dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn DSDC Guest

Awst 3rd, 2017

Creu gweithgarwch ystyrlon rhwng y cenedlaethau trwy gelf

Ar ôl gweithio gyda'r henoed mewn gwahanol leoliadau yn ystod fy ngyrfa nyrsio, rwyf bob amser wedi mwynhau gwrando ar y straeon y byddent yn rhannu, gan edrych ar hen luniau, a chlywed am yr hyn y maent yn eu defnyddio i wneud a sut mae pethau yn arfer bod.

Dechreuais weithio mewn cartref gofal am y tro cyntaf chwe blynedd yn ôl a daeth hyn yn rhan fwy fy niwrnod gwaith. Credaf yn gryf fod i ofalu am rywun yn y lleoliad cartref gofal, mae'n hanfodol ein bod yn cael i ddysgu cymaint â phosibl am fywyd a diddordebau a oedd ganddynt cyn iddynt gael eu derbyn i'r ein cartref yr unigolyn. Yna defnyddir y wybodaeth hon gan bob un o'n staff, i sicrhau bod amser yr unigolyn gyda ni mor bleserus ag y gall fod. Yn gynnar iawn ar deuthum yn ymwybodol o'r effaith y plant sy'n ymweld â'r cartref gael ar ein trigolion, a faint y mae'r trigolion yn mwynhau gwylio plant. Byddai'r wynebau y preswylydd olau i fyny, byddent yn canu ac yn ymddangos mwy o ran. Mae rhai plant, fodd bynnag, gallai ymddangos bryderus yn y lleoliad cartref gofal y maent yn gwybod fawr ddim os, unrhyw beth am.

Mae hyn yn rhaid i mi feddwl y gall cartrefi gofal fod yn lle anhysbys i raddau helaeth ar gyfer y rhan fwyaf o bobl, yn enwedig y genhedlaeth iau. Gall rhai pobl yn ei chael yn anodd i rannu gyda ffrindiau bod ganddynt berthynas mewn cartref, tra bod eraill yn teimlo na ddylai eu plant yn ymweld â nhw. Mae hyn i gyd yn lleihau'r rhwydwaith cymorth sydd ei angen ar bobl hŷn, yn enwedig yn y cyfnod olaf eu bywyd, pan fydd ffrindiau a theulu mor bwysig. Mae mor fuddiol pe preswylwyr yn cael llawer o ymwelwyr ac yn cynnal eu cysylltiadau â'r gymuned, hyd yn oed ymweliad byr yn gallu cael manteision enfawr.

Ar ôl arsylwi ar y manteision o rhyngweithiadau o'r fath wyf yn meddwl tybed os oedd ffordd y gallem wneud cartrefi gofal yn fwy deniadol ac yn rhan o'r gymuned leol, ar yr un pryd â lleihau rhai o'r mythau sy'n gysylltiedig â hwy yn rheolaidd.

Fy syniad oedd i ddechrau drwy gynnwys ysgolion yn y cartref mewn rhyw ffordd. Fy cydlynydd gweithgarwch ac Mynychais Cenedlaethau Gweithio Gyda'n Gilydd Cyfarfod ym mis Awst 2016 ac roeddem yn llawn cymhelliant i ddechrau cymryd ein syniadau ar gyfer prosiect pontio'r cenedlaethau.

Rydym yn mynd at y ddau Ysgol Gynradd St Stephens ac Ysgol Uwchradd Blairgowrie i weld a fyddai ganddynt ddiddordeb mewn cymryd y syniad ar. Yn ffodus, yn cytuno y byddai'n dda i gymryd rhan. Cyfarfodydd ddilynwyd a dechreuodd y prosiectau i esblygu. Roedd y ddau yn i fod prosiectau celf, a byddai'n gyda thrigolion o alluoedd amrywiol.

Blairgowrie High School

Byddai'r prosiect gydag Ysgol Uwchradd Blairgowrie fod gydag un 6th disgybl blwyddyn, (Kelsey) ar gyfer ei chwrs Uwch Celf Uwch, ynghyd â'r Prif Athrawes Celf.

Syniadau Kelsey oedd i gyfarfod â grŵp o foneddigion a hel atgofion am eu hieuenctid. Roeddent yn casglu amrywiaeth o sylwadau a ysgogwyd atgofion y rhai, ynghyd â'u dyddiadau geni, ac yna i greu 3 canfasau mawr lliwgar gan ddefnyddio ffotograffiaeth, argraffu, stensilio, paentio, gwnïo, pob rhoi at ei gilydd gyda chyfranogiad y preswylwyr. Defnyddio'r ystod o gyfryngau i greu'r hyn, a gweithio mewn grŵp personol, yn gyflym a gynhyrchir llawer o wahanol sgyrsiau a chwedlau'r 'hen ddyddiau da'.

Rhai sylwadau yn cynnwys: 'Nid oeddwn yn cael i beintio na fyddai fy ewinedd-nhad caniatáu iddo', 'Rydym tatws dewis bob amser, mefus a mafon' a 'Doeddwn i ddim yn mynd allan yn hwyrach na 9' i gyd yn wahanol iawn plant heddiw, ond mae'n sicr ysgogodd y sgyrsiau.

Ymwelodd Kelsey yn aml drwy gydol y flwyddyn ysgol. Bu'n gweithio gyda'r un grŵp, sydd i gyd yn edrych ymlaen at weld y cynnyrch terfynol.

Ar ôl cael ei gyflwyno ar gyfer marcio yn ei arholiadau y cynfas yn awr gyda balchder ar ein wal, a phawb sy'n mynd heibio yn cymryd amser i'w darllen. Mae'r rhain wedi dod yn destun siarad yn y cartref yn bendant.

Ysgol Gynradd St Stephens

Prosiect Ysgol Gynradd St Stephens oedd yn hollol wahanol i'r Ysgol Uwchradd. Byddai'r prosiect hwn gyda grŵp o ddisgyblion o P6 & 7, ynghyd â'r Athro Celf. Mae hyn yn mynd i fod yn rhan o waith yr ysgol i ennill y Wobr Francis Pope.

Gan fod hyn yn cynnwys plant iau, a gallai fod yn eithaf brawychus ar eu cyfer, rydym yn dechrau drwy gael sesiynau 'dod i'ch adnabod'. Roedd hyn yn cynnwys plant, ynghyd â'r athrawes Celf a Phennaeth dod draw yn y prynhawn a threulio amser gyda'r preswylwyr.

Maent yn chwarae gemau mewn grwpiau un wythnos ac yn canu ar gyfer trigolion, a'r wythnos arall y plant yn darllen straeon eu bod wedi ysgrifennu. Mae hyn i gyd yn helpu i wneud y plant yn teimlo'n gyfforddus yn dod i mewn i'r cartref ac yn gyflym roedd rhyngweithio da rhwng y plant a'r trigolion.

Mae'r prosiect celf ar gyfer yr Ysgol Gynradd yn cynnwys grŵp o drigolion a grwp o blant. Roedd y cynllun unwaith eto yn un o hel atgofion gan ddefnyddio tirnodau a bywyd gwyllt lleol gan fod y pynciau, i greu un cynfas mawr trwy argraffu, rholio, collage a phaentio. Roedd y trigolion yn helpu gyda phob rhan a mwynhau'r broses yn drylwyr.

Mae hyn hefyd yn cynfas lle amlwg i ddangos i ffwrdd o'r gwaith ar ein preswylwyr.

Mae pawb sy'n rhan o'r broses o wneud hyn wedi bod o fudd. Roedd y plant i gyd yn teimlo'n gyfforddus yn dod i mewn i'r cartref a gweithio gyda'r preswylwyr. Mae'r preswylwyr yn mwynhau treulio amser gyda'r plant ac yn gwneud rhywbeth gwahanol. Mae hyd yn oed y preswylwyr hynny sy'n llai abl llwyddo i gymryd rhan a rhai na allai fod yn gysylltiedig yn gorfforol mwynhau eistedd ar yr ochr-llinellau gwylio a gwrando.

cynlluniau at y dyfodol

Rydym yn parhau i weithio gyda'r ddwy ysgol yn y flwyddyn sydd i ddod gyda phrosiectau newydd a hefyd yn cyfarfod i fyny gyda ysgol feithrin leol i gynllunio ffordd i'w cynnwys yn ein cartref.

Ni all y manteision y fenter hon i bawb a gymerodd ran yn cael ei diystyru. I ddechrau roeddwn i'n meddwl os gallwn newid y ffordd y un person yn gweld cartref gofal neu godi'r ysbryd un preswylydd yna mae'n werth yr ymdrech. Mae enillion y prosiect hwn wedi bod yn llawer mwy pellgyrhaeddol i bawb dan sylw, ac ni allaf ddiolch rhai sy'n gysylltiedig ddigon ar gyfer gweithio gyda ni. Rydym yn edrych ymlaen at lawer o brosiectau yn y dyfodol ac adeiladu cysylltiadau hyn ymhellach.

Amanda Cleddyf
Rheolwr y Cartref
Beech Manor, Blairgowrie.

Os ydych chi eisiau dysgu mwy am ychwanegu ystyr i'r gweithgaredd, efallai yr hoffech ystyried DSDC yn Gwneud Gweithgarwch ystyrlon i Bobl â Dementia cwrs.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Gweithgaredd ystyrlon