dementia sy'n Canolbwyntio

Gan yr Athro Emma Reynish

Awst 3rd, 2017

cleifion mewn ysbytai â dementia ac achosion eraill o ddryswch yn cael canlyniadau gwaeth

cleifion mewn ysbytai â dementia ac achosion eraill o ddryswch wedi aros yn hirach a chanlyniadau triniaeth waeth na phobl heb y cyflwr, mae ymchwil dan arweiniad Prifysgol Stirling wedi dod o hyd.

Mae'r ymchwil yw'r fawr gyntaf boblogaeth-seiliedig astudio i brofi bod pobl â dryswch a achosir gan ddementia neu ddeliriwm, cael canlyniadau triniaeth israddol, o gymharu â gweddill y boblogaeth.

ymchwilydd Arweiniol, dywedodd yr Athro Emma Reynish, Cadeirydd yn Dementia ym Mhrifysgol Stirling,: "Mae pobl gyda dryswch - neu anhwylderau sbectrwm gwybyddol - yn cyfrif am dros draean o'r boblogaeth dros 65 sy'n cael eu derbyn fel achos brys i'r ysbyty, a hanner o gleifion dros oedran blynyddoedd 85.

"Mae pobl sy'n cael eu derbyn i'r ysbyty gyda dryswch yn ymddangos i wneud yn wael, ac sydd mewn mwy o berygl o farw mwy o risg o ail-dderbyn,, ac ysbyty yn aros bron i bythefnos yn hirach na'r rhai heb ddryswch. Nid yw'n eglur a yw hyn wedi digwydd o ganlyniad i'r gofal a roddir iddynt neu proses y clefyd ei hun, neu gyfuniad o'r ddau.

"Mae pobl gyda dryswch yn cynnwys: y rhai sydd â dementia; y rhai sydd â deliriwm - newid sydyn mewn cyflwr gwybyddol rhywun; y rhai sydd â deliriwm yn ogystal â dementia; a phobl â dementia heb gael diagnosis. Delirium yn fwyaf cyffredin, ar 24.6%, wedi'i ddilyn gan dementia hysbys, ar 17.3%. Beth bynnag yw achos eu dryswch, ymddengys eu bod i gyd i wneud yr un mor wael.

"Canolbwyntio triniaeth yr ysbytai 'a gofal ar un o'r grwpiau hyn o gleifion - hy y rhai sydd â dementia neu rhai sydd â deliriwm - gallai fod yn niweidiol i weddill y boblogaeth ysbyty sy'n cael eu drysu."

Canfu'r astudiaeth cleifion ag 'anhwylder sbectrwm gwybyddol' (CSD) - deliriwm neu ddemensia - wedi aros yn yr ysbyty am gyfartaledd o ddiwrnodau 25 ar gyfartaledd - mwy na dwbl y hyd arhosiad ar gyfer y rhai heb CST, a arhosodd am 11.8 diwrnod.

Roedd cleifion â CSD hefyd yn fwy tebygol o fod wedi marw o fewn blwyddyn derbyn - gyda chyfradd marwolaethau% 40, o'i gymharu â chyfradd 26% yng ngweddill y boblogaeth ysbyty.

Ychwanegodd yr Athro Reynish: "Mae dau brif oblygiadau sydd angen sylw brys. Dylai'r llwybr gofal yr ysbyty yn cael ei ail-archwilio a gynlluniwyd i canoli o amgylch y rhai sydd â 'dryswch' neu anhwylderau sbectrwm wybyddol, yn hytrach na dementia neu deliriwm ei ben ei hun.

"Yn ail, mae angen ymchwil pellach i benderfynu cydberthnasau achosol uniongyrchol - hy a yw'r prosesau patholegol sylfaenol y clefyd ei hun, neu'r gofal a ddarperir yn effeithio ar y canlyniadau hyn - yn ogystal â rhagfynegyddion o lwybrau dirywiad a gofal gorau posibl ar gyfer hyn mawr, agored i niwed a phoblogaeth cymhleth. "

Mae'r ymchwil, a gynhaliwyd mewn partneriaeth ag arbenigwyr o Brifysgol Dundee a Fife GIG, archwiliwyd canlyniadau ysbyty mewn mwy na 10,000 65 chleifion oed neu'n hŷn, gyda derbyniad meddygol brys.

y astudio Ei gyhoeddi yn y cylchgrawn Meddygaeth BMC.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: dementia Ymchwil