwyr teulu. Datblygwyd y gweithdai hyn i ddarparu gwybodaeth a sgiliau sydd eu hangen ar ofalwyr teuluol. Mae'r gweithdai hefyd yn gyfle gwych i gwrdd â chymdogion sydd mewn sefyllfa debyg; gall leihau teimladau o unigrwydd ac unigrwydd tra'n ffynhonnell sicrwydd.

Sut fydd gwirfoddolwyr yn elwa?
Gyda mwy o bobl â dementia yn byw mewn cymunedau, mae dibyniaeth gynyddol ar sefydliadau'r trydydd sector i'w cefnogi. Mae gwirfoddolwyr yn staffio llawer o'r gwasanaethau yn y gymuned y mae pobl â demensia a'u gofalwyr yn tyfu i ddibynnu arnynt. Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi dealltwriaeth i wirfoddolwyr o ddementia ac yn darparu atebion ymarferol i sefyllfaoedd y gallant ddod ar eu traws. Bydd hyn yn rhoi'r hyder iddynt i gefnogi'r rheiny y maent yn eu helpu yn y gymuned yn well.

Sut caiff ei ariannu?
Mae DSDC wedi cyd-gysylltu â Town Break, Canolfan Gofalwyr Stirling, y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol, Trên Bwyd, Crossroads a SSAFA i gael grant llwyddiannus gan RS Macdonald i redeg y sesiynau gofalwyr hyn.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle
Cysylltwch â DSDC ar 01786 467740 neu yn dementia@stir.ac.uk . Mae llefydd ym mhob sesiwn yn gyfyngedig, felly cysylltwch â DSDC ymlaen llaw i sicrhau eich lle.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Gofal dementia