dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Corinne Greasley-Adams

Medi 12th, 2017

Beth sy'n gwneud bywyd da?

Ym Mai 2017, comisiynwyd Prifysgol Stirling ac Age Scotland gan yr Ymddiriedolaeth Newidiadau Bywyd i archwilio beth sy'n gwneud bywyd da i bobl wrth iddynt fynd yn hŷn.

Mabwysiadodd yr ymchwil ddull arloesol, wedi'i ategu gan ddamcaniaethau o heneiddio, coproduction a symudiadau cymdeithasol. Roedd yn cydnabod y sgiliau y gallai pobl hŷn eu cyflwyno i'r prosiect, ond roeddent yn darparu'r posibilrwydd o gyfleoedd pellach ar gyfer dysgu personol ac am brofiadau newydd. Roedd y dull yn gweld pobl hŷn eu hunain yn dod yn ymchwilwyr cymunedol gwirfoddol a fyddai'n gweithio gydag ymchwilwyr o Brifysgol Stirling i gasglu a dadansoddi data am sut i gefnogi bywyd da yn y blynyddoedd diweddarach.

Bu deg ar hugain o ymchwilwyr cymunedol, yn gweithio mewn pum tîm yn Aberdeen, Galashiels, Kilmarnock, Perth, a Stirling. Casglwyd barn dros bobl 800 dros 50 oed a byw yn yr Alban gan ddefnyddio dulliau gweledol, grwpiau ffocws ac arolwg.

Mae ymchwilwyr wedi nodi bod yna gydrannau 17 a allai gyfrannu at brofiad bywyd wrth i ni oed. Un agwedd allweddol ar fywyd da oedd cael cyfeillgarwch a chysylltiadau cymdeithasol. Ystyriwyd bod cael cyfleoedd i gadw cysylltiad ag eraill yn difetha'r posibilrwydd o ddod yn unig, a ystyriwyd ymhellach i arwain at iselder ysbryd. Roedd cymryd rhan mewn gwirfoddoli, cyflogaeth a hobïau (tair cydran arall o fywyd da) i gyd yn cael eu hystyried fel ffyrdd y gallai pobl feithrin cysylltiadau cymdeithasol gydag eraill. Ystyriwyd bod gallu dod allan a chwrdd â phobl yn hanfodol i gefnogi iechyd da. Gwelwyd lleoedd megis canolfannau cymunedol, siopau lleol, banciau a thafarndai neu glybiau, yn bwysig i roi cyfle i bobl gyfarfod a siarad ag eraill:

"Rydw i'n mynd yn ôl i'r ganolfan oherwydd dwi'n cofio bod fy nhad yn wastad yn y dref bob dydd ac roedd yn cadw'n actif ac roeddwn i'n meddwl a ydych chi'n mynd i'r dref, rhaid i chi fod yn rhywle y gallwch chi ei gwrdd a rhywle y gallwch chi gyfarfod â ffrindiau newydd"(Cyfranogwr grŵp ffocws).

Nid yn unig y rhoddodd mannau cyhoeddus gyfle i'r bobl gyfarfod a siarad â phobl eu hoedran nhw, ond hefyd gyda'r rhai o grwpiau oedran eraill. Gwelwyd bod y cyfleoedd i gwrdd â, siarad a rhannu profiadau gyda phobl iau yn ychwanegu ansawdd arall i fywyd. Lle mae gan bobl y cyfle i ddod at ei gilydd a chwrdd â'i gilydd, gall fod twf organig o gymunedau gwydn (ffactor arall a welwyd fel cyfraniad i fywyd da). Cymunedau lle gallai pob cenhedlaeth gydweithio tuag at dai cyffredin a lle bydd pobl yn edrych am ei gilydd. Cymunedau lle mae pawb yn cael eu parchu a'u gwerthfawrogi, a lle y gellir cynnwys pawb waeth beth fo'u hiechyd neu eu cyfoeth.

Cafodd y ddelwedd hon ei ddal i ddangos sut roedd un wraig, sy'n ei chael hi'n anodd gadael ei chartref am resymau iechyd, yn parhau i fod yn gysylltiedig â'r hyn a oedd yn digwydd yn ei chymuned ac yn parhau i deimlo'n bwysig trwy ymweliadau gan ffrindiau a theulu. Roedd hi hefyd yn teimlo o werth a gwerth trwy allu gweithredu fel pobl hyderus a chefnogi trwy amseroedd anodd.

Trafododd cyfranogwyr eraill yn yr ymchwil sut y byddai mynd allan yn yr ardd yn eu cartref yn rhoi'r dewis o ddatblygu cyfeillgarwch â chymdogion ac wrth siarad â phobl o wahanol genedlaethau. Yn ogystal, roedd llawer o bobl hŷn yn defnyddio technoleg i gefnogi cyfathrebu parhaus gyda ffrindiau a theulu a oedd yn byw yn bell.

I ddarganfod mwy am yr ymchwil hwn neu i dderbyn copi o'r canfyddiadau, cysylltwch â: Corinne Greasley-Adams, Corinne.greasley-adams@stir.ac.uk

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Gofal dementia