dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Henriette Laidlaw

Medi 18th, 2017

Deilliannau ysbyty cadarnhaol

I'r bobl hynny sydd â dryswch yn yr ysbyty, nid yw canlyniad cadarnhaol yn dilyn y derbyniad yn wahanol i unrhyw un arall.

Pryd, mewn arolwg diweddar, gwnaethom ofyn i bobl a gafodd eu drysu yn ystod derbyniad i'r ysbyty (boed oherwydd byw gyda dementia, neu bennod deliriwm) a'u teuluoedd a'u ffrindiau beth fyddent yn ei ystyried yn deillio o ganlyniad cadarnhaol i ysbyty dderbyn eu barn nid oeddent yn wahanol i unrhyw un arall sy'n mynd i'r ysbyty - mae awydd i allu dychwelyd adref i'r bywyd bob dydd y buont yn byw cyn eu derbyn gyda'r un lefel o ymarferoldeb a gallu.

Er mwyn cyflawni'r canlyniad hwn, tynnodd yr arolwg sylw at nifer o feysydd yr oedd ymatebwyr mor bwysig, megis gwell gofal, gwell dealltwriaeth o ddementia gan staff, gwell cyfathrebu, mwy o gyfranogiad gan deuluoedd a gofalwyr yn ystod y cyfnod derbyn a chanolbwyntio ar ddemensia ac amgylchedd cefnogol yn yr ysbyty.

Canfyddiad allweddol o'r arolwg oedd yr angen i'r rhai sydd â rôl ofalgar barhau i gael eu hymgynghori a bod yn rhan o'r gofal y mae'r person hwnnw'n ei dderbyn yn ystod derbyniad ysbyty yn gyfartal i'r gweithwyr proffesiynol yn yr ysbyty. Pwysleisiwyd ffocws ar gynnwys a chyfathrebu parhaus gyda gofalwyr a theulu trwy gydol y fynedfa mor bwysig a dywedodd ymatebwyr nifer o enghreifftiau o gamddealltwriaeth neu ddiffyg cyfathrebu:

"Teulu y person yw'r bobl sy'n adnabod y person orau felly felly gall fod yn ddefnyddiol i'r staff meddygol am wybodaeth "

"Mae dietegwyr yn archebu iogwrt pan nad yw'r person yn hoffi hyn, ac nid oes unrhyw ymgais i ofyn i'r teulu sy'n ymweld".

Mae thema gyffredin gan ymatebwyr, yn enwedig gan ofalwyr teuluol, yn ddiffyg ffocws ar adsefydlu i wella siawns y sawl sy'n dychwelyd i'r lefel symudedd a'r ymarferoldeb y maent yn ei fwynhau cyn eu derbyn:

"Maent yn anabl oherwydd diffyg adsefydlu"

"Roeddwn i'n teimlo bod yr adsefydlu bron yn anweledig"

"Roeddwn i'n teimlo mai dim ond disgwyliad na fyddai unrhyw un o'r rhain yn bosibl, felly beth am roi cynnig arni?"

Roedd edau cyffredin arall yn yr ymatebion o ran gofal a thriniaeth yn ymwneud â diffyg ffocws ar yfed a bwyta tra yn yr ysbyty:

"Fe'i gadawyd ar achlysuron 2 heb unrhyw faeth a dim meddyginiaeth ar gyfer diwrnodau 2"

"Roeddwn i'n teimlo mai fy ngwaith oedd i sicrhau ei bod hi'n yfed bob ymweliad a byddai'n ei hannog i gael o leiaf un, cardiau 2 weithiau".

O'r arolwg, daeth hynny, hyd yn oed gyda'r ffocws a gawsom ar ddementia dros y blynyddoedd diwethaf, dywedodd nifer o ymatebwyr am ddiffyg dealltwriaeth a gwerthfawrogiad dementia gan y staff gofal yn yr ysbyty:

"Mae angen i staff fod yn ymwybodol bod lefelau gwahanol o ddemensia a gall cleifion fod yn dda"

"Beth sydd wedi digwydd i'r nyrsys a'r meddygon na allant weld y person?"

"Cael staff hyfforddedig sy'n deall demensia a sut i gyfathrebu'n amyneddgar a sut i ragweld angen".

Pwysleisiodd nifer o ymatebwyr yr angen i sicrhau bod amgylchedd yr ysbyty yn gefnogol ac yn annog triniaeth. Roedd hyn yn cynnwys darparu'r gallu i ofalwyr gymryd rhan yn y gofal, gan alluogi rhwystro ffordd o fewn yr ysbyty a chadw'r amgylchedd yn dawel ac yn dawel.

"Roedd hi'n enaid coll gwael yno, nad oedd ganddo unrhyw syniad lle roedd hi"

"Amgylchfyd tawel, ystafell breifat"

"Cael ardal deulu i ymlacio, i aros pan fydd gofal personol yn cael ei wneud"

"Amserau ymweld nad ydynt wedi'u cyfyngu".

Roedd yr astudiaeth hon yn rhan o brosiect ymchwil mwy i "Deall canlyniadau pobl â nam gwybyddol a / neu dementia derbyn i'r ysbyty cyffredinol".

Nod yr astudiaeth ansoddol hon oedd archwilio pa ganlyniadau sydd bwysicaf i bobl ag anhwylderau dryswch neu sbectrwm gwybyddol (CSD) yn yr ysbyty cyffredinol. Mae CSDs yn cynnwys nam gwybyddol, dementia, a deliriwm.

Cynhaliwyd holiadur ar-lein lled-strwythur o 11 Ebrill i 10 Awst 2017. Dadansoddwyd y data yn ôl dadansoddiad thematig disgrifiadol, a darganfuwyd themâu yn ganolog gyda ffocws ar nodi profiadau a chanlyniadau negyddol a chadarnhaol.

Fe wnaeth unigolion 78 gwblhau'r arolwg. Roedd y cyfranogwyr yn bennaf yn ofalwyr neu'n aelodau teuluol o berson sy'n byw gyda dementia tra'n dioddef derbyniad ysbyty acíwt (71) gyda'r gweddill (7) yn bobl sy'n byw gyda dementia a oedd wedi cael mynediad i ysbyty acíwt.

Cyhoeddir dadansoddiad manwl o'r arolwg yn y dyfodol agos. Am wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â Henriette.laidlaw@stir.ac.uk

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Profiadau dementia