dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Pauline Cameron

Awst 15th, 2017

Symud gyda'r amseroedd

Y DSDC's Arfer Gorau mewn Rhaglen Dysgu Gofal Dementia Yn parhau i esblygu er mwyn bodloni heriau newid diwylliant ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae'r Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia (DSDC), fel rhan o Gyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Stirling, wedi cydnabod ers amser maith fod staff iechyd a gofal cymdeithasol am wella cefnogaeth i bobl â demensia. Mae'r rhan fwyaf o staff yn gwybod ei bod hi'n bosibl i bobl brofi iechyd a lles da, ond yn aml nid oes ganddynt y wybodaeth, y sgiliau a'r offer a fyddai'n eu helpu i wella eu harferion. Mae'n hanfodol eu bod yn gallu deall pa arfer da mewn gofal demensia sy'n edrych a'r effaith gadarnhaol y gall ei chael ar brofiad rhywun.

Wedi'i beilota gyntaf yn 2007, y Arfer Gorau mewn Rhaglen Dysgu Gofal Dementia Wedi'i ddylunio, ei hysgrifennu a'i ddatblygu i ateb anghenion dysgu'r holl staff sy'n gweithio mewn gofal dementia. Cyflwynir y rhaglen ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol gyda chorff masnach allanol a chydnabyddiaeth o'r corff proffesiynol. Mae dysgu wedi'i ategu gan ddull sy'n canolbwyntio ar y person tuag at ofal, gan ganolbwyntio ar anghenion yr unigolyn. Mae wedi'i strwythuro i helpu staff gofal i feddwl am sut y maent yn ymateb i bobl y mae demensia yn effeithio arnynt, gan gynnwys teulu a ffrindiau'r unigolyn.

Yn ystod y rhaglen, mae staff yn derbyn cefnogaeth hyrwyddwr grŵp a fydd yn trefnu cyfarfodydd grŵp rheolaidd i drafod y pynciau a drafodir yn y deunyddiau rhaglen. Rhwng cyfarfodydd gofynnir i ddysgwyr fyfyrio ar yr atebion i ymarferion sy'n ymwneud â'u hymarfer a'r hyn y maent wedi'i ddysgu.

Dysgir hwyluswyr gan dîm dysgu a datblygu'r DSDC. Mae pum rhifyn o'r rhaglen a gynlluniwyd i fod yn berthnasol ac yn ystyrlon i staff mewn gwahanol feysydd ymarfer: Gofal Iechyd, Cartrefi Gofal, Gofal Cartref, Gofal Brys a Chymorth Tai.

Mae'r rhaglen wedi'i achredu gan y Coleg Nyrsio Brenhinol ac fe'i cydnabyddir gan y Sefydliad Tai Siartredig ac, yn Lloegr, gan Skills for Care.

Nodau allweddol y rhaglen yw gwella'r profiad o ofal i bobl â demensia a'u teuluoedd, trwy gynyddu gwybodaeth a medrau'r holl staff. Mae'r model hunan-astudiaeth yn annog myfyrdod ar sut i ddarparu'r gofal gorau i bobl â dementia yn ardal ymarfer y dysgwyr eu hunain. Nod y rhaglen yw datblygu gwybodaeth a hyder newydd yn y staff fel eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi fel aelodau o'r tîm gofal.

Ar ôl cwblhau staff astudio gall:

  • Arddangos dealltwriaeth well o ddementia a'i effaith ar yr unigolyn.
  • Cymryd rhan mewn gwerthusiad myfyriol o ymyriadau gofalgar a newid eu harfer yn unol â hynny.
  • Gweithredu dull sy'n canolbwyntio ar y person tuag at ofal.
  • Arddangos ymyriadau gofalu yn seiliedig ar dystiolaeth.
  • Arddangos defnydd mwy eang o sgiliau cyfathrebu wrth ryngweithio â anghenion pobl â dementia a'u deall.
  • Cydnabod rôl y gofalwr / teulu, eu hanghenion a'u rhwydweithiau cefnogi posibl.

Ni chyflawnwyd llwyddiant y fenter dros y blynyddoedd yn hawdd. Un o heriau mawr yw argyhoeddi rheolwyr bod newid diwylliant yn bosibl ac i ddangos iddynt sut mae'r rhaglen, wedi'i ategu gan ei ethos o ymarfer myfyriol, yn gweithio. Mae profiad tîm dysgu a datblygu'r DSDC fel ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol wedi bod yn allweddol i gyflawni hyn oherwydd eu bod yn deall yr heriau y mae staff a rheolwyr yn eu hwynebu bob dydd.

Dengys tystiolaeth fod hyfforddiant yn unig yn annigonol. Er mwyn i wybodaeth fod yn ddefnyddiol rhaid i ymarferwyr hyrwyddo myfyrdod er mwyn ymgorffori dysgu ar waith. Mae'r rhaglen yn cynnwys amser gwarchodedig ar gyfer cyfnodau o fyfyrio grŵp, felly gall rhyddhau staff o ddyletswyddau i fynychu cyfarfodydd grŵp fod yn gyfyngiad pellach. Mae'r DSDC yn cydnabod bod angen i'r rhaglen fod yn hyblyg a bod sefydliadau angen cymorth i fabwysiadu agwedd "gallu gwneud" ac i ganiatáu i staff roi cynnig ar eu syniadau cyn gweithredu'r newidiadau sy'n deillio o weithgaredd myfyriol.

The programme achieves its fundamental purpose of improving the person's experience of dementia by changing the values, attitudes and beliefs which are held by staff who have previously not had opportunities for effective learning in their area of practice. It is effective even where staff, who have worked in health and social care for many years, have deeply held views about people with dementia.

"Rydw i wedi dysgu o leiaf i fyfyrio ar yr hyn rwy'n ei wneud o fewn y ward gan fy mod yn sylweddoli y gall fy ngweithredoedd a rhai staff eraill gael effaith negyddol neu bositif ar gleifion" (Gweithiwr cymorth gofal iechyd).

Mae'r rhaglen ddysgu yn defnyddio llyfrau gwaith sy'n cwmpasu pob agwedd ar ofal seicolegol a gofal clinigol. Mae hyn yn sicrhau bod staff yn datblygu dealltwriaeth glir o egwyddorion sy'n canolbwyntio ar y person ac ymagwedd sy'n hyrwyddo iechyd a lles i bobl â demensia a'u teuluoedd. Mae canlyniadau iechyd yn cael eu gwella pan fydd staff yn gallu gweld y person yn hytrach na dim ond y demensia.

Mae'r gwerthusiad wedi dangos canlyniadau cadarnhaol o ran ansawdd gofal gwell. Mae gwella'n cael ei ategu gan hyder yn ymarferol, hyder mewn staff gan reolwyr a chan staff cymorth iechyd a gofal cymdeithasol yn eu hymarfer gyda phobl â demensia. Mae tystiolaeth o ganlyniadau cadarnhaol wrth reoli risg, poen a meddyginiaeth.

Mae'r rhaglen ddysgu yn parhau i esblygu ac fe'i diweddarwyd yn gyson dros y blynyddoedd. Mae'r DSDC yn barhaus yn archwilio ffyrdd ymlaen, gan gymryd i ystyriaeth heriau heddiw wrth ddarparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol o safon uchel. Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd y cyfnod datblygu diweddaraf ar gael o'r hydref hwn.

O fis Medi 2017 "Hwyluso'r Arfer Gorau ym Rhaglen Dysgu Gofal Dementia"Cyn gynted â'n cwrs hyfforddi hwyluswyr, yn cael ei gynnig fel modiwl Prifysgol gyda chredydau 20 SCQF ar lefel 8. Mae hyn yn cydnabod y gwaith caled a'r ymrwymiad sy'n gysylltiedig â rôl yr hwylusydd sy'n allweddol i ddatblygiad llwyddiannus dysgwyr y staff. Y broses Cydnabod Dysgu Blaenorol y Brifysgol bydd yn darparu mynediad i lefelau cyrhaeddiad uwch ac arbenigedd trwy astudiaeth uwchraddedig ac ôl-raddedig pellach.

Mae cyflawni arfer gorau ym maes gofal a chefnogaeth pobl â demensia a'u teuluoedd bellach yn flaenoriaeth fyd-eang. Mae angen inni gydnabod, annog a meithrin y potensial yr ydym yn ei wybod ym mhob lleoliad gofal trwy addysg o ansawdd uchel.

Trwy bartneriaethau efallai y byddwch chi neu'ch sefydliad yn gymwys i gael arian rhannol neu lawn i dalu am y ffioedd hyfforddi. Gall DSDC ddweud wrthych am unrhyw gyfleoedd sydd ar gael.

Am fwy o wybodaeth, ac i gofrestru'ch diddordeb, cysylltwch â Pauline yn Pauline.Cameron@stir.ac.uk neu 01786 467482.

Pauline Cameron
Swyddog Dysgu a Datblygu DSDC

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Arfer gorau